TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 36:11-21

36:11 <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <0259> txaw <04427> wklmb <06667> whyqdu <08141> hns <0259> txaw <06242> Myrve <01121> Nb(36:11)

36:11 etwn <2094> eikosi <1501> enov <1519> sedekiav en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> endeka <1733> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419>

36:12 <03068> hwhy <06310> ypm <05030> aybnh <03414> whymry <06440> ynplm <03665> enkn <03808> al <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(36:12)

36:12 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> ouk <3364> enetraph <1788> apo <575> proswpou <4383> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> ek <1537> stomatov <4750> kuriou <2962>

36:13 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <07725> bwsm <03824> wbbl <0853> ta <0553> Umayw <06203> wpre <0853> ta <07185> sqyw <0430> Myhlab <07650> weybsh <0834> rsa <04775> drm <05019> ruandkwbn <04428> Klmb <01571> Mgw(36:13)

36:13 en <1722> tw <3588> ta <3588> prov <4314> ton <3588> basilea <935> naboucodonosor ayethsai <114> a <3739> wrkisen <3726> auton <846> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> esklhrunen <4645> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> thn <3588> kardian <2588> autou <846> katiscusen <2729> tou <3588> mh <3165> epistreqai <1994> prov <4314> kurion <2962> yeon <2316> israhl <2474>

36:14 <03389> Mlswryb <06942> sydqh <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <02930> wamjyw <01471> Mywgh <08441> twbet <03605> lkk <04603> lem <04603> *leml {lweml} <07235> wbrh <05971> Mehw <03548> Mynhkh <08269> yrv <03605> lk <01571> Mg(36:14)

36:14 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> endoxoi <1741> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> eplhyunan <4129> tou <3588> ayethsai <114> ayethmata bdelugmatwn <946> eynwn <1484> kai <2532> emianan <3392> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> ton <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

36:15 <04583> wnwem <05921> lew <05971> wme <05921> le <02550> lmx <03588> yk <07971> xwlsw <07925> Mksh <04397> wykalm <03027> dyb <05921> Mhyle <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <07971> xlsyw(36:15)

36:15 kai <2532> exapesteilen <1821> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> en <1722> ceiri <5495> profhtwn <4396> oryrizwn <3719> kai <2532> apostellwn <649> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> oti <3754> hn <1510> feidomenov <5339> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> tou <3588> agiasmatov autou <846>

36:16 <04832> aprm <0369> Nyal <05704> de <05971> wmeb <03068> hwhy <02534> tmx <05927> twle <05704> de <05030> wyabnb <08591> Myetetmw <01697> wyrbd <0959> Myzwbw <0430> Myhlah <04397> ykalmb <03931> Mybelm <01961> wyhyw(36:16)

36:16 kai <2532> hsan <1510> mukthrizontev <3456> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> kai <2532> exoudenountev touv <3588> logouv <3056> autou <846> kai <2532> empaizontev <1702> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> autou <846> ewv <2193> anebh <305> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> en <1722> tw <3588> law <2992> autou <846> ewv <2193> ouk <3364> hn <1510> iama <2386>

36:17 <03027> wdyb <05414> Ntn <03605> lkh <03486> ssyw <02205> Nqz <01330> hlwtbw <0970> rwxb <05921> le <02550> lmx <03808> alw <04720> Msdqm <01004> tybb <02719> brxb <0970> Mhyrwxb <02026> grhyw <03778> *Mydvk {Myydvk} <04428> Klm <0853> ta <05921> Mhyle <05927> leyw(36:17)

36:17 kai <2532> hgagen <71> ep <1909> autouv <846> basilea <935> caldaiwn <5466> kai <2532> apekteinen <615> touv <3588> neaniskouv <3495> autwn <846> en <1722> romfaia en <1722> oikw <3624> agiasmatov autou <846> kai <2532> ouk <3364> efeisato <5339> tou <3588> sedekiou kai <2532> tav <3588> paryenouv <3933> autwn <846> ouk <3364> hlehsan <1653> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> autwn <846> aphgagon <520> ta <3588> panta <3956> paredwken <3860> en <1722> cersin <5495> autwn <846>

36:18 <0894> lbb <0935> aybh <03605> lkh <08269> wyrvw <04428> Klmh <0214> twruaw <03068> hwhy <01004> tyb <0214> twruaw <06996> Mynjqhw <01419> Myldgh <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <03605> lkw(36:18)

36:18 kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> yeou <2316> ta <3588> megala <3173> kai <2532> ta <3588> mikra <3398> kai <2532> touv <3588> yhsaurouv <2344> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> yhsaurouv <2344> basilewv <935> kai <2532> megistanwn panta <3956> eishnegken <1533> eiv <1519> babulwna <897>

36:19 o <07843> tyxshl <04261> hydmxm <03627> ylk <03605> lkw <0784> sab <08313> wprv <0759> hytwnmra <03605> lkw <03389> Mlswry <02346> tmwx <0853> ta <05422> wutnyw <0430> Myhlah <01004> tyb <0853> ta <08313> wprvyw(36:19)

36:19 kai <2532> eneprhsen ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> kateskaqen <2679> to <3588> teicov <5038> ierousalhm <2419> kai <2532> tav <3588> bareiv authv <846> eneprhsen en <1722> puri <4442> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> wraion <5611> eiv <1519> afanismon <854>

36:20 <06539> orp <04438> twklm <04427> Klm <05704> de <05650> Mydbel <01121> wynblw <0> wl <01961> wyhyw <0894> lbb <0413> la <02719> brxh <04480> Nm <07611> tyrash <01540> lgyw(36:20)

36:20 kai <2532> apwkisen touv <3588> kataloipouv <2645> eiv <1519> babulwna <897> kai <2532> hsan <1510> autw <846> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> eiv <1519> doulouv <1401> ewv <2193> basileiav <932> mhdwn

36:21 P <08141> hns <07657> Myebs <04390> twalml <07673> htbs <08074> hmsh <03117> ymy <03605> lk <07676> hytwtbs <0853> ta <0776> Urah <07521> htur <05704> de <03414> whymry <06310> ypb <03068> hwhy <01697> rbd <04390> twalml(36:21)

36:21 tou <3588> plhrwyhnai <4137> logon <3056> kuriou <2962> dia <1223> stomatov <4750> ieremiou <2408> ewv <2193> tou <3588> prosdexasyai <4327> thn <3588> ghn <1065> ta <3588> sabbata <4521> authv <846> sabbatisai pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> erhmwsewv <2050> authv <846> esabbatisen eiv <1519> sumplhrwsin <4845> etwn <2094> ebdomhkonta <1440>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA