TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 6:1--7:40

Konteks
Suku Lewi
6:1 Anak-anak Lewi 1  h  ialah Gerson, Kehat dan Merari. 6:2 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. i  6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m  6:4 Eleazar memperanakkan Pinehas; n  Pinehas memperanakkan Abisua; 6:5 Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan Uzi; 6:6 Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan Merayot; 6:7 Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:8 Ahitub memperanakkan Zadok; o  Zadok memperanakkan Ahimaas; 6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan; 6:10 Yohanan memperanakkan Azarya; p  dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. 6:11 Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub; 6:12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum; 6:13 Salum memperanakkan Hilkia; q  Hilkia memperanakkan Azarya; 6:14 Azarya memperanakkan Seraya r ; Seraya memperanakkan Yozadak; s  6:15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. 6:16 Anak-anak Lewi t  ialah Gerson, Kehat dan Merari. u  6:17 Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei. v  6:18 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. w  6:19 Anak-anak Merari x  ialah Mahli dan Musi. y  Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka: 6:20 dari pada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, 6:21 dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai. 6:22 Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, z  dan anak orang ini ialah Asir, 6:23 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir, 6:24 dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, a  dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. 6:25 Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, 6:26 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, 6:27 dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. b  6:28 Anak-anak Samuel c  ialah Yoel, d  anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia. 6:29 Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza, 6:30 dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya.
Penyanyi-penyanyi di rumah TUHAN
6:31 Inilah orang-orang e  yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian f  di rumah TUHAN sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. 6:32 Di hadapan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi 2  sampai Salomo mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. 6:33 Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat ialah Heman, g  penyanyi itu, anak Yoel h  bin Samuel 6:34 bin Elkana i  bin Yeroham bin Eliel bin Toah 6:35 bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai 6:36 bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya 6:37 bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah j  6:38 bin Yizhar k  bin Kehat bin Lewi bin Israel. 6:39 Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, l  saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhya bin Simea m  6:40 bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia 6:41 bin Etai bin Zerah bin Adaya 6:42 bin Etan bin Zima bin Simei 6:43 bin Yahat bin Gerson bin Lewi. 6:44 Di sebelah kiri berdiri dari bani Merari, n  saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Malukh 6:45 bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia 6:46 bin Amzi bin Bani bin Semer 6:47 bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi.
Keturunan Harun
6:48 Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi o  yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di Kemah Suci, rumah Allah. 6:49 Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah p  korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, q  dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. 6:50 Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, 6:51 dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya 6:52 dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub, 6:53 dan anak orang ini ialah Zadok, r  dan anak orang ini ialah Ahimaas.
Kota-kota orang Lewi
6:54 Inilah tempat-tempat kediaman s  mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat--karena bagi merekalah undian yang pertama-- 6:55 kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, 6:56 tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. t  6:57 Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna u  dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, v  lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:58 Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir w  dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:59 Asan x  dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:60 dan dari suku Benyamin: Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anatot y  dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada tiga belas yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. 6:61 Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. 6:62 Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan tiga belas kota dari suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari suku Manasye yang di Basan. 6:63 Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi dua belas kota dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon. 6:64 Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota z  itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:65 Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku bani Yehuda, dari suku bani Simeon dan dari suku bani Benyamin. 6:66 Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. 6:67 Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer a  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:68 Yokmeam b  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon c  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:69 Ayalon d  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon e  dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:70 Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. 6:71 Keturunan Gerson f  mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu; Golan yang di Basan g  dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asytarot dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:72 dari suku Isakhar: Kedesh dengan tanah-tanah penggembalaannya; Daberat h  dengan tanah-tanah pengembalaannya, 6:73 Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:74 dari suku Asyer: Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon i  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:75 Hukok j  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob k  dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:76 dari suku Naftali: Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon l  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kiryataim m  dengan tanah-tanah penggembalaannya. 6:77 Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon: Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:78 dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer n  yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:79 Kedemot o  dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya; 6:80 dan dari suku Gad: Ramot di Gilead p  dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim q  dengan tanah-tanah penggembalaannya, 6:81 Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer r  dengan tanah-tanah penggembalaannya. s 
Suku-suku selebihnya
7:1 Anak-anak Isakhar t  ialah Tola dan Pua, u  Yasub dan Simron, empat orang. 7:2 Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang. 7:3 Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. 7:4 Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak. 7:5 Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah. 7:6 Anak-anak Benyamin v  ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang. 7:7 Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang. 7:8 Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher. 7:9 Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang. 7:10 Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar. 7:11 Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus. 7:12 Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher. 7:13 Anak-anak Naftali w  ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. 7:14 Keturunan Manasye x  ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. y  7:15 Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. z  Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan. 7:16 Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. 7:17 Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead a  bin Makhir bin Manasye. 7:18 Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer b  dan Mahla. 7:19 Anak-anak Semida c  ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam. 7:20 Keturunan Efraim d  ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, 7:21 dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. 7:22 Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. 7:23 Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. 7:24 Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu e  serta Uzen-Seera. 7:25 Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, 7:26 dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, 7:27 dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. 7:28 Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer f  dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya, 7:29 dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean g  dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor h  dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. 7:30 Anak-anak Asyer i  ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka. 7:31 Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait. 7:32 Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. 7:33 Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet. 7:34 Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram. 7:35 Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal. 7:36 Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra, 7:37 Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera. 7:38 Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara. 7:39 Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya. 7:40 Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[6:1]  1 Full Life : ANAK-ANAK LEWI.

Nas : 1Taw 6:1

Pasal 1Taw 6:1-81 mendaftarkan keturunan Lewi, keturunan imam besar hingga tawanan, dan daftar kota-kota Lewi. Anak-anak Lewi dipilih Allah untuk pelayanan rohani di kemah suci (pasal Bil 3:1-4:49) dan di bait suci (pasal 1Taw 23:1-26:32). Sebenarnya, pasal ini menunjukkan pentingnya penyembahan sejati yang sesuai dengan perintah Allah.

[6:32]  2 Full Life : MELAYANI SEBAGAI PENYANYI.

Nas : 1Taw 6:32

Menyembah Allah dalam nyanyian adalah suatu bentuk pelayanan kepada Dia (lih. Ef 5:18-20) dan yang sangat berkenan kepada-Nya. Melalui nyanyian, kita dapat mempersembahkan diri kita kepada-Nya di dalam iman dan kasih

(lihat cat. --> Ef 5:19).

[atau ref. Ef 5:19]TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA