TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 24:2-3

Konteks
24:2 TUHAN menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, z  gerombolan-gerombolan Aram, a  gerombolan-gerombolan Moab dan gerombolan-gerombolan bani Amon b  melawan Yoyakim; Ia menyuruh mereka melawan c  Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman TUHAN 1  yang diucapkan-Nya dengan perantaraan para hamba-Nya, yaitu para nabi. d  24:3 Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah e  TUHAN untuk menjauhkan mereka dari hadapan-Nya 2  f  oleh karena dosa-dosa Manasye, g  setimpal dengan segala yang dilakukannya,

2 Raja-raja 24:12-16

Konteks
24:12 Lalu keluarlah s  Yoyakhin, raja Yehuda, mendapatkan raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari pemerintahannya. 24:13 Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan t  rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan istana raja; juga dikeratnya emas dari segala perkakas u  emas yang dibuat oleh Salomo, v  raja Israel, di bait TUHAN seperti yang telah difirmankan w  TUHAN. 24:14 Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, x  semua panglima dan semua pahlawan y  yang gagah perkasa, sepuluh ribu orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi; tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah z  dari rakyat negeri. 24:15 Ia mengangkut Yoyakhin a  ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda b  raja, isteri-isteri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa c  di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. 24:16 Semua orang yang gagah perkasa, tujuh ribu orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, d  seribu orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh raja Babel sebagai orang buangan ke Babel.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[24:2]  1 Full Life : SESUAI DENGAN FIRMAN TUHAN.

Nas : 2Raj 24:2

Penahanan kerajaan selatan oleh Babel sudah dinubuatkan 150 tahun sebelumnya (Yes 6:11-12; 39:6); Yeremia menubuatkan bahwa masa ini akan berlangsung selama 70 tahun (Yer 25:11-12).

[24:3]  2 Full Life : MENJAUHKAN MEREKA DARI HADAPAN-NYA.

Nas : 2Raj 24:3

Kejatuhan Yehuda menjadi hukuman Allah atas umat-Nya yang keras kepala dan tidak mau bertobat yang mengikuti dosa-dosa Manasye yang dahsyat,

  1. 1) Kemurtadan mereka sudah mencapai puncak. Para imam dan nabi mengucapkan dusta (Yer 5:31; 6:13). Keserakahan dan penipuan (Yer 6:13), kebejatan dan pelacuran (Yer 5:8-9), ketidakadilan dan kekerasan (Yer 6:7), penolakan firman Allah (Yer 8:9-10) dan ketidaksetiaan (Yer 9:2-3) menandai gaya hidup umat itu.
  2. 2) Hukuman Allah yang keras atas umat PL-Nya merupakan peringatan bagi orang percaya masa kini. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan yang dicangkokkan jikalau mereka menyesuaikan diri dengan dunia dan gaya hidup penuh dosa (lih. Rom 11:18-25).TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA