TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 4:1--7:17

Konteks
4:1 Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel.
Tabut TUHAN dirampas
(4-1b) Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Haezer, q  sedang orang Filistin berkemah di Afek. r  4:2 Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel 1  oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira empat ribu orang di medan pertempuran itu. 4:3 Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: "Mengapa s  TUHAN membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo t  tabut perjanjian u  TUHAN 2 , supaya Ia datang ke tengah-tengah kita v  dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." 4:4 Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian TUHAN semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub; w  kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. 4:5 Segera sesudah tabut perjanjian TUHAN sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, x  sehingga bumi bergetar. 4:6 Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata: "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani y  itu?" Ketika diketahui mereka, bahwa tabut TUHAN telah sampai ke perkemahan itu, 4:7 ketakutanlah z  orang Filistin, sebab kata mereka: "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu," dan mereka berkata: "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. 4:8 Celakalah kita! Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah, yang telah menghajar a  orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah b  di padang gurun. 4:9 Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka c  dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah!" 4:10 Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. d  Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu: dari pihak Israel gugur tiga puluh ribu orang pasukan berjalan kaki. 4:11 Lagipula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. e  4:12 Seorang dari suku Benyamin f  lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah g  di kepalanya. 4:13 Ketika ia sampai, Eli h  sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. 4:14 Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia: "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. 4:15 Eli sudah sembilan puluh delapan tahun umurnya dan matanya i  sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. 4:16 Kata orang itu kepada Eli: "Aku datang dari medan pertempuran; baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli: "Bagaimana keadaannya, anakku?" 4:17 Jawab pembawa kabar itu: "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin; kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat; lagipula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas 3 , j  dan tabut Allah sudah dirampas. k " 4:18 Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Empat puluh tahun l  lamanya ia memerintah m  sebagai hakim atas orang Israel. 4:19 Adapun menantunya perempuan, isteri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. 4:20 Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya: "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. 4:21 Ia menamai anak itu Ikabod 4 , n  katanya: "Telah lenyap kemuliaan o  dari Israel" --karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. 4:22 Katanya: "Telah lenyap kemuliaan p  dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. q "
Tabut TUHAN di tanah orang Filistin
5:1 Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben-Haezer r  ke Asdod. s  5:2 Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. t  5:3 Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh u  dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN; lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. 5:4 Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal v  dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. 5:5 Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu w  rumah Dagon yang di Asdod, sampai hari ini. 5:6 Tangan x  TUHAN menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan Ia membingungkan mereka: Ia menghajar y  mereka dengan borok-borok, z  baik Asdod maupun daerahnya. 5:7 Ketika dilihat orang-orang Asdod, bahwa demikian halnya, berkatalah mereka: "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangan-Nya keras melawan kita dan melawan Dagon, allah kita." 5:8 Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja a  kota orang Filistin dan berkata: "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka: "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. b " Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. 5:9 Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan TUHAN mendatangkan kegemparan c  yang sangat besar atas kota itu; Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. 5:10 Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. d  Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, demikian: "Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita." 5:11 Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja e  kota orang Filistin itu dan berkata: "Antarkanlah tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut; tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat: 5:12 orang-orang yang tidak mati, f  dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit.
Tabut dikembalikan kepada orang Israel
6:1 Setelah tujuh bulan lamanya tabut TUHAN itu ada di daerah orang Filistin, 6:2 maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, g  lalu berkata kepada mereka: "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut TUHAN itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." 6:3 Lalu kata mereka: "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, h  melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah i  kepada-Nya; maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui, mengapa tangan-Nya j  tidak undur dari padamu." 6:4 Sesudah itu bertanyalah mereka: "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepada-Nya?" Jawab mereka: "Menurut jumlah k  raja-raja kota orang Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas, sebab tulah l  yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. 6:5 Jadi buatlah gambar borok-borokmu m  dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu n  kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan mengangkat dari padamu, dari pada allahmu dan dari pada tanahmu tangan-Nya yang menekan dengan berat. 6:6 Mengapa kamu berkeras o  hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka p  membiarkan bangsa itu pergi, ketika Ia mempermain-mainkan q  mereka? 6:7 Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta r  baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, s  pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. 6:8 Kemudian ambillah tabut TUHAN, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas, yang harus kamu bayar kepada-Nya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. 6:9 Perhatikanlah: apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, t  maka Dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui, bahwa bukanlah tangan-Nya yang telah menimpa kita; kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita." 6:10 Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. 6:11 Mereka meletakkan tabut TUHAN ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. 6:12 Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes 5 ; melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. 6:13 Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum u  di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. 6:14 Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran v  kepada TUHAN. 6:15 Orang-orang suku Lewi w  menurunkan tabut TUHAN dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu x  besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes y  mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada TUHAN. 6:16 Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. 6:17 Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada TUHAN sebagai tebusan salah: dari Asdod satu, z  dari Gaza satu, dari Askelon satu, dari Gat satu, dari Ekron satu; 6:18 lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya; dan batu besar, yang di atasnya diletakkan mereka tabut TUHAN, di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini. 6:19 Dan Ia membunuh a  beberapa orang 6  Bet-Semes, karena mereka melihat b  ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. 6:20 Dan orang-orang Bet-Semes berkata: "Siapakah yang tahan berdiri c  di hadapan TUHAN, Allah yang kudus d  ini? Kepada siapakah Ia akan berangkat meninggalkan kita?" 6:21 Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat-Yearim e  dengan pesan: "Orang Filistin telah mengembalikan tabut TUHAN; datanglah dan angkutlah itu kepadamu." 7:1 Lalu orang-orang Kiryat-Yearim datang, mereka mengangkut tabut f  TUHAN itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab g  yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut TUHAN itu.
Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpa
7:2 Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat-Yearim h  berlalulah waktu yang cukup lama, yakni dua puluh tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada TUHAN. i  7:3 Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: "Jika kamu berbalik j  kepada TUHAN dengan segenap hati, maka jauhkanlah k  para allah asing dan para Asytoret l  dari tengah-tengahmu dan tujukan m  hatimu kepada TUHAN dan beribadahlah hanya n  kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan o  kamu 7  dari tangan orang Filistin." 7:4 Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada TUHAN. 7:5 Lalu berkatalah Samuel: p  "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa; q  maka aku akan berdoa r  untuk kamu kepada TUHAN." 7:6 Setelah berkumpul di Mizpa, s  mereka menimba air dan mencurahkannya t  di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana: "Kami telah berdosa kepada TUHAN." Dan Samuel menghakimi u  orang Israel di Mizpa. 7:7 Ketika didengar orang Filistin, bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah v  mereka terhadap orang Filistin. 7:8 Lalu kata orang Israel kepada Samuel: "Janganlah berhenti berseru w  bagi kami kepada TUHAN 8 , Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." 7:9 Sesudah itu Samuel x  mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada TUHAN sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada TUHAN bagi orang Israel, maka TUHAN menjawab dia. y  7:10 Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu TUHAN mengguntur z  dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan a  mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 7:11 Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. 7:12 Kemudian Samuel mengambil sebuah batu b  dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, c  katanya: "Sampai di sini TUHAN menolong kita." 7:13 Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan d  dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan TUHAN melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, 7:14 dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari pada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron e  sampai Gat; dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori f  ada damai.
Samuel sebagai hakim
7:15 Samuel g  memerintah sebagai hakim h  atas orang Israel seumur i  hidupnya. 7:16 Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, j  Gilgal k  dan Mizpa, dan memerintah l  atas orang Israel di segala tempat itu, 7:17 lalu ia kembali ke Rama, m  sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah n  atas orang Israel; dan di sana ia mendirikan mezbah o  bagi TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:2]  1 Full Life : TERPUKULLAH KALAH ORANG ISRAEL.

Nas : 1Sam 4:2

Israel menderita kekalahan karena kaum imam telah rusak dan umat itu tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Mereka membawa tabut perjanjian ke medan pertempuran sambil mengira bahwa tabut tersebut akan memastikan kemenangan mereka

(lihat cat. --> 1Sam 4:3 berikut);

[atau ref. 1Sam 4:3]

sebaliknya, mereka seharusnya bertobat dan memperbaiki cara hidup berdosa mereka jikalau merindukan berkat Allah.

[4:3]  2 Full Life : TABUT PERJANJIAN TUHAN.

Nas : 1Sam 4:3

Tabut perjanjian mewakili kehadiran Allah di Israel (bd. Kel 25:10-22; Bil 10:33-36). Umat itu mengira bahwa tabut perjanjian itu akan menjamin perkenan dan kuasa Allah tanpa syarat. Mereka tidak mengerti bahwa sebuah lambang dari hal-hal rohani tidaklah dengan sendirinya memastikan realitas dari apa yang dilambangkan itu. Allah tetap tinggal bersama umat-Nya hanya selama mereka berusaha untuk memelihara hubungan perjanjian dengan-Nya. Demikian pula, di bawah perjanjian yang baru, dibaptis dengan air dan mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus tidak akan membawa keuntungan rohani kecuali seorang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan dan jalan-jalan-Nya yang benar (bd. 1Kor 11:27-30).

[4:17]  3 Full Life : HOFNI DAN PINEHAS, TELAH TEWAS.

Nas : 1Sam 4:17

Kematian Hofni dan Pinehas serta terampasnya tabut perjanjian menekankan bahwa Allah akan menghakimi, yaitu mendatangkan bencana pribadi atas seseorang dan mengangkat kemuliaan-Nya dari mereka yang menerima para pemimpin rohani yang amoral.

[4:21]  4 Full Life : IKABOD.

Nas : 1Sam 4:21

Ikabod artinya "tidak ada kemuliaan." Kemuliaan Israel adalah Allah dan manifestasi kehadiran-Nya di bumi di antara umat-Nya

(lihat cat. --> Kel 24:16).

[atau ref. Kel 24:16]

Janda Pinehas sudah sepantasnya cemas akan hilangnya kemuliaan Allah (ayat 1Sam 4:19-22), sama seperti orang percaya Perjanjian Baru harus prihatin jikalau kehadiran, kekuasaan, kekudusan, dan karunia-karunia Roh Kudus tidak ada lagi.

[6:12]  5 Full Life : LANGSUNG MENGIKUTI JALAN YANG KE BET-SEMES.

Nas : 1Sam 6:12

Allah menyebabkan lembu-lembu itu membawa tabut perjanjian itu kembali ke Israel. Bet-Semes menjadi sebuah kota perbatasan dalam wilayah Yehuda (bd. Yos 21:16).

[6:19]  6 Full Life : MEMBUNUH BEBERAPA ORANG.

Nas : 1Sam 6:19

Banyak penduduk Bet-Semes mengabaikan perintah Tuhan untuk tidak memandang atau menyentuh benda-benda suci dari tempat kudus (Bil 4:15,20). Dengan memeriksa tabut perjanjian, mereka menunjukkan bahwa takut akan Tuhan dan sikap hormat akan hal-hal yang kudus sama sekali tidak ada di dalam diri mereka. Sikap hormat, tunduk, dan rasa takut seharusnya menandai umat Allah dalam hubungan mereka dengan Allah yang kudus.

[7:3]  7 Full Life : JIKA KAMU BERBALIK KEPADA TUHAN ... MAKA IA AKAN MELEPASKAN KAMU.

Nas : 1Sam 7:3

Samuel menekankan prinsip alkitabiah bahwa apabila umat Allah berharap untuk menerima perlindungan dan pembebasan-Nya, mereka pertama-tama harus berbalik kepada-Nya dengan segenap hati dan membuang semua bentuk penyembahan berhala dan kompromi (bd. Rom 12:1-2). Semua orang yang dengan sungguh-sungguh ingin menyenangkan Allah dapat mengharapkan pemeliharaan, berkat, dan pembebasan Allah (bd. Kel 23:22; Ul 20:1-4; Yos 1:5-9).

[7:8]  8 Full Life : JANGANLAH BERHENTI BERSERU ... KEPADA TUHAN.

Nas : 1Sam 7:8

Sepanjang hidup kita, kemenangan atas musuh-musuh rohani tergantung pada doa yang tak berkeputusan kepada Allah. Doa membawa Allah ke dalam setiap aspek kehidupan kita: pekerjaan, rencana, keluarga, persoalan, dan keberhasilan kita

(lihat cat. --> Luk 18:1;

lihat cat. --> Luk 18:7).

[atau ref. Luk 18:1,7]

Mengabaikan doa membuka diri kita terhadap serangan Iblis dan kekalahan kita. Jawaban Samuel terhadap permohonan bangsa itu (ayat 1Sam 7:9) adalah mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran, selaku tanda pembaharuan penyerahan kepada Tuhan, dan memanjatkan doa-doa demi bangsa itu.TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA