TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hakim-hakim 12:1--14:20

Konteks
Yefta dan Efraim
12:1 Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. e  Dan mereka berkata kepada Yefta: f  "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? g  Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu!" 12:2 Tetapi jawab Yefta kepada mereka: "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan bani Amon; lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. 12:3 Ketika kulihat, bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku h  dan aku pergi melawan bani Amon itu, dan TUHAN menyerahkan i  mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" 12:4 Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, j  lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan: "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim!" --kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye k --. 12:5 Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. l  Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata: "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya: "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab: "Bukan," 12:6 maka mereka berkata kepadanya: "Coba katakan dahulu: syibolet." Jika ia berkata: sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim empat puluh dua ribu orang. 12:7 Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel enam tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead.
Ebzan
12:8 Sesudah dia, maka Ebzan dari Betlehem m  memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 12:9 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki. Tiga puluh anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya dan tiga puluh anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel tujuh tahun lamanya. 12:10 Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Betlehem.
Elon
12:11 Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel sepuluh tahun lamanya. 12:12 Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, n  di tanah Zebulon.
Abdon
12:13 Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, o  memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 12:14 Ia mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh cucu laki-laki, p  yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai q  jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya. 12:15 Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. r 
Lahirnya Simson
13:1 Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; sebab itu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 1  s  empat puluh tahun t  lamanya. 13:2 Pada waktu itu ada seorang dari Zora, u  dari keturunan orang Dan, v  namanya Manoah; w  isterinya mandul, tidak beranak. x  13:3 Dan Malaikat TUHAN y  menampakkan diri kepada perempuan z  itu dan berfirman kepadanya, demikian: "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. a  13:4 Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan 2  b  dan jangan makan sesuatu yang haram. c  13:5 Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; d  kepalanya takkan kena pisau cukur, e  sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir 3  f  Allah dan dengan dia akan mulai g  penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." 13:6 Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata: "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, h  yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, i  amat menakutkan. j  Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. 13:7 Tetapi ia berkata kepadaku: Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; oleh sebab itu janganlah minum anggur k  atau minuman yang memabukkan 4  l  dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, m  anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." 13:8 Lalu Manoah n  memohon kepada TUHAN, katanya: "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah, o  yang Kauutus itu, datang pula kepada kami dan mengajar kami, apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." 13:9 Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga Malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia. 13:10 Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya: "Orang yang datang kepadaku p  baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." 13:11 Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti isterinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya: "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya: "Benar!" 13:12 Lalu kata Manoah: "Dan apabila terjadi yang Kaukatakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" 13:13 Jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang Kukatakan kepadanya. 13:14 Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur; anggur atau minuman yang memabukkan q  tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram r  tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang Kuperintahkan kepadanya." 13:15 Kata Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: "Perkenankanlah kami menahan Engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing s  bagi-Mu." 13:16 Tetapi jawab Malaikat TUHAN itu kepada Manoah: "Sekalipun engkau menahan Aku di sini, hidanganmu itu tidak akan Kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, t  persembahkanlah itu kepada TUHAN." Sebab Manoah tidak mengetahui, u  bahwa Dia itu Malaikat TUHAN. 13:17 Kemudian berkatalah Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: "Siapakah nama-Mu, v  sebab apabila terjadi yang Kaukatakan itu, maka kami hendak memuliakan Engkau." 13:18 Tetapi jawab malaikat TUHAN itu kepadanya: "Mengapa engkau juga menanyakan nama-Ku? w  Bukankah nama itu ajaib?" 13:19 Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada TUHAN di atas batu. x  Lalu diperbuat-Nya keajaiban, sementara Manoah dan isterinya memandanginya. 13:20 Sedang nyala api y  itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah Malaikat TUHAN dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan isterinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. z  13:21 Sejak itu Malaikat TUHAN tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan isterinya. Maka tahulah a  Manoah, bahwa Dia itu Malaikat TUHAN. 13:22 Berkatalah Manoah kepada isterinya: "Kita pasti b  mati, sebab kita telah melihat c  Allah." 13:23 Tetapi jawab isterinya kepadanya: "Seandainya TUHAN hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian d  kepada kita pada waktu sekarang ini." 13:24 Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson e  kepadanya. Anak itu menjadi besar f  dan TUHAN memberkati dia. g  13:25 Mulailah hatinya digerakkan h  oleh Roh TUHAN di Mahane-Dan i  yang terletak di antara Zora dan Esytaol.
Perkawinan Simson dan teka-tekinya
14:1 Simson j  pergi ke Timna k  dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. 14:2 Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya: "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi isteriku. l " 14:3 Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya: "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita m  seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil isteri n  dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat o  itu 5 ?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya: "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." 14:4 Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari pada TUHAN p  asalnya 6 : sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin q . Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. r  14:5 Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. 14:6 Pada waktu itu berkuasalah s  Roh TUHAN 7  atas dia, sehingga singa itu dicabiknya t  seperti orang mencabik anak kambing--tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. 14:7 Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. 14:8 Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu; dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. 14:9 Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada mereka, bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. 14:10 Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan u  di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. 14:11 Ketika mereka melihat dia, dipilihlah tiga puluh orang kawan untuk menemani dia. 14:12 Kata Simson kepada mereka: "Aku mau mengatakan suatu teka-teki v  kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam tujuh hari selama perjamuan w  ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu tiga puluh pakaian x  lenan dan tiga puluh pakaian kebesaran. 14:13 Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian dalam dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya: "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." 14:14 Lalu katanya kepada mereka: "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. y " Ada tiga hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. 14:15 Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada isteri Simson: "Bujuklah z  suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu; kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. a  Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" 14:16 Lalu menangislah isteri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya: "Engkau benci saja kepadaku, dan tidak cinta kepadaku; b  suatu teka-teki kaukatakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kauberitahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya: "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" 14:17 Tetapi isterinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari c  mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannyalah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya, kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. 14:18 Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya: "Apakah yang lebih manis dari pada madu? Apakah yang lebih kuat dari pada singa? d " Sahutnya kepada mereka: "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." 14:19 Maka berkuasalah e  Roh TUHAN atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon f  dan dibunuhnya tiga puluh orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya g  masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. 14:20 Maka diberikanlah isteri Simson itu kepada kawannya, h  bekas pengiringnya.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[13:1]  1 Full Life : ORANG FILISTIN.

Nas : Hak 13:1

Sangat banyak orang Filistin berpindah ke pantai timur Kanaan pada tahun + 1200 SM, mungkin dari Kreta (Yer 47:4; Am 9:7; di mana Kaftor artinya Kreta). Mereka menjadi musuh utama orang Ibrani sepanjang tahun 1200 SM -- 1000 SM (yaitu, hingga masa Daud). Karena kemampuan mereka untuk membuat senjata dari besi, mereka memiliki keuntungan militer atas Israel (1Sam 13:19-22). Kata "Palestina" berasal dari istilah "Filistin".

[13:4]  2 Full Life : JANGAN MINUM ANGGUR ATAU MINUMAN YANG MEMABUKKAN.

Nas : Hak 13:4

Sedangkan ibu Simson diperintahkan untuk berhati-hati jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan selama masa kehamilannya oleh karena alasan-alasan rohani (ayat Hak 13:4-5), ilmu kedokteran modern memberikan nasihat yang sama oleh karena alasan-alasan jasmaniah. Para pakar di bidang cacat manusia ketika lahir mengingatkan bahwa wanita yang minum alkohol yang sedikitpun sementara hamil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami keguguran kandungan atau melahirkan bayi-bayi yang cacat seumur hidup

(lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU (2)).

[13:5]  3 Full Life : ANAK ITU AKAN MENJADI SEORANG NAZIR.

Nas : Hak 13:5

Allah berkehendak agar Simson menjadi seorang nazir dan hidup menurut standar Allah yang tertinggi bagi umat-Nya (untuk penjelasan mengenai sumpah seorang nazir

lihat cat. --> Bil 6:2;

[atau ref. Bil 6:2]

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[13:7]  4 Full Life : ANGGUR ATAU MINUMAN YANG MEMABUKKAN.

Nas : Hak 13:7

Lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA.

[14:3]  5 Full Life : SEHINGGA ENGKAU PERGI ... ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSUNAT ITU?

Nas : Hak 14:3

Sekalipun Tuhan telah memberkati Simson dan memberinya kuasa Roh (Hak 13:24-25; 14:6,19; 15:14), Simson membuat beberapa kesalahan fatal yang mengakibatkan kegagalan rohani dan kematian jasmaniah. Di antara kesalahan itu adalah:

  1. 1) Ia tidak menambatkan hidupnya dalam Firman Allah. Ia menunjukkan kekurangan perhatian dan rasa hormat pada perintah-perintah Allah, secara khusus mengabaikan hukum Allah tentang kawin campur (Kel 34:16; Ul 7:3; bd. Kej 24:3-4; 26:34-35).
  2. 2) Simson mengabaikan pengarahan yang diberikan Allah melalui orang-tuanya dan menolak warisan salehnya supaya memenuhi keinginannya sendiri (Hak 13:5,8,14,24-25).
  3. 3) Berbeda dengan Musa, yang memilih untuk ikut menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sesaat (Ibr 11:25), Simson memilih untuk menyatakan emosi-emosi dan keinginan manusiawinya dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah (Hak 14:3; 16:1,4;

    lihat cat. --> Hak 15:7).

    [atau ref. Hak 15:7]

  4. 4) Simson menyalahgunakan karunia-karunia dan kuasa Allah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

[14:4]  6 Full Life : HAL ITU DARIPADA TUHAN ASALNYA.

Nas : Hak 14:4

Pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah membangkitkan keinginan Simson untuk menikahi seorang yang tidak percaya. Simson didorong oleh keinginannya sendiri untuk mencari seorang pendamping dari mereka yang bukan umat Allah (bd. Yak 1:13-14). Akan tetapi, Allah menggunakan dosa Simson sebagai kesempatan untuk mencapai maksud-Nya terhadap orang Filistin (ayat Hak 14:4; Kej 50:20).

[14:6]  7 Full Life : ROH TUHAN.

Nas : Hak 14:6

Kekuatan jasmani Simson yang begitu besar bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi adalah akibat dari Roh Kudus yang menguasai dirinya (ayat Hak 14:19; 15:14; 16:28-30). Di bawah perjanjian yang baru, Roh Kudus juga menguasai orang percaya, sekalipun bukan untuk menjadikan kita kuat secara jasmaniah; melainkan Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup dan bersaksi bagi Kristus

(lihat art. BAPTISAN DALAM ROH KUDUS).TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA