: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jala | Jalam | Jalan | Jalan Raya | Jalan Tuhan | Jalan, Perjalanan Israel Melalui | Jalon | Jam | Jambres | James | Jamin
Daftar Isi
PEDOMAN: Jalan, Perjalanan Israel Melalui

Jalan, Perjalanan Israel Melalui

Jalan, Perjalanan Israel Melalui [pedoman]

 1. 1. Permulaan - .
 2. Kel 12:41,42
 3. 2. Banyaknya orang pada permulaan - .
 4. Kel 12:37
 5. 3. Kesehatan mereka pada permulaan - .
 6. Mazm 105:37
 7. 4. Banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka dalam - .
 8. Kel 12:38; Bil 11:4
 9. 5. Dimulai dengan tergesa-gesa.
 10. Kel 12:39
 11. 6. Dituntun ke tempat tertentu.
 12. Kel 13:18
 13. 7. Di bawah pimpinan Musa.
 14. Kel 3:10-12; Kis 7:36,38
 15. 8. Berputar-putar.
 16. Kel 13:17,18
 17. 9. Peraturan perjalanan selama - .
 18. Bil 10:14-28
 19. 10. Peraturan bermalam selama - .
 20. Bil 2:1-34
 21. 11. Kesukaran dan bahaya - .
 22. Ul 8:15
 23. 12. Empat puluh tahun lamanya:
  1. 12.1 Sebagai hukuman.
  2. Bil 14:33,34
  3. 12.2 Untuk mengajar mereka hidup berdasarkan firman Tuhan.
  4. Ul 8:3
  5. 12.3 Untuk merendahkan hati dan mencobai mereka.
  6. Ul 8:2
 24. 13. Di bawah pimpinan Allah.
 25. Kel 13:21,22; 15:13; Neh 9:12; Mazm 78:52; Yes 63:11-14
 26. 14. Di bawah perlindungan Allah.
 27. Kel 14:19,20; Mazm 105:39; Kel 23:20; Mazm 78:53
 28. 15. Dengan kecukupan yang ajaib.
 29. Kel 16:35; Ul 8:3
 30. 16. Pakaian mereka terpelihara selama - .
 31. Ul 8:4; 29:5; Neh 9:21
 32. 17. Berbakti kepada Allah selama - .
 33. Kel 24:5-8; 29:38-42; 40:24-29
 34. 18. Pengadilan diadakan selama - .
 35. Kel 18:13,26
 36. 19. Penyunatan tidak diadakan selama - .
 37. Yos 5:1-12
 38. 20. Mendatangkan ketakutan dan kegentaran terhadap semua bangsa Kanaan.
 39. Kel 15:14-16; Bil 22:34
 40. 21. Dihalangi oleh bangsa-bangsa yang mengelilingi mereka.
 41. Kel 17:8; Bil 20:21
 42. 22. Negeri yang mereka rebut selama - .
 43. Ul 29:7,8
 44. 23. Ditandai oleh keluh kesah dan pemberontakan.
 45. Mazm 78:40; 95:10; 106:7-39
 46. 24. Kebaikan dan rahmat Allah yang selalu dinyatakan kepada mereka
 47. selama - .
  Mazm 106:10,43-46; 107:7,13
 48. 25. Dimulai dari Raamses di Mesir:
 49. 26. Ke Sukot.
 50. Kel 12:37; Bil 33:5
 51. 27. Ke Etam.
 52. Kel 13:20; Bil 33:6
 53. 28. Antara Baal-Zefon dan Pi-Hahirot:
  1. 28.1 Dikejar oleh Firaun.
  2. Kel 14:9
  3. 28.2 Dinasihatkan agar memandang kepada Allah.
  4. Kel 14:13,14
  5. 28.3 Tiang awan dipindahkan ke belakang.
  6. Kel 14:19,20
  7. 28.4 Laut Teberau terbelah.
  8. Kel 14:16,21
 54. 29. Melintasi Laut Teberau:
  1. 29.1 Iman dinyatakan ketika melintasi laut ini.
  2. Ibr 11:29
  3. 29.2 Firaun dan tentaranya dibinasakan.
  4. Kel 14:23-28; Mazm 106:11
  5. 29.3 Nyanyian pujian orang Israel.
  6. Kel 15:1-21; Mazm 106:12
 55. 30. Melintasi padang gurun Syur atau Etam.
 56. Kel 15:22; Bil 33:8; Kel 15:22; Bil 33:8
 57. 31. Ke Mara:
  1. 31.1 Bangsa itu bersungut-sungut karena air yang pahit.
  2. Kel 15:24
  3. 31.2 Air itu menjadi tawar.
  4. Kel 15:25
 58. 32. Ke Elim.
 59. Kel 15:27; Bil 33:9
 60. 33. Di tepi Laut Teberau.
 61. Bil 33:10
 62. 34. Melintasi padang gurun Sin:
  1. 34.1 Bersungut-sungut meminta makanan.
  2. Kel 16:2,3
  3. 34.2 Burung puyuh diberikan dalam waktu satu hari saja.
  4. Kel 16:8,12,13
  5. 34.3 Manna diberikan.
  6. Kel 16:4,8,16-31
 63. 35. Ke Dofka.
 64. Bil 33:12
 65. 36. Ke Alus.
 66. Bil 33:13
 67. 37. Ke Rafidim:
  1. 37.1 Bersungut-sungut meminta air.
  2. Kel 17:2,3
  3. 37.2 Air keluar dari gunung batu.
  4. Kel 17:5,6
  5. 37.3 Dinamai Masa dan Meriba.
  6. Kel 17:7
  7. 37.4 Orang Amalek melawan orang Israel.
  8. Kel 17:8
  9. 37.5 Orang Amalek dikalahkan.
  10. Kel 17:9-13
 68. 38. Ke Gunung Sinai:
  1. 38.1 Kunjungan Yitro.
  2. Kel 18:1-6
  3. 38.2 Hakim-hakim diangkat.
  4. Kel 18:14-26; Ul 1:9-15
  5. 38.3 Sepuluh firman diberikan.
  6. Kel 19:3; 20:1-26
  7. 38.4 Perjanjian diadakan.
  8. Kel 24:3-8
  9. 38.5 Sepuluh hukum dituliskan pada loh batu.
  10. Kel 31:18
  11. 38.6 Peraturan membuat Kemah Suci.
  12. Kel 24:1-27:21
  13. 38.7 Suku Lewi diambil sebagai ganti segala anak sulung.
  14. Bil 3:11-13
  15. 38.8 Harun dan keturunannya dipilih untuk menjadi imam-imam.
  16. Kel 28:1-29:46; Bil 3:1-3,10
  17. 38.9 Suku Lewi dikhususkan.
  18. Bil 3:5-9
  19. 38.10 Seekor anak lembu dibuat dari emas.
  20. Kel 32:1,4
  21. 38.11 Kedua loh batu dipecahkan.
  22. Kel 32:19
  23. 38.12 Bangsa Israel dihukum karena menyembah berhala.
  24. Kel 32:25-29,35
  25. 38.13 Kemuliaan Allah dinyatakan kepada Musa.
  26. Kel 33:18-23; 34:5-8
  27. 38.14 Dua loh batu yang baru diberikan.
  28. Kel 34:1-4,27-29; Ul 10:1-5
  29. 38.15 Kemah Suci yang pertama didirikan.
  30. Kel 40:1-38
  31. 38.16 Nadab dan Abihu dibinasakan karena mempersembahkan api
  32. yang asing. Im 10:1,2; Bil 3:4
  33. 38.17 Paskah pertama dirayakan.
  34. Bil 9:1-5
  35. 38.18 Umat Israel dihitung untuk kedua kalinya.
  36. Bil 1:1-46; Kel 38:25,26
 69. 39. Ke Kibrot - Taawa:
  1. 39.1 Sungutan dihukum dengan api.
  2. Bil 11:1-3
  3. 39.2 Dinamai Tabera.
  4. Bil 11:3
  5. 39.3 Nafsu rakus dari orang-orang bajingan yang ada di antara orang
  6. Israel dan bangsa Israel sendiri meminta daging. Bil 11:4-9
  7. 39.4 Daging dijanjikan.
  8. Bil 11:10-15; 18:23
  9. 39.5 Tujuh puluh orang tua-tua Israel dipilih untuk membantu Musa.
  10. Bil 11:16,17,24-30
  11. 39.6 Burung puyuh diberikan satu bulan lamanya.
  12. Bil 11:19,20,31,32
  13. 39.7 Sungutan mereka dihukum.
  14. Bil 11:33; Mazm 78:30,31
  15. 39.8 Sebabnya dinamai Kibrot - Taawa.
  16. Bil 11:34
 70. 40. Ke Hazerot:
  1. 40.1 Harun dan Miryam iri hati terhadap Musa.
  2. Bil 12:1,2
  3. 40.2 Miryam dihukum dengan penyakit kusta.
  4. Bil 12:10
  5. 40.3 Perjalanan ditunda tujuh hari lamanya karena Miryam.
  6. Bil 12:14,15
 71. 41. Ke Kadesy - Barnea di padang gurun Ritma atau Paran:
  1. 41.1 Orang Israel menghendaki agar negeri Kanaan diselidiki.
  2. Ul 1:22
  3. 41.2 Musa disuruh mengirim beberapa orang pengintai.
  4. Bil 13:1,2
  5. 41.3 Orang-orang yang dipilih sebagai pengintai-pengintai.
  6. Bil 13:3-16
  7. 41.4 Pengintai-pengintai dikirim.
  8. Yos 14:7; Bil 13:17-20
  9. 41.5 Para pengintai memberi laporan yang tidak baik.
  10. Bil 13:26-33
  11. 41.6 Umat Israel sangat takut dan memberontak.
  12. Bil 14:1-4
  13. 41.7 Hukuman terhadap pemberontakan.
  14. Bil 14:26-35; 32:11-13; Ul 1:35,36,40
  15. 41.8 Pengintai-pengintai yang bersalah, mati karena tulah Tuhan.
  16. Bil 14:36,37
  17. 41.9 Israel dibinasakan bangsa Amalek karena bertindak tidak mentaati
  18. perintah Tuhan. Bil 14:40-45; Ul 1:41-44
 72. 42. Kembali melalui jalan ke arah Laut Teberau:
  1. 42.1 Seorang dilontari dengan batu karena melanggar hari Sabat.
  2. Bil 15:32-36
  3. 42.2 Pemberontakan Korah.
  4. Bil 16:1-19
  5. 42.3 Korah dihukum.
  6. Bil 16:30-35
  7. 42.4 Tuhan hendak menghukum dengan tulah.
  8. Bil 16:41-46
  9. 42.5 Tulah itu berhenti.
  10. Bil 16:47-50
  11. 42.6 Pilihan Allah atas Harun disahkan.
  12. Bil 17:1-13
 73. 43. Ke Rimon-Peros.
 74. Bil 33:19
 75. 44. Ke Libna atau Laban.
 76. Bil 33:20; Ul 1:1
 77. 45. Ke Risa.
 78. Bil 33:21
 79. 46. Ke Kehelata.
 80. Bil 33:22
 81. 47. Ke Har-Syafer.
 82. Bil 33:23
 83. 48. Ke Harada.
 84. Bil 33:24
 85. 49. Ke Makhelot.
 86. Bil 33:25
 87. 50. Ke Tahat.
 88. Bil 33:26
 89. 51. Ke Tarah.
 90. Bil 33:27
 91. 52. Ke Mitka.
 92. Bil 33:28
 93. 53. Ke Hasmona.
 94. Bil 33:29
 95. 54. Ke Moserot.
 96. Bil 33:30
 97. 55. Ke Bene-Yaakan.
 98. Bil 33:31
 99. 56. Ke Hor-Gidgad.
 100. Bil 33:32; Ul 10:7
 101. 57. Ke Yobata, atau daerah yang banyak sungainya.
 102. Bil 33:33; Ul 10:7
 103. 58. Beberapa tempat persinggahan ini mungkin dikunjungi juga.
 104. Ul 10:6,7; Bil 33:3-32
 105. 59. Ke Abrona.
 106. Bil 33:34
 107. 60. Ke Ezion-Geber.
 108. Bil 33:35
 109. 61. Ke Kadesy di padang gurun Zin:
  1. 61.1 Miryam mati dan dikuburkan.
  2. Bil 20:1
  3. 61.2 Pertengkaran yang kedua karena meminta air.
  4. Bil 20:2-6
  5. 61.3 Musa seharusnya berkata kepada bukit batu, tetapi ia memukulnya,
  6. sehingga ia tidak taat kepada Allah. Bil 20:7-11
  7. 61.4 Musa dan Harun dihukum.
  8. Bil 20:12
  9. 61.5 Dinamai Meriba untuk memperingati pertengkaran itu.
  10. Bil 20:13; 27:14
  11. 61.6 Perintah tentang Edom diberikan.
  12. Ul 2:3-6
  13. 61.7 Raja Edom melarang orang Israel melalui daerahnya.
  14. Bil 20:14-21; Hak 11:17
 110. 62. Ke Gunung Hor:
  1. 62.1 Harun meninggal.
  2. Bil 20:28,29; 33:38,39
  3. 62.2 Negeri Arad dikalahkan.
  4. Bil 21:1-3; 33:40
  5. 62.3 Dinamai Horma.
  6. Bil 21:2,3
 111. 63. Ke Zalmona:
  1. 63.1 Orang Israel melawan.
  2. Bil 21:4,5
  3. 63.2 Ular-ular tedung dikirim.
  4. Bil 21:6
  5. 63.3 Ular tedung dari tembaga ditaruh pada sebuah tiang.
  6. Bil 21:7-9
 112. 64. Ke Funon.
 113. Bil 33:42
 114. 65. Ke Obot.
 115. Bil 21:10; 33:43
 116. 66. Ke reruntuhan di Abarim di sebelah timur Moab.
 117. Bil 21:11; 33:44
  66.1 Peraturan-peraturan mengenai tanah Moab diberikan.
  Ul 2:8,9
  1. 66.1 Peraturan-peraturan mengenai tanah Moab diberikan.
  2. Ul 2:8,9
 118. 67. Ke Zered atau Dibon-Gad.
 119. Bil 21:12; 33:45
 120. 68. Ke Almon-Diblataim.
 121. Bil 33:46
 122. 69. Menyeberang sungai Zered:
 123. 70. Menyeberang sungai Amon.
 124. Bil 21:13-15; Ul 2:24
 125. 71. Ke Beer atau mata air.
 126. Bil 21:16
 127. 72. Ke Matana.
 128. Bil 21:18
 129. 73. Ke Nahaliel.
 130. Bil 21:19
 131. 74. Ke Bamot.
 132. Bil 21:19
 133. 75. Ke Pegunungan Abarim:
  1. 75.1 Orang Amori tidak mengizinkan orang Israel melalui negeri
  2. mereka. Bil 21:21-23; Ul 2:26-30
  3. 75.2 Sihon dikalahkan.
  4. Bil 21:23-32; Ul 2:32-36
  5. 75.3 Og dikalahkan.
  6. Bil 21:33-35; Ul 3:1-11
  7. 75.4 Bani Ruben dan bani Gad memperoleh daerah dari orang Amori.
  8. Bil 32:1-42; Ul 3:12-17
 134. 76. Kembali ke dataran Moab:
  1. 76.1 Balak memanggil Bileam.
  2. Bil 22:5,6,15-17
  3. 76.2 Bileam tidak diizinkan mengutuk Israel.
  4. Bil 22:9-41; Bil 23:1-24:25
  5. 76.3 Israel menyembah berhala karena menerima nasihat Bileam.
  6. Bil 25:1-3; Wahy 2:14
  7. 76.4 Israel dihukum.
  8. Bil 25:5,9
  9. 76.5 Penghitungan yang ketiga.
  10. Bil 26:1-62
  11. 76.6 Semua orang yang dihitung berumur dua puluh tahun ke atas,
  12. kecuali Kaleb dan Yosua, telah meninggal. Bil 26:63-65; 14:29
  13. 76.7 Penetapan tentang hak waris anak-anak perempuan.
  14. Bil 27:1-11; 36:1-9
  15. 76.8 Pemilihan Yosua.
  16. Bil 27:15-23
  17. 76.9 Midian dibinasakan dan Bileam dibunuh.
  18. Bil 25:17,18; 31:1-54
  19. 76.10 Sepuluh hukum diulangi lagi.
  20. Ul 1:3,5
  21. 76.11 Hukum itu ditulis oleh Musa.
  22. Ul 31:9
  23. 76.12 Musa melihat Kanaan.
  24. Ul 34:1-4
  25. 76.13 Musa mati dan dikuburkan.
  26. Ul 34:5,6
  27. 76.14 Yosua disuruh menyeberang sungai Yordan.
  28. Yos 1:2
  29. 76.15 Dua orang pengintai disuruh ke Yerikho.
  30. Yos 2:1
 135. 77. Menyeberang sungai Yordan.
 136. Yos 4:10
 137. 78. Melukiskan perjalanan jemaat.
 138. Kid 8:5; 1Pet 1:17TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA