TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 3:1--5:26

Konteks
Keturunan Daud
3:1 Inilah anak-anak Daud 1  m  yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, n  perempuan Yizreel; o  anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, p  perempuan Karmel; 3:2 anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat ialah Adonia, q  anak Hagit; 3:3 anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu. 3:4 Enam orang lahir bagi dia di Hebron, r  di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan s  lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 3:5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua t  binti Amiel, 3:6 lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, 3:7 Nogah, Nefeg, Yafia, 3:8 Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang. 3:9 Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar u  ialah saudara v  perempuan mereka. 3:10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; w  anak orang ini ialah Abia; x  anak orang ini ialah Asa; y  anak orang ini ialah Yosafat; z  3:11 anak orang ini ialah Yoram; a  anak orang ini ialah Ahazia; b  anak orang ini ialah Yoas; c  3:12 anak orang ini ialah Amazia; d  anak orang ini ialah Azarya; e  anak orang ini ialah Yotam; f  3:13 anak orang ini ialah Ahas; g  anak orang ini ialah Hizkia; h  anak orang ini ialah Manasye; i  3:14 anak orang ini ialah Amon; j  anak orang ini ialah Yosia. k  3:15 Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, l  anak yang ketiga ialah Zedekia m  dan anak yang keempat ialah Salum. n  3:16 Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, o  anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. p  3:17 Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, q  anaknya, 3:18 lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, r  Yekamya, Hosama dan Nedabya. s  3:19 Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel t  dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka; 3:20 lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed, lima orang. 3:21 Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. 3:22 Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, u  Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang. 3:23 Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang. 3:24 Anak-anak Elyoenai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.
Keturunan Yehuda dari cabang lain
4:1 Anak-anak Yehuda v  ialah Peres, Hezron, w  Karmi, Hur dan Syobal. 4:2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora. 4:3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi; 4:4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, x  anak sulung Efrata, bapa Betlehem. y  4:5 Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara. 4:6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. 4:7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan. 4:8 Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. 4:9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel 2 , katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka 3 , sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 4:11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston; 4:12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha. 4:13 Anak-anak Kenas ialah Otniel a  dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai; 4:14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. 4:15 Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas. 4:16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel. 4:17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, b  Samai dan Yisbah, bapa Estemoa. 4:18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah. c  4:19 Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, d  orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha e  itu. 4:20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet. 4:21 Keturunan Sela, f  anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea, 4:22 lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua. 4:23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.
Keturunan Simeon
4:24 Anak-anak Simeon g  ialah Nemuel, Yamin, Yarib, h  Zerah dan Saul; 4:25 anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma. 4:26 Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya; anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei. 4:27 Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda. 4:28 Mereka diam di Bersyeba, i  Molada, j  Hazar-Sual, 4:29 Bilha, Ezem, k  Tolad, 4:30 Betuel, Horma, l  Ziklag, m  4:31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim. n  Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. 4:32 Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, o  Rimon, Tokhen dan Asan, p  lima perkampungan; 4:33 juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. 4:34 Dan Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia, 4:35 Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel, 4:36 Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, 4:37 Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya-- 4:38 orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. 4:39 Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor q  sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. 4:40 Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; r  orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. 4:41 Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim s  yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. 4:42 Dan sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. t  Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei. 4:43 Mereka membinasakan sisa orang Amalek u  yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.
Suku-suku yang di seberang sungai Yordan
5:1 Anak-anak Ruben, v  anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran w  ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, x  anak Israel y  juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. z  5:2 Memang Yehudalah a  yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, b  tetapi hak sulung c  itu ada pada Yusuf. 5:3 Anak-anak Ruben, d  anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, e  Hezron f  dan Karmi. 5:4 Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya; anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei; 5:5 anak orang ini ialah Mikha; anak orang ini ialah Reaya; anak orang ini ialah Baal; 5:6 anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, g  raja Asyur; dialah pemimpin orang Ruben. 5:7 Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, h  seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakharia, 5:8 dan Bela bin Azas bin Sema bin Yoel; dialah yang diam di Aroer i  dan wilayahnya sampai ke Nebo j  dan Baal-Meon. k  5:9 Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, l  sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. m  5:10 Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri; n  setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. 5:11 Bani Gad o  diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salkha. p  5:12 Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua; juga Yaenai dan Safat diam di Basan. 5:13 Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya dan Eber, tujuh orang. 5:14 Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. 5:15 Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. 5:16 Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. 5:17 Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, q  raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, r  raja Israel. 5:18 Dari bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh orang yang sanggup berperang, s  orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. 5:19 Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, t  Nafish dan Nodab. 5:20 Mereka mendapat bantuan u  melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru v  kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya w  kepada-Nya. 5:21 Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa. 5:22 Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran x  itu adalah dari pada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. y  5:23 Setengah suku Manasye z  diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal-Hermon, Senir dan gunung Hermon. a  Mereka sudah banyak jumlahnya. 5:24 Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. 5:25 Tetapi ketika mereka berubah setia b  terhadap Allah nenek moyang mereka 4  dan berzinah c  dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, 5:26 maka Allah Israel menggerakkan hati d  Pul, e  yakni Tilgat-Pilneser, f  raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, g  Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:1]  1 Full Life : ANAK-ANAK DAUD.

Nas : 1Taw 3:1

Penulis memberikan perhatian khusus kepada keturunan Daud. Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Daud Dia akan mendatangkan raja Mesias untuk memerintah umat Allah (lih. 2Sam 7:12-17). Penulis ingin menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Daud sudah dihancurkan, keturunannya masih hidup terus. Jadi, Allah dapat dan akan menggenapi janji-janji-Nya.

[4:10]  2 Full Life : YABES BERSERU KEPADA ALLAH ISRAEL.

Nas : 1Taw 4:10

Contoh Yabes yang benar menekankan kebenaran bahwa Allah memberkati orang yang dengan setia berseru kepada-Nya. Perhatikan bahwa Yabes "lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya" (ayat 1Taw 4:9). Yabes menujukkan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepada-Nya dan maksud-Nya di bumi dan sebagai hasil doa kita (lih. Mat 6:13;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

Sudut pandangan penulis terungkap dengan baik dalam 2Taw 20:20, "Percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh!" Doa Yabes merupakan pola bagi semua orang percaya.

[4:10]  3 Full Life : MELINDUNGI AKU DARI PADA MALAPETAKA.

Nas : 1Taw 4:10

Lihat cat. --> Mat 6:13.

[atau ref. Mat 6:13]

[5:25]  4 Full Life : BERUBAH SETIA TERHADAP ALLAH NENEK MOYANG MEREKA.

Nas : 1Taw 5:25-26

Sepanjang Tawarikh, penulis menggarisbawahi kebenaran bahwa ketidaktaatan dan dosa mendatangkan hukuman dan malapetaka, sedangkan ketaatan dan kesetiaan mendatangkan sejahtera dan berkat (lih. 2Taw 7:14; 2Taw 15:2-7; 19:2; 21:12-15; 24:20; 28:9; 34:24-25). Prinsip rohani ini, yang masih berlaku dalam PB, seharusnya memotivasi kita untuk takut akan Tuhan dan mematuhi pimpinan Roh Kudus (lih. Rom 2:6-10; Rom 8:5-17; 1Kor 10:1-13).TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA