TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Daniel 4:1--5:31

Konteks
Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan
4:1 Dari raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, e  yang diam di seluruh bumi: "Bertambah-tambahlah f  kiranya kesejahteraanmu! 4:2 Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda g  dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah h  yang maha tinggi kepadaku. 4:3 Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! i  Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal j  dan pemerintahan-Nya turun-temurun! 4:4 Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang k  dan hidup dengan senang dalam istanaku; 4:5 lalu aku mendapat mimpi l  yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku m  serta penglihatan-penglihatan yang kulihat n  menggelisahkan aku. o  4:6 Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna p  mimpi itu. 4:7 Kemudian orang-orang berilmu, q  ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum r  datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. s  4:8 Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar t  menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa u  yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu: 4:9 Hai Beltsazar, kepala v  orang-orang berilmu 2 ! Aku tahu, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa w  yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu! Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. 4:10 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku x  itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon 3  yang sangat tinggi; y  4:11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. z  4:12 Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup; di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya a  bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan dari padanya. 4:13 Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku b  itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, c  turun dari langit; 4:14 ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon d  itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya! Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya! e  4:15 Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi! 4:16 Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu 4 . f  4:17 Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi g  berkuasa 5  h  atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil i  sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan itu. 4:18 Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku; j  tetapi engkaulah yang sanggup, k  karena engkau l  penuh dengan roh para dewa m  yang kudus!" 4:19 Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan n  dia. Berkatalah raja: "Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau! o " Beltsazar menjawab: "Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku! 4:20 Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, 4:21 yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara p -- 4:22 tuankulah itu, q  ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi! r  4:23 Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, s  yang turun dari langit, sambil berkata: Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh masa berlalu t  u -- 4:24 inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan v  Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja: 4:25 tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi w  dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi x  berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. y  4:26 Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, z  berarti: kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui, bahwa Sorgalah yang mempunyai kekuasaan. a  4:27 Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku: lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa dengan melakukan keadilan 6 , dan dari pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas; b  dengan demikian kebahagiaan c  tuanku akan dilanjutkan! d " 4:28 Semuanya itu terjadi e  atas raja Nebukadnezar; 4:29 sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, 4:30 berkatalah raja: "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan f  kebesaranku g  telah kubangun menjadi kota kerajaan?" 4:31 Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: "Kepadamu dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu; h  4:32 engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya! i " 4:33 Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah j  oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. k  4:34 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal l  budiku kembali 7  lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal m  itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya n  turun-temurun. o  4:35 Semua penduduk bumi dianggap remeh; p  Ia berbuat menurut kehendak-Nya q  terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak r  tangan-Nya s  dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat? t " 4:36 Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. u  Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. 4:37 Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan v  dan memuliakan w  Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, x  dan yang sanggup merendahkan y  mereka yang berlaku congkak. z 
Tulisan di dinding
5:1 Raja Belsyazar a  mengadakan perjamuan b  yang besar 8  untuk para pembesarnya, c  seribu orang jumlahnya; dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur. 5:2 Dalam kemabukan d  anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas e  dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya 9 , dari dalam Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik f  mereka minum dari perkakas g  itu. 5:3 Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam Bait Suci 10 , Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu; 5:4 mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa h  dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. i  5:5 Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. 5:6 Lalu raja menjadi pucat, j  dan pikiran-pikirannya menggelisahkan k  dia; sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas l  dan lututnya berantukan. m  5:7 Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, n  para Kasdim o  dan para ahli nujum p  dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana q  di Babel itu: "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya r  akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku s  ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. t " 5:8 Tetapi semua orang bijaksana u  dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya v  kepada raja. 5:9 Sesudah itu sangatlah cemas w  hati raja Belsyazar dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat. 5:10 Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya raja, kekallah hidup x  tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat; 5:11 sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa y  yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat z  yang seperti hikmat para dewa. a  Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum, b  5:12 karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi c  dan menguraikan kekusutan d , yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar e  oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya! f " 5:13 Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah Yehuda? g  5:14 Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, h  dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat i  yang luar biasa. 5:15 Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna j  perkataan itu. 5:16 Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. k  Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu l  akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan m  ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." 5:17 Kemudian Daniel menjawab raja: "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain! n  Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. 5:18 Ya tuanku raja! Allah, Yang Mahatinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran o  kepada Nebukadnezar, p  ayah tuanku. 5:19 Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan-Nya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya q  siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya r  siapa yang dikehendakinya. 5:20 Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, s  maka ia dijatuhkan dari takhta t  kerajaannya dan kemuliaannya u  diambil v  dari padanya. 5:21 Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa w  atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya x  untuk kedudukan itu. 5:22 Tetapi tuanku, Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, y  walaupun tuanku mengetahui semuanya ini 11 . 5:23 Tuanku meninggikan diri terhadap z  Yang Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri a  dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, b  dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas c  tuanku dan menentukan segala jalan d  tuanku. 5:24 Sebab itu Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. 5:25 Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, mene, tekel ufarsin. 5:26 Dan inilah makna perkataan itu: Mene: masa e  pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah 12  dan telah diakhiri; f  5:27 Tekel: tuanku ditimbang dengan neraca g  dan didapati terlalu ringan 13 ; h  5:28 Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media i  dan Persia 14 . j " 5:29 Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya k  dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan l  ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 5:30 Pada malam itu juga terbunuhlah m  Belsyazar 15 , n  raja o  orang Kasdim itu.
Gua singa
5:31 (6-1) Darius, p  orang Media, q  menerima pemerintahan 16  ketika ia berumur enam puluh dua tahun.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:1]  1 Full Life : TANDA-TANDA DAN MUJIZAT-MUJIZAT.

Nas : Dan 4:1-3

Nebukadnezar mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Dia sampai pada keyakinan ini setelah mengalami penyakit gila yang merendahkan hatinya sebagaimana tercatat dalam pasal ini.

[4:9]  2 Full Life : KEPALA ORANG-ORANG BERILMU.

Nas : Dan 4:9

Orang berilmu (Aram -- hartumaya) sebenarnya mengacu kepada para juru tulis terpelajar yang menyalin dan memahami tulisan berbentuk baji yang paling kuno; beberapa di antara mereka memakai kalimat bertuah. Akan tetapi, raja mengakui bahwa pengetahuan dan kemampuan Daniel diberikan kepadanya secara adikodrati dan tidak diperolehnya dari hal-hal yang mungkin telah dibacanya dalam dongeng-dongeng kafir kuno.

[4:10]  3 Full Life : SEBATANG POHON.

Nas : Dan 4:10

Lih. ayat Dan 4:22 tentang apa yang dilambangkan pohon ini

menurut Daniel.

[4:16]  4 Full Life : HATI BINATANG ... SAMPAI TUJUH MASA BERLALU

Nas : Dan 4:16

(versi Inggris NIV -- pikiran binatang). Pada saat ini gambaran berubah dari sebuah pohon yang ditebang kepada makhluk hidup. Makhluk ini akan kehilangan pikirannya, atau kemampuannya untuk bernalar, dan diberikan pikiran binatang. Kehilangan akal ini akan berlangsung selama "tujuh masa" yang mungkin berarti tujuh musim (yaitu 3 1/2 tahun, karena pada hakikatnya hanya ada dua musim, musim basah dan musim kering).

[4:17]  5 Full Life : YANG MAHATINGGI BERKUASA.

Nas : Dan 4:17

Raja perlu belajar bahwa Tuhan Allah itu mahakuasa dan dapat menempatkan siapa saja yang diinginkan-Nya untuk memerintah kerajaan-kerajaan dunia.

[4:27]  6 Full Life : LEPASKANLAH DIRI TUANKU DARIPADA DOSA DENGAN MELAKUKAN KEADILAN.

Nas : Dan 4:27

Kenyataan bahwa Daniel meminta raja untuk bertobat menunjukkan bahwa hukuman Allah yang hebat itu dapat dielakkan. Jikalau Nebukadnezar meninggalkan dosanya dan berpaling kepada gaya hidup yang benar, berbaik hati kepada orang miskin dan melarat yang ditindasnya, Allah tidak akan melaksanakan apa yang dinyatakan-Nya di dalam mimpi itu.

[4:34]  7 Full Life : AKAL BUDIKU KEMBALI.

Nas : Dan 4:34-37

Tujuh merupakan angka kesempurnaan, karena itu pada akhir tujuh masa, akal budi Nebukadnezar dipulihkan. Dia bukan saja mengerti apa yang telah terjadi atas dirinya, tetapi juga mengakui kuasa, kebesaran, dan kedaulatan Allah Daniel, Tuhan Allah Israel.

[5:1]  8 Full Life : BELSYAZAR MENGADAKAN PERJAMUAN YANG BESAR.

Nas : Dan 5:1

Pemerintahan Nebukadnezar yang cemerlang berlangsung selama 44 tahun; setelah dia wafat, kemuliaan Babel mulai memudar. Sekalipun kerajaan itu masih bertahan selama 22 tahun lagi, berbagai pemberontakan dan pembunuhan melemahkannya. Raja Babel terakhir ialah Nabonidus dan putra sulungnya Belsyazar. Mereka memerintah kerajaan itu bersama-sama.

[5:2]  9 Full Life : NEBUKADNEZAR, AYAHNYA.

Nas : Dan 5:2

"Ayah" dipakai di sini dalam pengertian yang umum yaitu leluhur atau pendahulu, bukan orang-tua.

[5:3]  10 Full Life : PERKAKAS DARI EMAS ... YANG DIAMBIL DARI DALAM BAIT SUCI.

Nas : Dan 5:3

Dengan minum dari cawan-cawan suci Tuhan untuk menghormati dewa-dewa kafir Babel, Belsyazar dan para bangsawannya menghina Allah yang esa dan benar sehingga mendatangkan hukuman terakhir atas diri mereka (ayat Dan 5:22-24).

[5:22]  11 Full Life : TIDAK MERENDAHKAN DIRI WALAUPUN TUANKU MENGETAHUI SEMUANYA INI.

Nas : Dan 5:22

Daniel mengingatkan Belsyazar bagaimana Allah merendahkan Nebukadnezar. Sekalipun Belsyazar pasti telah mendengar tentang peristiwa tragis ini, ia menolak untuk menarik pelajaran daripadanya. Pencemaran benda-benda kudus Tuhan merupakan tindakan yang sengaja menentang Allah yang hidup. Sedikit sekali orang yang menarik pelajaran dari sejarah. Kesetiaan kepada hal-hal dari dunia ini -- keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup serta kemandirian (bd. 1Yoh 2:15-17;

lihat art. HUBUNGAN ORANG KRISTEN DENGAN DUNIA)

-- menuntun mereka pada jalan lebar menuju kebinasaan yang telah ditempuh banyak orang sebelum mereka (bd. Mat 7:13-14).

[5:26]  12 Full Life : MASA PEMERINTAHAN TUANKU DIHITUNG OLEH ALLAH.

Nas : Dan 5:26

Istilah "Mene" dituliskan tangan itu dua kali di dinding karena mempunyai dua arti: "dihitung" dan "diuji." Penafsiran Daniel sangat sederhana: Allah telah menguji kerajaan Babel dan mendapatinya kurang berat, dan karena itu menghitung hari-harinya.

[5:27]  13 Full Life : DITIMBANG DENGAN NERACA DAN DIDAPATI TERLALU RINGAN.

Nas : Dan 5:27

Istilah "terlalu ringan" di sini berarti "rusak" atau "mutunya rendah." Belsyazar telah ditimbang di neraca sorga dan didapati sangat rusak menurut standar ukuran Allah.

[5:28]  14 Full Life : DIPECAH DAN DIBERIKAN KEPADA ORANG MEDIA DAN PERSIA.

Nas : Dan 5:28

Perhatikan bahwa ayat Dan 5:25 ada istilah "_ufarsin_". "_U_" adalah bahasa Aram untuk "dan"; "_farsin_" adalah jamak bahasa Aram untuk "_peres_" yang mempunyai dua arti: "pemecahan" dan "Persia." Istilah ini menandai pemecahan kerajaan Babel dan penaklukannya oleh orang Media dan orang Persia.

[5:30]  15 Full Life : TERBUNUHLAH BELSYAZAR.

Nas : Dan 5:30

Catatan Babel dan Persia keduanya menunjukkan bahwa ketika pasukan Media-Persia mendekati Babel, penduduknya membuka pintu-pintu gerbang sehingga pasukan itu masuk dengan leluasa. Belsyazar mungkin satu-satunya orang yang terbunuh. Beberapa saat kemudian Koresy memasuki kota itu dan disambut sebagai pembebas dari kelaliman Nabonidus dan Belsyazar.

[5:31]  16 Full Life : DARIUS, ORANG MEDIA, MENERIMA PEMERINTAHAN.

Nas : Dan 6:1

Mungkin sekali "Darius" merupakan gelar yang dipakai Koresy ketika mengalahkan Babel; nama ini bisa juga menjadi nama lain dari Gubaru yang ditunjuk Koresy sebagai bawahan dan yang memerintah di Babel beberapa lama sesudah Koresy wafat.TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA