TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 1:1--2:55

Konteks
Daftar keturunan Adam sampai Abraham
1:1 1 Adam, a  Set, Enos 2 , 1:2 Kenan, b  Mahalaleel, c  Yared, d  1:3 Henokh, e  Metusalah, f  Lamekh, g  1:4 Nuh, h  i  Sem, Ham dan Yafet. j  1:5 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 1:6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma. 1:7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim. 1:8 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 1:9 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan. 1:10 Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. 1:11 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 1:12 orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim. 1:13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het, 1:14 serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, 1:15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 1:16 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. 1:17 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. 1:18 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 1:19 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 1:20 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah, 1:21 Hadoram, Uzal, Dikla, 1:22 Ebal, Abimael, Syeba, 1:23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan. 1:24 Sem, k  Arpakhsad, Selah, 1:25 Eber, Peleg, Rehu, 1:26 Serug, Nahor, Terah, 1:27 Abram, itulah Abraham.
Keturunan Abraham
1:28 Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael. 1:29 Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, 1:30 Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 1:31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael. 1:32 Keturunan Ketura, gundik l  Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. m  1:33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
Keturunan Esau
1:34 Abraham n  memperanakkan Ishak o . Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. p  1:35 Anak-anak Esau q  ialah Elifas, Rehuel, r  Yeush, Yaelam dan Korah. 1:36 Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. s  1:37 Anak-anak Rehuel t  ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. 1:38 Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. 1:39 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna. 1:40 Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. u  1:41 Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. 1:42 Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.
Raja-raja Edom
1:43 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. 1:44 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia. 1:45 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, v  menjadi raja menggantikan dia. 1:46 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. 1:47 Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. 1:48 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia. 1:49 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. 1:50 Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. 1:51 Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet, 1:52 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, 1:53 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, 1:54 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.
Keturunan Yehuda
2:1 Inilah anak-anak Israel 3 : Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, 2:2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer. 2:3 Anak-anak Yehuda w  ialah Er, Onan dan Syela, x  tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua y  perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya. z  2:4 Tamar, a  menantu perempuan b  Yehuda, melahirkan baginya Peres c  dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang. 2:5 Anak-anak 4  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul. 2:6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang. 2:7 Keturunan Karmi ialah Ahar, f  yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang g  yang dikhususkan itu. 2:8 Keturunan Etan ialah Azarya. 2:9 Anak-anak yang lahir bagi Hezron h  ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai. 2:10 Ram i  memperanakkan Aminadab, j  dan Aminadab memperanakkan Nahason, k  pemimpin bani Yehuda. 2:11 Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. 2:12 Boas l  memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. m  2:13 Isai n  memperanakkan Eliab, o  anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, 2:14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, 2:15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh; 2:16 saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya p  dan Abigail. Anak-anak Zeruya q  ialah Abisai, Yoab r  dan Asael, tiga orang. 2:17 Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa s  ialah Yeter, orang Ismael itu. 2:18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. 2:19 Sesudah Azuba mati, Kaleb t  mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. 2:20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel. u  2:21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. v  Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. 2:22 Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. 2:23 Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair w  dari pada mereka, juga Kenat x  dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead. 2:24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa. 2:25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. 2:26 Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam. 2:27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker. 2:28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. 2:29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. 2:30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak. 2:31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 2:32 Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. 2:33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. 2:34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 2:35 Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. 2:36 Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. z  2:37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. 2:38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya. 2:39 Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. 2:40 Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. 2:41 Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama. 2:42 Keturunan Kaleb, a  adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. 2:43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema. 2:44 Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. 2:45 Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c  2:46 Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes. 2:47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. 2:48 Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. 2:49 Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e  2:50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, f  anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, g  2:51 Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. 2:52 Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. 2:53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, h  orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol. 2:54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, i  Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. 2:55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni j  keturunan Hamat k  bapa keluarga Rekhab. l 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : DAFTAR KETURUNAN.

Nas : 1Taw 1:1

Pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab ini mempunyai berbagai tujuan:

 1. 1) Seperti halnya seluruh 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka, dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul dan warisan rohani mereka.
 2. 2) Daftar-daftar keturunan itu menyatakan bagaimana Allah memilih dan memelihara kaum sisa untuk diri-Nya sendiri dari awal sejarah manusia hingga masa pasca-pembuangan ketika itu.
 3. 3) Sasaran terdekat ialah menolong keluarga-keluarga Israel menetap kembali di tanah itu sesuai dengan kepemilikan keluarga mereka sebelumnya (bd. pasal Im 25:1-55) dan untuk menunjukkan dengan jelas bahwa suku Lewi yang akan melahirkan imam-imam.
 4. 4) Sasaran akhir ialah menelusuri keturunan keluarga yang melaluinya Allah akan membawa keselamatan kepada dunia. Allah telah memilih Abraham (ayat 1Taw 1:27), dan dari Abraham, suatu keluarga lain, Israel (ayat 1Taw 1:34), dan dari keluarga Israel (1Taw 2:1) Allah memilih suku Yehuda, yang menurunkan keturunan Daud (1Taw 3:1). Allah berjanji bahwa dari keluarga Daud akan datang Putra Mesias, yang akan membawa penebusan dari Iblis dan dosa

  (lihat cat. --> Kej 3:15;

  [atau ref. Kej 3:15]

  lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

  lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...)

[1:1]  2 Full Life : ADAM, SET, ENOS.

Nas : 1Taw 1:1-4

Nama-nama ini diperoleh dari Kej 5:1-32 dan menunjukkan bahwa penulis Tawarikh mempercayai pasal-pasal pertama kitab Kejadian adalah sejarah yang dapat diandalkan dan bukan legenda.

[2:1]  3 Full Life : ANAK-ANAK ISRAEL.

Nas : 1Taw 2:1

Dalam pasal 1Taw 1:1-54, penulis mendaftarkan keturunan Adam (ayat 1Taw 2:1) hingga Abraham (ayat 1Taw 2:27) sampai Israel (ayat 1Taw 2:34). Melalui anak-anak Israel (yaitu Yakub) datanglah umat pilihan Allah. Allah telah menentukan untuk memberkati "semua kaum di bumi" melalui mereka (Kej 12:3). Dalam pasal 1Taw 2:1-8:40 penulis merunut daftar keturunan kedua belas putra Israel. Silsilah Yehuda ditempatkan yang pertama antara suku-suku lainnya (ayat 1Taw 2:3) karena arus utama sejarah penebusan mengalir melalui suku ini, khususnya melalui Daud dan keturunannya (bd. 1Taw 3:1; 2Sam 23:5), hingga Mesias.

[2:5]  4 Full Life : ANAK-ANAK.

Nas : 1Taw 2:5

Daftar keturunan yang disajikan bersifat selektif, dengan memilih hanya keturunan tertentu. Istilah "anak-anak" juga dapat diartikan "keturunan dari"; jadi ada kemungkinan beberapa anak atau angkatan dilewati.



TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA