TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Samuel 6:1--9:13

Konteks
Tabut dipindahkan ke Yerusalem
6:1 Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya. 6:2 Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale a -Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut b  Allah, yang disebut dengan nama TUHAN c  semesta alam yang bertakhta d  di atas kerubim. e  6:3 Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta f  yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. g  Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. 6:4 Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. 6:5 Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari h  di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. i  6:6 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, j  karena lembu-lembu itu tergelincir. 6:7 Maka bangkitlah murka TUHAN 1  terhadap Uza, lalu Allah membunuh k  dia di sana karena keteledorannya l  itu; ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 6:8 Daud menjadi marah, karena TUHAN telah menyambar m  Uza demikian hebatnya; maka tempat itu disebut orang Peres-Uza n  sampai sekarang. 6:9 Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada TUHAN, lalu katanya: "Bagaimana o  tabut TUHAN itu dapat sampai kepadaku?" 6:10 Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut TUHAN itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, p  orang Gat itu. 6:11 Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu, dan TUHAN memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. q  6:12 Diberitahukanlah kepada raja Daud, r  demikian: "TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu." Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud 2  dengan sukacita. 6:13 Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan s  seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 6:14 Dan Daud menari-nari t  di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga; ia berbaju efod u  dari kain lenan. 6:15 Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi sorak v  dan bunyi sangkakala. w  6:16 Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota Daud, x  maka Mikhal, y  anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan TUHAN. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. 6:17 Tabut TUHAN itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu, z  kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran a  dan korban keselamatan di hadapan TUHAN. 6:18 Setelah Daud selesai mempersembahkan b  korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah c  bangsa itu demi nama TUHAN semesta alam. 6:19 Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, d  kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. e  Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. 6:20 Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud, katanya: "Betapa raja orang Israel, yang menelanjangi 3  f  dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya!" 6:21 Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal: "Di hadapan TUHAN, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk g  aku menjadi raja h  atas umat TUHAN, yakni atas Israel, --di hadapan TUHAN aku menari-nari, 6:22 bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari pada itu; engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kaukatakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." 6:23 Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.
Janji TUHAN mengenai keluarga dan kerajaan Daud
7:1 Ketika raja telah menetap di rumahnya i  dan TUHAN telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya j  di sekeliling, k  7:2 berkatalah raja kepada nabi Natan: l  "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, m  padahal tabut Allah diam di bawah tenda. n " 7:3 Lalu berkatalah Natan kepada raja: "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, o  sebab TUHAN menyertai engkau." 7:4 Tetapi pada malam itu juga datanglah firman TUHAN kepada Natan, demikian: 7:5 "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN: Masakan engkau p  yang mendirikan rumah bagi-Ku untuk Kudiami? q  7:6 Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari r  ini, tetapi Aku selalu mengembara dalam kemah s  sebagai kediaman. t  7:7 Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, u  pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan v  umat-Ku Israel, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah w  dari kayu aras? x  7:8 Oleh sebab itu, beginilah kaukatakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, y  untuk menjadi raja z  atas umat-Ku Israel. a  7:9 Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani b  dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama c  orang-orang besar yang ada di bumi. d  7:10 Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, e  sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan f  dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim g  seperti dahulu, h  7:11 sejak Aku mengangkat hakim-hakim i  atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari pada semua musuhmu j . Juga diberitahukan k  TUHAN kepadamu: TUHAN akan memberikan l  keturunan m  kepadamu. 7:12 Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian n  bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, o  dan Aku akan mengokohkan kerajaannya 4 . p  7:13 Dialah yang akan mendirikan rumah q  bagi nama-Ku r  dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. s  7:14 Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. t  Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan menghukum dia u  dengan rotan v  yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 7:15 Tetapi kasih setia-Ku tidak akan hilang dari padanya, w  seperti yang Kuhilangkan dari pada Saul, x  yang telah Kujauhkan dari hadapanmu. 7:16 Keluarga dan kerajaanmu y  akan kokoh z  untuk selama-lamanya a  di hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya 5 ." 7:17 Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Natan berbicara kepada Daud.
Doa syukur Daud
7:18 Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: "Siapakah aku b  ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini 6 ? 7:19 Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan ALLAH; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, c  ya Tuhan ALLAH. 7:20 Apakah yang dapat dikatakan d  Daud kepada-Mu lebih lagi dari pada itu. Bukankah Engkau yang mengenal e  hamba-Mu f  ini, ya Tuhan ALLAH? 7:21 Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. 7:22 Sebab itu Engkau g  besar, h  ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti i  Engkau dan tidak ada Allah j  selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga k  kami. 7:23 Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, l  yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama m  bagi-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan n  yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Nya? o  7:24 Engkau telah mengokohkan bagi-Mu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu p  untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya TUHAN, menjadi Allah q  mereka. 7:25 Dan sekarang, ya TUHAN Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji r  yang Kauucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang Kaujanjikan itu. 7:26 Maka nama-Mu s  akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata: TUHAN semesta alam ialah Allah atas Israel; maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh t  di hadapan-Mu. 7:27 Sebab Engkau, TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian: Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepada-Mu. 7:28 Oleh sebab itu, ya Tuhan ALLAH, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran; u  Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. 7:29 Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan ALLAH, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu v  keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya."
Kemenangan-kemenangan Daud
8:1 Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin w  dan menundukkan x  mereka; lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. 8:2 Dan ia memukul kalah orang Moab, y  lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah ia mengukur tempat mereka dengan tali; diukurnya dua kali panjang tali itu untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. z  8:3 Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer a  bin Rehob, raja Zoba, b  ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. c  8:4 Daud menawan dari padanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting d  segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta. 8:5 Lalu orang Aram dari Damsyik e  datang menolong Hadadezer, raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang. 8:6 Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan f  pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk g  kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. TUHAN memberi kemenangan kepada Daud ke manapun ia pergi berperang. h  8:7 Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai i  emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. 8:8 Dan dari Betah dan dari Berotai, j  yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. 8:9 Ketika didengar Tou, raja Hamat, k  bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, l  8:10 maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga. 8:11 Juga barang-barang ini dikhususkan m  raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, 8:12 yakni perak dan emas dari orang Aram, n  dari orang Moab, o  dari bani Amon, p  dari orang Filistin, q  dari orang Amalek, r  dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, raja Zoba. 8:13 Demikianlah Daud mendapat nama, s  dan ketika ia pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin. t  8:14 Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom; u  di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak v  oleh Daud. TUHAN memberi kemenangan w  kepada Daud ke manapun ia pergi x  berperang.
Pegawai-pegawai Daud
8:15 Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran y  bagi seluruh bangsanya. 8:16 Yoab, z  anak Zeruya, menjadi panglima; Yosafat a  bin Ahilud menjadi bendahara b  negara; 8:17 Zadok c  bin Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar d  menjadi imam; Seraya menjadi panitera e  negara; 8:18 Benaya f  bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti g  dan orang Pleti; dan anak-anak Daud menjadi imam.
Daud dan Mefiboset
9:1 Berkatalah Daud: "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan 7 . h " 9:2 Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba, yang bernama Ziba. i  Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya: "Engkaukah Ziba?" Jawabnya: "Hamba tuanku." 9:3 Kemudian berkatalah raja: "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja: "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, j  yang cacat k  kakinya." 9:4 Tanya raja kepadanya: "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja: "Dia ada di rumah Makhir l  bin Amiel, di Lodebar." 9:5 Sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel, dari Lodebar. 9:6 Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. m  Kata Daud: "Mefiboset!" Jawabnya: "Inilah hamba tuanku." 9:7 Kemudian berkatalah Daud kepadanya: "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, n  ayahmu; aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan o  dengan aku." 9:8 Lalu sujudlah Mefiboset p  dan berkata: "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing q  mati seperti aku?" 9:9 Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya: "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. 9:10 Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu r  tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai lima belas orang anak laki-laki dan dua puluh orang hamba. 9:11 Berkatalah Ziba kepada raja: "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. s  9:12 Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. t  9:13 Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[6:7]  1 Full Life : MURKA TUHAN.

Nas : 2Sam 6:7

Allah membunuh Uza karena Daud dan imam besar tidak menugaskan orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian sesuai dengan perintah Allah (Bil 1:47-52).

  1. 1) Allah telah memerintahkan bahwa tak seorang pun boleh menyentuh tabut perjanjian, lambang kehadiran dan keagungan-Nya (Bil 4:15; bd. 1Taw 15:13-15). Tindakan Uza bersumber pada ketidaktahuannya akan firman Allah atau ketiadaan takut kepada Tuhan (bd. 1Taw 15:2).
  2. 2) Uza menjadi contoh dari aneka bahaya yang terkandung dalam hal mempunyai semangat untuk Allah tanpa pengetahuan mengenai firman dan cara-cara Allah. Rencana Daud untuk mengembalikan tabut itu ke Yerusalem, dan keinginan Uza untuk memegangnya ketika tabut itu bergoyang atas kereta, menunjukkan semangat untuk kerajaan Allah, namun pada saat yang sama menghasilkan sikap yang mengabaikan standar-standar firman Allah yang kudus. Kebodohan bukan merupakan alasan. Penyataan Allah yang terilhamkan mengungkapkan kehendak-Nya mengenai seluruh kehidupan dan harus ditaati oleh mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan (bd. Im 10:1-3; Yos 7:1-26; Kis 5:1-11).

[6:12]  2 Full Life : TABUT ALLAH ITU ... KE KOTA DAUD.

Nas : 2Sam 6:12

Daud mengangkut tabut perjanjian ke Yerusalem (bd. 2Sam 5:6-7) dan mengubah kota tersebut menjadi pusat penyembahan dan ibu kota Israel. Kali ini ia mengikuti perintah Tuhan dan menyuruh suku Lewi memikul tabut tersebut (1Taw 15:12). Dua prestasi terbesar Daud sebagai raja berpusat sekitar "kota Daud":

  1. (1) pembentukan Israel menjadi suatu bangsa kuat yang bersatu dengan ibu kotanya Yerusalem yang dibentengi dengan baik, dan
  2. (2) penetapan ibadah kepada Tuhan di tempat yang utama itu sebagai prioritas tertinggi Israel (bd. 2Sam 7:1-29; 1Taw 15:1-17:27).

[6:20]  3 Full Life : MENELANJANGI.

Nas : 2Sam 6:20

Mikhal merasa bahwa Daud telah melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang raja Israel (bd. ayat 2Sam 6:16). "Menelanjangi" berarti bahwa Daud telah menanggalkan jubah raja dan tampak dengan jubah biasa seperti yang dipakai seorang budak.

[7:12]  4 Full Life : AKU AKAN MENGOKOHKAN KERAJAANNYA.

Nas : 2Sam 7:12

Dengan menggunakan suara nabi Natan, Allah mengikat perjanjian dengan Daud

(lih. art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD).

[7:16]  5 Full Life : TAKHTAMU AKAN KOKOH UNTUK SELAMA-LAMANYA.

Nas : 2Sam 7:16

Perjanjian Allah dengan Daud akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD).

[7:18]  6 Full Life : SIAPAKAH AKU INI...SEHINGGA ENGKAU MEMBAWA AKU SAMPAI SEDEMIKIAN INI?

Nas : 2Sam 7:18

Allah tidak mengikat perjanjian dengan Daud karena Daud layak, benar, atau telah melakukan perbuatan baik; sebaliknya perjanjian itu ditetapkan karena kemurahan dan kasih karunia-Nya -- demi firman-Nya (ayat 2Sam 7:21), untuk kemuliaan nama-Nya (ayat 2Sam 7:26), masa depan umat-Nya Israel (2Sam 5:12), dan akhirnya keselamatan semua bangsa (2Sam 11:1,10). Daud menerima janji Allah ini dengan kerendahan hati dan iman.

[9:1]  7 Full Life : MENUNJUKKAN KASIHKU ... OLEH KARENA YONATAN.

Nas : 2Sam 9:1

Pasal 2Sam 9:1-13 mencatat bagaimana Daud memenuhi janjinya kepada sahabat karibnya, Yonatan. Bertahun-tahun sebelumnya Daud telah membuat perjanjian dengan Yonatan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada keluarga Yonatan (1Sam 20:11-23). Mefiboset adalah putra Yonatan (ayat 2Sam 9:3,6; bd. 2Sam 4:4). Peristiwa ini menjadi yang pertama dari dua tindakan kebajikan Daud yang dicatat (bd. 2Sam 10:1-5). Kemurahan hati Daud ini sangat bertentangan dengan dua tindakan jahat (berzina dan membunuh) yang menyusul segera (2Sam 11:1-27).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA