TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 27:1--29:30

Konteks
Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya
27:1 Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang. 27:2 Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam s  bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:3 Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. 27:4 Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, t  orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah dua puluh empat ribu orang, adalah Miklot. 27:5 Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, u  anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:6 Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya. 27:7 Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, v  saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:8 Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut w  orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:9 Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:10 Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, y  orang Peloni, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:11 Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkhai, z  orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:12 Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, a  orang Anatot itu, dari bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:13 Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, b  orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:14 Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, c  orang Piraton, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:15 Yang kedua belas untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, d  orang Netofa itu, keturunan Otniel, e  dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:16 Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha; 27:17 untuk suku Lewi ialah Hasabya f  bin Kemuel; untuk keturunan Harun ialah Zadok; g  27:18 untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael; 27:19 untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel; 27:20 untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya; 27:21 untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakharia; untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner; 27:22 untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. 27:23 Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, h  sebab TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang i  di langit. 27:24 Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu j  orang Israel tertimpa murka; dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah raja Daud. 27:25 Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. 27:26 Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. 27:27 Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi. 27:28 Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara k  di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi; yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. 27:29 Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron l  ialah Sitrai, orang Saron; yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. 27:30 Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael; yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. 27:31 Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. m  Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik raja Daud. 27:32 Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat; dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja. 27:33 Ahitofel n  adalah penasihat raja; Husai, o  orang Arki, adalah sahabat raja. 27:34 Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. p  Panglima raja ialah Yoab. q 
Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci
28:1 Daud mengumpulkan r  di Yerusalem segala pembesar s  Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 28:2 Lalu berdirilah raja Daud dan berkata: "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku! Aku bermaksud hendak t  mendirikan rumah perhentian u  untuk tabut perjanjian TUHAN dan untuk tumpuan kaki v  Allah kita; juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. w  28:3 Tetapi Allah telah berfirman kepadaku: x  Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, y  sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. z  28:4 Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku a  dari antara segenap puakku b  untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda c  menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. d  28:5 Dan dari antara anak-anakku sekalian--sebab banyak e  anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku--Ia telah memilih anakku Salomo f  untuk duduk di atas takhta g  pemerintahan TUHAN atas Israel. 28:6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan h  rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku i  dan Aku akan menjadi bapanya. 28:7 Dan Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan-Ku j  seperti sekarang ini. 28:8 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, k  jemaah TUHAN, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu: Peliharalah dan tuntutlah segala perintah l  TUHAN 1 , Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya m  kepada anak-anakmu yang kemudian. 28:9 Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 2  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya. 28:10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." 28:11 Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana s  bangunan dari balai Bait Suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 28:12 Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya t  mengenai pelataran rumah TUHAN, dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang u  kudus; 28:13 mengenai rombongan-rombongan v  para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah di rumah TUHAN. 28:14 Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, 28:15 yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil w  emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. 28:16 Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja x  roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak; 28:17 selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor y  penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala; 28:18 juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan z  seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta a  yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi b  tabut perjanjian TUHAN. 28:19 Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh TUHAN, yang berisi petunjuk c  tentang segala pelaksanaan rencana d  itu. 28:20 Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, e  dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan f  engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. g  28:21 Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli h  dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu."
Sumbangan untuk pembangunan Bait Suci
29:1 Berkatalah raja Daud kepada segenap jemaah itu: "Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, i  sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk TUHAN Allah. 29:2 Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas j  untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam k  dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak l  pualam. 29:3 Lagipula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan m  bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 29:4 tiga ribu talenta emas dari emas Ofir n  dan tujuh ribu talenta perak o  murni untuk menyalut dinding ruangan, 29:5 yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada TUHAN 3 ?" 29:6 Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pemimpin p  pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. q  29:7 Mereka r  menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah lima ribu talenta emas dan sepuluh ribu dirham, sepuluh ribu talenta perak dan delapan belas ribu talenta tembaga serta seratus ribu talenta besi. 29:8 Siapa yang mempunyai batu permata s  menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson t  itu, untuk perbendaharaan rumah TUHAN. 29:9 Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati u  mereka memberikan persembahan sukarela kepada TUHAN; juga raja Daud sangat bersukacita.
Nyanyian pujian Daud
29:10 Lalu Daud memuji TUHAN di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud: "Terpujilah Engkau, ya TUHAN, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 29:11 Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, v  kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah w  kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya x  sebagai kepala. 29:12 Sebab kekayaan dan kemuliaan y  berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa z  atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 29:13 Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. 29:14 Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? a  Sebab dari pada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu b  sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. 29:15 Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang c  sama seperti semua nenek moyang kami; sebagai bayang-bayang d  hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. 29:16 Ya TUHAN, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punya-Mulah segala-galanya. 29:17 Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati e  dan berkenan kepada keikhlasan, maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu f  dengan sukacita. 29:18 Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepada-Mu. 29:19 Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus g  sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, h  melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. i "
Salomo menjadi raja; Daud meninggal
29:20 Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu: "Pujilah kiranya TUHAN, Allahmu 4 !" Maka segenap jemaah itu memuji TUHAN, Allah nenek moyang mereka, kemudian mereka berlutut dan sujud kepada TUHAN dan kepada raja. 29:21 Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada TUHAN, j  yakni seribu ekor lembu, seribu ekor domba jantan dan seribu ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. k  29:22 Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan TUHAN dengan sukacita l  yang besar, kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi TUHAN sebagai raja dan Zadok m  sebagai imam. 29:23 Kemudian duduklah n  Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas takhta o  yang ditetapkan TUHAN; ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. 29:24 Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak p  raja Daud mengakui kekuasaan raja Salomo. 29:25 TUHAN membuat Salomo luar biasa besar q  di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan r  kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum s  dia yang memerintah atas Israel. 29:26 Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah t  atas seluruh Israel. u  29:27 Ia memerintah atas orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron v  ia memerintah tujuh tahun dan di Yerusalem w  ia memerintah tiga puluh tiga tahun. 29:28 Kemudian matilah x  ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik rajalah y  Salomo, anaknya, menggantikan dia. 29:29 Sesungguhnya, riwayat raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat z  itu, dan dalam riwayat nabi Natan, a  dan dalam riwayat Gad, b  pelihat itu, 29:30 beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:8]  1 Full Life : PELIHARALAH DAN TUNTUTLAH SEGALA PERINTAH TUHAN.

Nas : 1Taw 28:8

Syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo ialah hidup yang taat dan setia kepada Allah. Pada mulanya Salomo memperhatikan nasihat ayahnya, tetapi kemudian dia meninggalkan Allah

(lihat cat. --> 1Raj 2:4;

lihat cat. --> 1Raj 11:1).

[atau ref. 1Raj 2:4; 1Raj 11:1]

[28:9]  2 Full Life : KENALLAH ALLAHNYA AYAHMU.

Nas : 1Taw 28:9

Instruksi Daud kepada Salomo ialah agar Salomo mengenal Allah, melayani, dan mencari Dia "dengan tulus ikhlas dan rela hati".

 1. 1) Mengenal Allah artinya memiliki pemahaman praktis tentang diri dan jalan-jalan-Nya serta hidup dalam persekutuan erat dengan Allah dan firman-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 17:3; bd.

  lihat cat. --> Yoh 15:4).

  [atau ref. Yoh 17:3; 15:4]

 2. 2) Melayani Allah berarti mendambakan kasih karunia, kuasa kerajaan, dan kebenaran-Nya sedemikian rupa sehingga kita senantiasa berdoa untuk kehadiran-Nya yang aktif dalam kehidupan kita dan dengan sungguh-sungguh berusaha menaati kehendak-Nya

  (lihat cat. --> Mat 5:6

  [atau ref. Mat 5:6]

  mengenai lapar dan dahaga akan kebenaran).

[29:5]  3 Full Life : RELA MEMBERIKAN PERSEMBAHAN KEPADA TUHAN

Nas : 1Taw 29:5

(versi Inggris NIV -- rela mempersembahkan diri). Pasal 1Taw 29:1-30 menggambarkan sikap yang benar dalam memberi bagi pekerjaan kerajaan Allah. Kita harus memiliki:

 1. (1) kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah (ayat 1Taw 29:3,17);
 2. (2) kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah (ayat 1Taw 29:5-6);
 3. (3) sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela (ayat 1Taw 29:9);
 4. (4) pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah (ayat 1Taw 29:12);
 5. (5) kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah (ayat 1Taw 29:13-15);
 6. (6) motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar (ayat 1Taw 29:17);
 7. (7) doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan kokoh kepada Dia dan pekerjaan-Nya di dunia (ayat 1Taw 29:18; juga lih. pasal 2Kor 9:1-15).

[29:20]  4 Full Life : PUJILAH KIRANYA TUHAN, ALLAHMU.

Nas : 1Taw 29:20

"Memuji Tuhan" ialah memuja dan menyembah Dia (Mazm 103:1-2). Apabila orang percaya memuji Allah, mereka mulai dengan mengingat kembali kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan Allah, lalu menanggapinya dalam pujian dan pemujaan.TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA