TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Mikha 6:1--7:20

Konteks
Pengaduan, tuntutan dan hukuman TUHAN terhadap umat-Nya
6:1 Baiklah dengar firman yang diucapkan TUHAN 1 : Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, m  dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu! 6:2 Dengarlah, n  hai gunung-gunung, pengaduan o  TUHAN, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi! Sebab TUHAN mempunyai pengaduan p  terhadap umat-Nya, dan Ia beperkara q  dengan Israel. 6:3 "Umat-Ku, apakah yang telah Kulakukan kepadamu 2 ? Dengan apakah engkau r  telah Kulelahkan? s  Jawablah Aku! 6:4 Sebab Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir t  dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan u  dan telah mengutus Musa v  dan Harun w  dan Miryam x  sebagai penganjurmu. 6:5 Umat-Ku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, y  raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim z  sampai ke Gilgal, a  supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan b  keadilan dari TUHAN." 6:6 "Dengan apakah aku akan pergi menghadap c  TUHAN dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? d  6:7 Berkenankah TUHAN kepada ribuan domba jantan, e  kepada puluhan ribu curahan minyak? f  Akan kupersembahkankah anak sulungku g  karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku h  sendiri?" 6:8 "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu 3 : selain berlaku adil, i  mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati j  di hadapan Allahmu? k " 6:9 Dengarlah, l  TUHAN berseru 4  kepada kota: --adalah bijaksana untuk takut kepada nama-Nya--:"Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota! 6:10 Masakan Aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran efa yang kurang dan terkutuk m  itu? 6:11 Masakan Aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca n  palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan o  tipu? 6:12 Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, p  penduduknya berkata dusta q  dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. r  6:13 Maka Akupun mulai memukul s  engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. 6:14 Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, t  dan perutmu tetap mengamuk karena lapar; engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, u  dan apa yang dapat kauselamatkan, akan Kuserahkan kepada pedang. 6:15 Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai, v  engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya; juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. w  6:16 Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri x  dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, y  dan engkau telah bertindak menurut rancangan z  mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan a  dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung pencelaan b  dari pihak bangsa-bangsa."
Kemerosotan akhlak Israel
7:1 Celaka aku 5 ! Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur: tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara c  yang kusukai. 7:2 Orang saleh sudah hilang dari negeri, d  dan tiada e  lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar f  darah, g  yang seorang mencoba menangkap yang lain h  dengan jaring. i  7:3 Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; j  pemuka menuntut, hakim dapat disuap; k  pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar balikkan! 7:4 Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, l  yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri; m  hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu, telah datang, sekarang akan mulai kegemparan n  di antara mereka! 7:5 Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan! o  Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu! 7:6 Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, p  menantu perempuan melawan ibu mertuanya; musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. q 
Pengharapan baru bagi Sion
7:7 Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu r  TUHAN 6 , akan mengharapkan s  Allah yang menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan t  aku! 7:8 Janganlah bersukacita atas aku, u  hai musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun v  pula 7 , sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan menjadi terangku. w  7:9 Aku akan memikul kemarahan x  TUHAN, sebab aku telah berdosa kepada-Nya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku y  dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, z  sehingga aku mengalami keadilan-Nya. a  7:10 Musuhku akan melihatnya dan dengan malu b  ia akan menutupi mukanya, dia yang berkata kepadaku: "Di mana TUHAN, Allahmu? c " Mataku akan memandangi dia; d  sekarang ia diinjak-injak e  seperti lumpur di jalan. 7:11 Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu f  akan dibangun kembali; pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. 7:12 Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur g  sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. h  7:13 Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan i  mereka.
Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah
7:14 Gembalakanlah j  umat-Mu 8  dengan tongkat-Mu, k  kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. l  Biarlah mereka makan rumput di Basan m  dan di Gilead n  seperti pada zaman dahulu kala. o  7:15 Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban! p  7:16 Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu q  atas segala keperkasaan mereka; biarlah mereka menutup mulutnya r  dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli. 7:17 Biarlah mereka menjilat debu s  seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi; biarlah mereka keluar dengan gemetar t  dari kubunya, dan datang kepada TUHAN, Allah kami, dengan gentar, u  dengan takut kepada-Mu! 7:18 Siapakah Allah v  seperti Engkau yang mengampuni dosa, w  dan yang memaafkan x  pelanggaran dari sisa-sisa y  milik-Nya z  sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya a  untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? b  7:19 Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan c  segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. d  7:20 Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham e  seperti yang telah Kaujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang f  kami sejak zaman purbakala! g 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[6:1]  1 Full Life : DENGAR FIRMAN YANG DIUCAPKAN TUHAN.

Nas : Mi 6:1-5

Tuhan mempunyai tuduhan terhadap umat-Nya, karena itu Ia memanggil mereka untuk mendengarkan keluhan-Nya dan membenarkan tindakan-tindakan jahat mereka jikalau mereka dapat. Hak apakah yang mereka miliki untuk menolak Allah perjanjian mereka dan tidak menaati hukum-hukum-Nya? Tuduhan-tuduhan terhadap umat itu diberikan dalam ayat Mi 6:9-16.

[6:3]  2 Full Life : APAKAH YANG TELAH KULAKUKAN KEPADAMU?

Nas : Mi 6:3-5

Allah bertanya kepada umat-Nya apakah Dia telah mengecewakan mereka dalam suatu hal.

  1. 1) Apakah itu salah-Nya jika mereka tidak menaati firman-Nya? Apakah Ia telah mengabaikan mereka atau gagal mengasihi mereka sebagaimana mestinya? Jawabnya jelas. Israel tidak ada dalih; Allah telah memperlakukan umat-Nya dengan baik dan sabar sepanjang sejarah mereka.
  2. 2) Saat ini Allah bisa mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua orang yang berpaling dari-Nya. Jikalau kita menjadi tidak setia kepada-Nya dan standar-standar kebenaran-Nya dan menerima cara-cara dunia yang fasik, maka itu tidak akan disebabkan karena Allah tidak setia kepada kita; sebaliknya, karena keinginan kita sendiri dan sikap tidak berterima kasih atas kasih karunia dan kasih-Nya.

[6:8]  3 Full Life : APAKAH YANG DITUNTUT TUHAN DARI PADAMU?

Nas : Mi 6:8

Mikha memberikan definisi lipat tiga mengenai standar kebaikan menurut Allah dan apa yang diperlukan dalam pengabdian kita kepada-Nya:

  1. (1) kita harus bertindak dengan adil, yaitu tidak memihak dan jujur dalam memperlakukan sesama (bd. Mat 7:12);
  2. (2) kita harus mengasihi kemurahan hati, yaitu, menunjukkan belas kasihan sejati dan kebaikan kepada mereka yang memerlukan bantuan;
  3. (3) kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, yaitu setiap hari merendahkan diri di hadapan-Nya dalam ketakutan dan kehormatan kepada kehendak-Nya (bd. Yak 4:6-10; 1Pet 5:5-6). Ibadah umum hanya merupakan bagian kecil dari seluruh pengabdian kita kepada Kristus. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan harus terungkap dalam kepedulian tak berkeputusan kepada mereka yang kekurangan

    (lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

[6:9]  4 Full Life : TUHAN BERSERU.

Nas : Mi 6:9-16

Tuhan mendaftarkan beberapa dosa Israel dan menyatakan hukuman yang akan mereka terima.

[7:1]  5 Full Life : CELAKA AKU!

Nas : Mi 7:1-7

Mikha meratapi kebobrokan dalam masyarakat di mana dia hidup. Kekerasan, ketidakjujuran, dan kebejatan merajalela di kota itu. Sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh saleh (ayat Mi 7:2), dan kasih keluarga nyaris tidak ada lagi (ayat Mi 7:6). Jikalau kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan dan jalan-jalan-Nya, maka kita juga akan meratapi kejahatan yang demikian menyolok di sekitar kita. Kita akan meningkatkan syafaat kita dan berdoa memohon campur tangan Allah Juruselamat kita (ayat Mi 7:7-9).

[7:7]  6 Full Life : AKU INI AKAN MENUNGGU-NUNGGU TUHAN.

Nas : Mi 7:7

Di tengah-tengah masyarakat yang secara moral sakit, Mikha mengandalkan Allah dan janji-janji-Nya. Dia tahu bahwa Allah akan menopang dirinya, pada suatu hari melaksanakan hukuman atas semua kejahatan, dan menjadikan keadilan berkuasa (ayat Mi 7:9).

  1. 1) Allah memanggil orang percaya di dalam Kristus untuk hidup "sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia" (Fili 2:15).
  2. 2) Sekalipun kejahatan bisa meningkat dan masyarakat bisa makin hancur, kita dapat menawarkan karunia keselamatan Allah kepada semua orang yang mau mendengar, sementara kita berdoa dan berjaga untuk hari itu bila Dia akan meluruskan segala sesuatu (bd. ayat Mi 7:15-20).

[7:8]  7 Full Life : AKU AKAN BANGUN PULA.

Nas : Mi 7:8-13

Kaum sisa yang benar di Yehuda sedang menghadapi hari-hari gelap karena hukuman Allah atas dosa-dosa bangsa itu; akan tetapi, Mikha tetap memberitakan kata-kata iman bagi mereka dan memandang lebih jauh dari kemenangan sementara musuh-musuh mereka kepada hari pemulihan mereka yang mulia oleh Allah. "Aku akan bangun pula" adalah suatu pernyataan iman yang setaraf dengan pernyataan iman Ayub

(lihat cat. --> Ayub 19:25;

lihat cat. --> Ayub 19:26;

lihat cat. --> Ayub 19:27).

[atau ref. Ayub 19:25-27]

[7:14]  8 Full Life : GEMBALAKANLAH UMAT-MU.

Nas : Mi 7:14-20

Ayat-ayat ini adalah doa permohonan, yang meminta Allah menggenapi kata-kata dalam ayat Mi 7:8-13. Perhatian utama Mikha adalah supaya Allah sekali lagi akan memperhatikan Israel sebagaimana seorang gembala memelihara domba-domba-Nya.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA