TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

Yehezkiel 37

  Boks Temuan
Kebangkitan Israel
37:1 Lalu kekuasaan TUHAN meliputi aku g  dan Ia membawa aku ke luar dengan perantaraan Roh-Nya h  dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, i  dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang 1 . j  37:2 Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh, amat banyak bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang itu amat kering. 37:3 Lalu Ia berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui! k " 37:4 Lalu firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman TUHAN! l  37:5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. m  37:6 Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. n " 37:7 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku; dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. 37:8 Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. 37:9 Maka firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah kepada nafas hidup o  itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, p  dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." 37:10 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya q  kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali 2 . Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara r  yang sangat besar. 37:11 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan: Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. s  37:12 Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-Ku, dari dalamnya, dan Aku akan membawa kamu ke tanah Israel 3 . t  37:13 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, u  pada saat Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-Ku, dari dalamnya. v  37:14 Aku akan memberikan Roh-Ku w  ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan Aku akan membiarkan kamu tinggal x  di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman TUHAN. y "
Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali
37:15 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: 37:16 "Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan 4  dan tulis di atasnya: Untuk Yehuda dan orang-orang Israel z  yang bersekutu dengan dia. a  Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya: Untuk Yusuf--papan Efraim--dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. 37:17 Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. b  37:18 Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu: Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini c -- 37:19 katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku mengambil papan Yusuf--yang dalam tangan Efraim--beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda dan Aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tangan-Ku. d  37:20 Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kautulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, 37:21 katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah e  mereka. 37:22 Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, f  dan satu raja memerintah mereka seluruhnya; mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. g  37:23 Mereka tidak lagi menajiskan h  dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan i  mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahnya. j  37:24 Maka hamba-Ku Daud 5  k  akan menjadi rajanya, l  dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. m  Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan melakukan ketetapan-ketetapan-Ku n  dengan setia. 37:25 Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, o  ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya p  dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. q  37:26 Aku akan mengadakan perjanjian damai r  dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian s  yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak t  dan memberikan tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka u  untuk selama-lamanya. v  37:27 Tempat kediaman-Kupun w  akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. x  37:28 Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, menguduskan y  Israel, pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. z  a "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[37:1]  1  Full Life : KEKUASAAN TUHAN ... TULANG-TULANG.

Nas : Yeh 37:1-14

Melalui Roh Kudus Yehezkiel melihat di dalam penglihatan suatu lembah penuh tulang. Tulang-tulang tersebut melambangkan "seluruh kaum Israel" (ayat Yeh 37:11), yaitu Israel dan Yehuda dalam pembuangan, yang harapannya telah punah ketika tersebar di antara orang asing. Allah memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu (ayat Yeh 37:4-6). Tulang-tulang itu kemudian dibangkitkan dalam dua tahap:

  1. (1) suatu pemulihan politis kembali ke negeri itu (ayat Yeh 37:7-8), dan
  2. (2) pemulihan rohani kepada iman (ayat Yeh 37:9-10). Penglihatan ini diberikan untuk meyakinkan para buangan bahwa mereka akan dipulihkan oleh kuasa Allah dan menjadi masyarakat yang hidup di tanah perjanjian lagi kendatipun keadaan mereka sekarang kelihatanya suram (ayat Yeh 37:11-14). Masa di antara kedua tahap ini tidak dijelaskan.

[37:10]  2  Full Life : NAFAS HIDUP ITU MASUK ... HIDUP KEMBALI.

Nas : Yeh 37:10

Pemulihan Israel kepada kehidupan mengingatkan kita pada penciptaan manusia sebagaimana dikisahkan Kej 2:7. Adam semula diciptakan secara jasmaniah, setelah itu Allah menghembuskan "nafas hidup" ke dalam dirinya. Dengan cara yang sama, Israel yang mati akan dipulihkan secara jasmaniah terlebih dahulu, dan kemudian Allah akan memberikan mereka nafas hidup-Nya (yaitu, mencurahkan Roh-Nya atas mereka).

[37:12]  3  Full Life : KE TANAH ISRAEL.

Nas : Yeh 37:12-14

Penglihatan tentang tulang-tulang yang dibangkitkan akan digenapi pada saat Israel dipulihkan, bukan hanya secara jasmaniah tetapi juga rohani. Pemulihan ini pada mulanya digenapi pada zaman Koresy (bd. pasal Ezr 1:1-11), tetapi akan digenapi sepenuhnya hanya bila Allah mengumpulkan kembali orang Israel ke negeri mereka pada akhir zaman dan terjadi suatu kebangunan rohani akbar. Banyak orang Yahudi akan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka sebelum Dia datang kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya (bd. Rom 11:15,25-26;

lihat art. ISRAEL DALAM RENCANA KESELAMATAN ALLAH).

[37:16]  4  Full Life : AMBILLAH SEPOTONG PAPAN.

Nas : Yeh 37:16-23

Setelah kematian Salomo, umat Allah terbagi menjadi dua kerajaan (lih. pasal 1Raj 12:1-33) -- satu disebut Yehuda dan satunya Israel (atau kadang-kadang Efraim). Allah kini berjanji bahwa kedua kerajaan itu akan dipersatukan kembali dengan seorang Raja yang memerintah atas mereka.

[37:24]  5  Full Life : HAMBA-KU DAUD.

Nas : Yeh 37:24

Mesias yang akan datang disebut "Daud" karena ia akan menjadi keturunan Daud dan penggenapan perjanjian dengan Daud (bd. 2Sam 7:16;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD).

Ia akan membersihkan Israel, dan bangsa itu akan menerima pengampunan dan menaati hukum Allah. Anugerah ini akan mulai berlaku melalui kematian-Nya di kayu salib dan pelayanan Roh Kudus (bd. Yeh 36:16-32; Yer 31:31-34).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA