Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Map 4

The Hill Country of Samaria

XY Nama Tempat TB G
A1 Ako 1
G2 Adam 18
G5 Ayalon 10
D4 Afek 9
E4 Arimathea 0
C2 Aruna 0
G5 Lower Beth-horon 0
G4 Upper Beth-horon 0
E2 Bet-San 1
G4 Betel 71
B3 Kaisarea Filipi 0
B2 Mount Carmel 0
B2 Dor 7
D2 Dotan 3
F1 Edrei 8
D1 Gadara 1
C1 Genesaret 3
D2 Mount Gilboa 0
C1 Hazor 18
G2 Yabok 7
F1 Yabesh-Gilead 12
D2 Yizreel 48
C2 Valley of Jezreel 0
B2 Yokneam 3
D5 Yope 11
E5 Lod 4
G2 Mahanaim 13
C2 Megido 12
B1 mata air Merom 0
F5 Modiin 0
C1 Nazaret 30
E2 Pella 0
G2 Pniel 2
F1 Ramot-Gilead 20
D3 Samaria 133
E3 Sikhem 65
F3 Silo 37
F2 Sukot 18
C2 Taanakh 7
D1 Tiberias 3
E2 Tirza 17
A1 Tirus 60
C3 Yaham 0
D5 Me-Yarkon 1
D1 Yarmuk River 0
D4 Antipatris 1
C1 Kinerot 3
E5 Lida 4
E2 Bet-Sean 8
A1 Ptolemais 1
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA