TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 3:1-30

3:1 <0895> lbb <04083> tnydmb <01757> arwd <01236> teqbb <06966> hmyqa <08353> ts <0521> Nyma <06613> hytp <08361> Nyts <0521> Nyma <07314> hmwr <01722> bhd <01768> yd <06755> Mlu <05648> dbe <04430> aklm <05020> rundkwbn(3:1)

3:1 etouv <2094> oktwkaidekatou naboucodonosor o <3588> basileuv <935> epoihsen <4160> eikona <1504> crushn uqov <5311> authv <846> phcewn <4083> exhkonta <1835> eurov authv <846> phcewn <4083> ex <1803> kai <2532> esthsen <2476> authn <846> en <1722> pediw deira en <1722> cwra <5561> babulwnov <897>

3:2 <04430> aklm <05020> rundkwbn <06966> Myqh <01768> yd <06755> amlu <02597> tknxl <0858> atml <04083> atnydm <07984> ynjls <03606> lkw <08614> aytpt <01884> ayrbtd <01411> ayrbdg <0148> ayrzgrda <06347> atwxpw <05460> ayngo <0324> aynprdsxal <03673> snkml <07972> xls <04430> aklm <05020> rundkwbnw(3:2)

3:2 kai <2532> apesteilen <649> sunagagein <4863> touv <3588> upatouv kai <2532> touv <3588> strathgouv <4755> kai <2532> touv <3588> toparcav hgoumenouv <2233> kai <2532> turannouv <5181> kai <2532> touv <3588> ep <1909> exousiwn <1849> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> twn <3588> cwrwn <5561> elyein <2064> eiv <1519> ta <3588> egkainia <1456> thv <3588> eikonov <1504> hv <3739> esthsen <2476> naboucodonosor o <3588> basileuv <935>

3:3 <05020> rundkwbn <06966> Myqh <01768> yd <06755> amlu <06903> lbql <06966> *Nymyqw {Nymaqw} <04430> aklm <05020> rundkwbn <06966> Myqh <01768> yd <06755> amlu <02597> tknxl <04083> atnydm <07984> ynjls <03606> lkw <08614> aytpt <01884> ayrbtd <01411> ayrbdg <0148> ayrzgrda <06347> atwxpw <05460> ayngo <0324> aynprdsxa <03673> Nysnktm <0116> Nydab(3:3)

3:3 kai <2532> sunhcyhsan <4863> oi <3588> toparcai upatoi strathgoi <4755> hgoumenoi <2233> turannoi <5181> megaloi <3173> oi <3588> ep <1909> exousiwn <1849> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> cwrwn <5561> eiv <1519> ton <3588> egkainismon thv <3588> eikonov <1504> hv <3739> esthsen <2476> naboucodonosor o <3588> basileuv <935> kai <2532> eisthkeisan <2476> enwpion <1799> thv <3588> eikonov <1504> hv <3739> esthsen <2476> naboucodonosor

3:4 <03961> aynslw <0524> ayma <05972> aymme <0560> Nyrma <0> Nwkl <02429> lyxb <07123> arq <03744> azwrkw(3:4)

3:4 kai <2532> o <3588> khrux <2783> eboa <994> en <1722> iscui <2479> umin <4771> legetai <3004> laoi <2992> fulai <5443> glwssai <1100>

3:5 <04430> aklm <05020> rundkwbn <06966> Myqh <01768> yd <01722> abhd <06755> Mlul <05457> Nwdgotw <05308> Nwlpt <02170> armz <02178> ynz <03606> lkw <05481> hynpmwo <06460> Nyrtnop <05443> akbo <07030> *owrtq {owrtyq} <04953> atyqwrsm <07162> anrq <07032> lq <08086> Nwemst <01768> yd <05732> andeb(3:5)

3:5 h <3739> an <302> wra <5610> akoushte <191> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> salpiggov <4536> suriggov te <5037> kai <2532> kiyarav <2788> sambukhv kai <2532> qalthriou kai <2532> sumfwniav <4858> kai <2532> pantov <3956> genouv <1085> mousikwn <3451> piptontev <4098> proskuneite <4352> th <3588> eikoni <1504> th <3588> crush h <3739> esthsen <2476> naboucodonosor o <3588> basileuv <935>

3:6 <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <01459> awgl <07412> amrty <08160> ates <0> hb <05457> dgoyw <05308> lpy <03809> al <01768> yd <04479> Nmw(3:6)

3:6 kai <2532> ov <3739> an <302> mh <3165> peswn <4098> proskunhsh <4352> auth <846> th <3588> wra <5610> emblhyhsetai <1685> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> thn <3588> kaiomenhn <2545>

3:7 <04430> aklm <05020> rundkwbn <06966> Myqh <01768> yd <01722> abhd <06755> Mlul <05457> Nydgo <03961> aynslw <0524> ayma <05972> aymme <03606> lk <05308> Nylpn <02170> armz <02178> ynz <03606> lkw <06460> Nyrjnop <05443> akbv <07030> *owrtq {ortyq} <04953> atyqwrsm <07162> anrq <07032> lq <05972> aymme <03606> lk <08086> Nyems <01768> ydk <02166> anmz <0> hb <01836> hnd <06903> lbq <03606> lk(3:7)

3:7 kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> hkousan <191> oi <3588> laoi <2992> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> salpiggov <4536> suriggov te <5037> kai <2532> kiyarav <2788> sambukhv kai <2532> qalthriou kai <2532> sumfwniav <4858> kai <2532> pantov <3956> genouv <1085> mousikwn <3451> piptontev <4098> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> fulai <5443> glwssai <1100> prosekunoun <4352> th <3588> eikoni <1504> th <3588> crush h <3739> esthsen <2476> naboucodonosor o <3588> basileuv <935>

3:8 <03062> aydwhy <01768> yd <07170> Nwhyurq <0399> wlkaw <03779> Nyadvk <01400> Nyrbg <07127> wbrq <02166> anmz <0> hb <01836> hnd <06903> lbq <03606> lk(3:8)

3:8 tote <5119> proshlyosan <4334> andrev <435> caldaioi <5466> kai <2532> diebalon <1225> touv <3588> ioudaiouv <2453>

3:9 <02418> yyx <05957> Nymlel <04430> aklm <04430> aklm <05020> rundkwbnl <0560> Nyrmaw <06032> wne(3:9)

3:9 tw <3588> basilei <935> naboucodonosor basileu <935> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> zhyi <2198>

3:10 <01722> abhd <06755> Mlul <05457> dgoyw <05308> lpy <02170> armz <02178> ynz <03606> lkw <05481> *hynpwow {hynpyow} <06460> Nyrtnop <05443> akbv <07030> *owrtq {ortyq} <04953> atyqrsm <07162> anrq <07032> lq <08086> emsy <01768> yd <0606> sna <03606> lk <01768> yd <02942> Mej <07761> tmv <04430> aklm <0607> *tna {htna} (3:10)

3:10 su <4771> basileu <935> eyhkav <5087> dogma <1378> panta <3956> anyrwpon <444> ov <3739> an <302> akoush <191> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> salpiggov <4536> suriggov te <5037> kai <2532> kiyarav <2788> sambukhv kai <2532> qalthriou kai <2532> sumfwniav <4858> kai <2532> pantov <3956> genouv <1085> mousikwn <3451>

3:11 <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <01459> awgl <07412> amrty <05457> dgoyw <05308> lpy <03809> al <01768> yd <04479> Nmw(3:11)

3:11 kai <2532> mh <3165> peswn <4098> proskunhsh <4352> th <3588> eikoni <1504> th <3588> crush emblhyhsetai <1685> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> thn <3588> kaiomenhn <2545>

3:12 o <05457> Nydgo <03809> al <06966> tmyqh <01768> yd <01722> abhd <06755> Mlulw <06399> Nyxlp <03809> al <0426> *Khlal {Kyhlal} <02942> Mej <04430> aklm <05921> *Kle {Kyle} <07761> wmv <03809> al <0479> Kla <01400> ayrbg <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <0895> lbb <04083> tnydm <05673> tdybe <05922> le <03487> Nwhty <04483> tynm <01768> yd <03062> Nyadwhy <01400> Nyrbg <0383> ytya(3:12)

3:12 eisin <1510> andrev <435> ioudaioi <2453> ouv <3739> katesthsav <2525> epi <1909> ta <3588> erga <2041> thv <3588> cwrav <5561> babulwnov <897> sedrac misac abdenagw oi <3588> andrev <435> ekeinoi <1565> ouc <3364> uphkousan <5219> basileu <935> tw <3588> dogmati <1378> sou <4771> toiv <3588> yeoiv <2316> sou <4771> ou <3364> latreuousin <3000> kai <2532> th <3588> eikoni <1504> th <3588> crush h <3739> esthsav <2476> ou <3364> proskunousin <4352>

3:13 <04430> aklm <06925> Mdq <0858> wytyh <0479> Kla <01400> ayrbg <0116> Nydab <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krdsl <0858> hytyhl <0560> rma <02528> hmxw <07266> zgrb <05020> rundkwbn <0116> Nydab(3:13)

3:13 tote <5119> naboucodonosor en <1722> yumw <2372> kai <2532> orgh <3709> eipen agagein <71> ton <3588> sedrac misac kai <2532> abdenagw kai <2532> hcyhsan <71> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

3:14 <05457> Nydgo <03809> al <06966> tmyqh <01768> yd <01722> abhd <06755> Mlulw <06399> Nyxlp <0383> Nwkytya <03809> al <0426> yhlal <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <06656> aduh <0> Nwhl <0560> rmaw <05020> rundkbn <06032> hne(3:14)

3:14 kai <2532> apekriyh naboucodonosor kai <2532> eipen autoiv <846> ei <1487> alhywv <230> sedrac misac abdenagw toiv <3588> yeoiv <2316> mou <1473> ou <3364> latreuete <3000> kai <2532> th <3588> eikoni <1504> th <3588> crush h <3739> esthsa <2476> ou <3364> proskuneite <4352>

3:15 <03028> ydy <04481> Nm <07804> Nwknbzysy <01768> yd <0426> hla <01932> awh <04479> Nmw <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <01459> awgl <07412> Nwmrtt <08160> htes <0> hb <05457> Nwdgot <03809> al <02006> Nhw <05648> tdbe <01768> yd <06755> amlul <05457> Nwdgotw <05308> Nwlpt <02170> armz <02178> ynz <03606> lkw <05481> hynpmwow <06460> Nyrtnop <05443> akbv <07030> *owrtq {ortyq} <04953> atyqwrsm <07162> anrq <07032> lq <08086> Nwemst <01768> yd <05732> andeb <01768> yd <06263> Nydyte <0383> Nwkytya <02006> Nh <03705> Nek(3:15)

3:15 nun <3568> oun <3767> ei <1487> ecete <2192> etoimwv <2092> ina <2443> wv <3739> an <302> akoushte <191> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> salpiggov <4536> suriggov te <5037> kai <2532> kiyarav <2788> sambukhv kai <2532> qalthriou kai <2532> sumfwniav <4858> kai <2532> pantov <3956> genouv <1085> mousikwn <3451> pesontev <4098> proskunhshte <4352> th <3588> eikoni <1504> h <3739> epoihsa <4160> ean <1437> de <1161> mh <3165> proskunhshte <4352> auth <846> th <3588> wra <5610> emblhyhsesye <1685> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> thn <3588> kaiomenhn <2545> kai <2532> tiv <5100> estin <1510> yeov <2316> ov <3739> exeleitai <1807> umav <4771> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473>

3:16 <08421> Ktwbthl <06600> Mgtp <01836> hnd <05922> le <0586> hnxna <02818> Nyxsx <03809> al <05020> rundkwbn <04430> aklml <0560> Nyrmaw <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <06032> wne(3:16)

3:16 kai <2532> apekriyhsan sedrac misac abdenagw legontev <3004> tw <3588> basilei <935> naboucodonosor ou <3364> creian <5532> ecomen <2192> hmeiv <1473> peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> toutou <3778> apokriyhnai soi <4771>

3:17 <07804> bzysy <04430> aklm <03028> Kdy <04481> Nmw <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <04481> Nm <07804> antwbzysl <03202> lky <06399> Nyxlp <0586> anxna <01768> yd <0426> anhla <0383> ytya <02006> Nh(3:17)

3:17 estin <1510> gar <1063> yeov <2316> w <3739> hmeiv <1473> latreuomen <3000> dunatov <1415> exelesyai <1807> hmav <1473> ek <1537> thv <3588> kaminou <2575> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> basileu <935> rusetai hmav <1473>

3:18 o <05457> dgon <03809> al <06966> tmyqh <01768> yd <01722> abhd <06755> Mlulw <06399> Nyxlp <0383> *antya {anytya} <03809> al <0426> *Kyhlal <01768> yd <04430> aklm <0> Kl <01934> awhl <03046> eydy <03809> al <02006> Nhw(3:18)

3:18 kai <2532> ean <1437> mh <3165> gnwston <1110> estw <1510> soi <4771> basileu <935> oti <3754> toiv <3588> yeoiv <2316> sou <4771> ou <3364> latreuomen <3000> kai <2532> th <3588> eikoni <1504> th <3588> crush h <3739> esthsav <2476> ou <3364> proskunoumen <4352>

3:19 <0228> hyzml <02370> hzx <01768> yd <05922> le <07655> hebs <02298> dx <0861> anwtal <0228> azml <0560> rmaw <06032> hne <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <05922> le <08133> *yntsa {wntsa} <0600> yhwpna <06755> Mluw <02528> amx <04391> ylmth <05020> rundkwbn <0116> Nydab(3:19)

3:19 tote <5119> naboucodonosor eplhsyh yumou <2372> kai <2532> h <3588> oqiv <3799> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> hlloiwyh epi <1909> sedrac misac kai <2532> abdenagw kai <2532> eipen ekkausai <1572> thn <3588> kaminon <2575> eptaplasiwv ewv <2193> ou <3739> eiv <1519> telov <5056> ekkah <1572>

3:20 <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwtal <07412> amrml <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krdsl <03729> htpkl <0560> rma <02429> hlyxb <01768> yd <02429> lyx <01401> yrbg <01400> Nyrbglw(3:20)

3:20 kai <2532> andrav <435> iscurouv <2478> iscui <2479> eipen pedhsantav ton <3588> sedrac misac kai <2532> abdenagw embalein <1685> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> thn <3588> kaiomenhn <2545>

3:21 <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <01459> awgl <07412> wymrw <03831> Nwhysblw <03737> Nwhtlbrkw <06361> *Nwhysjp {Nwhysyjp} <05622> Nwhylbrob <03729> wtpk <0479> Kla <01400> ayrbg <0116> Nydab(3:21)

3:21 tote <5119> oi <3588> andrev <435> ekeinoi <1565> epedhyhsan sun <4862> toiv <3588> sarabaroiv autwn <846> kai <2532> tiaraiv kai <2532> periknhmisi kai <2532> endumasin <1742> autwn <846> kai <2532> eblhyhsan <906> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> kaminou <2575> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545>

3:22 <05135> arwn <01768> yd <07631> abybs <01994> Nwmh <06992> ljq <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krdsl <05267> wqoh <01768> yd <0479> Kla <01400> ayrbg <03493> aryty <0228> hza <0861> anwtaw <02685> hpuxm <04430> aklm <04406> tlm <01768> yd <04481> Nm <01836> hnd <06903> lbq <03606> lk(3:22)

3:22 epei <1893> to <3588> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> uperiscuen kai <2532> h <3588> kaminov <2575> exekauyh <1572> ek <1537> perissou <4053>

3:23 P <03729> Nytpkm <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <01459> awgl <05308> wlpn <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <08532> Nwhtlt <0479> Kla <01400> ayrbgw(3:23)

3:23 kai <2532> oi <3588> treiv <5140> outoi <3778> sedrac misac kai <2532> abdenagw epeson <4098> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> kaminou <2575> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545> pepedhmenoi (3:24) kai <2532> periepatoun <4043> en <1722> mesw <3319> thv <3588> flogov <5395> umnountev <5214> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eulogountev <2127> ton <3588> kurion <2962>

3:24 <04430> aklm <03330> abyuy <04430> aklml <0560> Nyrmaw <06032> Nyne <03729> Nytpkm <05135> arwn <01459> awgl <07412> anymr <08532> atlt <01400> Nyrbg <03809> alh <01907> yhwrbdhl <0560> rmaw <06032> hne <0927> hlhbthb <06966> Mqw <08429> hwt <04430> aklm <05020> rundkwbn <0116> Nyda(3:24)

3:24 (3:91) kai <2532> naboucodonosor hkousen <191> umnountwn <5214> autwn <846> kai <2532> eyaumasen <2296> kai <2532> exanesth en <1722> spoudh <4710> kai <2532> eipen toiv <3588> megistasin autou <846> ouci <3364> andrav <435> treiv <5140> ebalomen <906> eiv <1519> meson <3319> tou <3588> purov <4442> pepedhmenouv kai <2532> eipan tw <3588> basilei <935> alhywv <230> basileu <935>

3:25 o <0426> Nyhla <01247> rbl <01821> hmd <07244> *haeybr {ayeybr} <01768> yd <07299> hwrw <0> Nwhb <0383> ytya <03809> al <02257> lbxw <05135> arwn <01459> awgb <01981> Nyklhm <08271> Nyrs <0703> hebra <01400> Nyrbg <02370> hzx <0576> hna <01888> ah <0560> rmaw <06032> hne(3:25)

3:25 (3:92) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> idou <2400> egw <1473> orw <3708> andrav <435> tessarav <5064> lelumenouv <3089> kai <2532> peripatountav <4043> en <1722> mesw <3319> tou <3588> purov <4442> kai <2532> diafyora <1312> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autoiv <846> kai <2532> h <3588> orasiv <3706> tou <3588> tetartou <5067> omoia <3664> uiw <5207> yeou <2316>

3:26 <05135> arwn <01459> awg <04481> Nm <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <05312> Nyqpn <0116> Nydab <0858> wtaw <05312> wqp <05943> *hale {ayle} <0426> ahla <01768> yd <05649> yhwdbe <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <0560> rmaw <06032> hne <03345> atdqy <05135> arwn <0861> Nwta <08651> ertl <05020> rundkwbn <07127> brq <0116> Nydab(3:26)

3:26 (3:93) tote <5119> proshlyen <4334> naboucodonosor prov <4314> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> kaminou <2575> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545> kai <2532> eipen sedrac misac abdenagw oi <3588> douloi <1401> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> exelyete <1831> kai <2532> deute <1205> kai <2532> exhlyon <1831> sedrac misac abdenagw ek <1537> mesou <3319> tou <3588> purov <4442>

3:27 <0> Nwhb <05709> tde <03809> al <05135> rwn <07382> xyrw <08133> wns <03809> al <05622> Nwhylbrow <02761> Krxth <03809> al <07217> Nwhsar <08177> revw <01655> Nwhmsgb <05135> arwn <07981> jls <03809> al <01768> yd <0479> Kla <01400> ayrbgl <02370> Nyzx <04430> aklm <01907> yrbdhw <06347> atwxpw <05460> ayngo <0324> aynprdsxa <03673> Nysnktmw(3:27)

3:27 (3:94) kai <2532> sunagontai <4863> oi <3588> satrapai kai <2532> oi <3588> strathgoi <4755> kai <2532> oi <3588> toparcai kai <2532> oi <3588> dunastai <1413> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eyewroun <2334> touv <3588> andrav <435> oti <3754> ouk <3364> ekurieusen <2961> to <3588> pur <4442> tou <3588> swmatov <4983> autwn <846> kai <2532> h <3588> yrix <2359> thv <3588> kefalhv <2776> autwn <846> ouk <3364> eflogisyh <5394> kai <2532> ta <3588> sarabara autwn <846> ouk <3364> hlloiwyh kai <2532> osmh <3744> purov <4442> ouk <3364> hn <1510> en <1722> autoiv <846>

3:28 <0426> Nwhhlal <03861> Nhl <0426> hla <03606> lkl <05457> Nwdgoy <03809> alw <06399> Nwxlpy <03809> al <01768> yd <01655> *Nwhmsg {Nwhymsg} <03052> wbhyw <08133> wyns <04430> aklm <04406> tlmw <05922> yhwle <07365> wuxrth <01768> yd <05649> yhwdbel <07804> bzysw <04398> hkalm <07972> xls <01768> yd <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <01768> yd <0426> Nwhhla <01289> Kyrb <0560> rmaw <05020> rundkwbn <06032> hne(3:28)

3:28 (3:95) kai <2532> apekriyh naboucodonosor kai <2532> eipen euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> tou <3588> sedrac misac abdenagw ov <3739> apesteilen <649> ton <3588> aggelon <32> autou <846> kai <2532> exeilato <1807> touv <3588> paidav <3816> autou <846> oti <3754> epepoiyeisan <3982> ep <1909> autw <846> kai <2532> to <3588> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> hlloiwsan kai <2532> paredwkan <3860> ta <3588> swmata <4983> autwn <846> eiv <1519> pur <4442> opwv <3704> mh <3165> latreuswsin <3000> mhde <3366> proskunhswsin <4352> panti <3956> yew <2316> all <235> h <2228> tw <3588> yew <2316> autwn <846>

3:29 <01836> hndk <05338> hluhl <03202> lky <01768> yd <0321> Nrxa <0426> hla <0383> ytya <03809> al <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <07739> hwtsy <05122> ylwn <01005> htybw <05648> dbety <01917> Nymdh <05665> awgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krds <01768> yd <0426> Nwhhla <05922> le <07955> *wls {hls} <0560> rmay <01768> yd <03961> Nslw <0524> hma <05972> Me <03606> lk <01768> yd <02942> Mej <07761> Myv <04481> ynmw(3:29)

3:29 (3:96) kai <2532> egw <1473> ektiyemai <1620> dogma <1378> pav <3956> laov <2992> fulh <5443> glwssa <1100> h <3739> an <302> eiph blasfhmian <988> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> sedrac misac abdenagw eiv <1519> apwleian <684> esontai <1510> kai <2532> oi <3588> oikoi <3624> autwn <846> eiv <1519> diarpaghn kayoti <2530> ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> eterov <2087> ostiv <3748> dunhsetai <1410> rusasyai outwv <3778>

3:30 P <0895> lbb <04083> tnydmb <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krdsl <06744> xluh <04430> aklm <0116> Nydab(3:30)

3:30 (3:97) tote <5119> o <3588> basileuv <935> kateuyunen <2720> ton <3588> sedrac misac abdenagw en <1722> th <3588> cwra <5561> babulwnov <897> kai <2532> hxiwsen <515> autouv <846> hgeisyai <2233> pantwn <3956> twn <3588> ioudaiwn <2453> twn <3588> ontwn <1510> en <1722> th <3588> basileia <932> autou <846>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.17 detik
dipersembahkan oleh YLSA