TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 25:1--27:34

Konteks
Para penyanyi
25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, g  anak-anak Heman h  dan anak-anak Yedutun. i  Mereka bernubuat j  dengan diiringi kecapi 1 , gambus dan ceracap. k  Daftar orang-orang l  yang bekerja dalam ibadah m  ini ialah yang berikut: 25:2 dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. 25:3 Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: n  Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi o  pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN. 25:4 Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot. 25:5 Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. 25:6 Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah p  mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. q  Demikianlah keadaan bani Asaf, Yedutun dan Heman. r  25:7 Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN 2 --mereka sekalian adalah ahli seni--ada dua ratus delapan puluh delapan orang. 25:8 Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi s  mengenai tugasnya. 25:9 Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf; t  undian yang kedua pada Gedalya dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dua belas orang; 25:10 undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:11 undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:12 undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:13 undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:14 undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:15 undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:16 undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:17 undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:18 undian yang kesebelas pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:19 undian yang kedua belas pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:20 undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:21 undian yang keempat belas pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:22 undian yang kelima belas pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:23 undian yang keenam belas pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:24 undian yang ketujuh belas pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:25 undian yang kedelapan belas pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:26 undian yang kesembilan belas pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:27 undian yang kedua puluh pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:28 undian yang kedua puluh satu pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:29 undian yang kedua puluh dua pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:30 undian yang kedua puluh tiga pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang; 25:31 undian yang kedua puluh empat pada Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas u  orang.
Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi
26:1 Tentang rombongan para penunggu v  pintu: dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf. 26:2 Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, w  anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, 26:3 Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh. 26:4 Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, 26:5 Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. x  26:6 Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 26:7 Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa. 26:8 Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom. 26:9 Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. 26:10 Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala y -- 26:11 Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada tiga belas orang. 26:12 Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani z  di rumah TUHAN, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. 26:13 Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, a  menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. 26:14 Undian untuk pintu timur b  jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, c  anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. 26:15 Bagi Obed-Edom d  ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. 26:16 Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. 26:17 Di sebelah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada dua orang; 26:18 pada Parbar di sebelah barat: empat orang di jalan raya dan dua orang pada Parbar. 26:19 Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Korah dan dari bani Merari. e  26:20 Orang-orang Lewi, f  saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang g  kudus; 26:21 bani Ladan, yakni keturunan Gerson h  melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. 26:22 Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan i  rumah TUHAN. 26:23 Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel j  26:24 adalah Sebuel k  bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. 26:25 Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, l  anak Zikhri. 26:26 Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan m  oleh raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima. 26:27 Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah TUHAN. 26:28 Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat n  itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. 26:29 Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. o  26:30 Dari orang Hebron adalah Hasabya p  beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan untuk raja. 26:31 Dari orang Hebron q  adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun keempat puluh r  zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead. 26:32 Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.
Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya
27:1 Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang. 27:2 Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam s  bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:3 Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. 27:4 Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, t  orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah dua puluh empat ribu orang, adalah Miklot. 27:5 Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, u  anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:6 Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya. 27:7 Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, v  saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:8 Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut w  orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:9 Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:10 Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, y  orang Peloni, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:11 Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkhai, z  orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:12 Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, a  orang Anatot itu, dari bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:13 Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, b  orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:14 Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, c  orang Piraton, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:15 Yang kedua belas untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, d  orang Netofa itu, keturunan Otniel, e  dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:16 Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha; 27:17 untuk suku Lewi ialah Hasabya f  bin Kemuel; untuk keturunan Harun ialah Zadok; g  27:18 untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael; 27:19 untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel; 27:20 untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya; 27:21 untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakharia; untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner; 27:22 untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. 27:23 Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, h  sebab TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang i  di langit. 27:24 Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu j  orang Israel tertimpa murka; dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah raja Daud. 27:25 Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. 27:26 Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. 27:27 Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi. 27:28 Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara k  di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi; yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. 27:29 Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron l  ialah Sitrai, orang Saron; yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. 27:30 Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael; yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. 27:31 Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. m  Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik raja Daud. 27:32 Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat; dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja. 27:33 Ahitofel n  adalah penasihat raja; Husai, o  orang Arki, adalah sahabat raja. 27:34 Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. p  Panglima raja ialah Yoab. q 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[25:1]  1 Full Life : BERNUBUAT DENGAN DIIRINGI KECAPI.

Nas : 1Taw 25:1

Makna umum dari "bernubuat" ialah menggunakan suara seseorang untuk melayani Allah dan kemuliaan-Nya di bawah dorongan ilahi. Di sini istilah itu dipakai untuk menunjuk kepada menyanyi dan bermain musik untuk memuji Allah, sangat mungkin di bawah pengaruh langsung Roh Kudus. Di bawah perjanjian yang baru, bernubuat menjadi suatu manifestasi utama dari Roh Kudus di antara mereka yang percaya kepada Kristus dan dipenuhi dengan Roh

(lihat cat. --> Kis 2:17;

[atau ref. Kis 2:17]

lihat art. KARUNIA ROHANI BAGI ORANG PERCAYA).

[25:7]  2 Full Life : BERNYANYI UNTUK TUHAN.

Nas : 1Taw 25:7

Menyanyi adalah terutama suatu sarana untuk memuji Allah dan memuliakan nama-Nya

(lihat cat. --> Ef 5:19).

[atau ref. Ef 5:19]TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA