TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Raja-raja 23:31--24:17

Konteks
Yoahas, raja Yehuda
23:31 Yoahas m  berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal n  binti Yeremia, dari Libna. 23:32 Ia melakukan apa yang jahat o  di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 23:33 Firaun Nekho mengurung dia di Ribla, p  di tanah Hamat, q  supaya jangan ia memerintah di Yerusalem; lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar seratus talenta perak dan sepuluh talenta emas. 23:34 Firaun Nekho mengangkat Elyakim, r  anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya; Yoahas tiba di Mesir dan mati s  di sana. 23:35 Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, t  untuk memberikannya kepada Firaun Nekho.
Yoyakim, raja Yehuda
23:36 Yoyakim u  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma. 23:37 Ia melakukan apa yang jahat v  di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 24:1 Dalam zamannya majulah berperang w  Nebukadnezar, x  raja Babel 1  2 , lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya tiga tahun lamanya; tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak y  terhadap dia. 24:2 TUHAN menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, z  gerombolan-gerombolan Aram, a  gerombolan-gerombolan Moab dan gerombolan-gerombolan bani Amon b  melawan Yoyakim; Ia menyuruh mereka melawan c  Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman TUHAN 3  yang diucapkan-Nya dengan perantaraan para hamba-Nya, yaitu para nabi. d  24:3 Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah e  TUHAN untuk menjauhkan mereka dari hadapan-Nya 4  f  oleh karena dosa-dosa Manasye, g  setimpal dengan segala yang dilakukannya, 24:4 dan juga oleh karena darah h  orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan TUHAN tidak mau mengampuninya. i  24:5 Selebihnya dari riwayat j  Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 24:6 Kemudian Yoyakim mendapat perhentian k  bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakhin, l  anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 24:7 Raja Mesir m  tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab raja Babel n  telah merebut segala yang termasuk wilayah raja Mesir mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat.
Yoyakhin, raja Yehuda
24:8 Yoyakhin o  berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta p  binti Elnatan, dari Yerusalem. 24:9 Ia melakukan apa yang jahat q  di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 24:10 Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, r  raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. 24:11 Juga Nebukadnezar, raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. 24:12 Lalu keluarlah s  Yoyakhin, raja Yehuda, mendapatkan raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan dari pemerintahannya. 24:13 Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan t  rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan istana raja; juga dikeratnya emas dari segala perkakas u  emas yang dibuat oleh Salomo, v  raja Israel, di bait TUHAN seperti yang telah difirmankan w  TUHAN. 24:14 Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, x  semua panglima dan semua pahlawan y  yang gagah perkasa, sepuluh ribu orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi; tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah z  dari rakyat negeri. 24:15 Ia mengangkut Yoyakhin a  ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda b  raja, isteri-isteri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa c  di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. 24:16 Semua orang yang gagah perkasa, tujuh ribu orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, d  seribu orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. 24:17 Kemudian raja Babel mengangkat Matanya, paman Yoyakhin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. e 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[24:1]  1 Full Life : NEBUKADNEZAR, RAJA BABEL.

Nas : 2Raj 24:1

Nebukadnezar, raja perkasa dari kerajaan Babel-Baru, memerintah dari 605-562 SM. Pada tahun 605 ia menyerbu Palestina dan membawa kembali ke Babel beberapa tawanan dari Yerusalem. Ini memulaikan 70 tahun pembuangan Yehuda yang dinubuatkan Yeremia (Yer 25:11-12). Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel bernubuat pada masa Nebukadnezar. Kebinasaan dan penawanan Yehuda oleh Nebukadnezar terjadi dalam tiga tahap.

  1. 1) Pada tahun 605 SM, Raja Yoyakim ditaklukkan; bersama dengan harta yang tersimpan di Bait Suci dan pegawai-pegawai istana (termasuk Daniel dan ketiga sahabatnya, Dan 1:1-7), raja dibelenggu dan dibawa ke Babel (ayat 2Raj 24:1-7; 2Taw 36:6-7).
  2. 2) Tahun 597 SM, Yerusalem diserbu kembali, dan kini Raja Yoyakhin, sisa harta dari Bait Suci dan 10.000 orang diangkut ke Babel (ayat 2Raj 24:14-16), dan di antara mereka terdapat nabi Yehezkiel.
  3. 3) Tahun 586 SM, tentara Babel menyerbu Yerusalem untuk terakhir kalinya; kali ini mereka menghancurkan kota dan Bait Suci. Raja Zedekia dan semua rakyatnya, terkecuali beberapa orang yang sangat miskin, diangkut ke Babel (2Raj 25:1-12; Yer 52:29).

[24:1]  2 Full Life : BABEL.

Nas : 2Raj 24:1

Babel, juga disebut kerajaan Babel-Baru, mematahkan kekuasaan Asyur dan menguasai dunia ketika itu dari 605-539 SM. Kerajaan Babel bertahan kira-kira 70 tahun, jangka waktu tujuh puluh tahun yang sama dengan penahanan Yehuda. Babel kemudian dikalahkan oleh Raja Koresy dari Persia (539 SM) yang mengizinkan orang Yahudi pulang kembali (2Taw 36:22-23; Ezr 1:1-4).

[24:2]  3 Full Life : SESUAI DENGAN FIRMAN TUHAN.

Nas : 2Raj 24:2

Penahanan kerajaan selatan oleh Babel sudah dinubuatkan 150 tahun sebelumnya (Yes 6:11-12; 39:6); Yeremia menubuatkan bahwa masa ini akan berlangsung selama 70 tahun (Yer 25:11-12).

[24:3]  4 Full Life : MENJAUHKAN MEREKA DARI HADAPAN-NYA.

Nas : 2Raj 24:3

Kejatuhan Yehuda menjadi hukuman Allah atas umat-Nya yang keras kepala dan tidak mau bertobat yang mengikuti dosa-dosa Manasye yang dahsyat,

  1. 1) Kemurtadan mereka sudah mencapai puncak. Para imam dan nabi mengucapkan dusta (Yer 5:31; 6:13). Keserakahan dan penipuan (Yer 6:13), kebejatan dan pelacuran (Yer 5:8-9), ketidakadilan dan kekerasan (Yer 6:7), penolakan firman Allah (Yer 8:9-10) dan ketidaksetiaan (Yer 9:2-3) menandai gaya hidup umat itu.
  2. 2) Hukuman Allah yang keras atas umat PL-Nya merupakan peringatan bagi orang percaya masa kini. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan yang dicangkokkan jikalau mereka menyesuaikan diri dengan dunia dan gaya hidup penuh dosa (lih. Rom 11:18-25).TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA