TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Samuel 3:1-5

Konteks
3:1 Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut; b  Daud kian lama kian kuat, c  sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. d 
Anak-anak lelaki Daud
3:2 Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon, e  dari Ahinoam, f  perempuan Yizreel; 3:3 anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail g , bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, h  anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur; i  3:4 yang keempat ialah Adonia, j  anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital; 3:5 dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.

2 Samuel 5:13

Konteks
5:13 Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri 1  n  dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[5:13]  1 Full Life : DAUD MENGAMBIL LAGI BEBERAPA GUNDIK DAN ISTERI.

Nas : 2Sam 5:13

Ayat ini menyatakan kelemahan sifat Daud yang paling serius -- keinginannya yang kuat akan perempuan (bd. 2Sam 3:1-5; 5:13).

  1. 1) Kegagalan Daud untuk menahan dan mengatasi keinginan sensualnya membuat dia melanggar perintah Allah dalam Ul 17:15-17 (yang melarang raja-raja Israel mempunyai banyak istri), bertindak kejam terhadap Mikhal dan suaminya (2Sam 3:15-16), melakukan zina dengan Batsyeba (2Sam 11:1-5) dan menyuruh membunuh suaminya Uria (2Sam 11:6-27).
  2. 2) Nafsu Daud akan perempuan menjadi sumber dosa, kesusahan, dan penderitaan keluarganya (2Sam 12:9-14; pasal 2Sam 13:1-18:33). Setelah berbuat dosa dengan Batsyeba Allah menimpakan hukuman dan bencana atas Daud selama sisa hidupnya (2Sam 12:10).TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA