Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 32:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 32:16

Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan x  yang satu dengan kumpulan yang lain."

AYT (2018)

Dia memberikan itu ke tangan hamba-hambanya, setiap kelompok secara tersendiri. Kemudian, dia berkata kepada hamba-hambanya, “Dahuluilah aku dan jagalah jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 32:16

Maka sekalian itu diserahkannya ke tangan hamba-hambanya, tiap-tiap kawan binatang itu sendiri-sendiri, lalu kata Yakub kepada segala hambanya: Berjalanlah kamu dahulu dari padaku, berilah berjarak antara kawan dengan kawan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 32:16

Dibagi-baginya binatang-binatang itu menjadi beberapa kelompok lalu masing-masing diserahkannya kepada seorang hambanya. Katanya kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku, dan jagalah supaya ada jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang berikutnya."

TSI (2014)

Lalu Yakub membagi ternak-ternak itu menjadi beberapa kelompok, menyerahkannya kepada budak-budaknya dan berkata, “Pergilah mendahului aku kelompok demi kelompok, dan pastikanlah ada jarak antara setiap kelompok.”

TSI3 (2014)

Yakub membagi hewan-hewan itu menjadi beberapa kelompok dan menyerahkannya kepada budak-budaknya dengan berpesan, “Pergilah mendahului aku kelompok demi kelompok, dan pastikanlah ada jarak antara setiap kelompok.”

MILT (2008)

Dan dia memberikannya ke dalam tangan hamba-hambanya kelompok demi kelompok secara tersendiri, dan dia berkata kepada hamba-hambanya itu, "Majulah lebih dahulu di depanku dan kamu harus menjaga jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain."

Shellabear 2011 (2011)

Diserahkannya semua itu kepada hamba-hambanya, masing-masing menjaga sekawanan ternak. Lalu kata Yakub kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku dan berilah jarak antara kawanan ternak dengan kawanan ternak."

AVB (2015)

Dia menyerahkan kesemua itu kepada para hambanya, masing-masing menjaga sekawanan ternak. Lalu kata Yakub kepada mereka, “Berjalanlah mendahului aku dan berilah jarak di antara satu kawanan ternakan dengan kawanan ternakan yang lain.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 32:16

Diserahkannyalah
<05414>
semuanya itu kepada budak-budaknya
<05650>
untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan
<05739> <05739>
tersendiri
<0905>
, dan ia berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: "Berjalanlah
<05674>
kamu lebih dahulu
<06440>
dan jagalah
<07760>
supaya ada jarak
<07305>
antara
<0996>
kumpulan yang satu
<05739>
dengan
<0996>
kumpulan yang lain
<05739>
."

[<03027> <05650>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 32:16

Maka sekalian itu diserahkannya
<05414>
ke tangan
<03027>
hamba-hambanya
<05650>
, tiap-tiap kawan binatang
<05739> <05739>
itu sendiri-sendiri
<0905>
, lalu kata
<0559>
Yakub kepada
<0413>
segala hambanya
<05650>
: Berjalanlah
<05674>
kamu dahulu
<06440>
dari padaku, berilah
<07760>
berjarak
<07305>
antara
<0996>
kawan
<05739>
dengan
<0996>
kawan
<05739>
itu.
AYT ITL
Dia memberikan
<05414>
itu ke tangan
<03027>
hamba-hambanya
<05650>
, setiap kelompok
<05739> <05739>
secara tersendiri
<0905>
. Kemudian, dia berkata
<0559>
kepada
<0413>
hamba-hambanya
<05650>
, “Dahuluilah
<05674> <06440>
aku dan jagalah
<07760>
jarak
<07305>
antara
<0996>
kelompok
<05739>
yang satu dengan
<0996>
kelompok
<05739>
yang lain.”
AVB ITL
Dia menyerahkan
<05414>
kesemua itu kepada para hambanya
<05650>
, masing-masing
<05739> <0> <05739> <0>
menjaga
<03027>
sekawanan ternak
<0> <05739> <0> <05739>
. Lalu kata
<0559>
Yakub kepada
<0413>
mereka, “Berjalanlah
<05674>
mendahului
<06440>
aku dan berilah
<07760>
jarak
<07305>
di antara
<0996>
satu kawanan ternakan
<05739>
dengan
<0996>
kawanan ternakan
<05739>
yang lain.”

[<0905> <05650>]
HEBREW
rde
<05739>
Nybw
<0996>
rde
<05739>
Nyb
<0996>
wmyvt
<07760>
xwrw
<07305>
ynpl
<06440>
wrbe
<05674>
wydbe
<05650>
la
<0413>
rmayw
<0559>
wdbl
<0905>
rde
<05739>
rde
<05739>
wydbe
<05650>
dyb
<03027>
Ntyw
<05414>
(32:16)
<32:17>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 32:16

Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka: "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak 1  antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain."

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA