Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Daniel 5:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Dan 5:23

Tuanku meninggikan diri terhadap z  Yang Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri a  dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, b  dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas c  tuanku dan menentukan segala jalan d  tuanku.

AYT (2018)

Tuanku, meninggikan diri terhadap Tuhan semesta langit, perkakas-perkakas dari Bait Suci-Nya mereka bawa ke hadapan Tuanku. Kemudian, Tuanku dengan para pembesar Tuanku, para istri Tuanku, dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas-perkakas itu. Tuanku telah memuji ilah-ilah dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan, Allah yang menggenggam napasmu dan menentukan segala jalanmu tidak engkau muliakan.

TL (1954) ©

SABDAweb Dan 5:23

Bahkan, tuanku sudah mendurhaka kepada Tuhan yang di sorga, maka dibawa oranglah akan segala bejana kaabah-Nya di hadapan tuanku, lalu tuanku dan segala menteri dan isteri dan gundik tuanku sudah minum air anggur dari padanya sambil tuanku memuji-muji segala berhala yang dari pada emas, perak, tembaga, besi, kayu dan batu, yang tiada dapat melihat atau mendengar atau tahu barang sesuatu, tetapi tiada tuanku memuliakan Allah, yang dalam tangan-Nya juga adalah nafas tuanku dan dalam kuasa-Nyapun adalah segala jalan tuanku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Dan 5:23

Tuanku meninggikan diri terhadap TUHAN di surga dan berani menyuruh membawa masuk mangkuk-mangkuk yang telah dirampas dari Rumah TUHAN. Lalu Tuanku serta para pembesar, para istri dan para selir Tuanku minum dari mangkuk-mangkuk itu. Tuanku memuji-muji dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, kayu dan batu, dewa-dewa yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengerti apa-apa. Tuanku tidak menghormati Allah yang menentukan hidup dan mati Tuanku dan menetapkan jalan hidup Tuanku.

MILT (2008)

Tetapi engkau telah meninggikan diri melawan Tuhan semesta langit. Dan mereka telah membawa perkakas-perkakas dari bait-Nya ke hadapanmu. Dan engkau, dan para pembesarmu, dan istri-istrimu dan gundik-gundikmu, telah minum anggur dengan perkakas itu. Dan engkau telah memuji-muji dewa-dewa ilah-ilah 0426 yang terbuat dari perak, dan emas, perunggu, besi, kayu, dan batu yang tidak melihat, atau mendengar, dan bahkan tidak mengetahui. Dan engkau tidak memuliakan Allah Elohim 0426 yang di tangan-Nya napasmu berada, dan yang memiliki segala jalanmu.

Shellabear 2011 (2011)

Sebaliknya, Tuanku meninggikan diri terhadap TUHAN semesta langit dan menyuruh membawa perkakas-perkakas dari Bait-Nya kepada Tuanku. Lalu Tuanku, para pembesar Tuanku, istri-istri Tuanku, dan gundik-gundik Tuanku minum anggur dari perkakas itu. Tuanku memuji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu. Tetapi Allah yang memegang napas Tuanku dan segala jalan hidup Tuanku tidak Tuanku besarkan.

AVB (2015)

Sebaliknya, tuanku meninggikan diri terhadap Tuhan semesta langit dan menyuruh membawa wadah-wadah dari Bait-Nya kepada tuanku. Lalu tuanku, para pembesar tuanku, para isteri dan para gundik tuanku, minum air anggur daripada wadah itu. Tuanku memuji tuhan-tuhan yang dibuat daripada perak, emas, gangsa, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu. Tetapi Allah yang memegang nafas tuanku dan segala jalan hidup tuanku tidak tuanku besarkan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Dan 5:23

Tuanku meninggikan diri
<07313>
terhadap
<05922>
Yang Berkuasa
<04756>
di sorga
<08065>
: perkakas
<03984>
dari Bait-Nya
<01005>
dibawa
<0858>
orang kepada
<06925>
tuanku
<0607>
, lalu tuanku serta para pembesar
<07261>
tuanku, para isteri
<07695>
dan para gundik
<03904>
tuanku telah minum
<08355>
anggur
<02562>
dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji
<07624>
dewa-dewa
<0426>
dari perak
<03702>
dan emas
<01722>
, dari tembaga
<05174>
, besi
<06523>
, kayu
<0636>
dan batu
<069>
, yang
<01768>
tidak dapat
<03809>
melihat
<02370>
atau mendengar
<08086>
atau mengetahui
<03046>
, dan tidak
<03809>
tuanku muliakan
<01922>
Allah, yang
<01768>
menggenggam
<03028>
nafas
<05396>
tuanku dan menentukan segala
<03606>
jalan
<0735>
tuanku.

[<01768> <0426> <03809> <03809>]
TL ITL ©

SABDAweb Dan 5:23

Bahkan, tuanku sudah mendurhaka
<07313>
kepada
<05922>
Tuhan
<04756>
yang di sorga
<08065>
, maka dibawa
<0858>
oranglah akan segala bejana
<03984>
kaabah-Nya
<01005>
di hadapan
<06925>
tuanku
<0607>
, lalu tuanku dan segala menteri
<07261>
dan isteri
<07695>
dan gundik
<03904>
tuanku sudah minum
<08355>
air anggur
<02562>
dari padanya sambil tuanku memuji-muji segala berhala
<0426>
yang dari pada emas
<01722>
, perak
<03702>
, tembaga
<05174>
, besi
<06523>
, kayu
<0636>
dan batu
<069>
, yang
<01768>
tiada dapat
<03809>
melihat
<02370>
atau mendengar
<08086>
atau tahu
<03046>
barang sesuatu, tetapi tiada tuanku memuliakan
<07624>
Allah
<0426>
, yang
<01768>
dalam tangan-Nya
<03028>
juga adalah nafas
<05396>
tuanku dan dalam kuasa-Nyapun
<01922>
adalah segala
<03606>
jalan
<0735>
tuanku.
AYT ITL
Tuanku, meninggikan
<07313>
diri terhadap
<05922>
Tuhan
<04756>
semesta langit
<08065>
, perkakas-perkakas
<03984>
dari
<01768>
Bait Suci-Nya
<01005>
mereka bawa
<0858>
ke hadapan
<06925>
Tuanku. Kemudian, Tuanku
<0607>
dengan para pembesar
<07261>
Tuanku, para istri
<07695>
Tuanku, dan para gundik
<03904>
Tuanku telah minum
<08355>
anggur
<02562>
dari perkakas-perkakas itu. Tuanku telah memuji
<07624>
ilah-ilah
<0426>
dari emas
<01722>
, perak
<03702>
, tembaga
<05174>
, besi
<06523>
, kayu
<0636>
, dan batu
<069>
yang
<01768>
tidak
<03809>
dapat melihat
<02370>
atau
<03809>
mendengar
<08086>
atau
<03809>
mengetahui
<03046>
. Dan, Allah
<0426>
yang
<01768>
menggenggam
<03028> <0>
napasmu
<05396>
dan menentukan
<0> <03028>
segala
<03606>
jalanmu
<0735>
tidak
<03809>
engkau muliakan
<01922>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Sebaliknya, tuanku meninggikan
<07313>
diri terhadap Tuhan
<04756>
semesta langit
<08065>
dan menyuruh membawa
<0858>
wadah-wadah
<03984>
dari Bait-Nya
<01005>
kepada
<06925>
tuanku. Lalu tuanku
<0607>
, para pembesar
<07261>
tuanku, para isteri
<07695>
dan para gundik
<03904>
tuanku, minum
<08355>
air anggur
<02562>
daripada wadah itu. Tuanku memuji
<07624>
tuhan-tuhan
<0426>
yang dibuat daripada perak
<03702>
, emas
<01722>
, gangsa
<05174>
, besi
<06523>
, kayu
<0636>
, dan batu
<069>
yang tidak
<03809>
dapat melihat
<02370>
, mendengar
<08086>
, atau mengetahui
<03046>
sesuatu. Tetapi Allah
<0426>
yang
<01768>
memegang
<03028>
nafas
<05396>
tuanku dan segala
<03606>
jalan hidup
<0735>
tuanku tidak
<03809>
tuanku besarkan
<01922>
.

[<05922> <01768> <00> <01768> <03809> <03809> <00>]
HEBREW
trdh
<01922>
al
<03809>
hl
<0>
Ktxra
<0735>
lkw
<03606>
hdyb
<03028>
Ktmsn
<05396>
yd
<01768>
ahlalw
<0426>
txbs
<07624>
Nyedy
<03046>
alw
<03809>
Nyems
<08086>
alw
<03809>
Nyzx
<02370>
al
<03809>
yd
<01768>
anbaw
<069>
aea
<0636>
alzrp
<06523>
asxn
<05174>
abhdw
<01722>
apok
<03702>
yhlalw
<0426>
Nwhb
<0>
Nyts
<08355>
armx
<02562>
Ktnxlw
<03904>
Ktlgs
<07695>
*Knbrbrw {Kynbrbrw}
<07261>
*tnaw {htnaw}
<0607>
*Kmdq {Kymdq}
<06925>
wytyh
<0858>
htyb
<01005>
yd
<01768>
aynamlw
<03984>
tmmwrth
<07313>
ayms
<08065>
arm
<04756>
lew (5:23)
<05922>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Dan 5:23

Tuanku meninggikan diri 1  terhadap Yang Berkuasa 2  di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa 3  orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji 4  dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat 8  melihat 5  atau mendengar atau mengetahui, dan tidak 8  tuanku muliakan Allah, yang menggenggam 6  nafas tuanku dan menentukan segala 7  jalan tuanku.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA