TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 15:27

Konteks
15:27 Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. j 

Amsal 1:10-19

Konteks
1:10 Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk q  engkau 1 , janganlah engkau menurut; r  s  1:11 jikalau mereka berkata: "Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang t  darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena; 1:12 biarlah kita menelan u  mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur; v  1:13 kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan; 1:14 buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi w  bagi kita sekalian." 1:15 Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu x  dari pada jalan y  mereka, 1:16 karena kaki mereka lari menuju kejahatan z  dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. a  1:17 Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, 1:18 padahal mereka menghadang b  darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. c  1:19 Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. d 

Amsal 10:2

Konteks
10:2 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 2 . s 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:10]  1 Full Life : ANAKKU, JIKALAU ORANG BERDOSA HENDAK MEMBUJUK ENGKAU.

Nas : Ams 1:10

Pada usia yang sangat muda dalam kehidupannya orang muda berhadapan dengan bujukan untuk berbuat dosa. Tekanan dari kawan sebaya akan menggoda mereka untuk bergabung dengan golongan mayoritas dan menikmati kesenangan-kesenangan berdosa. Orang muda dapat menolak godaan untuk berbalik dari Allah dan jalan-Nya dengan menggalang hubungan yang dekat dengan-Nya sebagai Tuhan mereka, dengan kesediaan berdiri sendiri, jika memang perlu, dalam komitmen mereka kepada jalan-jalan Allah yang benar (ayat Ams 1:15-16), dan dengan menyadari bahwa jalan kompromi dan kesenangan berdosa menuntun kepada sakit hati, kesukaran, malapetaka, dan kebinasaan (ayat Ams 1:27;

lihat cat. --> Mat 4:1-11).

[atau ref. Mat 4:1-11]

[10:2]  2 Full Life : MENYELAMATKAN ORANG DARI MAUT.

Nas : Ams 10:2-7

Ayat-ayat ini membandingkan berkat-berkat hidup yang benar dengan ketidakbahagiaan hidup yang fasik.TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA