kecilkan semua  

Teks -- Galatia 5:1-26 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Kemerdekaan Kristen
5:1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 5:2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 5:3 Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. 5:4 Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia. 5:5 Sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. 5:6 Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 5:7 Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? 5:8 Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, yang memanggil kamu. 5:9 Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. 5:10 Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari pada pendirian ini. Tetapi barangsiapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. 5:11 Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. 5:12 Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya! 5:13 Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 5:14 Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!" 5:15 Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan.
Hidup menurut daging atau Roh
5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 5:17 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging -- karena keduanya bertentangan -- sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 5:18 Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 5:19 Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 5:20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 5:21 kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu -- seperti yang telah kubuat dahulu -- bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 5:22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 5:23 kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 5:24 Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 5:26 dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Gal 5:4 - HIDUP DI LUAR KASIH KARUNIA. Nas : Gal 5:4 Beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari huku...

Nas : Gal 5:4

Beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat (Gal 1:6-7; 5:3). Paulus menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia. Hidup di luar kasih karunia berarti terasing dari Kristus (bd. Yoh 15:4-6) dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal "di dalam Kristus"

(lihat cat. --> Yoh 15:6;

[atau ref. Yoh 15:6]

2Pet 2:15,20-22;

lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

Full Life: Gal 5:6 - IMAN YANG BEKERJA OLEH KASIH. Nas : Gal 5:6 Alkitab mengajarkan bahwa seseorang diselamatkan oleh iman (Gal 2:15-16; Rom 3:22; Ef 2:8-9). 1) Dalam bagian ini Paulus mendefi...

Nas : Gal 5:6

Alkitab mengajarkan bahwa seseorang diselamatkan oleh iman (Gal 2:15-16; Rom 3:22; Ef 2:8-9).

 1. 1) Dalam bagian ini Paulus mendefinisikan sifat tepat dari iman itu. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup kepada Juruselamat yang hidup, iman yang begitu vital sehingga mau tidak mau akan menyatakan diri di dalam perbuatan kasih.
 2. 2) Iman yang tidak sungguh-sungguh mengasihi dan menaati Kristus (bd. 1Yoh 2:3; 5:3), menunjukkan perhatian yang besar terhadap pekerjaan kerajaan Allah (bd. Mat 12:28), dan dengan aktif menolak dosa dan dunia (ayat Gal 5:16-17), tidak dapat memenuhi syarat sebagai iman yang meyelamatkan (bd. Yak 2:14-16;

  lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

Full Life: Gal 5:7 - MENGHALANG-HALANGI ... TIDAK MENURUTI KEBENARAN LAGI? Nas : Gal 5:7 Ajaran palsu akan berbentuk penyangkalan kebenaran inti iman Kristen (lihat cat. --> Gal 1:9), [atau ref. Gal...

Nas : Gal 5:7

Ajaran palsu akan berbentuk penyangkalan kebenaran inti iman Kristen

(lihat cat. --> Gal 1:9),

[atau ref. Gal 1:9]

atau menyatakan bahwa di samping apa yang dinyatakan PB masih diperlukan sesuatu lain untuk menjadi seorang Kristen yang utuh (bd. Gal 1:6; Gal 2:16; Gal 5:2,6).

 1. 1) Semua pengajaran Kristen harus melalui ujian kebenaran rasuli, yaitu apakah ajaran itu sesuai dengan berita asli yang disampaikan Kristus dan para rasul sebagaimana terdapat dalam PB? (bd. Gal 1:11-12; Gal 2:1-2,7-9;

  lihat cat. --> Ef 2:20).

  [atau ref. Ef 2:20]

  Kita harus bertanya: apakah ajaran itu kurang daripada ajaran rasuli? Apakah ajaran itu menambahkan sesuatu yang tidak alkitabiah kepada kebenaran sedangkan mengakui ajaran rasuli?
 2. 2) Kita sama sekali tidak boleh menguji ajaran hanya dengan perasaan, pengalaman, hasil, mukjizat, atau apa yang dikatakan oleh orang lain. PB merupakan patokan kebenaran yang mutlak.
 3. 3) Kita harus berhati-hati terhadap semua ajaran yang mengatakan bahwa Firman Allah tidak lagi memadai sehingga gereja memerlukan kesarjanaan, ilmu pengetahuan, filsafat, psikologi atau penyataan-penyataan baru untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus.

Full Life: Gal 5:13 - DIPANGGIL UNTUK MERDEKA. Nas : Gal 5:13 Lihat cat. --> 2Kor 3:17 [atau ref. 2Kor 3:17] mengenai kebebasan Kristen.

Nas : Gal 5:13

Lihat cat. --> 2Kor 3:17

[atau ref. 2Kor 3:17]

mengenai kebebasan Kristen.

Full Life: Gal 5:17 - ROH ... KEINGINAN DAGING. Nas : Gal 5:17 Perselisihan rohani di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu; yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada ...

Nas : Gal 5:17

Perselisihan rohani di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu; yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada kecenderungan keinginan daging dan sekali lagi tunduk kepada penguasaan dosa atau apakah mereka akan menyerah kepada tuntutan Roh dan tinggal di bawah kekuasaan Kristus (ayat Gal 5:16; Rom 8:4-14). Medan perang itu berada di dalam orang Kristen itu sendiri dan pertempuran itu harus berlangsung sepanjang hidup mereka di dunia ini jikalau mereka kelak akan memerintah bersama Kristus (Rom 7:7-25; 2Tim 2:12; Wahy 12:11;

lihat cat. --> Ef 6:11).

[atau ref. Ef 6:11]

Full Life: Gal 5:19 - PERBUATAN DAGING. Nas : Gal 5:19 Untuk ulasan mengenai berbagai perbuatan daging lihat art. PERBUATAN-PERBUATAN DOSA DAN BUAH ROH).

Nas : Gal 5:19

Untuk ulasan mengenai berbagai perbuatan daging

lihat art. PERBUATAN-PERBUATAN DOSA DAN BUAH ROH).

Full Life: Gal 5:21 - TIDAK AKAN MENDAPAT BAGIAN DALAM KERAJAAN ALLAH. Nas : Gal 5:21 Walaupun Paulus mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin mewarisi Kerajaan Allah dengan menaati hukum Taurat (Gal 2:16; 5:4), dia ju...

Nas : Gal 5:21

Walaupun Paulus mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin mewarisi Kerajaan Allah dengan menaati hukum Taurat (Gal 2:16; 5:4), dia juga mengajarkan bahwa ada kemungkinan seseorang menghalangi dirinya masuk Kerajaan Allah dengan melakukan perbuatan jahat

(lihat cat. --> 1Kor 6:9;

[atau ref. 1Kor 6:9]

bd. Mat 25:41-46; Ef 5:7-11).

Full Life: Gal 5:22-23 - BUAH ROH. Nas : Gal 5:22-23 Untuk ulasan tentang berbagai aspek dari buah Roh, lihat art. PERBUATAN-PERBUATAN DOSA DAN BUAH ROH).

Nas : Gal 5:22-23

Untuk ulasan tentang berbagai aspek dari buah Roh,

lihat art. PERBUATAN-PERBUATAN DOSA DAN BUAH ROH).

Jerusalem: Gal 5:1 - -- Dengan kembali kepada sunat, orang melepaskan kemerdekaan yang dikurniakan melalui kepercayaan kepada Kristus, bdk Rom 6:15+. Dalam hal itu hukum Taur...

Dengan kembali kepada sunat, orang melepaskan kemerdekaan yang dikurniakan melalui kepercayaan kepada Kristus, bdk Rom 6:15+. Dalam hal itu hukum Taurat dan iman tidak dapat berdamai, Gal 5;2-6. Ada sejumlah naskah dan terjemahan yang menghubungkan Gal 5:1 dengan Gal 4:31:...anak perempuan merdeka dengan kemerdekaan yang dengan itu Kristus memerdekakan kita.

Jerusalem: Gal 5:5 - kebenaran yang kita harapkan Terjemahan lain: apa yang diharapkan oleh kebenaran.

Terjemahan lain: apa yang diharapkan oleh kebenaran.

Jerusalem: Gal 5:6 - oleh kasih Pokok pangkal hidup baru ialah iman, Gal 4:5; 5:5. Tetapi oleh Roh Kudus iman itu digabungkan dengan pengharapan, Gal 5:5, dan dengan kasih, Gal 5:6,1...

Pokok pangkal hidup baru ialah iman, Gal 4:5; 5:5. Tetapi oleh Roh Kudus iman itu digabungkan dengan pengharapan, Gal 5:5, dan dengan kasih, Gal 5:6,13-14; bdk Rom 5:5+; 1Ko 13:13+. Dengan mengamalkan kasih orang menyatakan imannya hidup, bdk 1Yo 3:23-24.

Jerusalem: Gal 5:7 - berlomba Ini suatu perbandingan yang disukai Paulus, bdk Gal 2:2; 1Ko 9:24-26; Fili 2:16; 3:12-14; 2Ti 4:7; Ibr 12:1.

Ini suatu perbandingan yang disukai Paulus, bdk Gal 2:2; 1Ko 9:24-26; Fili 2:16; 3:12-14; 2Ti 4:7; Ibr 12:1.

Jerusalem: Gal 5:10 - Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu Terjemahan lain: aku yakin tentang kamu bahwa dalam Tuhan...

Terjemahan lain: aku yakin tentang kamu bahwa dalam Tuhan...

Jerusalem: Gal 5:11 - jikalau aku masih memberitakan sunat Seperti kiranya dibuat oleh para lawan Paulus; bdk Gal 1:10; 2:3+.

Seperti kiranya dibuat oleh para lawan Paulus; bdk Gal 1:10; 2:3+.

Jerusalem: Gal 5:12 - mengebirikan Ini kiranya menyindir pengebirian sebagaimana dilakukan bagi ibadat kepada dewi Kibel. Caci maki yang serupa terdapat dalam Fili 3:2.

Ini kiranya menyindir pengebirian sebagaimana dilakukan bagi ibadat kepada dewi Kibel. Caci maki yang serupa terdapat dalam Fili 3:2.

Jerusalem: Gal 5:13-25 - -- Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih, Gal 5:6; Rom 13:8; 1Ko 13:1+. Kasih itulah "hukum baru", bdk Rom 7:7+, dan menghasilkan buah Roh K...

Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih, Gal 5:6; Rom 13:8; 1Ko 13:1+. Kasih itulah "hukum baru", bdk Rom 7:7+, dan menghasilkan buah Roh Kudus Gal 5:22; bdk Rom 5:5+; Fili 1:11, dan bukanlah "perbuatan daging", Gal 5:19; 6:8; bdk Rom 13:12.

Jerusalem: Gal 5:14 - sesamamu manusia Sesama manusia tidak lagi, seperti dalam Ima 19:18, hanya orang sebangsa, tetapi semua anak dari keluarga umat manusia, bdk Luk 10:29-37. Mereka semua...

Sesama manusia tidak lagi, seperti dalam Ima 19:18, hanya orang sebangsa, tetapi semua anak dari keluarga umat manusia, bdk Luk 10:29-37. Mereka semua disamakan dengan Kristus, Mat 25:40,45. Juga menurut Paulus hukum kedua tidak dapat tidak mengandung hukum pertama.

Jerusalem: Gal 5:16-25 - -- Ayat-ayat ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu "daging" dan "Roh", berlawanan satu sama lain, bdk Rom 5:5+; Rom 7...

Ayat-ayat ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu "daging" dan "Roh", berlawanan satu sama lain, bdk Rom 5:5+; Rom 7:5+. Orang Kristen yang dipimpin oleh Roh, Gal 5:18,25; Rom 8:14, memang secara wajar hidup menurut Roh itu, Gal 5:22-23, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari "keinginan daging", Gal 5:16,24. Perbuatan "daging" itu bukanlah "kedagingan" oleh karena berpangkal pada "tubuh".

Jerusalem: Gal 5:20 - roh-pemecah Terjemahan Latin (Vlg) dan sejumlah naskah menambah (Gal 5:21) pembunuhan. Bdk Rom 1:29.

Terjemahan Latin (Vlg) dan sejumlah naskah menambah (Gal 5:21) pembunuhan. Bdk Rom 1:29.

Jerusalem: Gal 5:23 - penguasaan diri Sejumlah naskah menambah: kemurnian

Sejumlah naskah menambah: kemurnian

Jerusalem: Gal 5:23 - hal-hal itu Orang beriman yang bersatu dengan Kristus tidak lagi mempunyai suatu hukum yang hanya menyuruh dari luar saja. Orang beriman menepati "Hukum Roh", Gal...

Orang beriman yang bersatu dengan Kristus tidak lagi mempunyai suatu hukum yang hanya menyuruh dari luar saja. Orang beriman menepati "Hukum Roh", Gal 5:18,23,25; 6:2; Rom 6:15; 8:2-4; Fili 1:9-10; bdk Yak 1:25; 2:8.

Ende: Gal 5:1 - Untuk hidup bebas Aslinja: "untuk kebebasan".

Aslinja: "untuk kebebasan".

Ende: Gal 5:3 - Seluruh hukum memang suatu kuk berat, suatu beban jang tak terpikul.

memang suatu kuk berat, suatu beban jang tak terpikul.

Ende: Gal 5:5 - Kami menunggukan harapan kebenaran Harapan ini ialah penjelesaian kebenaran dalam kemuliaan abadi.

Harapan ini ialah penjelesaian kebenaran dalam kemuliaan abadi.

Ende: Gal 5:7 - Berlari Istilah bahasa olah raga ini memaksudkan disini: giat berusaha untuk merebut hadiah kebenaran, jaitu penjelesaian kebenaran.

Istilah bahasa olah raga ini memaksudkan disini: giat berusaha untuk merebut hadiah kebenaran, jaitu penjelesaian kebenaran.

Ende: Gal 5:9 - Ragi disini berarti pengaruh djahat, seperti dalam Mat 16:6.

disini berarti pengaruh djahat, seperti dalam Mat 16:6.

Ende: Gal 5:10 - Tidak berbeda Mereka pada dasarnja tentu sepaham dengan Paulus, lebih-lebih kalau mereka membatja surat ini.

Mereka pada dasarnja tentu sepaham dengan Paulus, lebih-lebih kalau mereka membatja surat ini.

Ende: Gal 5:11 - -- Rupanja pengandjur-pengandjur palsu itu mengetengahkan djuga, bahwa Paulus sendiri membenarkan hal sunat. Barangkali mereka mengingatkan pendengar-pen...

Rupanja pengandjur-pengandjur palsu itu mengetengahkan djuga, bahwa Paulus sendiri membenarkan hal sunat. Barangkali mereka mengingatkan pendengar-pendengarnja akan tindakan Paulus terhadap Timoteus, jang diberitakan dalam Kis 16:1-3.

Ende: Gal 5:13 - Landasan bagi tjinta-diri landasan dalam arti pokok bagi dorongan napsu, untuk bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dibatas dan harus dipimpin oleh hukum tjinta-kasih.

landasan dalam arti pokok bagi dorongan napsu, untuk bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu dibatas dan harus dipimpin oleh hukum tjinta-kasih.

Ende: Gal 5:13 - Tjinta diri aslinja "bagi daging".

aslinja "bagi daging".

Ende: Gal 5:14 - -- Sabda ini terdapat dalam Ima 19:18.

Sabda ini terdapat dalam Ima 19:18.

Ende: Gal 5:15 - -- Gaja kalimat ini jang agak berlebih-lebihan bunjinja, menundjukkan betapa hebatnja pertjektjokan antara pengikut saudara-saudara palsu dan golongan-go...

Gaja kalimat ini jang agak berlebih-lebihan bunjinja, menundjukkan betapa hebatnja pertjektjokan antara pengikut saudara-saudara palsu dan golongan-golongan jang menolak andjuran-andjuran mereka.

Ende: Gal 5:16 - Menurut Roh Roh dalam fasal ini umumnja berarti: tjita-tjita rohani jang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hati kita.

Roh dalam fasal ini umumnja berarti: tjita-tjita rohani jang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam hati kita.

Ende: Gal 5:17 - -- Bdl. Rom 7:14-23.

Bdl. Rom 7:14-23.

Ende: Gal 5:18 - Tidak dibawah hukum tak perlu dipaksa dengan antjaman-antjaman.

tak perlu dipaksa dengan antjaman-antjaman.

Ende: Gal 5:24 - Milik Kristus Barangkali lebih tepat: masuk Kristus, termasuk tubuh Kristus, atau: ada dalam Kristus.

Barangkali lebih tepat: masuk Kristus, termasuk tubuh Kristus, atau: ada dalam Kristus.

Ende: Gal 5:26 - -- Mulai ajat ini selandjutnja dalam bab berikut Paulus memberi nasehat-nasehat dan peringatan-peringatan atau ketentuan-ketentuan jang berkenan dengan k...

Mulai ajat ini selandjutnja dalam bab berikut Paulus memberi nasehat-nasehat dan peringatan-peringatan atau ketentuan-ketentuan jang berkenan dengan kedjadian-kedjadian atau keadaan chusus dalam umat-umat Galatia, jang latar-belakangnja tidak kita ketahui. Sebab itu maksud Paulus jang sebenarnja sering kabur. Namun terkandung didalamnja andjuran-andjuran dan adjakan-adjakan jang tjukup umum dan bernilai bagi kita djuga, kalau kita merenungkannja.

Ref. Silang FULL: Gal 5:1 - telah memerdekakan // berdirilah teguh // kuk perhambaan · telah memerdekakan: Gal 5:13; Yoh 8:32; Gal 2:4; Rom 7:4; Rom 7:4 · berdirilah teguh: 1Kor 16:13; 1Kor 16:13 · kuk perhambaan: ...

· telah memerdekakan: Gal 5:13; Yoh 8:32; Gal 2:4; Rom 7:4; [Lihat FULL. Rom 7:4]

· berdirilah teguh: 1Kor 16:13; [Lihat FULL. 1Kor 16:13]

· kuk perhambaan: Mat 23:4; [Lihat FULL. Mat 23:4]; Gal 2:4

Ref. Silang FULL: Gal 5:2 - menyunatkan dirimu · menyunatkan dirimu: Gal 5:3,6,11,12; Kis 15:1

· menyunatkan dirimu: Gal 5:3,6,11,12; Kis 15:1

Ref. Silang FULL: Gal 5:3 - hukum Taurat · hukum Taurat: Rom 2:25; Gal 3:10; Yak 2:10

· hukum Taurat: Rom 2:25; Gal 3:10; Yak 2:10

Ref. Silang FULL: Gal 5:4 - hukum Taurat // kasih karunia · hukum Taurat: Rom 3:28; Rom 3:28 · kasih karunia: Ibr 12:15; 2Pet 3:17

· hukum Taurat: Rom 3:28; [Lihat FULL. Rom 3:28]

· kasih karunia: Ibr 12:15; 2Pet 3:17

Ref. Silang FULL: Gal 5:5 - kita harapkan · kita harapkan: Rom 8:23,24

· kita harapkan: Rom 8:23,24

Ref. Silang FULL: Gal 5:6 - Kristus Yesus // sesuatu arti // oleh kasih · Kristus Yesus: Rom 16:3; Rom 16:3 · sesuatu arti: 1Kor 7:19; 1Kor 7:19 · oleh kasih: 1Tes 1:3; Yak 2:22

· Kristus Yesus: Rom 16:3; [Lihat FULL. Rom 16:3]

· sesuatu arti: 1Kor 7:19; [Lihat FULL. 1Kor 7:19]

· oleh kasih: 1Tes 1:3; Yak 2:22

Ref. Silang FULL: Gal 5:7 - kamu berlomba // menghalang-halangi kamu · kamu berlomba: 1Kor 9:24; 1Kor 9:24 · menghalang-halangi kamu: Gal 3:1

· kamu berlomba: 1Kor 9:24; [Lihat FULL. 1Kor 9:24]

· menghalang-halangi kamu: Gal 3:1

Ref. Silang FULL: Gal 5:8 - memanggil kamu · memanggil kamu: Rom 8:28; Rom 8:28

· memanggil kamu: Rom 8:28; [Lihat FULL. Rom 8:28]

Ref. Silang FULL: Gal 5:9 - seluruh adonan · seluruh adonan: 1Kor 5:6

· seluruh adonan: 1Kor 5:6

Ref. Silang FULL: Gal 5:10 - aku yakin // mempunyai pendirian // yang mengacaukan · aku yakin: 2Kor 2:3; 2Kor 2:3 · mempunyai pendirian: Fili 3:15 · yang mengacaukan: Gal 5:12; Gal 1:7

· aku yakin: 2Kor 2:3; [Lihat FULL. 2Kor 2:3]

· mempunyai pendirian: Fili 3:15

· yang mengacaukan: Gal 5:12; Gal 1:7

Ref. Silang FULL: Gal 5:11 - masih dianiaya // batu sandungan · masih dianiaya: Gal 4:29; 6:12 · batu sandungan: Luk 2:34; Luk 2:34

· masih dianiaya: Gal 4:29; 6:12

· batu sandungan: Luk 2:34; [Lihat FULL. Luk 2:34]

Ref. Silang FULL: Gal 5:12 - yang menghasut · yang menghasut: Gal 5:10

· yang menghasut: Gal 5:10

Ref. Silang FULL: Gal 5:13 - untuk merdeka // dalam dosa // yang lain · untuk merdeka: Gal 5:1; Gal 5:1 · dalam dosa: Gal 5:24; Gal 5:24; 1Kor 8:9; 1Pet 2:16 · yang lain: 1Kor 9:19; 2Kor 4:5; Ef 5:21...

· untuk merdeka: Gal 5:1; [Lihat FULL. Gal 5:1]

· dalam dosa: Gal 5:24; [Lihat FULL. Gal 5:24]; 1Kor 8:9; 1Pet 2:16

· yang lain: 1Kor 9:19; 2Kor 4:5; Ef 5:21

Ref. Silang FULL: Gal 5:14 - dirimu sendiri · dirimu sendiri: Im 19:18; Mat 5:43; Mat 5:43; Gal 6:2

· dirimu sendiri: Im 19:18; Mat 5:43; [Lihat FULL. Mat 5:43]; Gal 6:2

Ref. Silang FULL: Gal 5:16 - oleh Roh // keinginan daging · oleh Roh: Gal 5:18,25; Rom 8:2,4-6,9,14; 2Kor 5:17; 2Kor 5:17 · keinginan daging: Gal 5:24; Gal 5:24

· oleh Roh: Gal 5:18,25; Rom 8:2,4-6,9,14; 2Kor 5:17; [Lihat FULL. 2Kor 5:17]

· keinginan daging: Gal 5:24; [Lihat FULL. Gal 5:24]

Ref. Silang FULL: Gal 5:17 - keinginan daging // kamu kehendaki · keinginan daging: Rom 8:5-8 · kamu kehendaki: Rom 7:15-23

· keinginan daging: Rom 8:5-8

· kamu kehendaki: Rom 7:15-23

Ref. Silang FULL: Gal 5:18 - oleh Roh // hukum Taurat · oleh Roh: Gal 5:16; Gal 5:16 · hukum Taurat: Rom 2:12; Rom 2:12; 1Tim 1:9

· oleh Roh: Gal 5:16; [Lihat FULL. Gal 5:16]

· hukum Taurat: Rom 2:12; [Lihat FULL. Rom 2:12]; 1Tim 1:9

Ref. Silang FULL: Gal 5:19 - yaitu: percabulan · yaitu: percabulan: 1Kor 6:18; 1Kor 6:18

· yaitu: percabulan: 1Kor 6:18; [Lihat FULL. 1Kor 6:18]

Ref. Silang FULL: Gal 5:21 - dan sebagainya // Kerajaan Allah · dan sebagainya: Mat 15:19; Rom 13:13 · Kerajaan Allah: Mat 25:34; Mat 25:34

· dan sebagainya: Mat 15:19; Rom 13:13

· Kerajaan Allah: Mat 25:34; [Lihat FULL. Mat 25:34]

Ref. Silang FULL: Gal 5:22 - Tetapi buah // ialah: kasih // damai sejahtera · Tetapi buah: Mat 7:16-20; Ef 5:9 · ialah: kasih: Kol 3:12-15 · damai sejahtera: Mal 2:6

· Tetapi buah: Mat 7:16-20; Ef 5:9

· ialah: kasih: Kol 3:12-15

· damai sejahtera: Mal 2:6

Ref. Silang FULL: Gal 5:23 - penguasaan diri // ada hukum · penguasaan diri: Kis 24:25; Kis 24:25 · ada hukum: Gal 5:18

· penguasaan diri: Kis 24:25; [Lihat FULL. Kis 24:25]

· ada hukum: Gal 5:18

Ref. Silang FULL: Gal 5:24 - menyalibkan daging // dan keinginannya · menyalibkan daging: Gal 5:13,16-21; Rom 6:6; Rom 6:6; Rom 7:5,18; 8:3-5,8,9,12,13; 13:14; Gal 6:8; Kol 2:11 · dan keinginannya: Gal 5...

· menyalibkan daging: Gal 5:13,16-21; Rom 6:6; [Lihat FULL. Rom 6:6]; Rom 7:5,18; 8:3-5,8,9,12,13; 13:14; Gal 6:8; Kol 2:11

· dan keinginannya: Gal 5:16,17

Ref. Silang FULL: Gal 5:25 - oleh Roh · oleh Roh: Gal 5:16; Gal 5:16

· oleh Roh: Gal 5:16; [Lihat FULL. Gal 5:16]

Ref. Silang FULL: Gal 5:26 - gila hormat · gila hormat: Fili 2:3

· gila hormat: Fili 2:3

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Gal 5:1-12 - -- A. Injil Dipraktikkan Dalam Kemerdekaan (5:1-12). Menolak untuk disunat merupakan tanda awal dari menikmati kebebasan ini.

A. Injil Dipraktikkan Dalam Kemerdekaan (5:1-12).

Menolak untuk disunat merupakan tanda awal dari menikmati kebebasan ini.

Wycliffe: Gal 5:1 - kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita 1. Pernyataan peralihan ini dengan tepat diterjemahkan menjadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pernyataan ini me...

1. Pernyataan peralihan ini dengan tepat diterjemahkan menjadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pernyataan ini mengungkapkan fakta dan dilanjutkan oleh sang rasul dengan himbauan untuk berdiri di dalam kemerdekaan tersebut dan tidak lagi terjebak dalam perbudakan. Dalam beberapa hal, lebih mudah hidup sebagai budak daripada memanfaatkan kemerdekaan seseorang dengan benar (mis. Israel di padang gurun ingin kembali ke Mesir).

Wycliffe: Gal 5:2-4 - menyunatkan diri // Kristus // Kristus sama sekali tidak // untuk melakukan seluruh hukum Taurat, // (hidup di luar kasih karunia) 2-4. Orang harus memilih. kata Paulus, antara menyunatkan diri dengan Kristus. Hal ini diutarakan bukan kepada orang-orang Yahudi (bdg. Kis. 21:21), m...

2-4. Orang harus memilih. kata Paulus, antara menyunatkan diri dengan Kristus. Hal ini diutarakan bukan kepada orang-orang Yahudi (bdg. Kis. 21:21), melainkan kepada orang-orang bukan Yahudi, yang tidak memiliki latar belakang upacara penyunatan. Di dalam kasus mereka tindakan tersebut hanya dapat berarti sebuah usaha yang disengaja untuk menciptakan keuntungan dengan mengambil pandangan legalistik dan berusaha dibenarkan melalui perbuatan. Pada mulanya sunat tidak memiliki arti demikian, sebab bagi Abraham sunat merupakan tanda dan materai kebenaran yang sudah dimilikinya melalui iman (Rm. 4:11). Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sunat menjadi tanda kelayakan. Di dalam keadaan yang semacam ini, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi orang bersunat yang benar-benar sudah menempatkan diri di bawah kewajiban untuk melakukan seluruh hukum Taurat, dengan anggapan bahwa hal itu akan mendatangkan kebenaran baginya. Menerima sunat berarti meninggalkan prinsip kasih karunia di dalam Kristus (hidup di luar kasih karunia) demi prinsip yang lebih rendah dan mustahil untuk membenarkan diri. Orang percaya sejati tetap teguh di dalam kasih karunia (Rm. 5:2).

Wycliffe: Gal 5:5 - Roh Kudus // karena iman // (kebenaran yang kita harapkan) 5. Sementara penganut legalisme terhenti dalam ketidakpastian - sebab dia tidak dapat mengetahui apakah dia sudah cukup menaati hukum Taurat sehingga ...

5. Sementara penganut legalisme terhenti dalam ketidakpastian - sebab dia tidak dapat mengetahui apakah dia sudah cukup menaati hukum Taurat sehingga dapat memenuhi patokan kebenaran ilahi atau belum - orang-orang yang dibenarkan oleh iman, yang memiliki Roh Kudus yang menjadi jaminan penerimaan oleh Allah, dengan penuh keyakinan menantikan karena iman penggenapan harapannya (kebenaran yang kita harapkan) di dalam kemuliaan (bdg. Rm. 8:10, 11).

Wycliffe: Gal 5:6 - kasih 6. Setelah mengemukakan hasil dari iman berupa pengharapan, sang rasul kini menunjukkan jangkauan ke luarnya dalam kasih. Di dalam Kristus orang tidak...

6. Setelah mengemukakan hasil dari iman berupa pengharapan, sang rasul kini menunjukkan jangkauan ke luarnya dalam kasih. Di dalam Kristus orang tidak untung karena disunat; demikian pula orang yang tidak sunat tidak rugi. Yang penting adalah kasih yang di dalamnya terangkum segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat (Rm. 13:9, 10). Iman yang membenarkan tidak mengesampingkan pertimbangan utama tentang kasih ini. Sebaliknya, iman. yang berkarya melalui kasih, merupakan satu-satunya sarana melalui mana seluruh tuntutan hukum Taurat dapat dipenuhi.

Wycliffe: Gal 5:7-10 - kebenaran // Sedikit ragi akan mengklamirkan seluruh adonan // Tuhan // Ia akan menanggung hukumannya 7-10. Kemajuan rohani jemaat di Galatia telah terhenti. Seseorang telah menghambat orang-orang yang sudah bertobat ini dengan mengasingkan mereka dari...

7-10. Kemajuan rohani jemaat di Galatia telah terhenti. Seseorang telah menghambat orang-orang yang sudah bertobat ini dengan mengasingkan mereka dari kebenaran. Pada bagian lain (1:7; 5:12) yang dilihat adalah sekelompok pengacau legalistik; namun di sini yang dimaksudkan adalah satu orang saja, mungkin pemimpinnya. Propaganda ini tidak bersumber pada Dia yang telah memanggil mereka dan menempatkan mereka pada pertandingan ini (bdg. 1:6). Para pembaca telah tertipu karena mendengarkan ajaran palsu. Dan jangan ada di antara mereka yang berpikir bahwa Paulus terlalu lelah, bahwa ia yang menyebabkan banyak masalah di Galatia. Sebuah peribahasa bisa mengungkapkan kebodohan mereka. Sedikit ragi akan mengklamirkan seluruh adonan. Mungkin orang-orang yang terpengaruh oleh legalisme sejauh ini hanya beberapa orang saja. Sekalipun demikian, semua orang percaya harus waspada, kalau tidak kesalahan tersebut akan menyebar. Jika dihadapi dengan terus terang, maka kesalahan itu akan dapat dihentikan. Paulus berkeyakinan bahwa persoalan ini akan dapat diselesaikan dengan baik, bukan karena mereka yang dimenangkannya dan bukan pula karena dirinya yang melayani, tetapi karena Tuhan. Sekalipun demikian, perubahan keadaan ke arah yang baik tidak mencabut tanggung jawab orang yang menyesatkan domba-domba tersebut. Ia akan menanggung hukumannya.

Wycliffe: Gal 5:11-12 - memberitakan sunat // masih dianiaya // salib bukan batu sandungan lagi // menghasut // Baiklah ... mereka mengebirikan saja dirinya 11, 12. "Sebagian orang mungkin beranggapan," kata Rasul Paulus, "bahwa saya tidak konsisten menentang soal sunat." Sudah diketahui umum, misalnya, ba...

11, 12. "Sebagian orang mungkin beranggapan," kata Rasul Paulus, "bahwa saya tidak konsisten menentang soal sunat." Sudah diketahui umum, misalnya, bahwa ia telah menyunatkan Timotius (Kis. 16:3). Tetapi kasus itu merupakan kasus khusus sebab pemuda itu separuh Yahudi yang oleh ayahnya, seorang Yunani, tidak disunat. Jika Timotius terus mendampingi Paulus dalam keadaan demikian, pastilah akan muncul keberatan dari kalangan Yahudi. Tidak ada prinsip yang dilanggar dengan penyunatan ini. Bukti bahwa Paulus tidak memberitakan sunat terdapat dalam kenyataan bahwa ia masih dianiaya terus oleh kalangan Yahudi. Andaikata dia sudah menyunatkan orang-orang bukan Yahudi, tentu orang-orang Yahudi ini akan lebih ramah terhadap dirinya. Tetapi jika ia memberitakan sunat, maka salib bukan batu sandungan lagi sejauh hal itu berhubungan dengan pemberitaannya. Kasih karunia menyangkut ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kebenaran ini bertentangan dengan keangkuhan manusia. Paulus tidak tersandung karena salib tetapi karena orang-orang yang menghasut orang-orang yang telah dimenangkannya. Kejengkelannya membuat dia mengeluarkan sebuah pernyataan kuat: Baiklah ... mereka mengebirikan saja dirinya. Sebagaimana orang yang telah dikebiri kehilangan kesempatan untuk memperoleh keturunan, demikian pula para pengacau tersebut akan tidak berdaya untuk menyebarkan ajaran salah mereka. Itulah keinginan mendalam yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam ayat ini.

Wycliffe: Gal 5:13 - kemerdekaan // seorang akan yang lain oleh kasih 13. Jika kemerdekaan melekat dalam panggilan Kristen untuk keselamatan, maka kemerdekaan jangan diubah menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Inilah ya...

13. Jika kemerdekaan melekat dalam panggilan Kristen untuk keselamatan, maka kemerdekaan jangan diubah menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Inilah yang terjadi jika kemerdekaan dianggap sebagai kesempatan bagi daging untuk memuaskan keinginannya. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan cara melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Pemikiran itu dapat dikatakan dengan cara lain sebagai berikut: Kamu mengaku sangat bersemangat untuk menaati hukum Taurat, yang sudah kukatakan merupakan perhambaan. Tetapi jika kamu memang benar-benar mencari perhambaan, ada jenis perhambaan yang tidak berbahaya, bahkan menguntungkan. Aku menganjurkan kamu melakukannya. Hendaklah kamu saling memperhambakan diri untuk menunjukkan kasih (bdg. Rm. 13:8).

Wycliffe: Gal 5:14 - -- 14. Inilah yang dituntut Perjanjian Lama (Im. 19:18), dan Perjanjian Baru tidak mengenal hal yang lebih tinggi lagi.

14. Inilah yang dituntut Perjanjian Lama (Im. 19:18), dan Perjanjian Baru tidak mengenal hal yang lebih tinggi lagi.

Wycliffe: Gal 5:15 - -- 15. Terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk mempraktikkan kasih di kalangan jemaat di Galatia, sebab Paulus menunjukkan bahwa di antara mereka t...

15. Terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk mempraktikkan kasih di kalangan jemaat di Galatia, sebab Paulus menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat persengketaan dan persaingan pahit. Pertentangan tajam mungkin terjadi di antara orang-orang yang terpengaruh oleh propaganda para penganut legalisme dengan orang-orang yang tidak terpengaruh. Paulus mendukung kelompok kedua, tetapi dia sadar bahwa tanpa kasih mereka tidak akan mampu memenangkan pihak yang lain. Argumentasi tanpa kasih mengakibatkan perpecahan yang berkesinambungan.

Wycliffe: Gal 5:16-26 - -- C. Injil Dipraktikkan Dalam Roh (5:16-26). Sekalipun tidak dipakai di dalam bagian ini, merdeka (5:1, 13) belum hilang dari pandangan. "Kasih merupak...

C. Injil Dipraktikkan Dalam Roh (5:16-26).

Sekalipun tidak dipakai di dalam bagian ini, merdeka (5:1, 13) belum hilang dari pandangan. "Kasih merupakan penjaga dari kemerdekaan Kristen. Roh Kudus adalah penuntunnya" (G. G. Findlay, The Epistle to the Galatians dalam The Expositor's Bible, hlm. 347). Bagian yang membahas perbedaan antara Roh dengan daging ini, sudah agak diantisipasi melalui pernyataan dalam 3:3. Hidup di dalam Roh saat ini dipandang sebagai penawar yang mujarab bagi tindakan-tindakan daging, prinsip dosa yang tetap ada di dalam diri orang-orang kudus. Jadi terdapat suatu pergumulan yang perlu dan sah, berbeda dengan yang disinggung dalam 5:15.

Wycliffe: Gal 5:16-17 - Hiduplah oleh Roh // kamu tidak akan menuruti. Daging // Roh // keduanya bertentangan, 16, 17. Hiduplah oleh Roh. Hanya dengan cara inilah orang-orang percaya dapat mengatasi berbagai keterbatasan daging dan mencegah pemenuhan keinginan-...

16, 17. Hiduplah oleh Roh. Hanya dengan cara inilah orang-orang percaya dapat mengatasi berbagai keterbatasan daging dan mencegah pemenuhan keinginan-keinginannya. Janjinya tegas - kamu tidak akan menuruti. Daging dan Roh adalah berlawanan, dan senantiasa perang. Jika seorang Kristen dikuasai oleh yang satu, dia tidak mungkin dikendalikan oleh yang lainnya. Pernyataan, keduanya bertentangan, agak bersifat sisipan, dan kesimpulan dari ayat ini tergantung langsung pada pernyataan kedua dalam ayat sebelumnya. Di balik perlawanan Roh terhadap daging ada maksud ilahi agar orang-orang percaya dicegah dari melakukan hal-hal yang (kalau tidak demikian) akan mereka lakukan.

Wycliffe: Gal 5:18 - hukum Taurat 18. Untuk mencapai kemenangan atas daging, orang harus membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh. Hukum Taurat menuntun manusia kepada Kristus (3:24). Sesu...

18. Untuk mencapai kemenangan atas daging, orang harus membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh. Hukum Taurat menuntun manusia kepada Kristus (3:24). Sesudah itu Roh mengambil alih kendali dan memimpin anak Allah itu ke dalam kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Kepenuhan ini pasti akan dicapai kecuali jika Roh dibatasi oleh dosa dalam diri orang percaya (Ef. 4:30). Sesuai dengan pernyataan pertama dari bagian ini, sang rasul bukannya mengatakan bahwa dipimpin oleh Roh berarti dilepaskan dari daging, justru sang rasul menarik suatu kesimpulan yang tidak terduga. Dipimpin oleh Roh menunjukkan kemerdekaan dari hukum Taurat. Keterikatan kepada hukum Taurat berarti menambah jumlah pelanggaran (bdg. Gal. 3:19) dan bukan menguranginya. Jelas ada ikatan yang kuat di antara hukum Taurat dengan daging (bdg. Rm. 8:3).

Wycliffe: Gal 5:19-21 - Perbuatan daging // perbuatan - // Perzinahan // percabulan // Kecemaran // Hawa nafsu // ini // Penyembahan berhala // sihir // perseteruan // perselisihan, // percideraan // roh pemecah // (iri hati // pembunuhan, // kemabukan // pesta pora // dan sebagainya // tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah 19-21. Perbuatan daging dapat diduga berkembang dengan bebas di dalam lingkungan legalisme. Sekilas ironi dapat dijumpai di sini di dalam kaitan denga...

19-21. Perbuatan daging dapat diduga berkembang dengan bebas di dalam lingkungan legalisme. Sekilas ironi dapat dijumpai di sini di dalam kaitan dengan perbuatan - Lihatlah apa yang dihasilkan oleh daging!" Mula-mula muncul dosa-dosa sensual. Perzinahan merupakan hubungan seksual dengan orang yang sudah menikah, percabulan dengan orang yang belum menikah. Kecemaran meliputi segala jenis penyimpangan seksual. Hawa nafsu menunjuk kepada segala bentuk dosa dari gaya hidup semacam ini. Selanjutnya dikemukakan dosa-dosa yang sifatnya religius. Penyembahan berhala ialah menyembah kepada berhala. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi sihir sama dengan kata Inggris "pharmacy" dan pada dasarnya menunjuk kepada pembagian obat bius dan mantera-mantera sihir. Tetapi kemudian yang dimaksudkan adalah keseluruhan jasa seorang tukang sihir (bdg. Why. 9:21; 18:23). Kelompok ketiga lainnya mencakup dosa-dosa yang bersumber pada temperamen. Kelompok ini membentang dari perseteruan yang merupakan sesuatu yang tersembunyi, hingga perselisihan, yang merupakan sesuatu yang operatif (di dalam hal ini menunjuk kepada perbedaan pendapat karena mementingkan diri sendiri), dan percideraan serta roh pemecah atau semangat berkelompok yang salah (iri hati dapat dikaitkan dengan pokok sebelumnya sebagai membantu terjadinya perpecahan atau sangat mungkin juga berkaitan dengan pokok yang berikutnya) sampai pembunuhan, puncak dari berbagai antagonisme yang secara salah dihargai. Di dalam kelompok keempat dapat disebutkan kemabukan dan pesta pora. Daftar ini bisa diperpanjang - dan sebagainya. Orang-orang yang melakukan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah (bdg. I Kor. 6:9, 10). Orang percaya mungkin saja terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan salah tersebut jika ia berjalan menurut pimpinan daging. Karena itu daftar ini tercantum pada bagian ini dalam surat yang ini, yaitu ketika yang dibahas adalah kehidupan Kristen.

Wycliffe: Gal 5:22-23 - buah // Roh // buah, // Kasih // Sukacita // Damai sejahtera // Kesabaran // Kemurahan // Kebaikan // Kesetiaan // Kelemahlembutan // Penguasaan diri // Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu 22, 23. Di sini segala sesuatu merupakan kontras dari yang sebelumnya: buah. dan bukan perbuatan; Roh dan bukan daging; serta sebuah daftar kebajikan ...

22, 23. Di sini segala sesuatu merupakan kontras dari yang sebelumnya: buah. dan bukan perbuatan; Roh dan bukan daging; serta sebuah daftar kebajikan yang semuanya menarik dan layak diinginkan sebagai ganti dari daftar mengerikan di atas. Kata buah, bentuk tunggal, sebagaimana pada umumnya di dalam surat-surat Paulus, cenderung untuk menekankan kesatuan dan kepaduan dari hidup di dalam Roh yang bertentangan dengan kekacauan dan ketidakmantapan dari hidup di bawah pimpinan daging. Juga mungkin bahwa bentuk tunggal ini dipakai untuk menunjuk kepada oknum Kristus di dalam siapa semua hal ini tampak secara sempurna. Roh berusaha menghasilkan semua ini dengan melahirkan Kristus di dalam diri orang percaya (bdg. 4:19). Nas-nas seperti Rm. 13:14 menunjukkan bahwa persoalan-persoalan moral yang dialami oleh orang-orang yang tertebus dapat diselesaikan dengan kecukupan Kristus jika orang itu hidup dengan iman.

Mengingat pemilihan bentuk tunggal untuk buah oleh Paulus, tidak perlu untuk mengambil jalan yang bijaksana yakni dengan menempatkan sebuah garis di belakang kasih untuk menjadikan semua pokok lain bergantung pada kasih. Kasih itu penting (I Yoh. 4:8; I Kor. 13:13; Gal. 5:6). Sukacita dianugerahkan oleh Kristus kepada para pengikut-Nya (Yoh. 15:11) dan disampaikan dengan perantaraan Roh Kudus (I Tes. 1:6; Rm. 4:17). Damai sejahtera adalah pemberian Kristus (Yoh. 14:27) dan mencakup ketenangan batin (Flp. 4:6) serta hubungan harmonis dengan orang lain (kontras dengan Gal. 5:15, 20). Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Harfiahnya adalah panjang sabar. Kemurahan. Ini adalah tindakan yang penuh kebaikan, khususnya kebajikan sosial. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang baik. Kesetiaan. Bandingkan dengan Tit. 2:10. Kelemahlembutan didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri. Penguasaan diri atau mengendalikan diri dengan dipimpin Roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. "Hukum ada untuk maksud mencegah, tetapi di dalam karya Roh tidak ada yang perlu dicegah" (J. B. Lightfoot, Galatian's, hlm. 213). Kebenaran yang sama dinyatakan di tempat lain juga, misalnya, di Roma 8:4.

Wycliffe: Gal 5:24-26 - menyalibkan daging // segala nafsu dan keinginannya // hidup // hormat - 24-26. Orang-orang yang benar-benar milik Kristus harus menjadi seperti Dia di dalam arti ikut ambil bagian di dalam salib-Nya. Mereka sudah menyalibk...

24-26. Orang-orang yang benar-benar milik Kristus harus menjadi seperti Dia di dalam arti ikut ambil bagian di dalam salib-Nya. Mereka sudah menyalibkan daging. Dalam teori, hal ini menunjuk kepada penyatuan mereka dengan Kristus di dalam kematian-Nya (2:20). Dalam praktik. hal ini menekankan perlunya menerapkan prinsip salib dalam kehidupan orang yang sudah ditebus, sebab daging, dengan segala nafsu dan keinginannya masih merupakan suatu kenyataan yang senantiasa ada (bdg. 5:16, 17). Ada ketegangan yang sama antara persediaan Allah dengan pemberian manusia dalam hubungannya dengan Roh. Kita hidup oleh Roh karena Allah yang mengaturnya, melalui sarana karunia Roh ketika bertobat. Tetapi kita dipimpin oleh Roh adalah soal pilihan pribadi, dengan setiap langkah diambil dalam ketergantungan kepada-Nya. Jika orang dipimpin demikian, dia tidak akan gila hormat - menonjolkan diri dan kecewa bila gagal. "Gila hormat menimbulkan persaingan, yang ditanggapi baik oleh orang yang bersifat lebih kuat, sedangkan yang lebih lemah terdorong untuk iri hati" (Hogg dan Vine, Galatians, hlm. 305).

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Gal 5:1-12 - Nasihat dan Ajakan untuk Berdiri Teguh Pada pasal ini Rasul Paulus membuat penerapan dari semua penjelasan yang sudah disampaikannya sebelumnya. Dia memulainya dengan sebuah peringatan...

Matthew Henry: Gal 5:13-26 - Desakan untuk Hidup dalam Kesalehan; Perbuatan Daging dan Roh; Buah-buah Roh Desakan untuk Hidup dalam Kesalehan; Perbuatan Daging dan Roh; Buah-buah Roh (5:13-26) Pada bagian terakhir pasal ini Rasul Paulus mulai menasihati...

SH: Gal 5:1-12 - Tetap merdeka atau menjadi hamba? (Rabu, 15 Juni 2005) Tetap merdeka atau menjadi hamba? Apa daya tarik ajaran yang menjadikan usaha menaati hukum Taurat sebagai jalan keselamatan yang membuat orang b...

SH: Gal 5:13-18 - Kasih, hukum, dan kebebasan (Kamis, 16 Juni 2005) Kasih, hukum, dan kebebasan Kebebasan tanpa norma sama sekali bukan kebebasan melainkan bencana. Banyak orang Kristen salah memahami dan salah me...

SH: Gal 5:19-26 - Kemerdekaan dalam pimpinan Roh (Jumat, 17 Juni 2005) Kemerdekaan dalam pimpinan Roh Ada paradoks besar dalam kehidupan Kristen. Kemerdekaan sejati hanya bisa dialami oleh orang yang sepenuhnya menye...

Topik Teologia: Gal 5:1 - -- Keselamatan Kematian Yesus Membebaskan, Menebus, dan Menyelamatkan Ayu 19:25 Maz 111:9 Yes 59:20 Luk 2:38 Luk 4:18-19 Rom 3...

Topik Teologia: Gal 5:2 - -- Keselamatan Allah Memanggil Manusia untuk Dimerdekakan Gal 5:2-4,8,13 Pembenaran adalah Bukan dari Sunat ...

Topik Teologia: Gal 5:3 - -- Keselamatan Allah Memanggil Manusia untuk Dimerdekakan Gal 5:2-4,8,13 Peringatan untuk Bertekun 1Ta 16:11 Ayu 17:9 Ye...

Topik Teologia: Gal 5:4 - -- Keselamatan Allah Memanggil Manusia untuk Dimerdekakan Gal 5:2-4,8,13 Keselamatan adalah oleh Iman, Bukan Perbuatan...

Topik Teologia: Gal 5:5 - -- Keselamatan Keselamatan adalah oleh Iman, Bukan Perbuatan Yoh 5:24 Kis 13:38-39 Rom 3:21-26,28,30 Rom 5:1 Rom 8:3 Rom 10:3-4 Ga...

Topik Teologia: Gal 5:6 - -- Keselamatan Keselamatan adalah oleh Iman, Bukan Perbuatan Yoh 5:24 Kis 13:38-39 Rom 3:21-26,28,30 Rom 5:1 Rom 8:3 Rom 10:3-4 Ga...

Topik Teologia: Gal 5:7 - -- Pengudusan Pengudusan: Sasaran dan Hambatan Hambatan Pengudusan Kemerosotan Iman Menghalangi Pengudusan Ayu 34:26-27 ...

Topik Teologia: Gal 5:8 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Nama-nama, Gelar-gelar Deskriptif dan Kiasan-kiasan untuk Allah Dia yang Memanggil ...

Topik Teologia: Gal 5:10 - -- Pengudusan Pekerjaan Allah di dalam Pengudusan Kita Pengudusan dan Anak Kita Diperbarui di dalam Kristus Kita Memiliki K...

Topik Teologia: Gal 5:13 - -- Roh Kudus Roh Kudus dalam Diri Orang-orang Percaya Buah Roh Kasih Gal 5:22 Maz 69:17 Yoh 3:16 Yoh 13:34-35 Yoh 17:26 ...

Topik Teologia: Gal 5:14 - -- Roh Kudus Roh Kudus dalam Diri Orang-orang Percaya Buah Roh Kasih Gal 5:22 Maz 69:17 Yoh 3:16 Yoh 13:34-35 Yoh 17:26 ...

Topik Teologia: Gal 5:15 - -- Dosa Dosa-dosa Terhadap Sesama Dosa-dosa Kebencian Perkelahian dan Percideraan Kej 13:5-9 Ams 3:29-30 Ams 15:18 Ams 1...

Topik Teologia: Gal 5:16 - -- Roh Kudus Sifat Ilahi Roh Kudus Roh yang Disamakan dengan Allah Keilahian Roh di dalam Keberadaan Diri-Nya Roh yang Dise...

Topik Teologia: Gal 5:17 - -- Roh Kudus Roh yang Disebut Roh Bil 11:17,25 1Ta 12:18 Yes 32:15 Yeh 2:2 Yeh 8:3 Mar 1:12 Yoh 7:39 Kis 11:28 Kis 20:22 Kis 2...

Topik Teologia: Gal 5:18 - -- Roh Kudus Roh yang Disebut Roh Bil 11:17,25 1Ta 12:18 Yes 32:15 Yeh 2:2 Yeh 8:3 Mar 1:12 Yoh 7:39 Kis 11:28 Kis 20:22 Kis 2...

Topik Teologia: Gal 5:19 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Keputusan-keputusan Allah Kedaulatan Pemerintahan Allah Pemerintahan Allah (Kerajaan) di Dalam Perjanjia...

Topik Teologia: Gal 5:20 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Keputusan-keputusan Allah Kedaulatan Pemerintahan Allah Pemerintahan Allah (Kerajaan) di Dalam Perjanjia...

Topik Teologia: Gal 5:21 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Keputusan-keputusan Allah Kedaulatan Pemerintahan Allah Pemerintahan Allah (Kerajaan) di Dalam Perjanjia...

Topik Teologia: Gal 5:22 - -- Roh Kudus Kasih Rom 15:30 Gal 5:22 Roh Kudus dalam Diri Orang-orang Percaya Keselamatan Roh Kudus dan Buah-...

Topik Teologia: Gal 5:23 - -- Roh Kudus Roh Kudus dalam Diri Orang-orang Percaya Keselamatan Keselamatan Secara Umum Keselamatan Menyediakan Faedah bagi Orang-o...

Topik Teologia: Gal 5:24 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Keputusan-keputusan Allah Kedaulatan Pemerintahan Allah Pemerintahan Allah (Kerajaan) di Dalam Perjanjia...

Topik Teologia: Gal 5:25 - -- Roh Kudus Roh Kudus dalam Diri Orang-orang Percaya Pelayanan Roh Roh Menuntun Orang-orang Percaya Kis 8:29 Kis 10:19-...

Topik Teologia: Gal 5:26 - -- Dosa Iri Hati dan Cemburu Bil 11:28-30 Bil 12:2 Ayu 5:2 Maz 37:1 Maz 73:2 Maz 106:16 Ams 3:31 Ams 14:30 Ams 23:17 Ams 24:1,19 A...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Galatia (Pendahuluan Kitab) Penulis : Paulus Tema : Keselamatan Karena Kasih Karunia oleh Iman Tanggal Penulisan: Sekitar 49 TM Latar Belakang Paulus menu...

Full Life: Galatia (Garis Besar) Garis Besar Pendahuluan (Gal 1:1-10) A. Salam (Gal 1:1-5) B. Keheranan Karena Jemaat Galatia Meninggalkan I...

Matthew Henry: Galatia (Pendahuluan Kitab) Surat Paulus ini tidak ditujukan kepada satu atau banyak jemaat di suatu kota, seperti beberapa surat lain, melainkan kepada jemaat-jemaat di sua...

Jerusalem: Galatia (Pendahuluan Kitab) SURAT-SURAT PAULUS PENGANTAR Kronologi kehidupan Paulus Dengan menggunakan Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, maka tokoh ini lebih kita kenal da...

Ende: Galatia (Pendahuluan Kitab) SURAT RASUL PAULUS KEPADA UMAT-UMAT GALATIA KATA PENGANTAR Pada perdjalanan pertama (Kis. Ras. 15:2-14:28) Paulus dan Barnabas mendjeladjah Siprus, la...

Wycliffe: Galatia (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN GALATIA Alasan Penulisan. Jemaat-jemaat di Galatia didirikan sebagai hasil dari usaha pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus. Oleh karen...

Wycliffe: Galatia (Garis Besar) GARIS BESAR GALATIA I. Pendahuluan (1:1-9) A. Salam. (1:1-5) B. Tema Surat Ini (1:6-9) II. Paulus Membela Kerasula...

BIS: Galatia (Pendahuluan Kitab) SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT-JEMAAT DI GALATIA PENGANTAR Setelah Kabar Baik tentang Yesus mulai diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Y

SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT-JEMAAT DI GALATIA

PENGANTAR

Setelah Kabar Baik tentang Yesus mulai diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, timbullah pertanyaan apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati orang harus mentaati hukum agama Yahudi. Paulus mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu -- bahwa sesungguhnya satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaan itu hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Tetapi orang-orang yang menentang Paulus telah datang ke jemaat-jemaat di Galatia, yaitu sebuah provinsi Roma di Asia Kecil. Mereka berpendapat bahwa untuk berbaik kembali dengan Allah, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi.

Surat Paulus Kepada Jemaat-jemaat di Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran salah itu, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus mulai dengan mengatakan bahwa ia berhak disebut rasul Yesus Kristus. Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa panggilannya untuk menjadi rasul berasal dari Allah, bukan dari manusia. Juga bahwa tugasnya ditujukan terutama sekali kepada orang bukan Yahudi (pasal 1-2 Gal 1:1-2:21). Setelah itu Paulus membentangkan pendiriannya bahwa hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali hanya melalui percaya kepada Allah (pasal 3-4 Gal 3:1-4:31). Di dalam pasal-pasal terakhir buku ini (pasal 5-6 Gal 5:1-6:18), Paulus menunjukkan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen karena ia percaya kepada Kristus, akan dengan sendirinya menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan Kristen.

Isi

 1. Pendahuluan
  Gal 1:1-10
 2. Hak Paulus sebagai rasul
  Gal 1:11-2:21
 3. Kabar Baik tentang rahmat Allah
  Gal 3:1-4:31
 4. Kebebasan dan kewajiban orang Kristen
  Gal 5:1-6:10
 5. Penutup
  Gal 6:11-18

Ajaran: Galatia (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya orang-orang Kristen mengerti bahwa hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang di bawah atau diperintah Hukum Taurat. Pendahuluan

Tujuan

Supaya orang-orang Kristen mengerti bahwa hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang di bawah atau diperintah Hukum Taurat.

Pendahuluan

Penulis : Rasul Paulus.

Tahun : Sekitar tahun 49 sesudah Masehi.

Penerima : Jemaat Kristen di kota Galatia. (Dan juga setiap orang Kristen/jemaat Kristen di seluruh dunia). Keadaan mereka sedang dibingungkan oleh orang-orang yang menjelek-jelekkan dan memfitnah Rasul Paulus; mereka juga mengajarkan Injil lain (ajaran sesat).

Isi Kitab: Kitab Galatia terbagi atas 6 pasal. Di dalamnya kita dapat melihat dengan jelas uraian Rasul Paulus, bahwa orang-orang Kristen hidup oleh iman, bukan oleh hukum, serta buah kehidupan Kristen timbul dari Roh, bukan dari daging.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Galatia

 1. Pasal 1 (Gal 1:1-10).

  Pengajaran tentang Injil yang benar

  Dalam nats ini Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Injil di dunia ini, yaitu Injil Yesus Kristus.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Gal 1:8-9. _Tanyakan_: Apa akibatnya bagi orang yang memberitakan Injil yang tidak benar?
 2. Pasal 1-2 (Gal 1:11-2:21).

  Pengajaran tentang riwayat hidup Rasul Paulus dan kerasulannya Dalam bagian ini, Rasul Paulus menceritakan siapa dirinya sebelum menjadi Rasul dan sesudah menjadi Rasul.

 3. Pasal 3-4 (Gal 3:1-4:31).

  Pengajaran tentang arti Injil Kristus yang benar

  Dalam pasal-pasal ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan atas janji Allah kepada Abraham sebagai Bapa orang beriman dalam arti menjadi anak-anak Allah karena penebusan Tuhan Yesus.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Gal 3:6. _Tanyakan_: Mengapa Abraham dibenarkan Allah?
  2. Bacalah pasal Gal 3:26-27. _Tanyakan_: Apakah yang menjadikan orang-orang Kristen anak-anak Allah?
 4. Pasal 5-6 (Gal 5:1-6:18).

  Pengajaran tentang orang-orang Kristen hidup dalam kemerdekaan dari hukum Taurat

  Dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa bila Yesus Kristus sudah membebaskan orang percaya dari Hukum Taurat, mengapa harus memberikan diri hidup di dalam perhambaan Hukum Taurat lagi.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Gal 5:1-6,13-26. _Tanyakan_: Apakah yang terpenting bagi seorang Kristen? (lihat ayat 6; Gal 5:6). Bagaimanakah orang Kristen mempergunakan kemerdekaannya? (ayat 13-15; Gal 5:13-15). Apakah yang dikatakan tentang buah-buah daging? (Gal 5:19-21). Apakah yang dikatakan tentang buah-buah Roh? (Gal 5:22).
  2. Bacalah pasal Gal 6:11. _Tanyakan_: Apakah yang dihasilkan perbuatan manusia? Bagaimanakah perintah Allah tentang sikap orang Kriste terhadap sesamanya?

II. Kesimpulan

Melalui Kitab Galatia ini, jelaslah kita lihat bahwa orang Kristen tidak berada di bawah Hukum Taurat lagi. Orang Kristen sudah merdeka dari perhambaan Hukum Taurat, sebab Injil Yesus Kristus lebih berkuasa daripada Hukum Taurat. Tetapi walaupun demikian orang Kristen tidaklah boleh mempergunakan kemerdekaannya itu dengan sembarangan.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah yang menulis Kitab Galatia?
 2. Apakah isi pengajaran Kitab Galatia?
 3. Apakah arti kemerdekaan bagi orang Kristen?
 4. Mengapakah orang Kristen tidak berada di bawah perhambaan hukum Taurat?

Intisari: Galatia (Pendahuluan Kitab) Sepucuk surat tentang Injil yang sejati MENGAPA SURAT INI DITULIS.Paulus menulis surat yang sangat penting ini, karena orang-orang Kristen di Galatia

Sepucuk surat tentang Injil yang sejati

MENGAPA SURAT INI DITULIS.
Paulus menulis surat yang sangat penting ini, karena orang-orang Kristen di Galatia telah menyimpang dari pengertian yang benar tentang iman Kristen (Gal 1:6). Mereka dibingungkan oleh orang Kristen keturunan Yahudi yang ingin membebani mereka dengan kebiasaan sunat dan dengan menaati hukum-hukum Yahudi lainnya (Gal 3:1) yang mengatakan bahwa hanya dengan jalan ini mereka dapat menikmati hubungan istimewa dengan Allah. Paulus sangat yakin jika mereka bersandar pada hukum Yahudi dalam hubungan mereka dengan Allah, berarti mereka menyangkal inti Injil, yaitu bahwa hubungan Allah dengan manusia bergantung pada iman, bukan pada perbuatan. Dalam surat ini Paulus menjelaskan hubungannya dengan gereja di Yerusalem. Ia juga menerangkan tentang sifat kebebasan Kristen yang timbul apabila orang Kristen beriman terhadap Kristus dan bukan mencoba untuk menyenangkan Allah melalui ketaatan kepada hukum Taurat.

PENULIS DAN PEMBACANYA.

1. Penulis: Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus (Gal 1:1), berisi inti ajaran tentang iman. Argumentasinya yang kuat mengungkapkan kepribadiannya dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pengkhotbah dan orang yang tidak takut untuk berpendirian. Surat ini memberikan kepada kita gambaran rinci mengenai kehidupannya yang tidak disebut dalam tulisannya yang lain.

2. Pembacanya: Paulus telah berkhotbah kepada pembacanya (Gal 1:8, 9; 4:13) dan mereka menikmati hubungan yang akrab (Gal 4:15). Beberapa orang mengatakan bahwa ia menulis kepada orang Kristen di Galatia Utara (Asia Kecil) yang berbangsa Gaul, yang dikunjungi oleh Paulus dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa ia menulis untuk orang di propinsi Galatia Selatan yang dikuasai orang Romawi (termasuk Antiokhia, Ikonum, Derbe dan Listra) yang telah dikunjungi oleh Paulus pada perjalanan misionarisnya yang pertama.

WAKTU PENULISAN.
Kapan surat ini ditulis tergantung pada kepada siapa surat ini ditulis. Kebanyakan orang percaya bahwa surat ini ditulis untuk Galatia Selatan dan ini berarti bahwa surat ini ditulis pada sekitar tahun 48 M. Jika surat ini untuk Galatia Utara maka ditulis lebih belakang, tetapi ini masih termasuk dalam surat-surat yang paling awal dalam Perjanjian Baru.

CIRI-CIRI KHUSUS.
1. Surat ini merupakan surat perjuangan. Paulus menolak untuk berkompromi, ia menulis dalam bahasa yang keras untuk mendukung tema utamanya dengan memakai berbagai argumentasi yang berbeda.
2. Surat ini merupakan surat kasih, karena ditulis dengan penuh perhatian dan kekuatiran dari seorang gembala yang besar.
3. Surat ini singkat, dianggap 'sebuah garis besar' dari surat Roma yang pesannya sama, namun dikembangkan lebih luas dan ditujukan bagi situasi yang tidak terlalu buruk.
4. Surat ini merupakan surat yang memberi kesan yang dalam dan berisi ajaran-ajaran yang mudah diingat, misalnya Gal 2:20; 5:1, 5:22, 23; 6:14.

Pesan

1. Hukum Taurat merupakan jalan buntu.
Keprihatinan utama Paulus ialah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin
dibenarkan di hadapan Allah melalui perbuatan baik atau menaati hukum Taurat.
Hukum Taurat:
o Tidak membenarkan manusia di hadapan Allah. Gal 2:16
o Bertentangan dengan cara Kristus. Gal 2:19;5:4
o Tidak dapat memberikan Roh Kudus. Gal 3:2, 5; 5:18
o Hanya menghasilkan kutuk. Gal 3:10-14
o Merupakan interupsi sementara dalam rencana jangka panjang Allah. Gal 3:17
o Mempunyai suatu maksud. Gal 3:21-29
o Membebankan tuntutan kepada manusia. Gal 5:3
o Mudah diringkas. Gal 5:14

2. Iman merupakan jalan satu-satunya kepada Allah.
Tujuan utama Kristus adalah untuk membuat supaya iman merupakan jalan satu-satunya kepada Allah.
o Iman membenarkan manusia di hadapan Allah. Gal 2:16; 3:11
o Kristen harus terus melatih iman. Gal 2:20;3:3
o Roh Kudus datang melalui iman. Gal 3:2, 5,14
o Sejarah panjang dari iman. Gal 3:6-9
o Akibat kedatangan iman. Gal 3:22-26
o Cara iman memperlihatkan dirinya. Gal 5:6
o Kristen membentuk'kekeluargaan dalam iman'. Gal 6:10

3. Yesus berarti kemerdekaan.
o Yesus membawa kemerdekaan dari penindasan hukum Taurat. Gal 3:1-4:7
o Tradisi besar kemerdekaan. Gal 4:21-31
o Kemerdekaan perlu dijaga. Gal 5:1
o Cara yang benar dan salah untuk menyatakan kemerdekaan. Gal 5:13-6:10

Penerapan

Masalah sunat bukan lagi menjadi bahan perdebatan yang hangat dewasa ini, tetapi pesan Paulus masih relevan:

1. Bagi orang Kristen legalls.
Banyak orang masih berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk dapat dibenarkan di hadapan Allah bergantung kepada berapa banyak peraturan yang ditaatinya dan seberapa terhormatnya dia. Paulus menunjukkan bahwa yang penting adalah iman, bukan perbuatan.

2. Bagi orang Kristen yang prinsip hidupnya kendur.
Kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus tidak berarti bahwa seorang Kristen boleh bertindak semaunya. Hidupnya tidak boleh didasari oleh keinginan untuk memuaskan diri sendiri dan hawa nafsunya. Ia mempunyai tanggung jawab baru untuk menyatakan buah Roh di dalam sifat, tingkah laku dan hubungan-hubungannya dengan orang lain.

Surat ini juga mengajar kepada kita tentang dua masalah penting lainnya:

1. Tentang doktrin Kristen.
Gereja tidak mempunyai wewenang untuk mempercayai apa saja yang disukainya atau secara bebas menentukan doktrinnya sendiri. Kebenaran Kristen sudah diungkapkan oleh Allah dan tidak dapat diganggu gugat. Paulus menekankan bahwa mempercayai sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah Allah ungkapkan itu berbahaya, karena hal itu bukan saja tidak benar tetapi juga akan membawa kepada penghukuman. Kebenaran itu sudah diatur oleh para rasul dan juga dalam Galatia, Paulus menekankan mengenai wewenang kerasulannya.

2. Tentang kesatuan Alkitab.
Banyak orang percaya bahwa hanya terdapat sedikit hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan mereka berbicara tentang dua Allah dengan dua tuntutan berbeda terhadap manusia. Paulus menunjukkan bahwa Allah hanya satu dan terdapat suatu kesatuan dalam seluruh isi Alkitab.

Tema-tema Kunci

Selain satu pesan utama Paulus, terdapat pemikiran-pemikiran lainnya.

1. Daging.
Paulus menggunakan kata ini dalam beberapa cara yang berbeda. Sebutkan! Gal 1:16; 2:20; 3:3; 4:23, 29; 5:13, 16, 17, 19, 24; 6:8, 12, 13.

2. Perhambaan.
Demikianlah Paulus menggambarkan keadaan manusia sebelum mereka menjadi Kristen. Apa masalahnya sekarang? Gal 4:8; 2:4.

3. Salib.
Untuk kebanyakan orang salib merupakan gangguan (Gal 5:11; 6:12) tetapi untuk Paulus salib merupakan alasan untuk bermegah (Gal 6:14). Apalagi hal lainnya yang ditulisnya tentang kematian Yesus?

4. Anak Allah.
Ini merupakan gambaran dari seorang Kristen yang paling disukainya. Panggilan itu merupakan kebalikan dari menjadi seorang hamba. Bagaimana Paulus menggambarkan hak-hak istimewa menjadi seorang anak Allah? Gal 3:7, 26; 4:5, 6, 22.

5. Roh Kudus.
Galatia penuh dengan referensi tentang Roh Kudus. Carilah dalam ayat-ayat di bawah ini dan kelompokkan ayat-ayat itu di bawah tema-tema pokok dalam ajaran Paulus mengenai Roh Kudus.

Tema-tema itu adalah: menerima Roh; menghasilkan buah-buah Roh; berjalan dan hidup dalam Roh. Gal 3:2, 3, 5, 14; 4:6; 5:16, 17, 18, 22, 25; 6:1, 8, 18.

Garis Besar Intisari: Galatia (Pendahuluan Kitab) [1] PAULUS MEMBERI SALAM KEPADA PARA PEMBACANYA Gal 1:1-5 Gal 1:1-2Rasul dan para pembacanya Gal 1:3-5Salam Paulus [2] PAULUS MENYATAKAN TUJ

[1] PAULUS MEMBERI SALAM KEPADA PARA PEMBACANYA Gal 1:1-5

Gal 1:1-2Rasul dan para pembacanya
Gal 1:3-5Salam Paulus

[2] PAULUS MENYATAKAN TUJUANNYA Gal 1:6-10

Gal 1:6Keprihatinannya
Gal 1:7-9Keyakinannya
Gal 1:10Motivasinya

[3] PAULUS MENERANGKAN KESAKSIANNYA DENGAN SINGKAT Gal 1:11-2:21

Gal 1:11-12Sumber ajarannya
Gal 1:13-17Kisah panggilannya
Gal 1:18-2:10Hubungannya dengan Yerusalem
Gal 2:11-14Perdebatannya dengan Petrus
Gal 2:15-21Pengertiannya tentang Injil

[4] PAULUS MENGEMBANGKAN ARGUMENTASINYA Gal 3:1-4:31

Gal 3:1-5Pengalaman orang Galatia
Gal 3:6-9Contoh dari Abraham
Gal 3:10-14Kutuk hukum Taurat
Gal 3:15-18Keuntungan dari janji hukum Taurat
Gal 3:19-29Maksud hukum Taurat
Gal 4:1-11Sifat Keanakan
Gal 4:12-20Imbauan pribadi
Gal 4:21-31Dua macam 'anak'

[5] PAULUS MENJELASKAN TENTANG KEMERDEKAAN KRISTEN Gal 5:1-6:10

Gal 5:1Jangan mau lagi diperhamba
Gal 5:2-6Bebas dari sunat
Gal 5:7-12Imbauan pribadi lainnya Bagaimana menggunakan kemerdekaan: kasih
Gal 5:16-21Apa yang bukan kemerdekaan
Gal 5:22-24Apa kemerdekaan itu
Gal 5:25-6:10Kemerdekaan dan hubungan hubungan kita

[6] PAULUS MENANDATANGANI SURATNYA

Gal 6:11-15Paulus menggarisbawahi pokok ajarannya
Gal 6:16-18Salam penutup
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 1.20 detik
dipersembahkan oleh YLSA