TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hosea 1:1-2

Konteks
Judul
1:1 Firman TUHAN yang datang a  kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, b  Yotam, c  Ahas d  dan Hizkia, e  raja-raja Yehuda, f  dan pada zaman Yerobeam g  bin Yoas, raja Israel. h 
Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia
1:2 Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal 1  i  dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal j  hebat dengan membelakangi TUHAN."

Hosea 3:1-5

Konteks
Diterima kembali, tetapi dianggap sepi
3:1 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah 2 , k  seperti TUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. l " 3:2 Lalu aku membeli dia 3  bagiku dengan bayaran lima belas syikal perak dan satu setengah homer jelai. 3:3 Aku berkata kepadanya: "Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki; juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau." 3:4 Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, m  tiada korban, n  tiada tugu berhala o  dan tiada efod p  dan terafim. q  3:5 Sesudah itu orang Israel akan berbalik 4  dan akan mencari r  TUHAN, Allah mereka, dan Daud, raja s  mereka. Mereka akan datang dengan gementar t  kepada TUHAN dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. u 

Hosea 11:1

Konteks
Kasih TUHAN mengalahkan kedegilan orang Israel
11:1 Ketika Israel masih muda, v  Kukasihi w  dia, dan dari Mesir Kupanggil anak-Ku 5  x  itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:2]  1 Full Life : PEREMPUAN SUNDAL.

Nas : Hos 1:2

Hubungan Allah dengan Israel sering kali disamakan dengan ikatan pernikahan (mis. Yes 54:5; Yer 3:14; bd. Ef 5:22-32). Tindakan Israel "membelakangi Tuhan" untuk menyembah dewa-dewa dianggap oleh Allah sebagai ketidaksetiaan atau perzinaan rohani. Pernikahan Hosea akan menjadi pelajaran peraga bagi kerajaan utara yang tidak setia. Gomer mungkin sekali bukan seorang pelacur ketika menikah, tetapi kemudian ia akan melakukan perzinaan dan kebejatan jasmaniah, mungkin sebagai pelacur di kuil Baal. Meninggalkan Tuhan bukan hanya membawa dia kepada penyembahan palsu tetapi juga kepada norma kesusilaan yang makin rendah. Pola kehidupan tunasusila yang sama dapat dilihat dewasa ini manakala umat Allah berbalik dari pengabdian sejati kepada-Nya

(lihat cat. --> Ams 5:3).

[atau ref. Ams 5:3]

[3:1]  2 Full Life : CINTAILAH PEREMPUAN YANG SUKA BERSUNDAL DAN BERZINAH.

Nas : Hos 3:1

Hosea kini harus menggambarkan kasih Allah bagi Israel dengan cara yang baru. Rupanya Gomer telah meninggalkan Hosea untuk melanjutkan penyembahan Baal yang amoral itu, tetapi Hosea tidak pernah berhenti mengasihi dia, sekalipun hatinya hancur. Ia harus pergi serta menyatakan kasih dan perhatiannya untuk dia lagi, sama seperti yang dilakukan Allah bagi Israel, sekalipun mereka telah meremukkan hatinya dengan berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai "kue kismis."

[3:2]  3 Full Life : AKU MEMBELI DIA.

Nas : Hos 3:2

Walaupun Gomer saat ini mungkin sekali berutang dan nyaris dijual sebagai budak, sebagaimana diizinkan hukum, Hosea datang dan membelinya dengan harga yang mahal. Tanggapan Hosea ini melukiskan kasih Allah yang menebus bagi orang berdosa, yang tidak sanggup menebus, membebaskan atau menyelamatkan diri mereka sendiri; satu-satunya harapan kita ialah kasih karunia-Nya.

[3:5]  4 Full Life : SESUDAH ITU ORANG ISRAEL AKAN BERBALIK.

Nas : Hos 3:5

Setelah lama tanpa raja atau pemimpin dan tanpa korban, Israel akan kembali kepada Allah dan kepada raja mereka dari keturunan Daud, yaitu Mesias. Mereka akan merendahkan diri, datang kepada-Nya dengan dukacita menurut kehendak Allah (2Kor 7:10) dan menyadari bahwa mereka memerlukan Juruselamat, Yesus.

[11:1]  5 Full Life : DARI MESIR KUPANGGIL ANAK-KU.

Nas : Hos 11:1

Allah menunjuk kepada sejarah Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ia memanggil mereka "anak" (bd. Kel 4:22), namun tidak lama kemudian mereka menjadi anak yang murtad dan tidak taat (ayat Hos 11:2). Mat 2:14-15 menerapkan ayat ini kepada Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir dan kemudian dipanggil kembali ke Palestina setelah kematian Herodes.TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA