TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 14

  Boks Temuan
14:1 Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin 1  yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. 14:2 Adapun Saul duduk s  di ujung Gibea t  di bawah pohon delima u  yang di Migron. v  Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira enam ratus orang banyaknya. 14:3 Ahia, anak Ahitub, w  saudara Ikabod, x  anak Pinehas, anak Eli, y  imam TUHAN di Silo, z  dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. 14:4 Di antara pelintasan-pelintasan a  bukit, yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana: yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene. 14:5 Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikhmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. b  14:6 Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat c  ini. Mungkin TUHAN akan bertindak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar d  untuk menolong, baik dengan banyak e  orang maupun dengan sedikit f  orang." 14:7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya: "Lakukanlah niat hatimu itu; sungguh, aku sepakat." 14:8 Kata Yonatan: "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. 14:9 Apabila kata mereka kepada kita begini: Berhentilah, sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka, 14:10 tetapi apabila kata mereka begini: Naiklah ke mari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan g  kita. Itulah tandanya h  bagi kita." 14:11 Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu: "Lihat, orang-orang Ibrani i  keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. j " 14:12 Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya: "Naiklah ke mari, maka kami akan menghajar k  kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya: "Naiklah mengikuti aku, sebab TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan l  orang Israel." 14:13 Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. 14:14 Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 14:15 Lalu timbullah kegentaran m  di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah n  itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. 14:16 Ketika peninjau-peninjau o  Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu--dan sesungguhnya, orang ramai seperti ombak berjalan ke sana ke mari-- 14:17 berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu: "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari pada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. 14:18 Lalu kata Saul kepada Ahia: "Bawalah p  baju efod q  ke mari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. 14:19 Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam r  itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu: "Biarlah!" 14:20 Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu; dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam s  temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. 14:21 Lagipula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung t  dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. 14:22 Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi u  di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itupun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. 14:23 Demikianlah TUHAN menyelamatkan v  orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen. w 
Yonatan dibebaskan dari kutuk
14:24 Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, x  katanya: "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu tidak ada seorangpun dari rakyat yang memakan sesuatu. 14:25 Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. 14:26 Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorangpun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. 14:27 Tetapi Yonatan tidak mendengar, bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu; y  kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. 14:28 Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya: "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya: Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini; sebab itu rakyat letih lesu." 14:29 Lalu kata Yonatan: "Ayahku mencelakakan z  negeri; coba lihat, bagaimana terangnya mataku, setelah aku merasai sedikit dari madu ini. 14:30 Apalagi, jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya, yang telah didapatnya! Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." 14:31 Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikhmas a  sampai ke Ayalon. b  Rakyat sudah sangat letih lesu, 14:32 sebab itu rakyat menyambar jarahan; c  mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. d  14:33 Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. e " Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari." 14:34 Kata Saul pula: "Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka: Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku; sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. f " Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. 14:35 Saul mendirikan mezbah g  bagi TUHAN; inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi TUHAN. 14:36 Lagi kata Saul: "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah kita biarkan hidup seorangpun dari mereka." Jawab mereka itu: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik." Tetapi imam berkata: "Marilah kita dahulu tampil menghadap h  Allah di sini." 14:37 Saul bertanya kepada Allah: "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu Ia tidak menjawab i  Saul. 14:38 Lalu kata Saul: "Datanglah ke mari, kamu segala pemuka rakyat; berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi j  pada hari ini. 14:39 Sebab demi TUHAN yang hidup, k  yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, l  anakku, maka ia pasti akan mati. m " Tetapi seorangpun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. 14:40 Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel: "Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain." Lalu jawab rakyat kepada Saul: "Perbuatlah apa yang kaupandang baik." 14:41 Lalu berkatalah Saul: "Ya, TUHAN, Allah Israel, mengapa Engkau tidak menjawab n  o  hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya TUHAN, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim; tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. 14:42 Kata Saul: "Buanglah undi p  antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapati Yonatan. 14:43 Kata Saul kepada Yonatan: "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kauperbuat. q " Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya: "Memang, aku telah merasai sedikit madu r  dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati." 14:44 Kata Saul: "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi s  dari pada itu. Sesungguhnya, Yonatan, t  engkau harus mati." 14:45 Tetapi rakyat berkata kepada Saul: "Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian! Demi TUHAN yang hidup, sehelai u  rambutpun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi! Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini." Demikianlah rakyat membebaskan v  Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. 14:46 Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itupun kembali ke tempat kediamannya.
Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul
14:47 Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya: melawan Moab, w  bani Amon, x  Edom, y  raja-raja negeri Zoba z  dan orang Filistin. Dan ke manapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. 14:48 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, a  dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. 14:49 Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. b  Nama kedua anaknya yang perempuan: yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal. c  14:50 Isteri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, d  anak Ner, paman e  Saul. 14:51 Kish, f  ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. 14:52 Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa, yang dilihat Saul, dikumpulkannya g  kepadanya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[14:1]  1  Full Life : PASUKAN PENGAWAL ORANG FILISTIN.

Nas : 1Sam 14:1

Pasal ini menekankan bahwa orang Israel telah berhasil mengalahkan orang Filistin hanya karena Allah ada di pihak mereka. Mereka patah semangat, kalah jumlah, dan persenjataannya kurang memadai (1Sam 13:19-22), tanpa harapan sama sekali untuk menang, namun mereka menang karena "Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu" (ayat 1Sam 14:23). Ketika situasi tampaknya menentang kita dan sumber daya tampak kurang memadai, selaku anak-anak Allah kita memiliki hak untuk berseru kepada-Nya mohon pertolongan di saat kita memerlukannya

(lihat cat. --> Ibr 4:16).

[atau ref. Ibr 4:16]

Ia telah berjanji untuk menjadi "penolong dalam kesesakan" (Mazm 46:2) dan menyalurkan kasih karunia bagi seluruh kebutuhan kita (2Kor 12:9).TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA