TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Lukas 24:13-51

Konteks
Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus
24:13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem, g  24:14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 24:15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati 1  mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. h  24:16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. i  24:17 Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 24:18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, j  menjawab-Nya: "Adakah Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" 24:19 Kata-Nya kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. k  Dia adalah seorang nabi 2 , l  yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 24:20 Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami m  telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-Nya. 24:21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. n  Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, o  sejak semuanya itu terjadi. 24:22 Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami: p  Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, 24:23 dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup. 24:24 Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. q " 24:25 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! 24:26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya? r " 24:27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia s  dalam seluruh Kitab Suci 3 , mulai dari kitab-kitab Musa t  dan segala kitab nabi-nabi. u  24:28 Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya. 24:29 Tetapi mereka sangat mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 24:30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya v  dan memberikannya kepada mereka. 24:31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan merekapun mengenal Dia, w  tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 24:32 Kata mereka seorang kepada yang lain: "Bukankah hati kita berkobar-kobar, x  ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan Kitab Suci y  kepada kita?" 24:33 Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 24:34 Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan z  telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. a " 24:35 Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. b 
Yesus menampakkan diri kepada semua murid
24:36 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: "Damai sejahtera bagi kamu! c " 24:37 Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. d  24:38 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? 24:39 Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, e  karena hantu tidak ada daging 4  dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku." 24:40 Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka. 24:41 Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: "Adakah padamu makanan di sini?" 24:42 Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng. 24:43 Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. f  24:44 Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, g  yakni bahwa harus digenapi h  semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa i  dan kitab nabi-nabi j  dan kitab Mazmur. k " 24:45 Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. 24:46 5 Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita l  dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, m  24:47 dan lagi: dalam nama-Nya n  berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa 6  harus disampaikan 7  kepada segala bangsa 8 , o  mulai dari Yerusalem. p  24:48 Kamu adalah saksi q  dari semuanya ini. 24:49 Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan r  Bapa-Ku 9 . Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Kenaikan Yesus
24:50 Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. s  Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka 10 . 24:51 Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. t 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[24:15]  1 Full Life : YESUS SENDIRI MENDEKATI.

Nas : Luk 24:15

Untuk keterangan mengenai penampakan diri Kristus sesudah kebangkitan

lihat cat. --> Mat 28:9.

[atau ref. Mat 28:9]

[24:19]  2 Full Life : YESUS ... SEORANG NABI.

Nas : Luk 24:19

Para penulis Injil mengenal Yesus sebagai "nabi" yang diutus dari Allah (bd. Ul 18:15-16,19; Mr 6:4; Kis 3:22;

lihat cat. --> Luk 6:23).

[atau ref. Luk 6:23]

[24:27]  3 Full Life : IA MENJELASKAN ... KITAB SUCI.

Nas : Luk 24:27

Mesias dan karya penebusan-Nya melalui penderitaan merupakan tema utama PL. Boleh jadi Kristus mengutip ayat-ayat seperti Kej 3:15; Kej 22:18; Kej 49:10; Bil 24:17; Mazm 22:2,19; 110:1; Yes 25:8; 52:14; Yes 53:1-12; Yer 23:5; Dan 2:24,35,44; Mi 5:1; Za 3:8; 9:9; 13:7; Mal 3:1;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA.

[24:39]  4 Full Life : HANTU TIDAK ADA DAGING.

Nas : Luk 24:39

Yesus memiliki tubuh kemuliaan yang rohani (Fili 3:20-21), sebagaimana orang kudus di sorga (1Kor 15:40).

[24:46]  5 Full Life : PENTINGNYA KEBANGKITAN.

Nas : Luk 24:46

Lihat cat. --> Mat 28:6.

[atau ref. Mat 28:6]

[24:47]  6 Full Life : PERTOBATAN DAN PENGAMPUNAN DOSA.

Nas : Luk 24:47

Para murid tidak boleh memberitakan pengampunan dosa tanpa tuntutan pertobatan. Pengkhotbah yang menawarkan keselamatan atas dasar iman yang gampang atau hanya dengan menerima keselamatan tanpa adanya suatu penyerahan diri untuk taat kepada Kristus dan Firman-Nya memberitakan injil yang palsu. Pertobatan meminta agar kita meninggalkan dosa; ini selalu merupakan unsur penting dalam Injil PB yang sejati

(lihat cat. --> Mat 3:2

[atau ref. Mat 3:2]

mengenai pertobatan dalam).

[24:47]  7 Full Life : HARUS DISAMPAIKAN.

Nas : Luk 24:47

Untuk ulasan mengenai Amanat Agung

lihat cat. --> Mat 28:19.

[atau ref. Mat 28:19]

[24:47]  8 Full Life : KEPADA SEGALA BANGSA.

Nas : Luk 24:47

Kristus sendiri menetapkan misi Kristen sebagai suatu tugas gereja yang kudus dan penting. Kegiatan misi merupakan suatu tema utama di dalam PL (Kej 22:18; 1Raj 8:41-43; Mazm 72:8-11; Yes 2:3; 45:22-25) dan PB (Mat 28:19; Kis 1:8; 28:28; Ef 2:14-18).

[24:49]  9 Full Life : APA YANG DIJANJIKAN BAPA-KU.

Nas : Luk 24:49

"Apa yang dijanjikan Bapa-Ku" agar mendatangkan "kekuasaan dari tempat tinggi" menunjuk kepada pencurahan Roh Kudus yang dimulai pada hari Pentakosta

(lihat cat. --> Kis 1:4;

lihat cat. --> Kis 2:4;

[atau ref. Kis 1:4; 2:4]

lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS).

Kita menemukan janji ini tercatat dalam PL (Yes 32:15; 44:3; Yeh 39:29; Yoel 2:28) dan dalam PB (Yoh 14:16-17,26; 15:26; 16:7; Kis 1:4-8; Kis 2:33,38-39). Para murid bertekun di dalam doa sementara mereka menunggu penggenapan janji itu

(lihat cat. --> Kis 1:14).

[atau ref. Kis 1:14]

Sekarang ini orang percaya yang mencari baptisan Roh Kudus seharusnya melakukan hal yang sama.

[24:50]  10 Full Life : IA ... MEMBERKATI MEREKA.

Nas : Luk 24:50

Berkat Allah atas kehidupan para pengikut-Nya perlu sekali. Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat Allah:

 1. 1) Kata "berkat" (Yun. _eulogia_) berarti:
  1. (a) suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil (Ul 28:12);
  2. (b) kehadiran Allah bersama kita (Kej 26:3);
  3. (c) pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan (Ef 3:16; Kol 1:11); dan
  4. (d) pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan (Fili 2:13).
 2. 2) Di dalam PL, kata-kata yang berkaitan dengan "berkat" terdapat lebih dari 400 kali. Hal pertama yang Allah lakukan dalam hubungan-Nya dengan umat manusia adalah memberkati mereka (Kej 1:28). Allah juga memelihara pekerjaan-Nya dengan memberkatinya (Yeh 34:26). Kehidupan dan sejarah umat Allah berada di bawah pemberlakuan berkat dan kutuk (Ul 11:26, dst).
 3. 3) Di dalam PB, seluruh pekerjaan Kristus dapat disimpulkan dengan pernyataan bahwa Allah telah "mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu" (Kis 3:26). Kita melihat berkat-Nya diberikan kepada anak-anak (Mr 10:13-16) dan kepada para pengikut-Nya sementara Ia diangkat dari bumi (ayat Luk 24:50-51). Demikian juga, berkat telah memainkan peranan yang penting dalam pelayanan para rasul (Rom 15:29).
 4. 4) Berkat Allah itu bersyarat. Umat Allah harus memilih berkat karena ketaatan atau kutuk karena ketidaktaatan (Ul 30:15-18; Yer 17:5,7).
 5. 5) Bagaimanakah kita menerima berkat Tuhan? Tiga hal yang dituntut:
  1. (a) Kita harus senantiasa mengharapkan dari Yesus berkat-Nya atas pelayanan, pekerjaan, dan keluarga kita (Ibr 12:2).
  2. (b) Kita harus percaya, mengasihi, dan taat kepada-Nya (bd. Mat 5:3-11; 24:45-46; Wahy 1:3; 16:15; 22:7).
  3. (c) Kita harus menyingkirkan segala hal dari kehidupan kita yang akan merintangi berkat (Rom 13:12; Ef 4:22; Ibr 12:1).
 6. 6) "Berkat" Allah tidak boleh disamakan dengan keuntungan materiel perorangan atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan kita (lih. Ibr 11:37-39; Wahy 2:8-10).TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA