TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Zakharia 3

  Boks Temuan
Penglihatan keempat: imam besar Yosua
3:1 Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua v  berdiri di hadapan Malaikat TUHAN sedang Iblis w  berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia 1 . 3:2 Lalu berkatalah Malaikat TUHAN kepada Iblis itu: "TUHAN kiranya menghardik engkau, x  hai Iblis 2 ! TUHAN, yang memilih y  Yerusalem, kiranya menghardik engkau! Bukankah dia ini puntung z  yang telah ditarik dari api? a " 3:3 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan Malaikat itu, 3:4 yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: "Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya." Dan kepada Yosua ia berkata: "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu b  dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu pakaian c  pesta 3 ." 3:5 Kemudian ia berkata: "Taruhlah serban d  tahir pada kepalanya!" Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang Malaikat TUHAN berdiri di situ. 3:6 Lalu Malaikat TUHAN itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya: 3:7 "Beginilah firman TUHAN semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan 4  dan melakukan tugas e  yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumah-Ku f  dan mengurus g  pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. h  3:8 Dengarkanlah, hai imam besar i  Yosua! Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu--sungguh kamu merupakan suatu lambang. j  Sebab, sesungguhnya Aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas 5 . k  3:9 Sebab sesungguhnya permata yang telah Kuserahkan kepada Yosua l --satu permata m  yang bermata tujuh 6  n --sesungguhnya Aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman TUHAN semesta alam, dan Aku akan menghapuskan kesalahan o  negeri ini dalam satu hari saja. 3:10 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, setiap orang dari padamu akan mengundang temannya duduk p  di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. q "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:1]  1  Full Life : IBLIS BERDIRI DI SEBELAH KANANNYA UNTUK MENDAKWA DIA.

Nas : Za 3:1

Yosua sedang mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Iblis, "si penuduh"

(lihat cat. --> Mat 4:10),

[atau ref. Mat 4:10]

berdiri untuk menentangnya, yang menunjukkan bahwa semua halangan dan perlawanan terhadap pembangunan kembali Bait Suci sesungguhnya berasal dari Iblis. Dia masih merupakan musuh kita, "pendakwa saudara-saudara kita" (Wahy 12:10) yang berusaha mengalahkan kita.

[3:2]  2  Full Life : MENGHARDIK ENGKAU, HAI IBLIS!

Nas : Za 3:2

Selaku wakil Israel, Yosua tidak dapat melawan Iblis, karena imam besar itu memakai jubah yang kotor (yaitu, dosa).

  1. 1) Allah sendiri melawan Iblis dan menghardiknya, karena Allah telah memilih Israel untuk melaksanakan rencana-Nya.
  2. 2) Israel merupakan "puntung yang disentak dari api". Api itu melambangkan penderitaan Israel dalam pembuangan Babel. Allah telah menuntun Israel melalui penderitaan-penderitaan ini, bukan untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk mendisiplin mereka dan mempersiapkan mereka untuk tugas yang lebih besar.

[3:4]  3  Full Life : MENGENAKAN KEPADAMU PAKAIAN PESTA.

Nas : Za 3:4

Jubah Yosua yang kotor ditanggalkan, yang melambangkan penghapusan dosa Yosua (dan Israel). Dia kemudian dikenakan pakaian pesta dengan serban yang bersih di kepalanya, yang menunjukkan pemulihan penuh kepada jabatan imam. Dosa Israel telah dihapuskan dan mereka dikenakan jubah kebenaran ilahi; pentahiran yang sama tersedia bagi kita melalui Kristus (Ef 1:7; Rom 1:16-17; 3:22,25-26).

[3:7]  4  Full Life : APABILA ENGKAU HIDUP MENURUT JALAN YANG KUTUNJUKKAN.

Nas : Za 3:7

Firman pribadi Allah kepada Yosua sangat mendorong dia untuk ikut Tuhan dan memenuhi syarat-syarat-Nya; apabila hal ini dilakukan Yosua, dia akan memimpin di Bait Suci, mengurus semua pelataran Allah di bumi, dan berhak menghampiri ruang takhta Allah di sorga, tempat malaikat melayani. Kita juga dengan leluasa dapat memasuki ruang sorga melalui doa jikalau berjalan di jalan Allah.

[3:8]  5  Full Life : HAMBA-KU, YAKNI SANG TUNAS.

Nas : Za 3:8

Yosua dan para imam lainnya merupakan lambang-lambang nubuat, yang menunjuk kepada pekerjaan hamba Allah, Sang Tunas

(lihat cat. --> Yes 4:2;

lihat cat. --> Yes 11:1;

lihat cat. --> Yer 23:5).

[atau ref. Yes 4:2; 11:1; Yer 23:5]

Malaikat Tuhan (Kristus), yang berdiri di situ sementara pentahiran dan pemulihan Yosua (ayat Za 3:5), di sini diperkenalkan sebagai Sang Tunas, tunas baru yang akan menanggung dosa-dosa kita sebagai korban karena dosa dan menyediakan penebusan kita (bd. Yes 53:1-6). Dia akan mengalahkan Iblis dengan mengenakan pakaian kotor dosa-dosa dunia pada diri-Nya sendiri dan dengan mati ganti kita.

[3:9]  6  Full Life : SATU PERMATA YANG BERMATA TUJUH.

Nas : Za 3:9

Permata ini adalah sebuah lambang lagi dari Mesias (bd. Yes 28:16; 1Pet 2:6). Mata tujuh melambangkan kesempurnaan wawasan, kemahatahuan, dan kecerdasan ilahi (bd. Wahy 5:6). Kristus akan menghapus dosa dalam satu hari, yaitu hari ketika Dia mengadakan pendamaian untuk dosa di salib.TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA