TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 14:15-16

14:15 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> h <3588> wra <5610> hdh <2235> parhlyen <3928> (5627) apoluson <630> (5657) touv <3588> oclouv <3793> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> brwmata <1033>

14:16 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) apelyein <565> (5629) dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629)

Markus 6:35-37

6:35 kai <2532> hdh <2235> wrav <5610> pollhv <4183> genomenhv <1096> (5637) proselyontev <4334> (5631) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> elegon <3004> (5707) oti <3754> erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> hdh <2235> wra <5610> pollh <4183>

6:36 apoluson <630> (5657) autouv <846> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> touv <3588> kuklw <2945> agrouv <68> kai <2532> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

6:37 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629) kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> apelyontev <565> (5631) agoraswmen <59> (5661) dhnariwn <1220> diakosiwn <1250> artouv <740> kai <2532> dwsomen <1325> (5692) autoiv <846> fagein <5315> (5629)

Lukas 9:12-13

9:12 h <3588> de <1161> hmera <2250> hrxato <756> (5662) klinein <2827> (5721) proselyontev <4334> (5631) de <1161> oi <3588> dwdeka <1427> eipan <3004> (5627) autw <846> apoluson <630> (5657) ton <3588> oclon <3793> ina <2443> poreuyentev <4198> (5679) eiv <1519> tav <3588> kuklw <2945> kwmav <2968> kai <2532> agrouv <68> kataluswsin <2647> (5661) kai <2532> eurwsin <2147> (5632) episitismon <1979> oti <3754> wde <5602> en <1722> erhmw <2048> topw <5117> esmen <1510> (5748)

9:13 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> dote <1325> (5628) autoiv <846> fagein <5315> (5629) umeiv <5210> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ouk <3756> eisin <1510> (5748) hmin <2254> pleion <4119> h <2228> artoi <740> pente <4002> kai <2532> icyuev <2486> duo <1417> ei <1487> mhti <3385> poreuyentev <4198> (5679) hmeiv <2249> agoraswmen <59> (5661) eiv <1519> panta <3956> ton <3588> laon <2992> touton <5126> brwmata <1033>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA