TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 15:1--21:17

Konteks
Ucapan ilahi terhadap Moab
15:1 Ucapan z  ilahi tentang Moab 1 . a  Sungguh, dalam suatu malam Ar b -Moab sudah dirusakkan, c  dibinasakan; sungguh, dalam suatu malam Kir d -Moab sudah dirusakkan, dibinasakan! 15:2 Puteri Dibon e  naik ke bukit-bukit pengorbanan f  untuk menangis; Moab meratap g  karena Nebo h  dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul i  kepalanya dan memotong j  janggutnya sebagai tanda berkabung. 15:3 Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, k  di atas sotoh l  dan di tanah-tanah lapang m  sekaliannya meratap, n  sedang air mata bercucuran. o  15:4 Hesybon p  dan Eleale q  meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. r  Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanyapun gemetar. 15:5 Aku berteriak s  karena Moab 2 , t  pengungsi-pengungsi u  sudah sampai ke Zoar, v  ke Eglat-Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis; dan di jalan ke Horonaim w  orang berteriak karena ditimpa bencana. x  15:6 Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus y  dan rumput sudah kering, z  rumput muda sudah habis, a  tidak ada lagi b  tumbuh-tumbuhan hijau. 15:7 Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk c  dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. 15:8 Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab, ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer d -Elim. 15:9 Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan Kutambah lagi, yaitu singa e  akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab f  dan yang tersisa di tanah itu. 16:1 Mereka mengirim anak domba g  kepada pemerintah h  negeri, dari Sela i  melalui padang gurun ke gunung puteri Sion 3 . j  16:2 Seperti burung yang lari terbang, dan isi sarang k  yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab l  di tempat-tempat penyeberangan m  sungai Arnon. n  16:3 "Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari; sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, o  janganlah khianati orang-orang pelarian! 16:4 Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian p  baginya terhadap si pembinasa! Apabila penggagahan q  sudah berakhir 4 , pembinasaan sudah lewat r  dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, 16:5 maka suatu takhta s  akan ditegakkan t  dalam kasih setia dan di atasnya, dalam kemah Daud, u  akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan, v  dan yang segera melakukan kebenaran." 16:6 Kami telah mendengar tentang keangkuhan w  Moab 5 , x  alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. 16:7 Sebab itu biarlah orang Moab meratap, y  seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis z  Kir-Hareset a  biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali! 16:8 Sebab kebun-kebun Hesybon b  dan pohon anggur Sibma c  telah merana; d  para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya e  yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaezer f  dan merambat ke padang gurun; ranting-rantingnya berserak g  sampai ke seberang laut. h  16:9 Sebab itu aku turut menangis i  dengan Yaezer karena pohon anggur Sibma; aku mau membasahi engkau dengan air mataku, j  hai Hesybon dan Eleale, k  sebab pada musim kemarau tepat waktu panen l  musuhmu menyerbu dengan pekik m  pertempuran. 16:10 Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun n  buah-buahan; telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai; o  tiada pengirik p  anggur di tempat pemerasan 6 , q  pekik mereka sudah berhenti. 16:11 Oleh karena itu, seperti kecapi r  mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, s  dan batinku t  tergerak melihat keadaan Kir-Heres. 16:12 Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan u  dan masuk ke tempat kudusnya v  untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. w  16:13 Itulah firman yang diucapkan TUHAN tentang Moab pada waktu yang lalu. 16:14 Maka sekarang TUHAN berfirman: "Dalam tiga tahun, x  menurut masa kerja y  z  prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, a  dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. b "
Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim
17:1 Ucapan ilahi c  terhadap Damsyik. d  Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota 7 , nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan; e  17:2 kampung-kampungnya f  akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak, g  yang berbaring h  dengan tidak diganggu i  oleh siapapun. 17:3 Kubu-kubu j  akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik, juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan k  orang Israel, l  demikianlah firman TUHAN semesta alam. 17:4 Maka pada waktu itu m  kemuliaan n  Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut; o  17:5 keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai p  dan tangannya memetik bulir-bulir; atau seperti bulir-bulir q  yang dipungut orang di lembah orang Refaim. r  17:6 Dari padanya akan tertinggal s  sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok t  buah zaitun, tertinggal satu dua di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel. 17:7 Pada waktu itu u  manusia akan memandang v  kepada Dia yang menjadikannya 8 , w  dan matanya akan melihat kepada Yang Mahakudus, x  Allah Israel; 17:8 ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah y  buatan tangannya z  sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, a  yakni tiang-tiang b  berhala dan pedupaan-pedupaan. 17:9 Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. c  17:10 Sebab engkau telah melupakan d  Allah yang menyelamatkan e  engkau 9 , dan tidak mengingat gunung batu f  kekuatanmu. g  Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan h  luar negeri, 17:11 sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi i  mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen j  akan segera lenyap k  pada hari kesakitan dan hari penderitaan l  yang sangat payah. m 
Ucapan ilahi terhadap Asyur
17:12 Wahai! Ributnya n  banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut o  menderu! Gaduhnya p  suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air q  yang hebat! 17:13 Suku-suku bangsa gaduh r  seperti gaduhnya air yang besar; tetapi TUHAN menghardiknya, s  sehingga mereka lari t  jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam u  di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. v  17:14 Menjelang waktu senja, sesungguhnya w  ada kedahsyatan! x  Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi! y  Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita.
Ucapan ilahi terhadap Etiopia
18:1 Wahai! z  Negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Etiopia 10 , a  18:2 yang mengirim duta-duta b  melalui laut dalam perahu-perahu pandan c  mengarungi permukaan air! Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, d  kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan e  ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai! f  18:3 Hai semua penduduk dunia, g  hai orang-orang yang mendiami bumi! Apabila panji-panji h  dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah; apabila sangkakala i  ditiup, dengarlah! 18:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: "Aku akan menjenguk dari tempat j  kediaman-Ku dengan tidak bergerak, k  seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, l  seperti kabut embun m  di panas musim menuai." 18:5 Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka TUHAN akan mengerat n  ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya o  dengan memancungnya. 18:6 Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas p  di pegunungan, dan bagi binatang-binatang q  di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. 18:7 Pada waktu itu juga persembahan r  akan disampaikan kepada TUHAN semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, s  dan dari kaum yang ditakuti t  dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, u  ke tempat nama TUHAN semesta alam, v  yaitu gunung Sion.
Ucapan ilahi terhadap Mesir
19:1 Ucapan ilahi w  terhadap Mesir 11 . x  y  Lihat, TUHAN mengendarai awan z  yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapan-Nya, dan hati orang Mesir, merana hancur a  dalam diri mereka. 19:2 Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, b  dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan; c  19:3 semangat orang Mesir menjadi hilang, d  dan rancangannya e  akan Kukacaukan; f  maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. g  19:4 Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja h  yang bengis akan memerintah mereka; demikianlah firman Tuhan, TUHAN semesta alam. 19:5 Air dari sungai Nil akan habis, i  dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, j  19:6 sehingga terusan-terusan akan berbau k  busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, l  gelagah m  dan teberau akan mati rebah. n  19:7 Rumput o  di tepi sungai Nil dan seluruh tanah p  pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. q  19:8 Para nelayan r  akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing s  di sungai Nil; semua orang yang menjala di situ akan merana juga. 19:9 Orang-orang yang mengolah lenan t  akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. u  19:10 Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja upahan akan bersedih hati. 19:11 Para pembesar Zoan v  adalah orang-orang bodoh belaka; para penasihat w  Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat x  yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun: "Aku ini anak orang-orang bijaksana, y  anak raja-raja zaman purbakala?" 19:12 Di manakah orang-orang bijaksanamu? z  Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan a  TUHAN semesta alam tentang Mesir. 19:13 Para pembesar Zoan b  bertindak tolol, para pembesar Memfis c  sudah teperdaya; para pemuka d  suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. 19:14 TUHAN telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, e  dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing f  waktu muntah-muntah. 19:15 Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. g  19:16 Pada waktu itu 12  h  orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan; i  mereka akan gemetar dan terkejut j  terhadap tangan TUHAN semesta alam yang diacungkan-Nya k  kepada mereka. 19:17 Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut l  mendengar keputusan TUHAN semesta alam yang diambil-Nya m  mengenai mereka. 19:18 Pada waktu itu n  akan ada lima kota o  di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah p  demi TUHAN semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. q  19:19 Pada waktu itu r  akan ada mezbah s  bagi TUHAN di tengah-tengah tanah Mesir t  dan tugu peringatan u  bagi TUHAN pada perbatasannya. 19:20 Itu akan menjadi tanda kesaksian v  bagi TUHAN semesta alam di tanah Mesir: apabila mereka berseru kepada TUHAN oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juruselamat w  kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan x  mereka. 19:21 TUHAN akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal y  TUHAN pada waktu itu; mereka akan beribadah z  dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada TUHAN serta membayar nazar a  itu. 19:22 TUHAN akan menghajar b  orang Mesir, c  akan menghajar dan menyembuhkan; dan mereka akan berbalik d  kepada TUHAN dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan e  mereka. 19:23 Pada waktu itu f  akan ada jalan g  raya dari Mesir ke Asyur, h  sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah i  bersama-sama Asyur. 19:24 Pada waktu itu j  Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, k  suatu berkat l  di atas bumi, 19:25 yang diberkati m  oleh TUHAN semesta alam dengan berfirman: "Diberkatilah Mesir, umat-Ku, n  dan Asyur, buatan o  tangan-Ku, dan Israel 13 , milik pusaka-Ku. p "
Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Etiopia
20:1 Pada tahun ketika panglima q  yang dikirim oleh Sargon, raja Asyur, tiba di Asdod 14  r  lalu memerangi dan merebutnya, 20:2 pada waktu itu berfirmanlah TUHAN melalui Yesaya bin Amos. s  Firman-Nya: "Pergilah dan bukalah kain kabung t  dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut u  dari kakimu," lalu iapun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang v  dan tidak berkasut 15 . w  20:3 Berfirmanlah TUHAN: "Seperti hamba-Ku x  Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun y  lamanya sebagai tanda z  dan alamat 16  a  terhadap Mesir b  dan terhadap Etiopia, c  20:4 demikianlah raja d  Asyur akan menggiring e  orang Mesir sebagai tawanan f  dan orang Etiopia g  sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, h  suatu penghinaan i  bagi Mesir. 20:5 Maka orang akan terkejut dan malu j  karena Etiopia, k  pokok pengharapan l  mereka, dan karena Mesir, m  kebanggaan mereka. 20:6 Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu: n  Lihat, beginilah nasib o  orang-orang yang kami harapkan, p  kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan q  supaya diselamatkan dari raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? r "
Ucapan ilahi terhadap Babel
21:1 Ucapan ilahi s  terhadap "padang gurun t  di tepi laut 17 ". Seperti puting beliung u  mendesing lewat di Tanah Negeb, v  demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. 21:2 Suatu penglihatan yang kejam w  telah diberitakan kepadaku: "Penggarong menggarong, x  perusak merusak! Majulah, hai Elam 18 , y  kepunglah, hai Madai! z  Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya." 21:3 Sebab itu pinggangku amat sakit, a  sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan; b  aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi, aku terkejut, c  tidak melihat lagi. 21:4 Hatiku d  gelisah, kekejutan meliputi e  aku, malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan f  aku. 21:5 Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum g ...Tiba-tiba kedengaran: "Hai para panglima! Siaplah tempur, minyakilah perisai! h " 21:6 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, i  apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, j  pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, k  maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian." 21:8 Kemudian berserulah orang yang melihat l  itu: "Di tempat peninjauan, ya tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam." 21:9 Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, m  pasang-pasangan orang berkuda! Lalu berserulah ia, katanya: "Sudah jatuh, n  sudah jatuh Babel 19 , o  dan segala patung berhalanya p  telah diremukkan dan bertaburan q  di tanah." 21:10 Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak! r  Apa yang kudengar dari TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu.
Ucapan ilahi terhadap Duma
21:11 Ucapan ilahi terhadap Duma 20 . s  Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: t  "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" 21:12 Pengawal itu berkata: "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!"
Ucapan ilahi terhadap Arabia
21:13 Ucapan ilahi u  terhadap Arabia 21 . v  Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan! w  21:14 Hai penduduk tanah Tema, x  keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti! 21:15 Sebab mereka melarikan y  diri terhadap pedang, z  ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. 21:16 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa kerja a  prajurit upahan, maka segala kemuliaan b  Kedar c  akan habis. 21:17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil d  saja, sebab TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya. e "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[15:1]  1 Full Life : MOAB.

Nas : Yes 15:1

Terletak di bagian timur Laut Mati, Moab dari dahulu menjadi musuh Israel (bd. Yes 25:10; 2Raj 3:4-5; 13:20; Yeh 25:8-11). Seperti bangsa lain yang bermusuhan, mereka juga akan dimusnahkan.

[15:5]  2 Full Life : AKU BERTERIAK KARENA MOAB.

Nas : Yes 15:5

Melihat penderitaan hebat dari musuh umat Allah ini, Yesaya berseru dengan belas kasihan bagi korban-korban Moab ini (bd. Yes 21:2-4; Yes 22:4). Demikian pula, kita harus mengasihani dan menyayangi orang-orang yang membinasakan diri sendiri dengan mengejar dosa dan kejahatan

(lihat cat. --> Luk 19:41).

[atau ref. Luk 19:41]

[16:1]  3 Full Life : GUNUNG PUTERI SION.

Nas : Yes 16:1-5

Orang pelarian dan pengungsi dari Moab disuruh mencari perlindungan di Yehuda dan menyerah kepada raja Yerusalem.

[16:4]  4 Full Life : PENGGAGAHAN SUDAH BERAKHIR.

Nas : Yes 16:4-5

Ketika memandang ke masa depan, Yesaya melihat kerajaan Mesias dan akhir semua penindasan.

[16:6]  5 Full Life : KEANGKUHAN MOAB.

Nas : Yes 16:6-13

Sekalipun peperangan dan kebinasaan suatu saat akan berakhir

(lihat cat. --> Yes 16:4 sebelumnya),

[atau ref. Yes 16:4]

orang Moab pada zaman Yesaya akan menghadapi hukuman karena keangkuhan dan kelalaian mereka untuk mengakui Allah dan kebenaran-Nya.

[16:10]  6 Full Life : TIADA PENGIRIK ANGGUR DI TEMPAT PEMERASAN.

Nas : Yes 16:10

Di sini, sari buah anggur segar yang belum difermentasi dan masih dalam tempat pemerasan disebut "anggur" (Ibr. _yayin_), sebagaimana halnya di tempat lain dalam PL

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

Istilah padanan dalam bahasa Yunani untuk _yayin_ ialah _oinos_

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (1);

dan

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (2)).

[17:1]  7 Full Life : DAMSYIK TIDAK AKAN TETAP SEBAGAI KOTA.

Nas : Yes 17:1-6

Damsyik, ibu kota Aram (ayat Yes 17:3), akan dikalahkan. Efraim (yaitu Israel atau kerajaan utara) juga akan menderita karena persekutuannya dengan Damsyik melawan Asyur.

[17:7]  8 Full Life : MEMANDANG KEPADA DIA YANG MENJADIKANNYA.

Nas : Yes 17:7

Hukuman Allah atas Israel akan menyebabkan kaum sisa meninggalkan penyembahan berhala dan berbalik kepada Tuhan Allah Pencipta mereka; mereka akan menyadari betapa tidak bergunanya berhala pada masa kesusahan dan perang.

[17:10]  9 Full Life : ENGKAU TELAH MELUPAKAN ALLAH YANG MENYELAMATKAN ENGKAU.

Nas : Yes 17:10

Melupakan Allah bukan dosa yang hanya dilakukan Israel. Yesus memperingatkan bahwa berbagai kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, pencarian hal-hal materiel serta kenikmatan dosa dapat membantut firman Allah di dalam hidup seorang percaya (bd. Mr 4:3-9,14-20), dan membuat mereka melupakan Dia, berhenti berdoa setiap hari dan tidak lagi bergembira di dalam Dia dan firman-Nya. Pada saat hal ini terjadi, kita kehilangan berkat dan kehadiran Allah.

[18:1]  10 Full Life : ETIOPIA.

Nas : Yes 18:1

Etiopia terletak di bagian selatan Mesir. Rajanya ketika itu memerintah seluruh Mesir. Rupanya ia telah mengirim utusan ke Israel untuk mengadakan persekutuan melawan Asyur (ayat Yes 18:2). Allah sendiri akan mengalahkan Asyur, musuh itu, pada waktu-Nya (ayat Yes 18:3-6). Setelah kekalahan Asyur, rakyat Etiopia akan membawa persembahan ke Yerusalem (ayat Yes 18:7).

[19:1]  11 Full Life : MESIR.

Nas : Yes 19:1-15

Yesaya menubuatkan hukuman Allah atas Mesir; oleh karena itu, tidak ada gunanya Yehuda bersekutu diri dengan Mesir melawan serbuan Asyur.

[19:16]  12 Full Life : PADA WAKTU ITU.

Nas : Yes 19:16-25

Yesaya memberi empat nubuat yang akan digenapi "pada waktu itu".

  1. 1) Orang Mesir akan takut kepada orang Yehuda ketika mereka menyadari bahwa hukuman mereka berasal dari Allah (ayat Yes 19:16-17).
  2. 2) Setelah masa penderitaan, kota-kota di Mesir akan menyembah Tuhan, dan mezbah-mezbah akan didirikan bagi Dia (ayat Yes 19:18-19).
  3. 3) Orang Mesir akan berseru kepada Allah, yang akan mengutus seorang penyelamat kepada mereka, dan banyak akan berbalik kepada Tuhan (ayat Yes 19:20-22).
  4. 4) Mesir, Asyur, dan Israel akan menyembah Tuhan bersama (ayat Yes 19:23-25). Sekalipun "waktu itu" di sini tidak disebutkan dengan jelas saatnya, ayat lainnya mengemukakan bahwa frasa ini mengacu kepada aneka peristiwa akhir zaman yang berhubungan dengan masa kesengsaraan (bd. pasal Wahy 4:1-19:21) dan pemerintahan Kristus seribu tahun (bd. pasal Wahy 20:1-15).

[19:25]  13 Full Life : DIBERKATILAH MESIR ... ASYUR ... ISRAEL.

Nas : Yes 19:25

Kenyataan ini akan tergenapi sepenuhnya pada akhir zaman ketika semua bangsa di dunia akan diberkati (Kej 12:3) sementara masa pemerintahan adil dari Mesias, Yesus Kristus (bd. Yes 2:2-4; 11:1-10). Pada suatu hari Allah Israel akan menjadi Allah orang Arab, Yahudi, dan semua bangsa dan negara.

[20:1]  14 Full Life : ASDOD.

Nas : Yes 20:1

Serangan terhadap kota Filistin ini mungkin terjadi pada tahun 711 SM.

[20:2]  15 Full Life : TELANJANG DAN TIDAK BERKASUT.

Nas : Yes 20:2

Yesaya diperintahkan untuk tampil tanpa pakaian luar selama tiga tahun selaku sebuah tanda atau perumpamaan tentang apa yang akan terjadi pada Mesir dan Etiopia ketika Asyur menawan mereka. Pesan ini bertujuan memperingatkan Yehuda untuk tidak mengandalkan persekutuan dengan Mesir, tetapi sebaliknya memandang kepada Tuhan Allah mereka. Yesaya mungkin tidak telanjang bulat

(lihat cat. --> 2Sam 6:20),

[atau ref. 2Sam 6:20]

tetapi hanya memakai cawat; mungkin dia merendahkan diri seperti itu untuk beberapa waktu saja setiap hari.

[20:3]  16 Full Life : SEBAGAI TANDA DAN ALAMAT.

Nas : Yes 20:3

Yesaya menaati Allah sekalipun itu berarti mempermalukan diri selama tiga tahun. Jikalau ketaatan kita kepada Allah dan pemisahan kita dari cara-cara fasik adalah sebagaimana seharusnya, maka kita juga kadangkala akan mengalami celaan, malu, dan kehinaan. Kebenaran dan penganiayaan sering kali berjalan bersama

(lihat cat. --> Mat 5:10).

[atau ref. Mat 5:10]

[21:1]  17 Full Life : PADANG GURUN DI TEPI LAUT.

Nas : Yes 21:1-10

Allah memberikan penglihatan kedua kepada Yesaya mengenai keruntuhan dan kebinasaan Babel yang terletak di bagian utara Teluk Persia (lih. catatan-catatan dalam pasal 13; Yes 13:1-22;

lihat cat. --> Yes 13:1 dst.).

[atau ref. Yes 13:1]

[21:2]  18 Full Life : ELAM.

Nas : Yes 21:2

Elam terletak di sebelah timur Sungai Tigris dan Babel, di sebelah utara berbatasan dengan Media dan Asyur sedangkan di bagian selatan dengan Teluk Persia. Orang Elam bersatu dengan pasukan Medo-Persia ketika Babel dikalahkan pada tahun 539 SM. Kota Elam yang bernama Susan menjadi ibu kota penting dari kerajaan Persia.

[21:9]  19 Full Life : SUDAH JATUH BABEL.

Nas : Yes 21:9

Babel, musuh umat Allah, akan jatuh dan ketergantungannya akan dewa-dewa palsu hancur sudah; tahap pertama terjadi pada tahun 689 SM ketika Sanherib menghancurkan berhala-berhala mereka (kecuali Bel dan Nebo, lih. pasal Yes 46:1-13). Rasul Yohanes mendengarkan kata-kata yang sama dalam penglihatan-penglihatannya (Wahy 14:8; 18:1-2), yang menubuatkan bahwa Babel akhir zaman, lambang dari segala sesuatu yang menentang Kristus dan umat-Nya di dunia ini, akan dibinasakan. Pada waktu itu Kristus akan menyempurnakan penebusan umat-Nya. Orang percaya harus mendoakan kejatuhan dan kebinasaan Babel akhir zaman

(lihat cat. --> Wahy 17:1;

lihat cat. --> Wahy 17:2;

lihat cat. --> Wahy 17:3;

lihat cat. --> Wahy 17:4;

lihat cat. --> Wahy 17:5;

lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9;

lihat cat. --> Wahy 18:20;

lihat cat. --> Wahy 18:21).

[atau ref. Wahy 17:1-5; 18:2-21]

[21:11]  20 Full Life : DUMA.

Nas : Yes 21:11

Duma adalah nama lain untuk Edom, negeri keturunan Esau. Edom terletak persis di bagian selatan Yehuda dan Laut Mati (juga lih. Yes 34:5-15).

[21:13]  21 Full Life : ARABIA.

Nas : Yes 21:13

Arabia terletak di antara Edom dan Babel. Negeri ini akan mengalami peperangan dan kekalahan oleh para penyerbu, yang digenapi ketika pasukan Asyur menyerbu negeri itu pada tahun 732 dan 725 SM (bd. Yer 25:17,24); Sanherib juga mengalahkan Arabia pada tahun 688 SM dan menjadikan dirinya "raja Arabia".



TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA