Indeks Studi Peta     Indeks Nama Tempat
Studi Peta
Map 1

Galilee and The North

XY Nama Tempat TB G
C1 Abel-beth-maacah 0
G2 Abilene 1
B3 Ako 1
F2 Afek 9
D5 Aruna 0
F4 Bet-Hagan 1
G3 Bet-San 1
E2 Betsaida 7
C1 Caesarea Philippi 0
C3 Kana 7
D2 Kapernaum 16
B4 Mount Carmel 0
D2 Kinerot 3
D2 Khorazim 2
E3 Dobrat 2
C1 Dan 28337
B5 Dor 7
F5 Dotan 3
E3 En-Dor 3
F4 Harod 4
F2 Gadara 1
E2 Gamala 0
D2 Genesaret 3
E2 Gergesa 0
F4 Mount Gilboa 0
C3 Hanaton 1
D2 Hazor 18
C1 Mount Hermon 0
F2 Hippus 0
F5 Yibleam 4
B1 Iyon 3
E4 Yizreel 48
E4 Valley of Jezreel 0
C4 Yokneam 3
C2 Kedesh 12
B4 Kison 6
D2 Magadan 1
D4 Megido 12
C2 mata air Merom 0
E3 bukit More 0
E3 Nain 1
F1 Naveh 0
D3 Nazaret 30
G4 Rehob 10
D3 Galilea 77
D4 Simron 7
E4 Sunem 11
A1 Sidon 49
E4 Taanakh 7
E3 Mount Tabor 0
E2 Tiberias 3
A2 Tirus 60
F2 Yarmuk River 0
G3 Bet-Sean 8
B3 Ptolemais 1
Hak cipta Studi Peta © ROHR Productions - bible.org (Edisi Cetak dan CD Panduan)


TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA