Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 25:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena setiap orang yang mempunyai 1 , kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. s 

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena orang yang sudah mempunyai, akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Tetapi orang yang tidak punya, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga.

AYT Draft

Sebab, Setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil.

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena barangsiapa yang mempunyai barang sesuatu, kepadanya akan diberi lagi, dan ia akan beroleh dengan limpahnya; tetapi barangsiapa yang tiada mempunyai sesuatu itu, maka daripadanya juga akan diambil barang yang ada padanya;

MILT (2008)

Sebab, kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun, dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil dari padanya.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Mat 25:29

Setiap orang yang mempunyai, akan diberi lebih lagi sehingga ia akan mempunyai lebih daripada yang dibutuhkan. Orang yang tidak mempunyai, maka semua yang ada padanya akan diambil dari dia.'

FAYH (1989) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya, akan diserahi lebih banyak lagi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi dari orang yang tidak setia, tanggung jawab yang sedikit yang ada padanya akan diambil.

ENDE (1969) ©

SABDAweb Mat 25:29

Sebab barang siapa jang berkepunjaan akan diberi lagi, bahkan sampai berkelimpahan; tetapi dari orang jang tidak berkepunjaan, akan diambil djuga barang jang ada padanja.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena barang siapa yang ada padanya barang sesuatu, padanyalah akan diberi lagi, lalu diperolehnya kelimpahan; tetapi barang siapa yang tiada barang sesuatu, maka yang ada padanya itu pun akan diambil balik.

Shellabear 2000 (2000)

Karena barangsiapa mempunyai, kepadanya akan ditambahkan sehingga ia mempunyainya berlimpah-limpah. Tetapi barangsiapa tidak mempunyai, maka apa yang ada padanya pun akan diambil kembali.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Mat 25:29

Kerna barang-siapa yang ada, pada dia nanti di-brikan, dan dia nanti dapat mewah: ttapi barang-siapa yang t'ada apa-apa, apa yang ada sama dia, itu pun nanti di-ambil deri-pada dia,

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena barang-siapa jang padanja ada, nistjaja kapadanja akan diberi poela dan ijapon akan berolih kalempahan, tetapi barang-siapa jang padanja tiada, maka barang jang padanja pon akan di-ambil djoega daripadanja.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Mat 25:29

{Mat 13:12; Mar 4:25; Luk 8:18; 19:26} Karna sama orang, jang poenja, nanti dikasih, dan dia nanti ada terlalo banjak; tetapi dari itoe orang jang tidak poenja, nanti di-ambil, apa jang dia-poenja djoega.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karana barang sijapa jang mempunja`ij sasawatu lagi 'akan deberij padanja, maka 'ija 'akan ber`awleh limpahnja, tetapi barang sijapa jang tijada mempunja`ij sasawatu, lagi 'itu jang 'ada padanja 'akan de`ambil deri padanja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena
<1063>
setiap orang
<3956>
yang mempunyai
<2192>
, kepadanya akan diberi
<1325>
, sehingga
<2532>
ia berkelimpahan
<4052>
. Tetapi
<1161>
siapa yang tidak
<3361>
mempunyai
<2192>
, apapun juga yang ada padanya
<2192>
akan diambil
<142>
dari
<575>
padanya
<846>
.

[<2532> <3739>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena
<1063>
barangsiapa yang mempunyai
<2192>
barang sesuatu
<3956>
, kepadanya akan diberi
<1325>
lagi, dan
<2532>
ia akan beroleh dengan limpahnya
<4052>
; tetapi
<1161>
barangsiapa yang tiada
<3361>
mempunyai
<2192>
sesuatu itu, maka
<2532>
daripadanya
<575>
juga akan diambil
<142>
barang
<3739>
yang ada padanya
<2192>
;
GREEK
tw
<3588>
T-DSM
gar
<1063>
CONJ
econti
<2192> (5723)
V-PAP-DSM
panti
<3956>
A-DSM
doyhsetai
<1325> (5701)
V-FPI-3S
kai
<2532>
CONJ
perisseuyhsetai
<4052> (5701)
V-FPI-3S
tou
<3588>
T-GSM
de
<1161>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
econtov
<2192> (5723)
V-PAP-GSM
kai
<2532>
CONJ
o
<3739>
R-ASN
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
aryhsetai
<142> (5701)
V-FPI-3S
ap
<575>
PREP
autou
<846>
P-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena setiap orang yang mempunyai 1 , kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. s 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 25:29

Karena setiap orang 1  yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil 2  dari padanya.

Catatan Full Life

Mat 24:3--26:45 1

Nas : Mat 24:3-25:46

Nubuat Yesus ini terutama merupakan jawaban atas pertanyaan para murid-Nya, "Apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus memberikan kepada mereka:

 1. (1) tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman (Mat 24:4-14);
 2. (2) tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar (Mat 24:15-28);
 3. (3) tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat Ia datang dengan kemuliaan dan kuasa (Mat 24:29-31);
 4. (4) peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan besar berakhir (Mat 24:32-35);
 5. (5) peringatan kepada orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaat-Nya akan terjadi pada saat yang tak diduga-duga (Mat 24:36-51; 25:1-30;

  lihat cat. --> Yoh 14:3, dan

  [atau ref. Yoh 14:3]

  lihat art. KEANGKATAN GEREJA);

 6. (6) suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah Ia datang kembali ke bumi (Mat 25:31-46). Perlu diperhatikan bahwa banyak rincian mengenai kedatangan kembali Kristus tidak dijelaskan dalam pasal Mat 24:1-51. Selanjutnya, sampai saat ini belum ada seorang pun yang mengartikan semua nubuat mengenai akhir zaman dengan kepastian penuh. Dalam percakapan Yesus terdapat unsur rahasia yang perlu kerendahan hati dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menantikan tambahan pengertian tentang penyataan ini pada akhir zaman (bd. Dan 12:9).


Mat 25:29 2

Nas : Mat 25:29

Yesus menyatakan suatu prinsip penting yang berhubungan dengan pahala dan kedudukan orang percaya di sorga. Apa yang akan diterima orang percaya dalam Kerajaan Allah di masa yang akan datang tergantung pada apa yang mereka miliki saat ini. Kedudukan dan warisan di sorga akan sebanding dengan pengabdian mereka sekarang ini kepada jalan dan Kerajaan Allah

(lihat cat. --> Luk 22:24-30).

[atau ref. Luk 22:24-30]

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA