TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yeremia 22

  Boks Temuan
22:1 1 Beginilah firman TUHAN: "Pergilah ke istana raja 2  g  Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini! 22:2 Katakanlah: Dengarlah h  firman TUHAN, hai raja Yehuda yang duduk di atas takhta i  Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang j  ini! 22:3 Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan k  dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya l  orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda m  dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah n  orang yang tak bersalah di tempat ini! 22:4 Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja o  yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. 22:5 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan p  perkataan-perkataan ini, maka Aku sudah bersumpah q  demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. 22:6 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai keluarga raja Yehuda: Engkau seperti Gilead r  bagi-Ku, seperti puncak gunung Libanon! s  Namun pastilah Aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, t  menjadi kota yang tidak didiami orang. 22:7 Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah u  terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya; mereka akan menebang v  pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. w  22:8 Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota x  yang besar ini? 22:9 Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain y  dan beribadah kepadanya."
Nubuat melawan raja Salum
22:10 Janganlah kamu menangisi orang mati z  dan janganlah turut berdukacita a  karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali b  lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. 22:11 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai Salum 3  c  bin Yosia, raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini: "Ia tidak lagi akan kembali ke sini, 22:12 tetapi ia akan mati d  di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini."
Nubuat melawan raja Yoyakim
22:13 Celakalah e  dia 4  yang membangun f  istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya g  kepadanya; 22:14 yang berkata: "Aku mau mendirikan istana h  yang besar lebar dan anjung yang lapang luas!", lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras i  dan mencatnya merah. j  22:15 Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, k  l  22:16 serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin 5  m  dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal n  Aku? demikianlah firman TUHAN. 22:17 Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, o  kepada penumpahan darah p  orang yang tak bersalah, kepada pemerasan q  dan kepada penganiayaan! 22:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: "Orang tidak akan meratapi r  dia: Aduhai abangku! Aduhai kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan! Aduhai Seri Paduka! 22:19 Ia akan dikubur secara penguburan s  keledai, diseret dan dilemparkan t  ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem."
Nubuat melawan raja Konya
22:20 Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah! u  Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan! v  Berteriaklah dari pegunungan Abarim, w  sebab semua kekasihmu x  sudah hancur! 22:21 Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, y  tetapi engkau berkata: "Aku tidak mau mendengarkan!" Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, z  sebab engkau tidak mau mendengarkan a  suara-Ku! 22:22 Semua orang yang menggembalakan b  kamu akan dihalau angin ribut, c  dan para kekasihmu d  akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda e  dari sebab segala kejahatanmu. 22:23 Hai engkau yang diam di gunung Libanon, f  dan yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan g  seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan! 22:24 "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahkan sekalipun Konya 6  bin Yoyakim, h  raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai i  pada tangan kanan-Ku, namun Aku akan mencabut engkau! 22:25 Aku akan menyerahkan j  engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. 22:26 Aku akan melemparkan k  engkau serta ibumu l  yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu; di sanalah kamu akan mati. 22:27 Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali m  ke situ, mereka tidak akan kembali!" 22:28 Adakah Konya n  ini suatu benda o  yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan p  dan dilemparkan ke negeri q  yang tidak dikenalnya? 22:29 Hai negeri, r  negeri, negeri! Dengarlah firman TUHAN! 22:30 Beginilah firman TUHAN: "Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, s  sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil t  dalam hidupnya; sebab seorangpun dari keturunannya u  tidak akan berhasil duduk di atas takhta v  Daud dan memerintah kembali di Yehuda."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[22:1]  1  Full Life : RAJA YEHUDA.

Nas : Yer 22:1-30

Nubuat-nubuat Yeremia tidak tersusun secara teliti menurut urutan kronologi. Dalam pasal ini ia bernubuat kepada tiga raja yang mendahului Raja Zedekia

(lihat cat. --> Yer 21:1)

[atau ref. Yer 21:1]

tentang hukuman Allah atas mereka. Ia bernubuat bahwa Allah akan menghukum keturunan Daud (Yer 21:12) dan menghukum raja-raja berikut: Salum (ayat Yer 22:1-12), Yoyakim (ayat Yer 22:13-23), dan Konya (ayat Yer 22:24-30).

[22:1]  2  Full Life : PERGILAH KE ISTANA RAJA.

Nas : Yer 22:1-6

Yeremia menasihatkan Raja Salum di Yehuda (ayat Yer 22:11;

lihat cat. --> Yer 22:11 berikut)

[atau ref. Yer 22:11]

untuk melakukan yang benar dan adil serta membantu kaum yang tertindas dan kekurangan. Jikalau saja raja melakukan hal ini, ia tidak akan mengalami penghancuran yang dilukiskan dalam ayat Yer 22:6-9.

[22:11]  3  Full Life : SALUM.

Nas : Yer 22:11-12

Salum, juga disebut Yoahas (lih. 2Raj 23:31; 2Taw 36:1-4) adalah putra keempat Yosia (1Taw 3:15); ia menjadi raja selama tiga bulan sebelum dibawa ke Mesir di mana ia wafat.

[22:13]  4  Full Life : CELAKALAH DIA.

Nas : Yer 22:13-19

Nubuat ini secara tajam mengutuk Raja Yoyakim (ayat Yer 22:18) atas dosa ketidakadilan dan penindasan. Ketika serbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem, Yoyakim dibawa tertawan ke Babel (lih. 2Taw 36:5-8); ia kemudian dibebaskan dan dikuburkan secara tidak hormat di luar kota Yerusalem (ayat Yer 22:18-19).

[22:16]  5  Full Life : ORANG SENGSARA DAN ORANG MISKIN.

Nas : Yer 22:16

Rasul Yakobus menekankan kebenaran yang sama: iman yang diperkenan Allah ialah iman yang terungkap dalam perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang berkekurangan

(lihat cat. --> Yak 1:27).

[atau ref. Yak 1:27]

Apabila kita membantu orang kekurangan dan tertindas, kita akan menerima berkat dan pujian Allah (bd. Gal 6:10;

lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

[22:24]  6  Full Life : KONYA.

Nas : Yer 22:24-30

Konya hanya memerintah selama tiga bulan sebelum dibawa ke Babel pada saat serbuan kedua Nebukadnezar ke Yerusalem (bd. Yer 24:1; 29:2).TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA