TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 32:1--33:26

Konteks
Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang
32:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia dalam tahun yang kesepuluh h  pemerintahan Zedekia, raja Yehuda; itulah tahun yang kedelapan belas i  pemerintahan Nebukadnezar. 32:2 Pada waktu itu tentara raja Babel mengepung j  Yerusalem 1 , dan nabi Yeremia ditahan 2  k  di pelataran penjagaan l  yang ada di istana raja Yehuda. 32:3 Sebab Zedekia, raja Yehuda, telah menahan dia di sana dengan tuduhan: "Mengapa engkau bernubuat: m  Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan raja Babel, supaya ia mendudukinya; n  32:4 Zedekia, o  raja Yehuda, tidak akan luput p  dari tangan orang Kasdim, q  melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata; 32:5 Zedekia akan dibawanya r  ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal, sampai Aku memperhatikannya, s  demikianlah firman TUHAN. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung! t " 32:6 Berkatalah Yeremia: "Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 32:7 Sesungguhnya, Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul: Belilah ladangku yang di Anatot u  itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus v  untuk membelinya. 32:8 Kemudian, sesuai dengan firman TUHAN, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku: Belilah ladangku w  yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus; belilah itu! Maka tahulah aku, bahwa itu adalah firman TUHAN. 32:9 Jadi aku membeli ladang x  yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya: tujuh belas syikal perak. y  32:10 Aku menulis surat pembelian, z  memeteraikannya, memanggil saksi-saksi a  dan menimbang perak itu dengan neraca. 32:11 Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka; 32:12 kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Barukh 4  b  bin Neria c  bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. 32:13 Di depan mereka aku memerintahkan kepada Barukh, kataku: 32:14 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan d  itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. 32:15 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri e  ini! 32:16 Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Barukh f  bin Neria, berdoalah aku kepada TUHAN, kataku: 32:17 Ah, Tuhan ALLAH! g  Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi h  dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu i  yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil j  untuk-Mu! 32:18 Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu k  kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya l  yang datang kemudian. m  Ya Allah n  yang besar dan perkasa, o  nama-Mu adalah TUHAN semesta alam, 32:19 besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu; p  mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia q  dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah r  perbuatannya; 32:20 Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat s  di tanah Mesir, t  sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama u  bagi-Mu, seperti yang ternyata pada waktu ini. 32:21 Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan v  yang kuat dan lengan w  yang teracung dan dengan kedahsyatan x  yang besar. 32:22 Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. y  32:23 Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, z  tetapi mereka tidak mendengarkan suara-Mu dan tidak berkelakuan menurut Taurat-Mu; a  mereka tidak melakukan segala apa yang Kauperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka b  ini. 32:24 Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan c  yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya; oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar d  maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang Kaufirmankan e  itu telah terjadi; f  sungguh, Engkau sendiri melihatnya. 32:25 Namun Engkau, ya Tuhan ALLAH, telah berfirman kepadaku 5 : Belilah ladang g  itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi! h  --padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim." 32:26 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya: 32:27 "Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah segala makhluk; i  adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk-Ku 6 ? j  32:28 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, k  raja Babel, dan ia akan merebutnya. l  32:29 Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya m  serta dengan rumah-rumah n  yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan o  kepada allah lain p  untuk menimbulkan sakit hati-Ku. 32:30 Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mata-Ku sejak masa mudanya; q  sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hati-Ku r  dengan perbuatan s  tangan mereka, demikianlah firman TUHAN. 32:31 Ya, kota t  ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarah-Ku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga Aku harus menyingkirkannya u  dari hadapan-Ku, 32:32 karena segala kejahatan v  yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hati-Ku, w  oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka x  mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. 32:33 Mereka membelakangi y  Aku dan tidak menghadap kepada-Ku, dan sekalipun Aku mengajar z  mereka, terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. a  32:34 Mereka menempatkan dewa-dewa b  mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya nama-Ku c  diserukan, untuk menajiskannya. d  32:35 Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di Lembah Ben-Hinom, e  untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molokh f  sebagai korban dalam api, sekalipun Aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hati-Ku, g  yakni hal melakukan kejijikan h  ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. i  32:36 Oleh sebab itu, beginilah firman TUHAN, Allah Israel, mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar: j  32:37 Sesungguhnya, Aku mengumpulkan k  mereka dari segala negeri 7 , ke mana Aku menceraiberaikan mereka karena murka-Ku, kehangatan amarah-Ku l  dan gusar-Ku yang besar, dan Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. m  32:38 Maka mereka akan menjadi umat-Ku n  dan Aku akan menjadi Allah mereka. 32:39 Aku akan memberi mereka satu o  hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut p  kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. 32:40 Aku akan mengikat perjanjian q  kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh r  takut kepada-Ku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku. s  32:41 Aku akan bergirang t  karena mereka untuk berbuat baik u  kepada mereka dan Aku akan membuat mereka tumbuh v  di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hati-Ku dan dengan segenap jiwa-Ku. w  32:42 Sebab beginilah firman TUHAN: Seperti Aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka x  yang hebat ini, demikianlah Aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang Kujanjikan y  kepada mereka. 32:43 Orang akan membeli z  ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan: Itu adalah tempat tandus a  tanpa manusia dan hewan; itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim! 32:44 Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, b  memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi c  di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota Pegunungan, di kota-kota Daerah Bukit dan di kota-kota Tanah Negeb. d  Sebab Aku akan memulihkan e  keadaan mereka, demikianlah firman TUHAN."
Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda
33:1 Datanglah firman TUHAN untuk kedua kalinya 8  f  kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung g  di pelataran h  penjagaan itu, bunyinya: 33:2 "Beginilah firman TUHAN, yang telah menjadikan bumi i  dengan membentuknya dan menegakkannya--TUHAN ialah nama-Nya j --: 33:3 Berserulah k  kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, l  yakni hal-hal yang tidak kauketahui. 33:4 Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan m  n  dan pedang: 33:5 Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah Kupukul mati karena murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku, o  sebab Aku telah menyembunyikan wajah-Ku p  dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. 33:6 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan q  mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan r  dan keamanan yang berlimpah-limpah 9 . 33:7 Aku akan memulihkan s  keadaan Yehuda t  dan Israel dan akan membangun u  mereka seperti dahulu: v  33:8 Aku akan mentahirkan w  mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni x  segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. 33:9 Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan: ternama, y  terpuji z  dan terhormat a  bagi-Ku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Kulakukan kepadanya; mereka akan terkejut dan gemetar b  karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Kulakukan kepadanya. 33:10 Beginilah firman TUHAN: Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, c  di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi d  itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, 33:11 akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, e  suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan: Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu baik, f  bahwasanya untuk selama-lamanya g  kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur h  di rumah TUHAN. Sebab Aku akan memulihkan keadaan i  negeri ini seperti dahulu, j  firman TUHAN. 33:12 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Di daerah ini, yang sudah menjadi reruntuhan, k  tanpa manusia dan tanpa hewan, l  dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba m  di situ. 33:13 Di kota-kota Pegunungan, n  di kota-kota Daerah Bukit, di kota-kota Tanah Negeb, o  di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan p  orang yang menghitungnya, demikianlah firman TUHAN."
Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi
33:14 "Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menepati janji q  yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 33:15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas r  keadilan 10  s  bagi Daud. t  Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 33:16 Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, u  dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. v  Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil: w  TUHAN keadilan x  kita! 33:17 Sebab beginilah firman TUHAN: Keturunan Daud tidak akan terputus y  duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel 11 ! 33:18 Dan keturunan imam-imam z  orang Lewi 12  a  tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapan-Ku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan b  sepanjang masa." 33:19 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya: 33:20 "Beginilah firman TUHAN: Jika kamu dapat mengingkari perjanjian-Ku dengan siang c  dan perjanjian-Ku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, d  33:21 maka juga perjanjian-Ku e  dengan hamba-Ku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas takhtanya; f  begitu juga perjanjian-Ku dengan orang-orang Lewi, g  yakni imam-imam yang menjadi pelayan-Ku. 33:22 Seperti tentara langit 13  tidak terbilang h  dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah Aku akan membuat banyak keturunan hamba-Ku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani Aku." 33:23 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya: 33:24 "Tidakkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini: Kedua kaum keluarga i  yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina j  umat-Ku, dianggapnya bukan suatu bangsa k  lagi. 33:25 Beginilah firman TUHAN: Jika Aku tidak menetapkan perjanjian-Ku dengan siang dan malam l  dan aturan m  langit dan bumi, n  33:26 maka juga Aku pasti akan menolak o  keturunan Yakub p  dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Aku akan memulihkan keadaan q  mereka dan menyayangi r  mereka."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:2]  1 Full Life : MENGEPUNG YERUSALEM.

Nas : Yer 32:2

Pengepungan ini terjadi pada tahun 587 SM. Setahun kemudian, kota itu jatuh. Nubuat-nubuat Yeremia menjadi kenyataan.

[32:2]  2 Full Life : YEREMIA DITAHAN.

Nas : Yer 32:2

Zedekia telah memenjarakan Yeremia karena kegigihannya dalam menganjurkan agar mereka menyerah kepada pasukan Babel (ayat Yer 32:3-5; bd. Yer 37:11-21). Bagi raja, pemberitaannya itu menghilangkan semangat dan keinginan penduduk untuk melawan. Tetapi Yeremia mengetahui bahwa yang diberitakannya itu adalah Firman Allah.

[32:6]  3 Full Life : BELILAH LADANGKU.

Nas : Yer 32:6-15

Ketika dipenjara (ayat Yer 32:2), Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli sebuah ladang di Anatot, desa kelahirannya, wilayah yang sudah dikuasai oleh pasukan Babel; pastilah tampaknya bodoh membeli tanah yang sudah dikuasai musuh.

  1. 1) Dengan membeli tanah itu, Yeremia menunjukkan iman pada janji Allah bahwa kaum sisa akan kembali ke negeri itu untuk membeli ladang dan membangun rumah lagi (ayat Yer 32:15); pembelian itu merupakan tanda pengharapan yang bersifat nubuat, kendatipun situasi Yehuda yang menyedihkan waktu itu.
  2. 2) Dengan cara serupa, situasi kita kadang-kadang tampak tidak tertolong lagi dan sangat menyedihkan; namun jikalau kita milik Allah, kita mempunyai janji dan harapan akan satu masa depan yang lebih baik (Rom 8:28).

[32:12]  4 Full Life : BARUKH.

Nas : Yer 32:12

Barukh menjadi sahabat kepercayaan dan juru tulis Yeremia (Yer 36:4-8). Setelah kejatuhan Yerusalem, ia dibawa ke Mesir bersama Yeremia (Yer 43:6).

[32:25]  5 Full Life : ENGKAU ... TELAH BERFIRMAN KEPADAKU.

Nas : Yer 32:25

Yeremia bingung dengan perintah Allah untuk membeli tanah tepat ketika Yerusalem akan segera jatuh; karena itu ia berdoa (ayat Yer 32:16) kepada Allah mohon pengertian, sambil tetap beriman akan firman-Nya.

[32:27]  6 Full Life : ADAKAH SESUATU ... MUSTAHIL UNTUK-KU?

Nas : Yer 32:27

Dengan pasukan Babel mengepung kota Yerusalem, masa depan kelihatan suram; namun Allah meyakinkan Yeremia bahwa dengan kuasa-Nya bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka. Firman Allah menjanjikan masa depan yang penuh berkat bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Kita dapat mengandalkan firman-Nya sekalipun kita tidak tahu cara yang khusus hal itu akan terlaksana.

[32:37]  7 Full Life : MENGUMPULKAN MEREKA DARI SEGALA NEGERI.

Nas : Yer 32:37-44

Sekali lagi Allah memberitahukan Yeremia bahwa bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka dan hubungan yang benar dengan diri-Nya (ayat Yer 32:38); setelah itu Allah akan mengadakan perjanjian abadi dengan mereka

(lihat cat. --> Yer 31:31-34).

[atau ref. Yer 31:31-34]

[33:1]  8 Full Life : UNTUK KEDUA KALINYA.

Nas : Yer 33:1-26

Pasal ini kembali berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda kepada perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan rohani. Nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kembalinya para buangan dari Babel; ia meramalkan hari-hari ketika Yesus Sang Mesias akan mendirikan kerajaan-Nya di bumi.

[33:6]  9 Full Life : KESEJAHTERAAN ... YANG BERLIMPAH-LIMPAH.

Nas : Yer 33:6

Bertentangan dengan para nabi palsu yang telah memberitakan kedamaian yang palsu

(lihat cat. --> Yer 6:14;

lihat cat. --> Yer 23:17),

[atau ref. Yer 6:14; 23:17]

Yeremia menawarkan harapan akan damai sejahtera sejati di dalam Tuhan. Untuk keterangan selanjutnya tentang sejahtera

lihat art. DAMAI SEJAHTERA ALLAH.

[33:15]  10 Full Life : TUNAS KEADILAN.

Nas : Yer 33:15

"Tunas" ini mengacu kepada Yesus Kristus yang akan datang dari garis keturunan Daud

(lihat cat. --> Yer 33:17 berikut).

[atau ref. Yer 33:17]

Penggenapan pertama nubuat ini terjadi ketika Ia datang pertama kali. Melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Ia menjadi Raja atas seluruh umat Allah di bumi. Penggenapan terakhir akan terjadi ketika Ia kembali untuk kedua kalinya untuk "melaksanakan keadilan dan kebenaran" di seluruh bumi (bd. pasal Wahy 19:1-21;

lihat cat. --> Yer 23:5-6).

[atau ref. Yer 23:5-6]

[33:17]  11 Full Life : TAKHTA KERAJAAN KAUM ISRAEL.

Nas : Yer 33:17

Melalui garis keturunan yang tidak terputus dari Daud akan datang Tunas keadilan, yang akan memerintah selaku Raja atas umat Allah (bd. Luk 1:31-33). Yesus Kristus menggenapi janji ini; garis keturunan-Nya menurut hukum dapat ditelusuri melalui Yusuf ke Daud (Mat 1:1-16), dan garis jasmaniah-Nya dari Maria hingga Daud (Luk 3:23-31). Pemerintahan Kristus akan berlangsung untuk selama-lamanya.

[33:18]  12 Full Life : IMAM-IMAM ORANG LEWI.

Nas : Yer 33:18

Yeremia mengantisipasi suatu keimaman abadi yang olehnya umat Allah akan dapat masuk ke hadapan-Nya dan bersekutu dengan Dia (bd. Bil 25:13). Nubuat ini digenapi di dalam Yesus Kristus yang selaku "imam untuk selama-lamanya ... sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah" (Ibr 7:21-25; bd. Mazm 110:4; Ibr 5:6-10; 6:19-20; 7:11-28).

[33:22]  13 Full Life : SEPERTI TENTARA LANGIT.

Nas : Yer 33:22

Yeremia membayangkan rombongan besar yang tak terkira banyaknya dari keluarga Raja Daud dan keturunan imam suku Lewi; nubuat ini akan digenapi di dalam orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan-Nya kelak (Rom 8:17; 1Kor 6:3; 2Tim 2:12; Wahy 3:21; 5:10; Wahy 19:6-16; 20:5-6; 22:5) dan dalam mereka yang di dalam Kristus telah dijadikan "imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani" (1Pet 2:5,9; bd. Wahy 5:10).TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA