TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yehezkiel 44:17-31

Konteks
44:17 Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang 1  pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian i  lenan; mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam Bait Suci. 44:18 Mereka harus memakai destar j  lenan dan memakai celana k  lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. l  44:19 Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat TUHAN itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus m  disebabkan kena kepada pakaian n  imam-imam itu. 44:20 Rambut mereka tidak boleh dicukur o  atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. p  44:21 Imam-imam tidak boleh minum anggur, kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. q  44:22 Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi isteri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, atau seorang janda imam r  boleh mereka ambil. 44:23 Mereka harus mengajar umat-Ku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus s  dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. t  44:24 Di dalam sesuatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim u  dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturan-Ku; mereka harus berpegang pada hukum-hukum-Ku dan ketetapan-ketetapan-Ku pada hari-hari raya-Ku v  dan menguduskan w  hari-hari Sabat-Ku. 44:25 Mereka tidak boleh melihat orang mati oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. x  44:26 Sesudah pentahirannya ia harus menghitung tujuh hari, y  44:27 dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, z  ke pelataran dalam, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya, a  demikianlah firman Tuhan ALLAH. 44:28 Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab Akulah milik pusakanya, b  dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab Akulah milik mereka. 44:29 Persembahan, korban penghapus dosa dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya c  dan segala yang dikhususkan d  di tanah Israel adalah bagian mereka. e  44:30 Dan yang terbaik dari buah sulung f  apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam; juga yang terbaik dari tepung jelaimu g  harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu h  mendapat berkat. i  44:31 Segala burung atau binatang yang sudah mati j  atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas k  janganlah dimakan oleh imam-imam."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[44:17]  1 Full Life : MASUK DARI PINTU-PINTU GERBANG.

Nas : Yeh 44:17-31

Pengaturan untuk para imam ini menunjukkan bahwa Allah harus disembah dengan sikap penghormatan yang kudus.TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA