TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 31:1--33:24

Konteks
TUHANlah penolong yang satu-satunya
31:1 Celakalah r  orang-orang 1  yang pergi ke Mesir s  minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, t  yang percaya kepada keretanya u  yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus, v  Allah Israel, dan tidak mencari TUHAN. w  31:2 Akan tetapi Dia yang bijaksana x  akan mendatangkan malapetaka, y  dan tidak menarik firman-Nya; z  Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, a  dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. 31:3 Sebab orang Mesir b  adalah manusia, bukan allah, c  dan kuda-kuda d  mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila TUHAN mengacungkan tangan-Nya, e  tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, f  dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. g  31:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: Seperti seekor singa h  atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala i  yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan j  mereka, demikianlah TUHAN semesta alam akan turun k  berperang untuk mempertahankan gunung Sion 2  dan bukitnya. 31:5 Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi l  sarangnya, demikianlah TUHAN semesta alam akan melindungi m  Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, n  memeliharanya o  dan menjauhkan celaka. 31:6 Bertobatlah, p  hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan q  jauh-jauh! 31:7 Sungguh pada hari itu r  kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya s  yang dibuat t  oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. 31:8 Asyur u  akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis v  oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia; mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi. w  31:9 Pelindung x  mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut y  meninggalkan panji-panji, z  demikianlah firman TUHAN yang mempunyai api a  di Sion dan dapur perapian b  di Yerusalem.
Raja yang adil
32:1 Sesungguhnya, seorang raja c  akan memerintah menurut kebenaran 3 , dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, d  32:2 dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan e  terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, f  seperti aliran-aliran air g  di tempat kering, h  seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus. 32:3 Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, i  dan telinga j  orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. 32:4 Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, k  dan lidah l  orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. 32:5 Orang bebal m  tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. 32:6 Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, n  dan hatinya merencanakan yang jahat, o  yaitu bermaksud murtad p  dan mengatakan yang menyesatkan q  tentang TUHAN, membiarkan kosong r  perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. 32:7 Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, s  ia merancang perbuatan-perbuatan keji t  untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin u  itu membela haknya. v  32:8 Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, w  dan ia selalu bertindak x  demikian.
Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem
32:9 Hai perempuan-perempuan y  yang hidup aman 4 , bangunlah, dengarkanlah z  suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, a  perhatikanlah perkataanku! 32:10 Dalam waktu setahun b  lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tenteram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, c  dan panen buah-buah lain juga tidak ada. 32:11 Gentarlah, d  hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram, e  tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, f  kenakanlah kain kabung g  pada pinggangmu! 32:12 Ratapilah ladangmu h  yang permai, dan pohon anggurmu i  yang selalu berbuah lebat, 32:13 ratapilah j  tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan puteri malu, k  bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. l  32:14 Sebab purimu m  sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. n  Bukit dan Menara o  sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai p  hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. q  32:15 Sampai dicurahkan kepada kita Roh r  dari atas 5 : Maka padang gurun akan menjadi kebun s  buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. t  32:16 Di padang gurun u  selalu akan berlaku keadilan v  dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. w  32:17 Di mana ada kebenaran x  di situ akan tumbuh damai sejahtera, y  dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman z  untuk selama-lamanya. 32:18 Bangsaku akan diam di tempat yang damai, a  di tempat tinggal b  yang tenteram di tempat peristirahatan c  yang aman. 32:19 Hutan d  e  akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan f  serendah-rendahnya 32:20 Berbahagialah kamu yang boleh menabur g  di segala tempat di mana terdapat air, h  yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana! i 
TUHAN adalah penolong dan raja di Sion
33:1 Celakalah j  engkau, hai perusak 6  yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri! Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak; k  apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. l  33:2 TUHAN, kasihanilah m  kami 7 , Engkau kami nanti-nantikan! Lindungilah n  kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah o  kami di waktu kesesakan! p  33:3 Waktu mendengar suara q  gemuruh ketika Engkau bangkit, r  larilah s  bangsa-bangsa dan berceraiberailah suku-suku bangsa. 33:4 Orang mengumpulkan t  jarahan u  seperti belalang v  pelahap menelan makanannya; mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. 33:5 TUHAN tinggi luhur, w  sebab Ia tinggal di tempat tinggi; x  Ia membuat Sion penuh keadilan y  dan kebenaran. z  33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan a  ialah hikmat dan pengetahuan; takut b  akan TUHAN, itulah harta benda c  Sion. 33:7 Lihat, orang-orang d  Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan e  yang mencari damai menangis dengan pedih. 33:8 Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorangpun f  tiada lagi yang lintas di jalan. g  Perjanjian sudah diingkari, h  saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. 33:9 Negeri berkabung i  dan merana; Libanon j  tersipu-sipu dan mati rebah; k  Saron l  sudah seperti padang belantara, Basan m  dan Karmel n  meluruh daun. 33:10 Sekarang, Aku akan bangkit, o  firman TUHAN, sekarang, Aku akan bangkit berdiri, p  sekarang, Aku akan berdiri tegak! 33:11 Kamu mengandung q  rumput kering, dan melahirkan r  jerami; amarahmu seperti api s  yang memakan kamu sendiri. 33:12 Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur t  dan akan dibakar dalam api u  seperti semak duri v  yang ditebang. 33:13 Hai orang-orang yang jauh, w  dengarlah x  apa yang telah Kulakukan, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku! 33:14 Orang-orang yang berdosa y  terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran. z  Mereka berkata: "Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api a  yang menghabiskan ini 8 ? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini?" 33:15 Orang yang hidup dalam kebenaran, b  yang berbicara dengan jujur, c  yang menolak untung hasil pemerasan, d  yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, e  yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, f  supaya jangan melihat kejahatan, 33:16 dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, g  bentengnya h  ialah kubu i  di atas bukit batu; rotinya disediakan air minumnya terjamin. j  33:17 Engkau akan memandang raja 9  k  dalam semaraknya, l  akan melihat negeri yang terbentang jauh. m  33:18 Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian n  yang sudah-sudah: "Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? o " 33:19 Tidak lagi akan kaulihat bangsa p  yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, q  yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. 33:20 Pandanglah Sion, r  kota pertemuan raya kita! Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman s  yang aman, kemah t  yang tidak berpindah-pindah, u  yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. 33:21 Di situ kita akan melihat betapa mulia v  TUHAN kita: seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar; w  perahu x  dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. 33:22 Sebab TUHAN ialah Hakim y  kita, TUHAN ialah yang memberi hukum z  bagi kita; TUHAN ialah Raja a  kita, Dia akan menyelamatkan b  kita. 33:23 Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh c  akan menjarah jarahan. d  33:24 Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata: "Aku sakit, e " dan semua penduduknya akan diampuni f  kesalahannya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[31:1]  1 Full Life : CELAKALAH ORANG-ORANG.

Nas : Yes 31:1

Yesaya mengucapkan kutukan atas para penjahat (ayat Yes 31:2) yang lebih mengandalkan pasukan berkuda dan kereta perang Mesir daripada Tuhan (bd. Ul 17:16). Orang percaya masa kini harus waspada agar jangan melakukan dosa yang sama seperti Yehuda; kita harus beriman kepada Allah, menghormati perintah-perintah-Nya, dan mencari Dia setiap hari untuk menerima kasih karunia dan pertolongan-Nya dalam semua keperluan kita (bd. Ibr 4:16).

[31:4]  2 Full Life : MEMPERTAHANKAN GUNUNG SION.

Nas : Yes 31:4-9

Allah akan datang bagaikan singa, bertempur dengan tentara Asyur bagaikan pendekar perang dan mempertahankan Yerusalem (bd. Yes 37:36); demikian Yesaya mengimbau orang Israel untuk menolak berhala mereka dan kembali kepada Tuhan dalam iman.

[32:1]  3 Full Life : SEORANG RAJA AKAN MEMERINTAH MENURUT KEBENARAN.

Nas : Yes 32:1-8

Nubuat ini meramalkan pemerintahan Kristus di seluruh dunia (bd. Yes 9:7; 11:4; 16:5), yang ditandai kebenaran dan orang-orang yang hidup selaras dengan firman Allah.

[32:9]  4 Full Life : PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HIDUP AMAN.

Nas : Yes 32:9-14

Banyak orang Israel puas dengan dosa, sekalipun itu merusak keluarga dan bangsa mereka; Yesaya mengatakan bahwa sebaliknya mereka harus meratap (ayat Yes 32:12), gentar (ayat Yes 32:11), mengenakan kain kabung (ayat Yes 32:11), dan gemetar (ayat Yes 32:11) sementara berseru kepada Allah hingga Dia mencurahkan Roh dari sorga (ayat Yes 32:15). Dewasa ini, bilamana dosa, Iblis, dan dunia berpeluang memasuki gereja, kita juga harus meratap dan berseru kepada Allah untuk memulihkan kebenaran dan kepenuhan Roh dalam rumah-Nya (ayat Yes 32:15-16; bd. pasal Yes 35:1-10).

[32:15]  5 Full Life : SAMPAI DICURAHKAN KEPADA KITA ROH DARI ATAS.

Nas : Yes 32:15-20

Yesaya kembali kepada tema pemerintahan benar sang raja

(lihat cat. --> Yes 32:1-8).

[atau ref. Yes 32:1-8]

 1. 1) Kebenaran dan berkat zaman kerajaan akan terjadi karena Roh Kudus akan dicurahkan atas umat dan akan bekerja di dalam hati mereka (bd. Yes 44:3).
 2. 2) Pada zaman ini, berkat-berkat penebusan mencapai kita melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan atas orang percaya (bd. Yoel 2:28-32;

  lihat cat. --> Kis 1:8 dan

  lihat cat. --> Kis 2:4).

  [atau ref. Kis 1:8; Kis 2:4]

  Namun pencurahan ini hanya sebagian; kita masih menantikan dan mendoakan kepenuhan penebusan dan pencurahan penuh Roh Kudus pada akhir sejarah.

[33:1]  6 Full Life : HAI PERUSAK.

Nas : Yes 33:1

Penerapan langsung ialah kepada tentara Asyur; penerapan akhirnya ialah antikristus dan Iblis sendiri (lih. Wahy 19:20; 20:10).

[33:2]  7 Full Life : TUHAN, KASIHANILAH KAMI.

Nas : Yes 33:2-9

Inilah doa kaum sisa yang benar memohon kelepasan dari tangan musuh.

[33:14]  8 Full Life : DAPAT TINGGAL DALAM API YANG MENGHABISKAN INI?

Nas : Yes 33:14-16

Yesaya menggambarkan orang-orang di antara umat Allah yang akan lolos dari api hukuman-Nya. Perhatikan bahwa hanya orang yang menjalankan kehidupan saleh yang mengalir dari hati, dianggap benar di hadapan Allah. Orang saleh itu dilukiskan sebagai seorang yang:

 1. (1) memenuhi tuntutan-tuntutan kebenaran hukum Allah,
 2. (2) berbicara dengan tulus hati tanpa penipuan,
 3. (3) menolak untuk mencari uang dengan cara tidak adil,
 4. (4) menolak untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan, dan
 5. (5) menolak untuk menyenangi kejahatan atau bergembir dengan tindakan jahat orang lain.

[33:17]  9 Full Life : RAJA.

Nas : Yes 33:17-24

Ayat ini mungkin merupakan nubuat tentang kerajaan Allah yang akan datang di dunia; karena itu, raja yang memerintah adalah Mesias -- Yesus Kristus.TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA