TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hakim-hakim 10:1--11:40

Konteks
Tola
10:1 Sesudah Abimelekh, l  bangkitlah Tola bin Pua m  bin Dodo, seorang Isakhar, n  untuk menyelamatkan o  orang Israel. Ia diam di Samir, p  di pegunungan Efraim 10:2 dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tiga tahun lamanya; kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir.
Yair
10:3 Sesudah dia, bangkitlah Yair, q  orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh dua tahun lamanya. 10:4 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki, yang mengendarai tiga puluh ekor keledai r  jantan, dan mereka mempunyai tiga puluh kota, yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot-Yair, s  di tanah Gilead. 10:5 Lalu matilah Yair t  dan dikuburkan di Kamon.
Israel ditindas oleh bani Amon
10:6 Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat 1  di mata TUHAN; u  mereka beribadah kepada para Baal dan para Asytoret, v  kepada para allah orang Aram, w  para allah orang Sidon, x  para allah orang Moab, para allah bani Amon y  z  dan para allah orang Filistin, a  tetapi TUHAN b  ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. 10:7 Lalu bangkitlah murka c  TUHAN 2  terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka d  ke dalam tangan orang Filistin dan bani Amon. 10:8 Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka; delapan belas tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. e  10:9 Dan bani Amonpun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, f  suku Benyamin dan keturunan Efraim, g  sehingga orang Israel sangat terdesak. 10:10 Lalu berserulah h  orang Israel kepada TUHAN, katanya: "Kami telah berbuat dosa i  terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. j " 10:11 Tetapi firman TUHAN kepada orang Israel: "Bukankah Aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, k  orang Amori, l  bani Amon, m  orang Filistin, n  10:12 orang Sidon, suku Amalek o  dan suku Maon p  yang menindas kamu, q  ketika kamu berseru kepada-Ku? 10:13 Tetapi kamu telah meninggalkan r  Aku dan beribadah kepada allah s  lain; sebab itu Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. 10:14 Pergi sajalah berseru kepada para allah yang telah kamu pilih itu; biar merekalah yang menyelamatkan t  kamu, pada waktu kamu terdesak. u " 10:15 Kata orang Israel kepada TUHAN: "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik v  di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini!" 10:16 Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada TUHAN. w  Maka TUHAN tidak dapat lagi menahan x  hati-Nya melihat kesukaran y  mereka 3 . 10:17 Kemudian bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpa. z  10:18 Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain: "Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala a  atas seluruh penduduk Gilead."
Yefta dan Gilead
11:1 Adapun Yefta, b  orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan c  yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal; d  ayah Yefta ialah Gilead. e  11:2 Juga isteri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak isterinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya: "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." 11:3 Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob; f  di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang g  yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 11:4 Beberapa waktu kemudian bani Amon h  berperang melawan orang Israel. 11:5 Dan ketika bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. 11:6 Kata mereka kepada Yefta: "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan bani Amon." 11:7 Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu: "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? i  Mengapa kamu datang sekarang kepadaku, pada waktu kamu terdesak?" 11:8 Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta: "Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala j  atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." 11:9 Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead: "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu?" 11:10 Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta: "Demi TUHAN yang mendengarkannya sebagai saksi k  antara kita: Kami akan berbuat seperti katamu itu." 11:11 Maka Yefta ikut dengan para tua-tua l  Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya m  itu ke hadapan TUHAN, di Mizpa. n 
Yefta dan bani Amon
11:12 Kemudian Yefta mengirim utusan kepada raja bani Amon dengan pesan: "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" 11:13 Jawab raja bani Amon kepada utusan Yefta: "Orang Israel, ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku, dari sungai Arnon o  sampai ke sungai Yabok p  dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang, kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." 11:14 Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada raja bani Amon 11:15 dengan pesan: "Beginilah kata Yefta: orang Israel tidak merampas tanah orang Moab q  atau tanah bani Amon. r  11:16 Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau s  dan tiba di Kadesh. t  11:17 Ketika itu orang Israel mengirim utusan u  kepada raja negeri Edom dengan permintaan: Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu v  ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab, w  tetapi raja ini menolak. x  Maka orang Israel tinggal di Kadesh. 11:18 Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom y  dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur z  tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, a  dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. 11:19 Lalu orang Israel mengirim utusan b  kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesybon, c  dan orang Israel meminta kepadanya: Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat d  yang kami tuju. 11:20 Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. e  11:21 Tetapi TUHAN, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. 11:22 Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. f  11:23 Maka sekarang TUHAN, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori, bagi Israel, umat-Nya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? 11:24 Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos, g  allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami h  oleh TUHAN, Allah kami. 11:25 Lagipula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, i  raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? j  11:26 Ketika orang Israel diam k  di Hesybon dengan segala anak kotanya, di Aroer l  dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama tiga ratus tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? 11:27 Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. TUHAN, Hakim m  itu, Dialah yang menjadi hakim n  pada hari ini antara orang Israel dan bani Amon. o " 11:28 Tetapi raja bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta.
Nazar Yefta
11:29 Lalu Roh p  TUHAN 4  menghinggapi Yefta; ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpa q  di Gilead, dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan terus ke daerah bani Amon. r  11:30 Lalu bernazarlah s  Yefta kepada TUHAN, katanya: "Jika Engkau sungguh-sungguh menyerahkan t  bani Amon itu ke dalam tanganku, 11:31 maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. u " 11:32 Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangannya. 11:33 Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit v --dua puluh kota banyaknya--dan sampai ke Abel-Keramim, sehingga bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. 11:34 Ketika Yefta pulang ke Mizpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana w  serta menari-nari. x  Dialah anaknya yang tunggal; y  selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. 11:35 Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, z  sambil berkata: "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku; aku telah membuka mulutku bernazar kepada TUHAN, dan tidak dapat aku mundur. a " 11:36 Tetapi jawabnya kepadanya: "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada TUHAN, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar b  yang kauucapkan itu, karena TUHAN telah mengadakan bagimu pembalasan c  terhadap musuhmu, d  yakni bani Amon itu." 11:37 Lagi katanya kepada ayahnya: "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini: berilah keluasan kepadaku dua bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." 11:38 Jawab Yefta: "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi dua bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. 11:39 Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu; jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki 5 . Dan telah menjadi adat di Israel, 11:40 bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama empat hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:6]  1 Full Life : ORANG ISRAEL ITU MELAKUKAN PULA APA YANG JAHAT.

Nas : Hak 10:6

Sekali lagi orang Israel berpaling dari Tuhan dan berbakti kepada dewa-dewa lain

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

 1. 1) Dalam agama Kanaan, orang bisa mengabdi kepada agama tertentu dan pada saat bersamaan terlibat dalam pelacuran keagamaan. Dalam mencari kesuburan dari para dewa, penganut agama-agama tersebut menemukan bahwa agama dan kenikmatan dosa seksual dapat dipadukan.
 2. 2) Dengan cara yang sama, berapa orang yang menyatakan dirinya Kristen mengajarkan bahwa keselamatan dapat dipadukan dengan kebebasan seksual. Mereka mengatakan bahwa karena keselamatan diperoleh melalui kasih karunia, maka kasih karunia itu dengan sendirinya menghapus semua bentuk dosa; jadi, kebejatan seksual, kemabukan, pencurian, homoseksualitas, kekejaman, dan hal semacam itu tidak perlu ditinggalkan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus.
 3. 3) Doktrin semacam itu memutarbalikkan penebusan Allah bagi umat-Nya sehingga harus ditolak oleh semua orang yang tetap setia kepada Allah dan firman-Nya

  (lihat cat. --> Mat 7:21;

  lihat cat. --> 1Yoh 2:4;

  lihat cat. --> Wahy 21:8;

  [atau ref. Mat 7:21; 1Yoh 2:4; Wahy 21:8]

  lihat art. NORMA-NORMA MORALITAS SEKSUAL).

[10:7]  2 Full Life : BANGKITLAH MURKA TUHAN.

Nas : Hak 10:7

Murka atas dosa dan kejahatan adalah sifat yang berhubungan erat dengan Allah

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

Murka Allah adalah ungkapan dari kebaikan dan kasih-Nya akan kebenaran. Ketika orang percaya menyatakan kemarahan terhadap dosa, kekejaman, kejahatan, dan ketidakadilan, hal itu tidak salah, karena itu berarti mereka mengambil bagian dalam tabiat ilahi dan berperan serta dalam kasih Allah akan kebenaran dan kebencian-Nya terhadap kejahatan (lih. Mr 3:5;

lihat cat. --> Rom 1:18;

lihat cat. --> Ibr 1:9).

[atau ref. Rom 1:18; Ibr 1:9]

[10:16]  3 Full Life : TIDAK DAPAT LAGI MENAHAN HATI-NYA MELIHAT KESUKARAN MEREKA.

Nas : Hak 10:16

Sekalipun orang Israel pantas menerima penderitaan yang sedang mereka alami, Allah masih sangat terharu melihat penderitaan mereka.

 1. 1) Penderitaan dan keadaan mereka menyedihkan hati-Nya, sama seperti penderitaan seorang anak kecil menyedihkan hati seorang ayah yang penuh kasih. Sampai batas tertentu, hati Allah bersedih oleh kesukaran mereka (bd. Yeh 6:9) dan tergerak oleh belas kasihan untuk bermurah hati kepada mereka (bd. Hos 11:7-9).
 2. 2) Kemurahan Allah yang lembut tersedia bagi semua orang yang telah berdosa, yang sedang menderita akibat-akibatnya yang dahsyat, dan yang bertobat serta mencari pengampuan. Dalam situasi semacam itu kita dapat yakin bahwa hati Allah tersentuh oleh kesusahan dan penderitaan kita, sehingga mengasihani kita, dan memulihkan kita kepada kedudukan persekutuan dan berkat.
 3. 3) Belas kasihan Allah bagi dunia yang terhilang menggerakkan Dia untuk mengutus Putra-Nya untuk mendamaikan orang berdosa dengan diri-Nya sendiri (Yoh 3:16).

[11:29]  4 Full Life : ROH TUHAN.

Nas : Hak 11:29

Lihat cat. --> Hak 3:10.

[atau ref. Hak 3:10]

[11:39]  5 Full Life : GADIS ITU TIDAK PERNAH KENAL LAKI-LAKI.

Nas : Hak 11:39

Rupanya nyata bahwa Yefta tidak secara jasmaniah mengorbankan nyawa putrinya (ayat Hak 11:30-31), setidak-tidaknya karena dua alasan.

 1. 1) Yefta pasti mengetahui hukum Allah yang dengan tegas melarang pengorbanan manusia sehingga dia tahu bahwa Allah memandang tindakan semacam itu suatu kekejian yang tidak dapat diterima (Im 18:21; Im 20:2-5; Ul 12:31; 18:10-12).
 2. 2) Penekanan bahwa gadis itu "tidak pernah kenal laki-laki" menunjukkan bahwa dia dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, agar dia mengabdikan seluruh hidupnya pada kesucian dan pelayanan di kemah suci nasional (bd. Kel 38:8; 1Sam 2:22).TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA