TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 25:1-14

Konteks
Yehuda akan dibuang ke Babel tujuh puluh tahun lamanya
25:1 Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim i  bin Yosia, raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar 1 , j  raja Babel. 25:2 Firman itu telah disampaikan oleh nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda k  dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya: 25:3 "Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia l  bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun 2  lamanya, firman TUHAN datang kepadaku dan terus-menerus m  aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. n  25:4 Juga TUHAN terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, o  tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. p  25:5 Kata mereka: Bertobatlah q  masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tetap diam di tanah r  yang diberikan TUHAN kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 25:6 Juga janganlah kamu mengikuti allah lain s  untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya; janganlah kamu menimbulkan sakit hati-Ku dengan buatan tanganmu, supaya jangan Aku mendatangkan malapetaka kepadamu. 25:7 Tetapi kamu tidak mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Ku t  dengan buatan tanganmu u  untuk kemalanganmu v  sendiri. 25:8 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, 25:9 sesungguhnya, Aku akan mengerahkan w  semua kaum dari utara x --demikianlah firman TUHAN--menyuruh memanggil Nebukadnezar, y  raja Babel, hamba-Ku z  itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas a  dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan b  dan menjadi ketandusan c  untuk selama-lamanya. 25:10 Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara d  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki e  dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan f  dan cahaya pelita. g  25:11 Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, h  dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba i  kepada raja Babel tujuh puluh tahun 3  j  lamanya. 25:12 Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun k  itu, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel 4  l  dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus m  untuk selama-lamanya. 25:13 Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis n  dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. 25:14 Sebab merekapun juga akan menjadi hamba o  kepada banyak bangsa-bangsa p  dan raja-raja yang besar, dan Aku akan mengganjar q  mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[25:1]  1 Full Life : TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 25:1

Tahun ini ialah 605 SM, tanggal yang penting karena masa pemerintahan Nebukadnezar menandai dimulainya empat kerajaan berturut-turut yang akan menguasai dunia (lih. Dan 2:7).

[25:3]  2 Full Life : DUA PULUH TIGA TAHUN.

Nas : Yer 25:3

Yeremia telah berkhotbah dengan sungguh-sungguh selama 23 tahun, tetapi umat itu tidak mendengarkannya; ia telah menasihati mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan cara hidup berdosa mereka, tetapi mereka tetap membandel. Allah bahkan telah mengutus nabi-nabi lain untuk memperingatkan Yehuda (ayat Yer 25:4), di antaranya Uria, Zefanya, dan Habakuk. Pengalaman Yeremia menggarisbawahi kebenaran bahwa bagaimanapun setianya kita dalam bersaksi tentang Injil Kristus yang menyelamatkan, ada orang yang akan menolak untuk mendengar dan menaati firman Allah sehingga terus menuju kebinasaan mereka sendiri. Lagi pula, pada hari-hari terakhir ini, mereka di dalam gereja yang tetap setia kepada Allah dan firman-Nya akan bersedih ketika melihat banyak orang meninggalkan iman alkitabiah dan standar-standar kebenaran Allah

(lihat cat. --> 1Tim 4:1).

[atau ref. 1Tim 4:1]

[25:11]  3 Full Life : TUJUH PULUH TAHUN.

Nas : Yer 25:11

Yehuda akan tinggal dalam pembuangan sekitar tujuh puluh tahun. Masa itu dimulai pada tahun ke-4 pemerintahan Raja Yoyakin (605 SM), ketika rombongan pertama orang buangan dibawa pergi dan terus berlanjut hingga kembalinya rombongan pertama pada tahun 538 SM setelah keputusan raja Koresy

(lihat cat. --> Ezr 1:1;

lihat cat. --> Ezr 2:1;

[atau ref. Ezr 1:1; 2:1]

bd. 2Taw 36:21-23; Dan 9:2).

[25:12]  4 Full Life : MELAKUKAN PEMBALASAN KEPADA RAJA BABEL

Nas : Yer 25:12

(versi Inggris NIV -- menghukum Raja Babel). Yeremia bernubuat bahwa Allah akan membalas Babel atas semua perbuatan mereka yang kejam dan penuh dosa. Babel dikalahkan oleh pasukan Media dan Persia di bawah Koresy pada tahun 539 SM (bd. Dan 5:30-31).TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA