TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 28

  Boks Temuan
Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci
28:1 Daud mengumpulkan r  di Yerusalem segala pembesar s  Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 28:2 Lalu berdirilah raja Daud dan berkata: "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku! Aku bermaksud hendak t  mendirikan rumah perhentian u  untuk tabut perjanjian TUHAN dan untuk tumpuan kaki v  Allah kita; juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. w  28:3 Tetapi Allah telah berfirman kepadaku: x  Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, y  sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. z  28:4 Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku a  dari antara segenap puakku b  untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda c  menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. d  28:5 Dan dari antara anak-anakku sekalian--sebab banyak e  anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku--Ia telah memilih anakku Salomo f  untuk duduk di atas takhta g  pemerintahan TUHAN atas Israel. 28:6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan h  rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku i  dan Aku akan menjadi bapanya. 28:7 Dan Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan-Ku j  seperti sekarang ini. 28:8 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, k  jemaah TUHAN, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu: Peliharalah dan tuntutlah segala perintah l  TUHAN 1 , Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya m  kepada anak-anakmu yang kemudian. 28:9 Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu 2  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas n  dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati o  dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, p  maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan q  Dia maka Ia akan membuang r  engkau untuk selamanya. 28:10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." 28:11 Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana s  bangunan dari balai Bait Suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 28:12 Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya t  mengenai pelataran rumah TUHAN, dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang u  kudus; 28:13 mengenai rombongan-rombongan v  para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah di rumah TUHAN. 28:14 Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, 28:15 yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil w  emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. 28:16 Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja x  roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak; 28:17 selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor y  penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala; 28:18 juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan z  seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta a  yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi b  tabut perjanjian TUHAN. 28:19 Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh TUHAN, yang berisi petunjuk c  tentang segala pelaksanaan rencana d  itu. 28:20 Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, e  dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan f  engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. g  28:21 Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli h  dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[28:8]  1  Full Life : PELIHARALAH DAN TUNTUTLAH SEGALA PERINTAH TUHAN.

Nas : 1Taw 28:8

Syarat untuk mendirikan kerajaan Salomo ialah hidup yang taat dan setia kepada Allah. Pada mulanya Salomo memperhatikan nasihat ayahnya, tetapi kemudian dia meninggalkan Allah

(lihat cat. --> 1Raj 2:4;

lihat cat. --> 1Raj 11:1).

[atau ref. 1Raj 2:4; 1Raj 11:1]

[28:9]  2  Full Life : KENALLAH ALLAHNYA AYAHMU.

Nas : 1Taw 28:9

Instruksi Daud kepada Salomo ialah agar Salomo mengenal Allah, melayani, dan mencari Dia "dengan tulus ikhlas dan rela hati".

 1. 1) Mengenal Allah artinya memiliki pemahaman praktis tentang diri dan jalan-jalan-Nya serta hidup dalam persekutuan erat dengan Allah dan firman-Nya

  (lihat cat. --> Yoh 17:3; bd.

  lihat cat. --> Yoh 15:4).

  [atau ref. Yoh 17:3; 15:4]

 2. 2) Melayani Allah berarti mendambakan kasih karunia, kuasa kerajaan, dan kebenaran-Nya sedemikian rupa sehingga kita senantiasa berdoa untuk kehadiran-Nya yang aktif dalam kehidupan kita dan dengan sungguh-sungguh berusaha menaati kehendak-Nya

  (lihat cat. --> Mat 5:6

  [atau ref. Mat 5:6]

  mengenai lapar dan dahaga akan kebenaran).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA