: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Miyamin | Miza | Mizar | Mizpa | Mizpah | Mizpeh | Mizzah | Mnason | Moab | Moabite | Moabitess
Daftar Isi
GAMBAR: Mizpa
BROWNING: MIZPA
ENSIKLOPEDIA: MIZPA

Mizpeh

Dalam versi-versi Alkitab:

Mizpa: BIS FAYH
Mizpai: TL

Gambar

Mizpa: selebihnya..
Topik: David at Adullam and Mizpah; The Philistines Subdued at Mizpah
NETBible Maps:
Map10 A4
Map6 E4
Map7 E2
Map8 F2

Peta Google: Mizpeh (2) (31° 33´, 34° 50´);
OpenBible: (Flickr/Panoramio) Mizpeh (2)

MIZPA [browning]

Nama Ibrani untuk suatu titik pengamatan. Ada lima tempat pengamatan seperti itu dalam PL dan yang paling terkenal adalah yang terletak di perbatasan Israel dan *Yehuda (1Raj.15:22). Setelah Yerusalem direbut oleh *Babel pada 586 sM, Mizpa dijadikan ibu kota propinsi dan *Gedalya diangkat menjadi gubernur sampai ia dibunuh (2Raj. 25:25).

MIZPA [ensiklopedia]

Arti dasarnya ialah 'menara jaga', 'tempat untuk berjaga-jaga'. Kata ini diberi huruf hidup menjadi mitspa atau mitspeh, dan biasanya disertai kata sandang. Hal itu lumrah bagi tempat-tempat yg bernama demikian di lahan-lahan yg tinggi. Yg berikut dapat dibeda-bedakan:

1. Tempat Yakub dan Laban mengadakan perjanjian (*YAKUB) dan mendirikan tugu batu sebagai kesaksian (Galed, gal'ed dlm bh Ibrani, atau yegar sahaduta' dlm bh Aram). Allah berjaga-jaga antara mereka (Kej 31:44-49).

2. Atau sama dengan yg di atas atau kota di Galilea, sebelah timur Yordan. Kata sandang dipakai baik dalam Kej 31:49 (hammitspa), maupun dalam Hak 10:17; 11:11, 34. Tempat itu memainkan peranan penting dalam cerita Yefta. Tatkala Amon merambat sampai di Gilead, bangsa Israel berkumpul di Mizpa (Hak 10:17), tempat tinggal Yefta, dan dari situlah Yefta melancarkan serangannya dan ke situlah ia kembali untuk menggenapi nazarnya yg terburu-buru (Hak 11:11, 29, 34). Gagasan menyamakan tempat itu dengan Ramot-Gilead dikemukakan oleh beberapa ahli (J. D Davis, The Westminster Dictionary of the Bible, 1944, hlm 401), tapi ditolak oleh F. M Abel dan du Buit, yg menyamakannya dengan Jal`ud. Mungkin itu sama dengan Ramat-Mizpa atau bukit Mizpa (Yos 13:26).

3. Suatu tempat di Moab, dan ke situlah dibawa Daud orang tuanya demi keselamatan mereka (1 Sam 22:3), mungkin Rujm el-Mesyrefeh modern, di sebelah barat daya Madaba.

4. Suatu tempat di kaki G Hermon (Yos 11:3), yg disebut 'tanah Mizpa' atau 'lembah Mizpa' (ay 8), tempat tinggal orang Hewi. Dengan kota manakah itu harus disamakan, pendapat ahli berbeda, tapi Qal`at es-Subeibeh di suatu bukit 3 km sebelah timur laut Banias lebih disukai.

5. Suatu kota di Daerah Bukit (Sefela, Yos 9:1; 1 Raj 10:27, dll) Yehuda, yg disebut bersama Yokteel, Lakhis dan Eglon (Yos 15:38-39). Kedua tempat Khirbet Safiyeh, 4 km sebelah timur laut Beit Jibrin, dan Sufiyeh, 10 km sebelah utara, mungkin tempat kota Mizpa itu.

6. Suatu kota dari suku Benyamin (Yos 18:26), dekat kota Gibeon dan Rama (1 Raj 15:22). Pada zaman Hakim-hakim, tatkala orang Benyamin dari kota Gibea memperkosa gundik orang Lewi, berkumpullah orang Israel di kota ini (Hak 20:1, 3; 21:1, 5, 8). Di sinilah orang Israel dikumpulkan oleh Samuel untuk berdoa sesudah tabut perjanjian dipulihkan ke Kiryat-Yearim (1 Sam 7:5-6). Mereka diserang oleh orang Filistin, tapi orang Filistin dipukul mundur (ay 7, 11), dan sebuah batu peringatan didirikan oleh Samuel di Eben-Haezer (ay 12). Di sini juga Saul diperkenalkan kepada umat Israel sebagai raja mereka (1 Sam 10:17). Mizpa adalah satu di antara kota yg tiap tahun didatangi oleh Samuel untuk menghakimi umat Israel (1 Sam 7:16).

Raja Asa memperkuat Mizpa menjadi benteng melawan Baesa, raja Israel, dengan memakai bahan-bahan yg diambil oleh orang-orangnya dari benteng Baesa di Rama, setelah raja Asa mengajak Ben-Hadad menyerang Israel (1 Raj 15:22; 2 Taw 16:6). Sesudah Yerusalem dimusnahkan oleh Nebukadnezar pada thn 587 sM, maka diangkatlah Gedalya menjadi gubernur atas umat Israel yg masih tinggal di tanah Yehuda, dan berkedudukan di kota Mizpa (2 Raj 25:23, 25). Setelah nabi Yeremia dibebaskan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, ia tinggal bersama Gedalya di Mizpa (Yer 40:6), dan orang Yahudi pelarian segera kembali ke kota (Yer 40:8, 10, 12, 13, 15). Tidak lama kemudian Gedalya bersama tentaranya dibunuh oleh Ismael, keturunan raja itu, atas hasutan Baalis, raja Amon. Dua hari kemudian dibunuhnya lagi sekelompok orang yg datang hendak membawa korban sajian dan mayat mereka dicampakkannya ke dalam perigi besar yg dibuat raja Asa. Orang-orang lain dimasukkannya ke dalam penjara dan ia bermaksud membawa mereka sebagai tawanan ke Amon, tapi kemudian digagalkan oleh Yohanan (Yer 41:1, 3, 6, 10, 14, 16).

Ada dua ay yg membicarakan Mizpa sesudah zaman pembuangan, yaitu Neh 3:15, 19. Mungkin salah satu atau keduanya menunjuk kepada Mizpa, kota suku Benyamin di atas, tapi bisa juga maksudnya kota lain.

Kota Mizpa menjadi tempat berkumpul yg penting pada zaman Yudas Makabe, tatkala dikumpulkannya orang Yehuda di kota itu untuk berdoa (1 Makabe 3:46), sebab di sang 'dahulu pernah ada tempat sembahyang untuk Israel'.

Sekarang ini ada dua tempat yg disamakan dengan Mizpa yg dulu, yaitu: 1. Nebi Samwil, 7 km sebelah barat laut Yerusalem, 903 m di atas permukaan laut dan (kr) 154 m di atas daerah sekitarnya; 2. Tell en-Nasbeh di puncak suatu bukit yg tersendiri, kr 13 km sebelah utara Yerusalem. Bukti bagi Tell en-Nasbeh adalah lebih kuat dari bukti bagi Nebi Samwill, dalam hal dapat dimengerti bagaimana mzph menjadi nzbh, dan hasil penggalian mendukung identifikasi itu juga.

Tempat itu diduduki pada Zaman Perunggu Pertama, menurut bukti kuburan-kuburan di sana. Nampaknya tidak dipakai pada Zaman Perunggu Tengah dan Kemudian, tapi diduduki lagi pada Zaman Besi I pada thn 110-400 sM, jadi sezaman dengan pendudukan Kanaan oleh orang Israel. Pada zaman raja-raja dan kerajaan Persia, kota itu makmur, suatu hal yg dibuktikan oleh kuburan-kuburan yg mewah dan sisa-sisa bangunannya seperti pintu gerbang besar, tempat-tempat air dan gandum, tanaman cat berwarna, banyak alai pemintal, irikan anggur dan minyak, periuk, ... dari baru berharga, peniti, gelang dan permata logam. Kota itu diperluas di luar tembok-temboknya pada Zaman Besi II, tapi pada abad ke-5 sM mulai merosot. Pecahan-pecahan periuk Yunani ditemui di kota itu, membuktikan perdagangan dengan daerah taut Aegea. Pentingnya kota itu dibuktikan juga dengan penemuan banyak inskripsi, kumbang batu, pegangan cawan yg dicetak MSH atau MSP (artinya Mizpa), suatu inskripsi tulisan persegi syar kisysyati, 'raja semesta alam', dari kr 800-650 sM, dan suatu segel yg indah diukir dengan ly'znyhw 'bd hmlk, 'kepunyaan Yaazania, hamba raja'.

KEPUSTAKAAN. F. M Abel, Geographic de la Palestine, 2, 1933, hlm 388-390; LOB, beberapa tempat; D Diringer, 'Mizpah', dalam AOTS hlm 329-342; C. C McCowan, Excavation at Tell en-Nasbeh, 2 jld, 1947. TAT/MHS/HAO
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA