TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 16:18--21:23

Konteks
Pengadilan yang adil
16:18 "Hakim-hakim z  dan petugas-petugas haruslah kauangkat di segala tempat yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu; mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. a  16:19 Janganlah memutarbalikkan keadilan, b  janganlah memandang bulu c  dan janganlah menerima suap, d  sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. 16:20 Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."
Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat
16:21 "Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang e  berhala di samping mezbah TUHAN, Allahmu, f  mezbah yang akan kaubuat bagimu. 16:22 Janganlah juga kaudirikan bagimu tugu g  berhala, yang dibenci oleh TUHAN, Allahmu. 17:1 Janganlah engkau mempersembahkan bagi TUHAN, Allahmu, lembu atau domba, yang ada cacatnya, h  atau sesuatu yang buruk; sebab yang demikian adalah kekejian i  bagi TUHAN, Allahmu. j "
Hukuman mati untuk penyembah berhala
17:2 "Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahmu, dengan melangkahi perjanjian-Nya, k  17:3 dan yang pergi beribadah kepada allah l  lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari m  atau bulan atau segenap tentara langit, n  hal yang telah Kularang o  itu; 17:4 dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar p  dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, q  17:5 maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu ke luar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kaulempari dengan batu sampai mati. r  17:6 Atas keterangan dua atau tiga orang saksi s  haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati; atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. 17:7 Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh t  dia, kemudian seluruh rakyat. u  Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat v  itu 1  dari tengah-tengahmu."
Pengadilan tertinggi
17:8 "Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, w  misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai x --perkara pendakwaan di dalam tempatmu--maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih y  TUHAN, Allahmu; 17:9 haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi z  dan kepada hakim a  yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan b  hakim. 17:10 Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih TUHAN; engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. 17:11 Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat; janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri c  dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. 17:12 Orang yang berlaku terlalu berani d  dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan e  TUHAN, Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. f  Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. g  17:13 Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi h  berlaku terlalu berani."
Hukum tentang raja
17:14 "Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan telah mendudukinya i  dan diam di sana, j  kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, k  17:15 maka hanyalah raja yang dipilih TUHAN, Allahmu, yang harus kauangkat l  atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu m  haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu. 17:16 Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda n  o  dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir p  untuk mendapat banyak kuda, q  sebab TUHAN telah berfirman kepadamu: Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. r  17:17 Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, s  supaya hatinya jangan menyimpang; t  emas dan perakpun u  janganlah ia kumpulkan v  terlalu banyak. 17:18 Apabila ia duduk di atas takhta w  kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis x  baginya salinan y  hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. 17:19 Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya z  untuk belajar takut akan TUHAN, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan a  ini untuk dilakukannya, 17:20 supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah b  itu ke kanan atau ke kiri, c  agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. d "
Penghasilan imam dan orang Lewi
18:1 "Imam-imam orang Lewi, e  seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel; dari korban api-apian f  kepada TUHAN dan apa yang menjadi milik-Nya harus mereka mendapat rezeki. g  18:2 Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, h  seperti yang dijanjikan-Nya kepadanya. i  18:3 Inilah hak imam j  terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu k  maupun domba: kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. l  18:4 Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu m  haruslah kauberikan kepadanya. 18:5 Sebab dialah n  yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala sukumu, supaya ia senantiasa o  melayani p  TUHAN dan menyelenggarakan kebaktian demi nama-Nya, ia dan anak-anaknya. 18:6 Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih q  TUHAN, 18:7 dan menyelenggarakan kebaktian demi nama r  TUHAN, Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi, yang melayani TUHAN di sana, 18:8 maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta s  nenek moyangnya."
Bertenung dan bernubuat
18:9 "Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku t  sesuai dengan kekejian u  yang dilakukan bangsa-bangsa itu 2 . 18:10 Di antaramu janganlah didapati seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api 3 , v  ataupun seorang yang menjadi petenung, w  seorang peramal, x  seorang penelaah 4 , seorang penyihir, y  18:11 seorang pemantera, z  ataupun seorang yang bertanya kepada arwah 5  a  atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. 18:12 Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. b  18:13 Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela c  di hadapan TUHAN, Allahmu. d  18:14 Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kaududuki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, e  tetapi engkau ini tidak diizinkan TUHAN, Allahmu, melakukan yang demikian. 18:15 Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, f  sama seperti aku 6 , akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan. 18:16 Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. g  18:17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik; 18:18 seorang nabi h  akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku i  dalam mulutnya, j  dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. k  18:19 Orang yang tidak mendengarkan l  segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, m  dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. n  18:20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah o  lain, nabi itu harus mati. p  18:21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? -- 18:22 apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, q  maka itulah perkataan yang tidak difirmankan r  TUHAN; dengan terlalu berani s  nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya."
Kota-kota perlindungan
19:1 "Apabila TUHAN, Allahmu, sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah t  mereka, 19:2 maka engkau harus mengkhususkan tiga kota di dalam negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki. 19:3 Engkau harus menetapkan jauhnya jalan, dan membagi dalam tiga bagian wilayah negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. 19:4 Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup: apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, 19:5 misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. 19:6 Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah u  sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. 19:7 Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: tiga kota haruslah kaukhususkan. 19:8 Dan jika TUHAN, Allahmu, sudah meluaskan daerahmu v  nanti, seperti yang dijanjikan-Nya w  dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakan-Nya akan diberikan kepada nenek moyangmu, 19:9 --apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan x  yang ditunjukkan-Nya--maka haruslah engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu, 19:10 supaya jangan tercurah darah y  orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah z  melekat kepadamu. 19:11 Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia, sehingga mati, a  kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, 19:12 maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. 19:13 Janganlah engkau merasa sayang b  kepadanya. Demikianlah harus kauhapuskan darah orang yang tidak bersalah c  dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu."
Larangan menggeser batas tanah
19:14 "Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu. d "
Dari hal saksi
19:15 "Satu orang saksi e  saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. 19:16 Apabila seorang saksi f  jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, 19:17 maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan TUHAN, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim g  yang ada pada waktu itu. 19:18 Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya h  baik-baik, dan apabila ternyata, bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, 19:19 maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. i  Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 19:20 Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, j  sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. 19:21 Janganlah engkau merasa sayang 7  k  kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. l "
Hukum perang
20:1 "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak dari padamu, m  maka janganlah engkau takut n  kepadanya, o  sebab TUHAN, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai p  engkau. 20:2 Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, 20:3 dengan berkata kepada mereka: Dengarlah, hai orang Israel! Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu; janganlah lemah hatimu, q  janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka, 20:4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu r  untuk berperang s  bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan t  kepadamu. 20:5 Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? u  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. 20:6 Dan siapa telah membuat kebun anggur, v  tetapi belum mengecap w  hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. 20:7 Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? x  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. 20:8 Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. y  20:9 Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. 20:10 Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian z  kepadanya. 20:11 Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi a  bagimu dan menjadi hamba b  kepadamu. 20:12 Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya; 20:13 dan setelah TUHAN, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya c  yang laki-laki dengan mata pedang. 20:14 Hanya perempuan, anak-anak, hewan d  dan segala yang ada di kota e  itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas f  bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kaupergunakan. 20:15 Demikianlah harus kaulakukan terhadap segala kota yang sangat jauh g  letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. 20:16 Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kaubiarkan hidup apapun yang bernafas, h  20:17 melainkan kautumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, 20:18 supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi allah i  mereka, sehingga kamu berbuat dosa j  kepada TUHAN, Allahmu. 20:19 Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung. 20:20 Hanya pohon-pohon, yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, k  boleh kaurusakkan dan kautebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh."
Cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal
21:1 "Apabila di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, l  21:2 maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. 21:3 Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. m  21:4 Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. 21:5 Imam-imam bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih TUHAN, Allahmu, untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat n  demi nama TUHAN; menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka-melukai o  harus diselesaikan. 21:6 Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, haruslah membasuh tangannya p  di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu, 21:7 dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan: Tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. 21:8 Adakanlah pendamaian bagi umat-Mu Israel yang telah Kautebus itu, TUHAN, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umat-Mu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian q  bagi mereka. 21:9 Demikianlah engkau harus menghapuskan r  darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata TUHAN."
Tawanan perempuan yang diambil menjadi isteri
21:10 "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu 8 , dan TUHAN, Allahmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu s  dan engkau menjadikan mereka tawanan, t  21:11 dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, u  sehingga hatimu mengingini dia v  dan engkau mau mengambil dia menjadi isterimu, 21:12 maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, w  memotong kukunya, 21:13 menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan x  lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi isterimu. 21:14 Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. y "
Hak kesulungan
21:15 "Apabila seorang mempunyai dua orang isteri 9 , z  yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak dicintai, a  dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai, 21:16 maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, b  yang adalah anak sulung. 21:17 Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian c  dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya d  yang pertama-tama: dialah e  yang empunya hak kesulungan."
Anak yang durhaka
21:18 "Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki f  yang degil dan membangkang, g  yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, h  dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, 21:19 maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, 21:20 dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya: Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. 21:21 Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. i  Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat j  itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. k "
Penguburan orang yang dihukum mati
21:22 "Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, l  lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang, 21:23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman m  pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan n  dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk o  oleh Allah; janganlah engkau menajiskan p  tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[17:7]  1 Full Life : KAU HAPUSKAN YANG JAHAT ITU.

Nas : Ul 17:7

Bangsa Israel diperintahkan untuk memelihara kesucian mereka dengan menyingkirkan dari antara mereka orang-orang yang hidupnya fasik dan melanggar perjanjian. PB juga menuntut bahwa jemaat mendisiplinkan anggotanya yang berdosa dan mengucilkan mereka yang terus hidup di dalam dosa dan kebejatan (bd. Mat 18:15-17; 1Kor 5:1-13; 2Kor 2:6-7).

[18:9]  2 Full Life : KEKEJIAN YANG DILAKUKAN BANGSA-BANGSA ITU.

Nas : Ul 18:9-11

Ayat-ayat ini menyebutkan berbagai kegiatan okultisme yang umum dipakai dalam agama bangsa-bangsa Kanaan, yang merupakan kekejian bagi Allah dan dilarang oleh-Nya. Orang-orang di antara umat Allah yang melakukan hal-hal itu dibunuh (Im 20:27). Demikian pula, PB menyatakan bahwa orang yang melakukan hal-hal itu tidak akan masuk kerajaan Allah (Gal 5:20-21; Wahy 22:15).

[18:10]  3 Full Life : MEMPERSEMBAHKAN ... SEBAGAI KORBAN DALAM API.

Nas : Ul 18:10

Musa mengingatkan orang Israel untuk tidak meniru kebiasaan di Kanaan untuk mengorbankan anak kepada dewa-dewa kafir, yang dilaksanakan supaya berusaha mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa di masa depan (bd. Im 20:2-5).

[18:10]  4 Full Life : PETENUNG ... PENELAAH.

Nas : Ul 18:10

Mereka yang menjadi petenung berusaha untuk meramal masa depan atau menyingkap rahasia-rahasia dengan bantuan roh-roh jahat atau aneka cara yang dipakai manusia

(lihat cat. --> Wahy 9:21).

[atau ref. Wahy 9:21]

Sebaliknya, cara yang disediakan Allah bagi kita untuk memperoleh kebenaran ialah mendengarkan para nabi setia yang memberitakan firman-Nya (ayat Ul 18:14-22).

[18:11]  5 Full Life : SEORANG PEMANTERA ... YANG BERTANYA KEPADA ARWAH.

Nas : Ul 18:11

Daftar ini mencakup para pemantera, orang yang bertanya kepada roh, atau siapapun yang memanggil arwah orang mati atau berhubungan dengan dunia roh jahat untuk menyingkap rahasia-rahasia, meramal masa depan, atau memperoleh kekuasaan. Berhubungan dengan orang mati sesungguhnya berhubungan dengan roh jahat (bd. 1Sam 28:8-14; 2Raj 21:6; Yes 8:19).

[18:15]  6 Full Life : SEORANG NABI ... SEPERTI AKU.

Nas : Ul 18:15

Nabi terakhir seperti Musa (ayat Ul 18:15,18) adalah Yesus Kristus, sang Mesias

(lihat cat. --> Kis 3:22).

[atau ref. Kis 3:22]

Seperti Musa, Nabi ini akan menjadi seorang Israel yang memberitakan firman Allah (ayat Ul 18:18-19). Orang Yahudi pada zaman Yesus menantikan kedatangan Nabi besar ini (Yoh 1:21,45; 4:19,29; 6:14; Kis 3:22-26; Kis 7:37).

[19:21]  7 Full Life : JANGANLAH ENGKAU MERASA SAYANG.

Nas : Ul 19:21

Prinsip yang dinyatakan di sini ialah bahwa hukuman atas kejahatan harus sesuai dengan pelanggarannya, tidak boleh berlebihan (lih. Kel 21:23-25; Im 24:17-20). Kelonggaran bagi mereka yang mencederai pihak yang tidak bersalah dan tidak terlindung akan mendorong meningkatnya kejahatan dan kekerasan di negeri itu (ayat Ul 19:19). PB tidak membatalkan prinsip ini untuk memerintah masyarakat ini (bd. Rom 13:1-4), tetapi PB melarang hukum pembalasan dalam hubungan antar-pribadi (bd. Mat 5:38-41).

[21:10]  8 Full Life : MUSUHMU.

Nas : Ul 21:10

Yang dimaksud dengan "musuh" di sini adalah bangsa-bangsa di luar Kanaan (bd. Ul 20:15); umat Allah sebelumnya sudah dilarang untuk menikahi orang Kanaan (Ul 7:1,3-4). Pengarahan yang diberikan dalam ayat Ul 21:10-14 melindungi martabat wanita-wanita yang tertawan dengan melarang untuk memperlakukan mereka seenaknya.

[21:15]  9 Full Life : DUA ORANG ISTERI.

Nas : Ul 21:15

Memiliki lebih dari satu orang istri (poligami) pada umumnya menghasilkan hubungan keluarga yang tegang, karena pilih kasih dan perlakuan yang mendahulukan pihak tertentu mau tidak mau memasuki pernikahan semacam itu (bd. Kej 29:30). Poligami dilakukan pada zaman para leluhur; sekalipun Allah tidak membenarkan adanya beberapa istri, Ia telah memberi garis pedoman untuk mengatur pernikahan poligami yang sudah ada

(lihat cat. --> Kej 2:24;

lihat cat. --> Kej 4:19;

lihat cat. --> Kej 29:28).

[atau ref. Kej 2:24; Kej 4:19; Kej 29:28]TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA