TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amos 4:4-5

Konteks
Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat
4:4 "Datanglah ke Betel b  dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal c  dan perhebatlah perbuatan jahat 1 ! Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, d  dan persembahan persepuluhanmu e  pada hari f  yang ketiga! 4:5 Bakarlah korban syukur dari roti g  yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan h  sukarela; siarkanlah itu! Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" demikianlah firman Tuhan ALLAH.

Amos 5:21-27

Konteks
Ibadah Israel dibenci TUHAN
5:21 "Aku membenci, k  Aku menghinakan perayaanmu 2  l  dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. m  5:22 Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran n  dan korban-korban sajianmu, Aku tidak suka, o  p  dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau pandang. q  r  5:23 Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu s  tidak mau Aku dengar. 5:24 Tetapi biarlah keadilan t  bergulung-gulung seperti air dan kebenaran u  seperti sungai v  yang selalu mengalir." 5:25 "Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan w  dan korban sajian, selama empat puluh tahun x  di padang gurun itu, hai kaum Israel? 5:26 Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa y  bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, 5:27 dan Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan z  jauh ke seberang Damsyik," firman TUHAN, yang nama-Nya Allah semesta alam. a 

Amos 8:5

Konteks
8:5 dan berpikir: "Bilakah bulan baru l  berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari Sabat 3  berlalu, supaya kita boleh menawarkan m  terigu n  dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang o  dengan neraca palsu, p 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:4]  1 Full Life : PERHEBATLAH PERBUATAN JAHAT.

Nas : Am 4:4-5

Banyak orang Israel menambah pada dosa-dosa mereka dengan pergi menyembah dan memberi korban dan persepuluhan sementara tetap hidup dalam dosa. Orang yang mengaku dirinya selamat dan menyembah Tuhan dan memberi persembahan, namun tetap mengasihi kesenangan dunia yang berdosa menjadi kekejian bagi Tuhan. Allah hanya menerima ibadah dan penyerahan orang yang mengasihi Dia dan mengabdi kepada jalan-jalan dan firman-Nya.

[5:21]  2 Full Life : AKU MENGHINAKAN PERAYAANMU.

Nas : Am 5:21-27

Allah membenci upacara keagamaan, kehadiran gereja dan nyanyian pujian oleh orang yang mengaku percaya tetapi mencari kesenangan berdosa dunia ini.

  1. 1) Allah menginginkan penyembahan dan pujian hanya dari orang yang hatinya berpaling kepada-Nya dalam kasih dan pemujaan yang sungguh-sungguh dan yang berusaha hidup saleh

    (lihat art. IBADAH).

  2. 2) Kemunafikan religius adalah kekejian bagi Allah, dan akan mendatangkan hukuman istimewa atas mereka yang melakukannya.

    (lihat cat. --> 1Kor 11:27).

    [atau ref. 1Kor 11:27]

[8:5]  3 Full Life : HARI SABAT.

Nas : Am 8:5

Para pedagang demikian materialistis sehingga mereka menginginkan hari Sabat cepat berlalu supaya mereka dapat melanjutkan perdagangan mereka. Kita harus bertanya pada diri sendiri: Apakah saya demikian terlibat dalam mencari uang sehingga hampir tidak memperhatikan firman Allah dan kemajuan kerajaan-Nya? Menurut Tuhan Yesus sendiri, kita tidak dapat melayani Allah dan Mamon sekaligus

(lihat cat. --> Mat 6:24).

[atau ref. Mat 6:24]TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA