TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 35

35:1 <03898> ymxl <0853> ta <03898> Mxl <03401> ybyry <0853> ta <03068> hwhy <07378> hbyr <01732> dwdl(35:1)

35:1 (34:1) tw <3588> dauid dikason kurie <2962> touv <3588> adikountav <91> me <1473> polemhson <4170> touv <3588> polemountav <4170> me <1473>

35:2 <05833> ytrzeb <06965> hmwqw <06793> hnuw <04043> Ngm <02388> qzxh(35:2)

35:2 (34:2) epilabou oplou <3696> kai <2532> yureou <2375> kai <2532> anasthyi <450> eiv <1519> bohyeian <996> mou <1473>

35:3 <0589> yna <03444> Ktesy <05315> yspnl <0559> rma <07291> ypdr <07125> tarql <05462> rgow <02595> tynx <07324> qrhw(35:3)

35:3 (34:3) ekceon <1632> romfaian kai <2532> sugkleison <4788> ex <1537> enantiav <1727> twn <3588> katadiwkontwn <2614> me <1473> eipon th <3588> quch <5590> mou <1473> swthria <4991> sou <4771> egw <1473> eimi <1510>

35:4 <07451> yter <02803> ybsx <02659> wrpxyw <0268> rwxa <05472> wgoy <05315> yspn <01245> ysqbm <03637> wmlkyw <0954> wsby(35:4)

35:4 (34:4) aiscunyhtwsan <153> kai <2532> entraphtwsan <1788> oi <3588> zhtountev <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> apostrafhtwsan <654> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> kataiscunyhtwsan <2617> oi <3588> logizomenoi <3049> moi <1473> kaka <2556>

35:5 <01760> hxwd <03068> hwhy <04397> Kalmw <07307> xwr <06440> ynpl <04671> Umk <01961> wyhy(35:5)

35:5 (34:5) genhyhtwsan <1096> wsei <5616> cnouv kata <2596> proswpon <4383> anemou <417> kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> ekylibwn autouv <846>

35:6 <07291> Mpdr <03068> hwhy <04397> Kalmw <02519> twqlqlxw <02822> Ksx <01870> Mkrd <01961> yhy(35:6)

35:6 (34:6) genhyhtw <1096> h <3588> odov <3598> autwn <846> skotov <4655> kai <2532> olisyhma kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> katadiwkwn <2614> autouv <846>

35:7 <05315> yspnl <02658> wrpx <02600> Mnx <07568> Mtsr <07845> txs <0> yl <02934> wnmj <02600> Mnx <03588> yk(35:7)

35:7 (34:7) oti <3754> dwrean <1431> ekruqan <2928> moi <1473> diafyoran <1312> pagidov <3803> autwn <846> mathn <3155> wneidisan <3679> thn <3588> quchn <5590> mou <1473>

35:8 <0> hb <05307> lpy <07722> hawsb <03920> wdklt <02934> Nmj <0834> rsa <07568> wtsrw <03045> edy <03808> al <07722> haws <0935> whawbt(35:8)

35:8 (34:8) elyetw <2064> autoiv <846> pagiv <3803> hn <3739> ou <3364> ginwskousin <1097> kai <2532> h <3588> yhra <2339> hn <3739> ekruqan <2928> sullabetw <4815> autouv <846> kai <2532> en <1722> th <3588> pagidi <3803> pesountai <4098> en <1722> auth <846>

35:9 <03444> wtewsyb <07797> vyvt <03068> hwhyb <01523> lygt <05315> yspnw(35:9)

35:9 (34:9) h <3588> de <1161> quch <5590> mou <1473> agalliasetai epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> terfyhsetai epi <1909> tw <3588> swthriw <4992> autou <846>

35:10 <01497> wlzgm <034> Nwybaw <06041> ynew <04480> wnmm <02389> qzxm <06041> yne <05337> lyum <03644> Kwmk <04310> ym <03068> hwhy <0559> hnrmat <06106> ytwmue <03605> lk(35:10)

35:10 (34:10) panta <3956> ta <3588> osta <3747> mou <1473> erousin kurie <2962> tiv <5100> omoiov <3664> soi <4771> ruomenov ptwcon <4434> ek <1537> ceirov <5495> sterewterwn <4731> autou <846> kai <2532> ptwcon <4434> kai <2532> penhta <3993> apo <575> twn <3588> diarpazontwn auton <846>

35:11 <07592> ynwlasy <03045> ytedy <03808> al <0834> rsa <02555> omx <05707> yde <06965> Nwmwqy(35:11)

35:11 (34:11) anastantev <450> marturev <3144> adikoi <94> a <3739> ouk <3364> eginwskon <1097> hrwtwn me <1473>

35:12 <05315> yspnl <07908> lwks <02896> hbwj <08478> txt <07451> her <07999> ynwmlsy(35:12)

35:12 (34:12) antapedidosan <467> moi <1473> ponhra <4190> anti <473> kalwn <2570> kai <2532> ateknian th <3588> quch <5590> mou <1473>

35:13 <07725> bwst <02436> yqyx <05921> le <08605> ytlptw <05315> yspn <06685> Mwub <06031> ytyne <08242> qv <03830> yswbl <02470> Mtwlxb <0589> ynaw(35:13)

35:13 (34:13) egw <1473> de <1161> en <1722> tw <3588> autouv <846> parenoclein <3926> moi <1473> eneduomhn <1746> sakkon <4526> kai <2532> etapeinoun <5013> en <1722> nhsteia <3521> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> h <3588> proseuch <4335> mou <1473> eiv <1519> kolpon <2859> mou <1473> apostrafhsetai <654>

35:14 <07817> ytwxs <06937> rdq <0517> Ma <057> lbak <01980> ytklhth <0> yl <0251> xak <07453> erk(35:14)

35:14 (34:14) wv <3739> plhsion <4139> wv <3739> adelfon <80> hmeteron <2251> outwv <3778> euhrestoun <2100> wv <3739> penywn <3996> kai <2532> skuyrwpazwn outwv <3778> etapeinoumhn <5013>

35:15 <01826> wmd <03808> alw <07167> werq <03045> ytedy <03808> alw <05222> Mykn <05921> yle <0622> wpoan <0622> wpoanw <08055> wxmv <06761> yelubw(35:15)

35:15 (34:15) kai <2532> kat <2596> emou <1473> hufranyhsan <2165> kai <2532> sunhcyhsan <4863> sunhcyhsan <4863> ep <1909> eme <1473> mastigev <3148> kai <2532> ouk <3364> egnwn <1097> diescisyhsan kai <2532> ou <3364> katenughsan <2660>

35:16 <08127> wmyns <05921> yle <02786> qrx <04580> gwem <03934> ygel <02611> ypnxb(35:16)

35:16 (34:16) epeirasan <3985> me <1473> exemukthrisan <1592> me <1473> mukthrismon ebruxan <1031> ep <1909> eme <1473> touv <3588> odontav <3599> autwn <846>

35:17 <03173> ytdyxy <03715> Myrypkm <07722> Mhyasm <05315> yspn <07725> hbysh <07200> hart <04100> hmk <0136> ynda(35:17)

35:17 (34:17) kurie <2962> pote <4218> epoqh apokatasthson <600> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> apo <575> thv <3588> kakourgiav autwn <846> apo <575> leontwn <3023> thn <3588> monogenh <3439> mou <1473>

35:18 <01984> Kllha <06099> Mwue <05971> Meb <07227> br <06951> lhqb <03034> Kdwa(35:18)

35:18 (34:18) exomologhsomai <1843> soi <4771> kurie <2962> en <1722> ekklhsia <1577> pollh <4183> en <1722> law <2992> barei <926> ainesw <134> se <4771>

35:19 <05869> Nye <07169> wurqy <02600> Mnx <08130> yanv <08267> rqs <0341> ybya <0> yl <08055> wxmvy <0408> la(35:19)

35:19 (34:19) mh <3165> epicareihsan moi <1473> oi <3588> ecyrainontev moi <1473> adikwv <94> oi <3588> misountev <3404> me <1473> dwrean <1431> kai <2532> dianeuontev <1269> ofyalmoiv <3788>

35:20 <02803> Nwbsxy <04820> twmrm <01697> yrbd <0776> Ura <07282> yegr <05921> lew <01696> wrbdy <07965> Mwls <03808> al <03588> yk(35:20)

35:20 (34:20) oti <3754> emoi <1473> men <3303> eirhnika <1516> elaloun <2980> kai <2532> ep <1909> orghn <3709> dolouv <1388> dielogizonto <1260>

35:21 <05869> wnynye <07200> htar <01889> xah <01889> xah <0559> wrma <06310> Mhyp <05921> yle <07337> wbyxryw(35:21)

35:21 (34:21) kai <2532> eplatunan <4115> ep <1909> eme <1473> to <3588> stoma <4750> autwn <846> eipan euge euge eidan <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473>

35:22 <04480> ynmm <07368> qxrt <0408> la <0136> ynda <02790> srxt <0408> la <03068> hwhy <07200> htyar(35:22)

35:22 (34:22) eidev <3708> kurie <2962> mh <3165> parasiwphshv kurie <2962> mh <3165> aposthv ap <575> emou <1473>

35:23 <07379> ybyrl <0136> yndaw <0430> yhla <04941> yjpsml <06974> huyqhw <05782> hryeh(35:23)

35:23 (34:23) exegeryhti <1825> kurie <2962> kai <2532> proscev <4337> th <3588> krisei <2920> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> eiv <1519> thn <3588> dikhn <1349> mou <1473>

35:24 <0> yl <08055> wxmvy <0408> law <0430> yhla <03068> hwhy <06664> Kqduk <08199> ynjps(35:24)

35:24 (34:24) krinon <2919> me <1473> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> mh <3165> epicareihsan moi <1473>

35:25 <01104> whwnelb <0559> wrmay <0408> la <05315> wnspn <01889> xah <03820> Mblb <0559> wrmay <0408> la(35:25)

35:25 (34:25) mh <3165> eipaisan en <1722> kardiaiv <2588> autwn <846> euge euge th <3588> quch <5590> hmwn <1473> mhde <3366> eipaisan katepiomen <2666> auton <846>

35:26 <05921> yle <01431> Mylydgmh <03639> hmlkw <01322> tsb <03847> wsbly <07451> yter <08056> yxmv <03162> wdxy <02659> wrpxyw <0954> wsby(35:26)

35:26 (34:26) aiscunyeihsan <153> kai <2532> entrapeihsan <1788> ama <260> oi <3588> epicairontev toiv <3588> kakoiv <2556> mou <1473> endusasywsan <1746> aiscunhn <152> kai <2532> entrophn <1791> oi <3588> megalorrhmonountev ep <1909> eme <1473>

35:27 <05650> wdbe <07965> Mwls <02655> Upxh <03068> hwhy <01431> ldgy <08548> dymt <0559> wrmayw <06664> yqdu <02655> yupx <08055> wxmvyw <07442> wnry(35:27)

35:27 (34:27) agalliasainto kai <2532> eufranyeihsan <2165> oi <3588> yelontev <2309> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> eipatwsan dia <1223> pantov <3956> megalunyhtw <3170> o <3588> kuriov <2962> oi <3588> yelontev <2309> thn <3588> eirhnhn <1515> tou <3588> doulou <1401> autou <846>

35:28 <08416> Ktlht <03117> Mwyh <03605> lk <06664> Kqdu <01897> hght <03956> ynwslw(35:28)

35:28 (34:28) kai <2532> h <3588> glwssa <1100> mou <1473> melethsei <3191> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ton <3588> epainon <1868> sou <4771>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA