TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 3:23-38

3:23 kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) ihsouv <2424> arcomenov <756> (5734) wsei <5616> etwn <2094> triakonta <5144> wn <1510> (5752) uiov <5207> wv <5613> enomizeto <3543> (5712) iwshf <2501> tou <3588> hli <2242>

3:24 tou <3588> mayyat <3158> tou <3588> leui <3017> tou <3588> melci <3197> tou <3588> iannai <2388> tou <3588> iwshf <2501>

3:25 tou <3588> mattayiou <3161> tou <3588> amwv <301> tou <3588> naoum <3486> tou <3588> esli <2069> tou <3588> naggai <3477>

3:26 tou <3588> maay <3092> tou <3588> mattayiou <3161> tou <3588> semein <4584> tou <3588> iwshc <2501> tou <3588> iwda <2448>

3:27 tou <3588> iwanan <2490> tou <3588> rhsa <4488> tou <3588> zorobabel <2216> tou <3588> salayihl <4528> tou <3588> nhri <3518>

3:28 tou <3588> melci <3197> tou <3588> addi <78> tou <3588> kwsam <2973> tou <3588> elmadam <1678> tou <3588> hr <2262>

3:29 tou <3588> ihsou <2424> tou <3588> eliezer <1663> tou <3588> iwrim <2497> tou <3588> mayyat <3158> tou <3588> leui <3017>

3:30 tou <3588> sumewn <4826> tou <3588> iouda <2455> tou <3588> iwshf <2501> tou <3588> iwnam <2494> tou <3588> eliakim <1662>

3:31 tou <3588> melea <3190> tou <3588> menna <3104> tou <3588> mattaya <3160> tou <3588> nayam <3481> tou <3588> dauid <1138>

3:32 tou <3588> iessai <2421> tou <3588> iwbhd <5601> tou <3588> boov <1003> tou <3588> sala <4527> tou <3588> naasswn <3476>

3:33 tou <3588> admin <689> tou <3588> arni <2496> tou <3588> esrwm <2074> tou <3588> farev <5329> tou <3588> iouda <2455>

3:34 tou <3588> iakwb <2384> tou <3588> isaak <2464> tou <3588> abraam <11> tou <3588> yara <2291> tou <3588> nacwr <3493>

3:35 tou <3588> serouc <4562> tou <3588> ragau <4466> tou <3588> falek <5317> tou <3588> eber <1443> tou <3588> sala <4527>

3:36 tou <3588> kainam <2536> tou <3588> arfaxad <742> tou <3588> shm <4590> tou <3588> nwe <3575> tou <3588> lamec <2984>

3:37 tou <3588> mayousala <3103> tou <3588> enwc <1802> tou <3588> iaret <2391> tou <3588> malelehl <3121> tou <3588> kainam <2536>

3:38 tou <3588> enwv <1800> tou <3588> shy <4589> tou <3588> adam <76> tou <3588> yeou <2316>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA