TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kejadian 6:18

Konteks
6:18 Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjian-Ku 1 , y  dan engkau akan masuk ke dalam bahtera z  itu: engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan isterimu dan isteri anak-anakmu.

Kejadian 7:1

Konteks
Air bah
7:1 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, f  sebab engkaulah yang Kulihat benar g  di hadapan-Ku di antara orang zaman ini.

Kejadian 9:9

Konteks
9:9 "Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu 2  a  dan dengan keturunanmu,

Kejadian 9:11-13

Konteks
9:11 Maka Kuadakan perjanjian-Ku b  dengan kamu, c  bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. d " 9:12 Dan Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian e  yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya: f  9:13 Busur-Ku g  Kutaruh di awan 3 , supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.

Kejadian 9:15-16

Konteks
9:15 maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku i  yang telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. j  9:16 Jika busur k  itu ada di awan, maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjian-Ku l  yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi."

Kejadian 17:2

Konteks
17:2 Aku akan mengadakan perjanjian 4  antara Aku dan engkau, y  dan Aku akan membuat engkau sangat banyak. z "

Kejadian 17:4

Konteks
17:4 "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: b  Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. c 

Kejadian 17:7

Konteks
17:7 Aku akan mengadakan perjanjian h  i  antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian j  k  yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu 5  l  dan Allah keturunanmu. m 

Kejadian 17:9-10

Konteks
17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, r  engkau dan keturunanmu turun-temurun. s  17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; t 

Kejadian 17:13-14

Konteks
17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; y  maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian z  yang kekal. 17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, a  maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: b  ia telah mengingkari perjanjian-Ku. c "

Kejadian 17:19

Konteks
17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki n  bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, o  dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia p  menjadi perjanjian q  yang kekal untuk keturunannya.

Kejadian 17:21

Konteks
17:21 Tetapi perjanjian-Ku u  akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu v  tahun yang akan datang w  pada waktu seperti ini juga."

Kejadian 22:12

Konteks
22:12 Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah 6 , a  dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu b  yang tunggal kepada-Ku."

Kejadian 22:16

Konteks
22:16 kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku j  sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu k  yang tunggal kepada-Ku,

Kejadian 22:18

Konteks
22:18 Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, q  karena engkau mendengarkan r  firman-Ku 7 ."

Kejadian 26:5

Konteks
26:5 karena Abraham telah mendengarkan k  firman-Ku 8  dan memelihara kewajibannya kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan l  dan hukum-Ku. m "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[6:18]  1 Full Life : DENGAN ENGKAU AKU AKAN MENGADAKAN PERJANJIAN-KU.

Nas : Kej 6:18

Melalui perjanjian ini, Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia akan selamat dari hukuman melalui air bah. Nuh menanggapi perjanjian Allah ini dengan percaya kepada Dia dan Firman-Nya (ayat Kej 6:13; Ibr 11:7). Imannya ditunjukkan dalam tanggapan "ketakutan kudus" (Ibr 11:7 -- versi Inggris NIV) dan tindakannya mempersiapkan dan memasuki bahtera itu (ayat Kej 6:22; 7:7;

lihat cat. --> 1Pet 3:21;

[atau ref. 1Pet 3:21]

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

[9:9]  2 Full Life : AKU MENGADAKAN PERJANJIAN-KU DENGAN KAMU.

Nas : Kej 9:9-17

Ayat-ayat ini berbicara tentang perjanjian Allah dengan umat manusia dan alam. Di dalamnya Allah berjanji untuk tidak lagi membinasakan bumi dan semua makhluk hidup dengan air bah (ayat Kej 9:11,15).

[9:13]  3 Full Life : BUSUR-KU KUTARUH DI AWAN.

Nas : Kej 9:13

Pelangi merupakan tanda Allah dan peringatan terus-menerus mengenai janji-Nya untuk tidak lagi memusnahkan semua penghuni bumi dengan air bah. Pelangi seharusnya mengingatkan kita akan kemurahan dan kesetiaan Allah kepada firman-Nya.

[17:2]  4 Full Life : MENGADAKAN PERJANJIAN

Nas : Kej 17:2

(versi Inggris NIV -- perjanjian-Ku). Dahulu Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Abram untuk memberikan kepadanya negeri perjanjian (pasal Kej 15:1-21); kini Dia memperbaharui janji tersebut dengan menyatakan bahwa dari keturunan Abram akan muncul banyak bangsa dan raja (ayat Kej 17:6), bahwa Tuhan akan menjadi Allah atas keturunannya itu, dan bahwa Sarai istrinya itu, akan melahirkan seorang putra serta menjadi ibu dari berbagai bangsa dan raja (ayat Kej 17:15-16). Abram dan keturunannya akan melihat penggenapan perjanjian itu ketika mereka mengikat diri kepada Allah dan kewajiban-kewajiban perjanjian (ayat Kej 17:9-14;

lihat cat. --> Kej 15:6).

[atau ref. Kej 15:6]

[17:7]  5 Full Life : AKU MENJADI ALLAHMU.

Nas : Kej 17:7

Hakikat dan realitas perjanjian Abraham ialah Allah yang memberikan diri-Nya kepada Abraham dan keturunannya (ayat Kej 17:7-8). Janji Allah untuk "menjadi Allahmu" adalah janji terbesar dalam Alkitab. Janji ini merupakan janji pertama yang melandasi semua janji lainnya. Ini berarti bahwa Allah tanpa pamrih mengikat diri kepada umat-Nya yang setia untuk menjadi Allah mereka, perisai, dan upah mereka (bd.

lihat cat. --> Kej 15:1).

[atau ref. Kej 15:1]

Ini juga berarti bahwa kasih karunia, pengampunan, janji-janji, perlindungan, bimbingan, kebaikan, pertolongan, dan berkat diberikan kepada mereka di dalam kasih (bd. Yer 11:4; 24:7; 30:22; 32:28; Yeh 11:20; Yeh 36:28; Za 8:8). Semua orang Kristen mewarisi janji yang sama melalui iman kepada Kristus (Gal 3:15).

[22:12]  6 Full Life : KUKETAHUI SEKARANG, BAHWA ENGKAU TAKUT AKAN ALLAH.

Nas : Kej 22:12

Ketika Abraham mulai melaksanakan upacara persembahan (ayat Kej 22:10), Allah melihat bahwa dia sudah membuat penyerahan sempurna dalam hatinya. Tuhan kini tahu bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Allah dan perhatian terutamanya adalah melakukan kehendak Allah.

[22:18]  7 Full Life : KARENA ENGKAU MENDENGARKAN FIRMAN-KU.

Nas : Kej 22:18

Karena ketaatan Abraham yang tulus dan sungguh-sungguh, yang ditunjukkan dengan kesediaannya untuk mengorbankan putranya, Abraham diberi tahu bahwa Allah akan melanjutkan perjanjian-Nya dengan-Nya

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN ABRAHAM, ...).

"Keturunan" yang akhirnya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ialah Kristus Yesus (Gal 3:8,16,18;

lihat art. PANGGILAN ABRAHAM).

[26:5]  8 Full Life : KARENA ABRAHAM TELAH MENDENGARKAN FIRMAN-KU

Nas : Kej 26:5

(versi Inggris NIV -- Karena Abraham menaati). Allah mengangkat Abraham sebagai teladan ketaatan yang bersumber pada iman (bd. Rom 1:5; Rom 16:26). Abraham telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Karena itulah Allah memberkatinya. Ishak dan semua orang percaya harus berusaha menyamai iman dan ketaatan Abraham jikalau mereka berharap akan ikut memperoleh bagian dalam janji-janji perjanjian dan keselamatan Allah (bd. Im 26:14-15,46; Ul 11:1).TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA