TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 1:1--2:70

Konteks
Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya
1:1 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati a  Koresh 1 , raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia 2 , b  sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini: 1:2 "Beginilah perintah Koresh, raja Persia 3 : Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan c  aku untuk mendirikan d  rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. 1:3 Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. 1:4 Dan setiap orang yang tertinggal, e  di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, f  harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela g  bagi rumah Allah h  yang ada di Yerusalem. i " 1:5 Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, j  serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan k  Allah 4  untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah l  TUHAN yang ada di Yerusalem. 1:6 Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, m  harta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. 1:7 Pula raja Koresh menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah TUHAN yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil allahnya. n  1:8 Koresh, raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar 5 , o  pembesar di Yehuda. 1:9 Inilah daftarnya: tiga puluh bokor emas, seribu bokor perak, dua puluh sembilan pisau, 1:10 tiga puluh piala emas, pula empat ratus sepuluh piala perak, seribu buah barang-barang lain. 1:11 Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah lima ribu empat ratus. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem.
Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan
2:1 Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan 6 , p  yakni para tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel, q  dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. r  2:2 Mereka datang bersama-sama Zerubabel, s  Yesua, t  Nehemia, Seraya, u  Reelaya, Mordekhai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel: 2:3 bani Paros: v  dua ribu seratus tujuh puluh dua orang; 2:4 bani Sefaca: tiga ratus tujuh puluh dua orang; 2:5 bani Arah: tujuh ratus tujuh puluh lima orang; 2:6 bani Pahat-Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus dua belas orang; 2:7 bani Elam: seribu dua ratus lima puluh empat orang; 2:8 bani Zatu: sembilan ratus empat puluh lima orang; 2:9 bani Zakai: tujuh ratus enam puluh orang; 2:10 bani Bani: enam ratus empat puluh dua orang; 2:11 bani Bebai: enam ratus dua puluh tiga orang; 2:12 bani Azgad: seribu dua ratus dua puluh dua orang; 2:13 bani Adonikam: w  enam ratus enam puluh enam orang; 2:14 bani Bigwai: dua ribu lima puluh enam orang; 2:15 bani Adin: empat ratus lima puluh empat orang; 2:16 bani Ater, yakni bani Hizkia: sembilan puluh delapan orang; 2:17 bani Bezai: tiga ratus dua puluh tiga orang; 2:18 bani Yora: seratus dua belas orang; 2:19 bani Hasum: dua ratus dua puluh tiga orang; 2:20 bani Gibar: sembilan puluh lima orang; 2:21 dari Betlehem: x  seratus dua puluh tiga orang; 2:22 orang-orang Netofa: lima puluh enam orang; 2:23 orang-orang Anatot: seratus dua puluh delapan orang; 2:24 dari Asmawet: empat puluh dua orang; 2:25 dari Kiryat-Arim, Kefira dan Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga orang; 2:26 dari Rama y  dan Gaba: enam ratus dua puluh satu orang; 2:27 orang-orang Mikhmas: seratus dua puluh dua orang; 2:28 orang-orang Betel dan Ai: z  dua ratus dua puluh tiga orang; 2:29 dari Nebo: lima puluh dua orang; 2:30 bani Magbis: seratus lima puluh enam orang; 2:31 bani Elam, yakni Elam yang lain: seribu dua ratus lima puluh empat orang; 2:32 bani Harim: tiga ratus dua puluh orang; 2:33 orang-orang dari Lod, Hadid dan Ono: tujuh ratus dua puluh lima orang; 2:34 dari Yerikho: a  tiga ratus empat puluh lima orang; 2:35 bani Senaa: tiga ribu enam ratus tiga puluh orang. 2:36 Inilah para imam: bani Yedaya, b  yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang; 2:37 bani Imer: c  seribu lima puluh dua orang; 2:38 bani Pasyhur: d  seribu dua ratus empat puluh tujuh orang; 2:39 bani Harim: e  seribu tujuh belas orang. 2:40 Inilah orang-orang Lewi: f  bani Yesua g  dan Kadmiel, yakni bani Hodawya: tujuh puluh empat orang. 2:41 Inilah para penyanyi: h  bani Asaf: seratus dua puluh delapan orang. 2:42 Inilah kaum penunggu i  pintu gerbang: bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai, semuanya seratus tiga puluh sembilan orang. 2:43 Inilah para budak j  di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot; 2:44 bani Keros, bani Siaha, bani Padon; 2:45 bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub; 2:46 bani Hagab, bani Samlai, bani Hanan; 2:47 bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya; 2:48 bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam; 2:49 bani Uza, bani Paseah, bani Besai; 2:50 bani Asna, bani Meunim, bani Nefusim; 2:51 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur; 2:52 bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa; 2:53 bani Barkos, bani Sisera, bani Temah; 2:54 bani Neziah, bani Hatifa. 2:55 Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda; 2:56 bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel; 2:57 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Ami. 2:58 Seluruh budak k  di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang. 2:59 Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul l  mereka termasuk bangsa Israel: 2:60 bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus lima puluh dua orang; 2:61 dan dari antara kaum imam: bani Habaya, bani Hakos, bani Barzilai. Barzilai itu memperisteri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead m  itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. 2:62 Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan n  imam. 2:63 Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan o  maha kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. p  2:64 Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang 7 , 2:65 selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus penyanyi q  laki-laki dan perempuan. 2:66 Mereka mempunyai tujuh ratus tiga puluh enam ekor kuda, r  dua ratus empat puluh lima ekor bagal, 2:67 empat ratus tiga puluh lima ekor unta, dan enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor keledai. 2:68 Beberapa kepala kaum keluarga, s  tatkala datang ke rumah TUHAN yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. 2:69 Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam. 2:70 Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka, demikian juga semua orang Israel yang lain 8 , masing-masing di kota-kotanya t  sendiri.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : TUHAN MENGGERAKKAN HATI KORESY.

Nas : Ezr 1:1

Tuhan Allah mengarahkan aliran penebusan sepanjang sejarah menuju sasarannya. Ketika melakukan hal itu, kadang-kadang Ia memutuskan untuk merendahkan penguasa yang berkuasa (mis. Nebukadnezar, pasal Dan 4:1-37), menjatuhkan hukuman atas para penguasa (mis. Firaun pada keluaran, pasal Kel 14:1-31; Belsyazar di Babel, pasal Dan 5:1-31), atau mengangkat seorang pemimpin internasional (mis. Raja Koresy dari Persia, ayat Ezr 1:2) supaya menggenapi firman-Nya dan mengerjakan maksud-maksud-Nya. Dengan menggerakkan hati Koresy untuk berbuat baik kepada umat yang terkalahkan dan terbuang itu, Allah memungkinkan janji-Nya melalui Yeremia digenapi pada waktunya. Amsal mengatakan bahwa hati seorang raja bagai batang air di tangan Tuhan untuk diarahkan ke mana saja dikehendaki oleh-Nya untuk memastikan kelancaran aliran penebusan dan akhir sejarah (Ams 21:1).

[1:1]  2 Full Life : MENGGENAPKAN FIRMAN YANG DIUCAPKAN OLEH YEREMIA.

Nas : Ezr 1:1

Yeremia sudah menubuatkan bahwa orang-orang Yahudi akan ditahan di Babel selama 70 tahun sebelum kembali ke Yehuda (Yer 25:11-12; 29:10). Masa pembuangan 70 tahun dapat dihitung dari pembuangan tahap pertama tahun 605 SM, tahun ketiga pemerintahan Yoyakim (2Raj 24:1; Dan 1:1) hingga 583 SM (sekitar 70 tahun kemudian) ketika umat itu mulai kembali ke negeri mereka

(lihat cat. --> Ezr 2:1).

[atau ref. Ezr 2:1]

[1:2]  3 Full Life : KORESY, RAJA PERSIA.

Nas : Ezr 1:2

Sekitar 160 tahun sebelum Koresy muncul, Yesaya sudah bernubuat tentang seorang raja bernama Koresy yang akan mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci (Yes 44:26-28; 45:1,13; juga lih. Yes 41:2; 45:4-5).

[1:5]  4 Full Life : YANG HATINYA DIGERAKKAN ALLAH.

Nas : Ezr 1:5

Melalui Roh Kudus, Allah menggerakkan hati sebagian umat-Nya yang setia untuk kembali ke negeri mereka (bd.

lihat cat. --> Fili 2:13).

[atau ref. Fili 2:13]

Sekitar 50.000 orang menanggapi panggilan Allah untuk ikut serta dalam rombongan peziarah pertama menuju Palestina. Perhatikan bahwa yang lain tinggal dalam pembuangan (ayat Ezr 1:4,6); maksud mereka ialah memberi semangat dan mendukung mereka yang kembali ke Yehuda.

[1:8]  5 Full Life : SESBAZAR.

Nas : Ezr 1:8

Sesbazar, gubernur pertama yang ditugaskan atas orang buangan yang kembali itu (bd. Ezr 5:14,16), mungkin adalah nama lain untuk Zerubabel (bd. Ezr 2:2; 3:2,8; 4:3).

[2:1]  6 Full Life : BERANGKAT PULANG DARI PEMBUANGAN.

Nas : Ezr 2:1

Kitab Ezra menguraikan dua dari tiga gelombang orang buangan Israel yang kembali ke Yehuda.

  1. 1) Rombongan pertama kembali pada tahun 538 SM di bawah pimpinan Zerubabel (ayat Ezr 2:2; 3:8; bd. Hag 1:1,14; Za 4:9). Sekitar 50.000 orang kembali (ayat Ezr 2:64-65) dan membangun kembali Bait Suci, yang selesai pada tahun 516 SM

    (lihat cat. --> Ezr 6:15).

    [atau ref. Ezr 6:15]

    Nabi Hagai dan Zakharia melayani di sana selama masa ini (Ezr 5:1-2).
  2. 2) Rombongan kedua kembali pada tahun 457 SM di bawah pimpinan Ezra (pasal Ezr 7:1-10:44). Sebagai pemimpin, Ezra memusatkan perhatian pada pengembangan kehidupan rohani umat itu dan mendorong mereka untuk menaati hukum Allah (Ezr 7:10; 10:1-6).
  3. 3) Rombongan ketiga kembali pada tahun 444 SM di bawah pimpinan Nehemia yang pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem (Neh 2:17). Nabi Maleakhi mungkin melayani di Yehuda selama tahun-tahun terakhir Ezra dan Nehemia.

[2:64]  7 Full Life : ADA 42.360 ORANG.

Nas : Ezr 2:64

Seluruh jumlah yang diberikan dalam ayat Ezr 2:3-63 kurang sekitar 11.000 orang dari jumlah 42.360 orang yang disebutkan di sini: jumlah tambahan 11.000 itu mungkin menunjuk orang buangan yang bukan dari suku Yehuda (bd. ayat Ezr 2:70; 6:17; 8:35), wanita, dan anak-anak serta sejumlah imam yang tidak tercatat (ayat Ezr 2:61-62). Beberapa perbedaan jumlah dalam daftar Nehemia (Ezr 7:6-73) mungkin disebabkan oleh kesalahan jurutulis ketika menyalin angka-angka.

[2:70]  8 Full Life : SEMUA ORANG ISRAEL YANG LAIN.

Nas : Ezr 2:70

Frasa ini memberi kesan bahwa orang dari ke-12 suku diwakili dalam kaum sisa yang kembali (lih. Ezr 6:17; 8:35).TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA