TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 10:3

Konteks
10:3 Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan x  dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku.

Keluaran 10:2

Konteks
10:2 dan supaya engkau dapat menceriterakan kepada anak u  cucumu 1 , bagaimana Aku mempermain-mainkan v  orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. w "

Keluaran 33:23

Konteks
33:23 Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan."

Keluaran 36:12

Konteks
36:12 Lima puluh sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain.

Yesaya 26:10

Konteks
26:10 Seandainya orang fasik e  dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar; ia akan berbuat curang f  di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat g  kemuliaan TUHAN.

Matius 21:32

Konteks
21:32 Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran u  kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai v  dan perempuan-perempuan sundal w  percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal x  dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Kisah Para Rasul 5:29-33

Konteks
5:29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia 2 . i  5:30 Allah nenek moyang j  kita telah membangkitkan k  Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib l  dan kamu bunuh. 5:31 Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya m  menjadi Pemimpin dan Juruselamat, n  supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. o  5:32 Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, p  kami dan Roh Kudus, q  yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia 3 ." 5:33 Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati r  mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.

Kisah Para Rasul 5:1

Konteks
Ananias dan Safira
5:1 Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta isterinya Safira menjual sebidang tanah.

Pengkhotbah 5:5-6

Konteks
5:5 (5-4) Lebih baik engkau tidak bernazar dari pada bernazar tetapi tidak menepatinya. t  5:6 (5-5) Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu?
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:2]  1 Full Life : ENGKAU DAPAT MENCERITERAKAN KEPADA ANAK CUCUMU.

Nas : Kel 10:2

Allah menunjukkan perhatian besar agar anak-anak Israel mengenal Dia sebagaimana adanya dan menerima-Nya sebagai Allah mereka di dalam iman dan ketaatan. Allah memilih Abraham dengan maksud agar ia mengajar anak-anaknya menurut jalan Tuhan

(lihat cat. --> Kej 18:19).

[atau ref. Kej 18:19]

Kemudian, Ia memerintahkan orang Israel untuk dengan rajin mengajarkan firman Allah kepada anak-anak mereka

(lihat cat. --> Ul 6:7).

[atau ref. Ul 6:7]

Allah tahu bahwa apabila umat-Nya gagal melaksanakan tugas penting ini, maka angkatan selanjutnya akan meninggalkan Dia dan jalan-jalan-Nya yang benar.

[5:29]  2 Full Life : LEBIH TAAT KEPADA ALLAH DARIPADA KEPADA MANUSIA.

Nas : Kis 5:29

Pertanyaan yang harus senantiasa ditanyakan oleh orang percaya ialah, "Apa yang berkenan di hadapan Allah?" dan bukan, "Apakah hal itu bijaksana, aman, menyenangkan dan disukai orang lain?" (bd. Gal 1:10).

[5:32]  3 Full Life : ROH KUDUS ... KEPADA SEMUA ORANG YANG MENAATI DIA.

Nas : Kis 5:32

Apabila tidak ada ketaatan yang benar kepada Kristus atau usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran kerajaan Allah (Mat 6:33; Rom 14:17), maka setiap pengakuan dipenuhi oleh Roh Kudus tidak sah. Pentakosta tanpa ke-Tuhanan Kristus itu mustahil (bd. Kis 2:38-42), karena Roh Kudus dengan penuh kuasa diberikan hanya kepada mereka yang hidup "taat kepada nama-Nya" (Rom 1:5;

lihat art. KRITERIA UNTUK BAPTISAN DALAM ROH).TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA