TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yosua 24

  Boks Temuan
Pembaruan perjanjian di Sikhem
24:1 Kemudian Yosua mengumpulkan w  semua suku 1  orang Israel di Sikhem. x  Dipanggilnya y  para tua-tua z  orang Israel, a  para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 24:2 Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, b  dan mereka beribadah kepada allah lain. c  24:3 Tetapi Aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. d  Aku membuat banyak keturunannya e  dan memberikan Ishak f  kepadanya. 24:4 Kepada Ishak Kuberikan Yakub dan Esau. g  Kepada Esau Kuberikan pegunungan Seir h  menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. i  24:5 Lalu Aku mengutus Musa serta Harun j  dan menulahi Mesir, seperti yang Kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian Aku membawa kamu keluar. k  24:6 Setelah Aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, l  lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda m  ke Laut Teberau. n  24:7 Sebab itu berteriak-teriaklah o  mereka kepada TUHAN, maka diadakan-Nya gelap p  antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkan-Nya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. q  Dan matamu sendiri telah melihat, apa yang Kulakukan terhadap Mesir. r  Sesudah itu lama s  kamu diam di padang gurun. 24:8 Aku membawa kamu ke negeri orang Amori t  yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka Kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, u  sedang mereka Kupunahkan dari depan kamu. 24:9 Ketika itu Balak bin Zipor, v  raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor w  untuk mengutuki kamu. x  24:10 Tetapi Aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga iapun memberkati kamu. y  Demikianlah Aku melepaskan kamu dari tangannya. 24:11 Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan z  dan sampai ke Yerikho, a  berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yerikho, orang Amori, orang Feris, b  orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus, c  tetapi mereka itu Kuserahkan ke dalam tanganmu. d  24:12 Kemudian Aku melepaskan tabuhan e  mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau f  mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya, bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. g  24:13 Demikianlah Kuberikan kepadamu negeri h  yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya; juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, i  kamulah yang makan hasilnya. 24:14 Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN j  dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. k  Jauhkanlah allah l  yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, m  dan beribadahlah kepada TUHAN. 24:15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori n  yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, o  kami akan beribadah kepada TUHAN 2 ! p " 24:16 Lalu bangsa itu menjawab: "Jauhlah dari pada kami meninggalkan q  TUHAN 3  untuk beribadah kepada allah lain! 24:17 Sebab TUHAN, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, r  dan yang telah melakukan tanda-tanda s  mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, 24:18 TUHAN menghalau t  semua bangsa u  dan orang Amori, penduduk negeri v  ini, dari depan kita. Kamipun akan beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah w  kita." 24:19 Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah x  yang kudus, Dialah Allah y  yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni z  kesalahan a  dan dosamu. 24:20 Apabila kamu meninggalkan TUHAN b  dan beribadah kepada allah asing, maka Ia akan berbalik c  dari padamu dan melakukan yang tidak baik d  kepada kamu serta membinasakan kamu, e  setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." 24:21 Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua: "Tidak, hanya kepada TUHAN saja kami akan beribadah." 24:22 Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu: "Kamulah saksi f  terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih g  TUHAN untuk beribadah kepada-Nya." Jawab mereka: "Kamilah saksi! h " 24:23 Ia berkata: "Maka sekarang, jauhkanlah allah i  asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu j  kepada TUHAN, Allah Israel." 24:24 Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua: "Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. k " 24:25 Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian l  dengan bangsa itu 4  dan membuat ketetapan dan peraturan m  bagi mereka di Sikhem. n  24:26 Yosua menuliskan o  semuanya itu dalam kitab hukum Allah, p  lalu ia mengambil batu q  yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, r  di tempat kudus TUHAN. 24:27 Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Sesungguhnya batu s  inilah akan menjadi saksi t  terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal u  Allahmu. v " 24:28 Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. w 
Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan Tulang-tulang Yusuf dikuburkan
24:29 Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah x  Yosua bin Nun, hamba TUHAN itu, ketika berumur y  seratus sepuluh tahun. 24:30 Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat-Serah z  yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. a  24:31 Orang Israel beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua b  yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel. 24:32 Tulang-tulang c  Yusuf, yang dibawa orang Israel dari Mesir, d  dikuburkan mereka di Sikhem, di tanah e  milik yang dibeli Yakub dengan harga seratus kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. 24:33 Juga Eleazar bin Harun f  mati, dan dia dikuburkan di bukit g  yang diberikan kepada Pinehas, h  anaknya itu, di pegunungan i  Efraim.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[24:1]  1  Full Life : MENGUMPULKAN SEMUA SUKU.

Nas : Yos 24:1

Pada akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan semua orang Israel terakhir kalinya untuk memimpin mereka dalam upacara pembaharuan perjanjian ketika mereka berikrar untuk melayani Tuhan dengan setia dan pengabdian yang tetap. Yosua tidak memfokuskan perhatian pada dirinya selaku pemimpin mereka; sebaliknya ia mengarahkan perhatian kepada kebaikan dan pemeliharaan Allah atas Israel pada masa lalu (ayat Yos 24:2-13) dan berkali-kali mendorong mereka untuk tinggal setia kepada-Nya (ayat Yos 24:14-28). Pemimpin umat Allah yang sejati harus ikut memiliki perhatian Yosua akan kehormatan Allah. Mereka harus menasihati jemaatnya untuk mengasihi Tuhan, melayani Dia saja dan tetap terpisah dari dunia.

[24:15]  2  Full Life : TETAPI AKU DAN SEISI RUMAHKU, KAMI AKAN BERIBADAH KEPADA TUHAN.

Nas : Yos 24:15

Soal pilihan pribadi memang termasuk dalam keselamatan yang disediakan Allah. Setiap orang percaya harus senantiasa memilih siapa yang akan dilayaninya. Seperti dengan Yosua dan orang-orang Israel, melayani Tuhan bukan suatu pilihan sekali saja (bd. Yos 1:16-18; Ul 30:19-20); kita harus berkali-kali memutuskan untuk bertekun di dalam iman dan menaati Tuhan. Membaharui pilihan-pilihan yang benar oleh orang percaya meliputi takut akan Tuhan, kesetiaan kepada kebenaran, ketaatan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan penyangkalan dosa serta kesenangan-kesenangan yang terkait dengannya (ayat Yos 24:14-16). Lalai memilih untuk melayani dan mengasihi Tuhan akhirnya akan mendatangkan hukuman dan kebinasaan (ayat Yos 24:20; 23:11-13).

[24:16]  3  Full Life : JAUHLAH DARIPADA KAMI MENINGGALKAN TUHAN.

Nas : Yos 24:16

Janji bangsa itu untuk hanya melayani Tuhan ditepati, tetapi hanya selama Yosua dan para tua-tua masih hidup. Tidak lama sesudah kematian Yosua, bangsa itu meninggalkan Tuhan dan mulai berbakti kepada dewa-dewa lain (Hak 2:11-19).

[24:25]  4  Full Life : YOSUA MENGIKAT PERJANJIAN DENGAN BANGSA ITU.

Nas : Yos 24:25

Pembaharuan perjanjian di antara Tuhan dengan bangsa Israel mencakup komitmen ganda:

  1. (1) Allah membuat komitmen untuk memelihara umat-Nya, dan
  2. (2) bangsa Israel membuat komitmen untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah. Perjanjian itu suatu kontrak yang permanen dan mengikat di antara Israel dan Allah. Di bawah perjanjian baru yang ditetapkan oleh kematian Kristus, orang percaya juga telah membuat komitmen untuk mengikut Kristus dalam pertobatan, iman, dan ketaatan. Sebaliknya, Kristus telah membuat komitmen untuk menjadi Tuhan dan Juruselamat kita dan menuntun kita ke rumah sorgawi bersama Bapa. Sebagaimana dengan Israel, Allah yang datang dahulu kepada kita dengan kemurahan dan kasih karunia serta menentukan syarat-syarat perjanjian yang baru; kita, seperti halnya Israel ketika itu, harus hidup sesuai dengan syarat-syarat perjanjian itu

    (lihat art. PERJANJIAN LAMA DAN PERJANJIAN BARU).TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA