Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 5:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 5:17

Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan p  raja, di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami."

AYT (2018)

Karena itu, jika raja berkenan, selidikilah gedung perbendaharaan raja yang ada di Babel, apakah Raja Koresh pernah memberi perintah untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Kemudian, biarlah raja memberikan keputusannya kepada kami mengenai hal ini.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 5:17

Maka sekarangpun jikalau ada suka ridla tuanku, hendaklah kiranya diselidik dalam khazanah baginda, yang di Babil, kalau sungguh-sungguh sudah keluar titah dari baginda raja Koresy akan hal membangunkan pula bait-Ullah, yang di Yeruzalem itu, dan biar apalah kehendak tuanku akan hal ini disampaikan kepada patik sekalian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 5:17

Jika Baginda mengizinkan, kami mengusulkan supaya diadakan penyelidikan di dalam arsip kerajaan di Babel. Dengan demikian dapat diketahui apakah benar ada perintah Raja Kores untuk membangun kembali Rumah TUHAN di Yerusalem ini. Kemudian kami mohon kabar tentang keputusan Baginda mengenai perkara itu."

TSI3 (2014)

“Begitulah jawaban mereka. Maka kami mengusulkan, kalau Yang Mulia menilai usulan kami ini baik, agar Tuan memeriksa buku arsip negara. Apakah benar Raja Kores mengizinkan mereka membangun kembali rumah Allah di Yerusalem atau tidak. Kalau Tuan sudah menemukan bukti dan memiliki tanggapan terhadap kasus ini, kami mohon agar Tuan mengirim jawaban kepada kami.”

MILT (2008)

Oleh sebab itu, jika dianggap baik oleh raja, maka kiranya diselidiki di dalam perbendaharaan istana raja di sana, di Babilon, apakah pernah terjadi bahwa keputusan dikeluarkan dari Raja Koresh untuk membangun bait Allah Elohim 0426 ini di Yerusalem. Dan biarlah kehendak raja mengenai perkara ini dikirimkan kepada kami."

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, kalau baik menurut Raja, adakanlah kiranya penyelidikan dalam gedung perbendaharaan Raja di sana, di Babel, apakah pernah Raja Kores memberi perintah untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem itu. Kemudian sudilah Raja menyampaikan kehendaknya mengenai hal ini kepada kami."

AVB (2015)

Sekarang, jika diperkenan oleh Raja, adakanlah suatu carian di dalam perbendaharaan diraja di Babel, sama ada Raja Kores pernah memberikan perintah untuk membina semula Rumah Allah di Yerusalem itu. Kemudian sudilah Raja menyampaikan kehendaknya tentang hal tersebut kepada kami.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 5:17

Oleh sebab itu
<03705>
, jikalau
<02006>
dianggap baik
<02869>
oleh
<05922>
raja
<04430>
, maka hendaklah diadakan penyelidikan
<01240>
di dalam gedung
<01005>
perbendaharaan
<01596>
raja
<04430>
, di sana
<08536>
, di Babel
<0895>
, apakah
<02006>
pernah
<0383>
dikeluarkan
<07761>
perintah
<02942>
oleh
<04481>
raja
<04430>
Koresh
<03567>
untuk membangun kembali
<01124>
rumah
<01005>
Allah
<0426>
yang di Yerusalem
<03390>
itu
<01791>
. Kemudian keputusan
<07470>
raja
<04430>
tentang
<05922>
hal itu
<01836>
kiranya dikirimkan
<07972>
kepada
<05922>
kami."

[<01768> <01768> <01768>]
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 5:17

Maka sekarangpun
<03705>
jikalau
<02006>
ada suka ridla
<02869>
tuanku
<04430>
, hendaklah kiranya diselidik
<01240>
dalam khazanah
<01005>
baginda
<04430>
, yang
<01768>
di Babil
<0895>
, kalau
<02006>
sungguh-sungguh
<0383>
sudah keluar
<07761>
titah
<02942>
dari
<04481>
baginda raja
<04430>
Koresy
<03567>
akan hal membangunkan
<01124>
pula bait-Ullah
<0426> <01005>
, yang di Yeruzalem
<03390>
itu
<01791>
, dan biar apalah kehendak
<07470>
tuanku
<04430>
akan
<05922>
hal ini
<01836>
disampaikan
<07972>
kepada
<05922>
patik sekalian.
AYT ITL
Karena itu
<03705>
, jika
<02006>
raja
<04430>
berkenan
<02869>
, selidikilah
<01240>
gedung
<01005>
perbendaharaan
<01596>
raja
<04430>
yang ada
<0383>
di
<08536>
Babel
<0895>
, apakah
<02006>
Raja
<04430>
Koresh
<03567>
pernah memberi
<07761>
perintah
<02942>
untuk membangun kembali
<01124>
Bait
<01005>
Allah
<0426>
di Yerusalem
<03390>
. Kemudian, biarlah raja
<04430>
memberikan
<07972>
keputusannya
<07470>
kepada
<05922>
kami mengenai
<05922>
hal ini
<01836>
.”

[<05922> <01768> <01768> <01768> <04481> <01791> <00>]
AVB ITL
Sekarang
<03705>
, jika
<02006>
diperkenan
<02869>
oleh
<05922>
Raja
<04430>
, adakanlah suatu carian
<01240>
di dalam perbendaharaan
<01005> <01596>
diraja
<04430>
di
<08536>
Babel
<0895>
, sama ada
<0383>
Raja
<04430>
Kores
<03567>
pernah memberikan
<07761>
perintah
<02942>
untuk membina semula
<01124>
Rumah
<01005>
Allah
<0426>
di Yerusalem
<03390>
itu
<01791>
. Kemudian sudilah
<07470> <0>
Raja
<04430>
menyampaikan
<07972>
kehendaknya
<0> <07470>
tentang
<05922>
hal
<01836>
tersebut kepada
<05922>
kami.”

[<01768> <01768> <02006> <01768> <04481> <00>]
HEBREW
o
anyle
<05922>
xlsy
<07972>
hnd
<01836>
le
<05922>
aklm
<04430>
twerw
<07470>
Mlswryb
<03390>
Kd
<01791>
ahla
<0426>
tyb
<01005>
anbml
<01124>
Mej
<02942>
Myv
<07761>
aklm
<04430>
srwk
<03567>
Nm
<04481>
yd
<01768>
ytya
<0383>
Nh
<02006>
lbbb
<0895>
yd
<01768>
hmt
<08536>
aklm
<04430>
yd
<01768>
ayzng
<01596>
tybb
<01005>
rqbty
<01240>
bj
<02869>
aklm
<04430>
le
<05922>
Nh
<02006>
Nekw (5:17)
<03705>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 5:17

Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan 1  di dalam gedung perbendaharaan raja, di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah 2  oleh raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami."

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA