TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 102

102:1 <0935> awbt <0413> Kyla <07775> ytewsw <08605> ytlpt <08085> hems <03068> hwhy( (2) ) <07879> wxyv <08210> Kpsy <03068> hwhy <06440> ynplw <05848> Pjey <03588> yk <06041> ynel <08605> hlpt(102:1)

102:1 (101:1) proseuch <4335> tw <3588> ptwcw <4434> otan <3752> akhdiash kai <2532> enantion <1726> kuriou <2962> ekceh <1632> thn <3588> dehsin <1162> autou <846> (101:2) eisakouson <1522> kurie <2962> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> kai <2532> h <3588> kraugh <2906> mou <1473> prov <4314> se <4771> elyatw <2064>

102:2 <06030> ynne <04118> rhm <07121> arqa <03117> Mwyb <0241> Knza <0413> yla <05186> hjh <0> yl <06862> ru <03117> Mwyb <04480> ynmm <06440> Kynp <05641> rtot <0408> la<102:3> (102:2)

102:2 (101:3) mh <3165> apostreqhv <654> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> ap <575> emou <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> ylibwmai <2346> klinon <2827> to <3588> ouv <3775> sou <4771> prov <4314> me <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> epikaleswmai se <4771> tacu <5036> eisakouson <1522> mou <1473>

102:3 <02787> wrxn <04168> dq <04168> wmk <06106> ytwmuew <03117> ymy <06227> Nseb <03615> wlk <03588> yk<102:4> (102:3)

102:3 (101:4) oti <3754> exelipon <1587> wsei <5616> kapnov <2586> ai <3588> hmerai <2250> mou <1473> kai <2532> ta <3588> osta <3747> mou <1473> wsei <5616> frugion sunefrughsan

102:4 <03899> ymxl <0398> lkam <07911> ytxks <03588> yk <03820> ybl <03001> sbyw <06212> bvek <05221> hkwh<102:5> (102:4)

102:4 (101:5) eplhgh <4127> wsei <5616> cortov <5528> kai <2532> exhranyh <3583> h <3588> kardia <2588> mou <1473> oti <3754> epelayomhn tou <3588> fagein <2068> ton <3588> arton <740> mou <1473>

102:5 <01320> yrvbl <06106> ymue <01692> hqbd <0585> ytxna <06963> lwqm<102:6> (102:5)

102:5 (101:6) apo <575> fwnhv <5456> tou <3588> stenagmou <4726> mou <1473> ekollhyh <2853> to <3588> ostoun <3747> mou <1473> th <3588> sarki <4561> mou <1473>

102:6 <02723> twbrx <03563> owkk <01961> ytyyh <04057> rbdm <06893> taql <01819> ytymd<102:7> (102:6)

102:6 (101:7) wmoiwyhn <3666> pelekani erhmikw egenhyhn <1096> wsei <5616> nuktikorax en <1722> oikopedw

102:7 <01406> gg <05921> le <0909> ddwb <06833> rwpuk <01961> hyhaw <08245> ytdqs<102:8> (102:7)

102:7 (101:8) hgrupnhsa <69> kai <2532> egenhyhn <1096> wsei <5616> strouyion <4765> monazon epi <1909> dwmati <1390>

102:8 <07650> websn <0> yb <01984> yllwhm <0341> ybywa <02778> ynwprx <03117> Mwyh <03605> lk<102:9> (102:8)

102:8 (101:9) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> wneidizon <3679> me <1473> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> kai <2532> oi <3588> epainountev me <1473> kat <2596> emou <1473> wmnuon

102:9 <04537> ytkom <01065> ykbb <08249> ywqsw <0398> ytlka <03899> Mxlk <0665> rpa <03588> yk<102:10> (102:9)

102:9 (101:10) oti <3754> spodon <4700> wsei <5616> arton <740> efagon <2068> kai <2532> to <3588> poma <4188> mou <1473> meta <3326> klauymou <2805> ekirnwn

102:10 <07993> ynkylstw <05375> yntavn <03588> yk <07110> Kpuqw <02195> Kmez <06440> ynpm<102:11> (102:10)

102:10 (101:11) apo <575> proswpou <4383> thv <3588> orghv <3709> sou <4771> kai <2532> tou <3588> yumou <2372> sou <4771> oti <3754> eparav katerraxav me <1473>

102:11 <03001> sbya <06212> bvek <0589> ynaw <05186> ywjn <06738> luk <03117> ymy<102:12> (102:11)

102:11 (101:12) ai <3588> hmerai <2250> mou <1473> wsei <5616> skia <4639> ekliyhsan <2827> kai <2532> egw <1473> wsei <5616> cortov <5528> exhranyhn <3583>

102:12 <01755> rdw <01755> rdl <02143> Krkzw <03427> bst <05769> Mlwel <03068> hwhy <0859> htaw<102:13> (102:12)

102:12 (101:13) su <4771> de <1161> kurie <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> meneiv <3306> kai <2532> to <3588> mnhmosunon <3422> sou <4771> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>

102:13 <04150> dewm <0935> ab <03588> yk <02603> hnnxl <06256> te <03588> yk <06726> Nwyu <07355> Mxrt <06965> Mwqt <0859> hta<102:14> (102:13)

102:13 (101:14) su <4771> anastav <450> oiktirhseiv <3627> thn <3588> siwn <4622> oti <3754> kairov <2540> tou <3588> oiktirhsai <3627> authn <846> oti <3754> hkei <1854> kairov <2540>

102:14 <02603> wnnxy <06083> hrpe <0853> taw <068> hynba <0853> ta <05650> Kydbe <07521> wur <03588> yk<102:15> (102:14)

102:14 (101:15) oti <3754> eudokhsan <2106> oi <3588> douloi <1401> sou <4771> touv <3588> liyouv <3037> authv <846> kai <2532> ton <3588> coun authv <846> oiktirhsousin <3627>

102:15 <03519> Kdwbk <0853> ta <0776> Urah <04428> yklm <03605> lkw <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01471> Mywg <03372> waryyw<102:16> (102:15)

102:15 (101:16) kai <2532> fobhyhsontai <5399> ta <3588> eynh <1484> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> thn <3588> doxan <1391> sou <4771>

102:16 <03519> wdwbkb <07200> harn <06726> Nwyu <03068> hwhy <01129> hnb <03588> yk<102:17> (102:16)

102:16 (101:17) oti <3754> oikodomhsei <3618> kuriov <2962> thn <3588> siwn <4622> kai <2532> ofyhsetai <3708> en <1722> th <3588> doxh <1391> autou <846>

102:17 <08605> Mtlpt <0853> ta <0959> hzb <03808> alw <06199> rereh <08605> tlpt <0413> la <06437> hnp<102:18> (102:17)

102:17 (101:18) epebleqen <1914> epi <1909> thn <3588> proseuchn <4335> twn <3588> tapeinwn <5011> kai <2532> ouk <3364> exoudenwsen <1847> thn <3588> dehsin <1162> autwn <846>

102:18 <03050> hy <01984> llhy <01254> arbn <05971> Mew <0314> Nwrxa <01755> rwdl <02063> taz <03789> btkt<102:19> (102:18)

102:18 (101:19) grafhtw <1125> auth <3778> eiv <1519> genean <1074> eteran <2087> kai <2532> laov <2992> o <3588> ktizomenov <2936> ainesei <133> ton <3588> kurion <2962>

102:19 <05027> jybh <0776> Ura <0413> la <08064> Mymsm <03068> hwhy <06944> wsdq <04791> Mwrmm <08259> Pyqsh <03588> yk<102:20> (102:19)

102:19 (101:20) oti <3754> exekuqen ex <1537> uqouv <5311> agiou <40> autou <846> kuriov <2962> ex <1537> ouranou <3772> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> epebleqen <1914>

102:20 <08546> htwmt <01121> ynb <06605> xtpl <0615> ryoa <0603> tqna <08085> emsl<102:21> (102:20)

102:20 (101:21) tou <3588> akousai <191> ton <3588> stenagmon <4726> twn <3588> pepedhmenwn tou <3588> lusai <3089> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> teyanatwmenwn <2289>

102:21 <03389> Mlswryb <08416> wtlhtw <03068> hwhy <08034> Ms <06726> Nwyub <05608> rpol<102:22> (102:21)

102:21 (101:22) tou <3588> anaggeilai <312> en <1722> siwn <4622> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> thn <3588> ainesin <133> autou <846> en <1722> ierousalhm <2419>

102:22 <03068> hwhy <0853> ta <05647> dbel <04467> twklmmw <03162> wdxy <05971> Myme <06908> Ubqhb<102:23> (102:22)

102:22 (101:23) en <1722> tw <3588> sunacyhnai <4863> laouv <2992> epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> basileiav <932> tou <3588> douleuein <1398> tw <3588> kuriw <2962>

102:23 <03117> ymy <07114> ruq <03581> *yxk {wxk} <01870> Krdb <06031> hne<102:24> (102:23)

102:23 (101:24) apekriyh autw <846> en <1722> odw <3598> iscuov <2479> autou <846> thn <3588> oligothta twn <3588> hmerwn <2250> mou <1473> anaggeilon <312> moi <1473>

102:24 <08141> Kytwns <01755> Myrwd <01755> rwdb <03117> ymy <02677> yuxb <05927> ynlet <0408> la <0410> yla <0559> rma<102:25> (102:24)

102:24 (101:25) mh <3165> anagaghv <321> me <1473> en <1722> hmisei hmerwn <2250> mou <1473> en <1722> genea <1074> genewn <1074> ta <3588> eth <2094> sou <4771>

102:25 <08064> Myms <03027> Kydy <04639> hvemw <03245> tdoy <0776> Urah <06440> Mynpl<102:26> (102:25)

102:25 (101:26) kat <2596> arcav <746> su <4771> kurie <2962> thn <3588> ghn <1065> eyemeliwsav <2311> kai <2532> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> eisin <1510> oi <3588> ouranoi <3772>

102:26 <02498> wplxyw <02498> Mpylxt <03830> swblk <01086> wlby <0899> dgbk <03605> Mlkw <05975> dmet <0859> htaw <06> wdbay <01992> hmh<102:27> (102:26)

102:26 (101:27) autoi <846> apolountai su <4771> de <1161> diameneiv <1265> kai <2532> pantev <3956> wv <3739> imation <2440> palaiwyhsontai <3822> kai <2532> wsei <5616> peribolaion <4018> allaxeiv <236> autouv <846> kai <2532> allaghsontai <236>

102:27 <08552> wmty <03808> al <08141> Kytwnsw <01931> awh <0859> htaw<102:28> (102:27)

102:27 (101:28) su <4771> de <1161> o <3588> autov <846> ei <1510> kai <2532> ta <3588> eth <2094> sou <4771> ouk <3364> ekleiqousin <1587>

102:28 <03559> Nwky <06440> Kynpl <02233> Merzw <07931> wnwksy <05650> Kydbe <01121> ynb<102:29> (102:28)

102:28 (101:29) oi <3588> uioi <5207> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> kataskhnwsousin <2681> kai <2532> to <3588> sperma <4690> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kateuyunyhsetai <2720>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA