Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Lukas 5:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Luk 5:33

Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes v  sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum."

BIS (1985) ©

SABDAweb Luk 5:33

Orang-orang berkata kepada Yesus, "Pengikut Yohanes dan pengikut orang Farisi sering berpuasa dan berdoa. Tetapi pengikut-pengikut-Mu makan dan minum."

AYT Draft

Mereka berkata kepada Yesus, “Murid-murid Yohanes Pembaptis sering berpuasa dan berdoa, begitu juga murid-murid orang Farisi. Akan tetapi, murid-murid-Mu selalu makan dan minum.”

TL (1954) ©

SABDAweb Luk 5:33

Maka kata mereka itu kepada-Nya, "Murid-murid Yahya kerap kali puasa dan berdoa, sedemikian itu juga orang Parisi; tetapi murid-murid-Mu sendiri makan minum sahaja."

MILT (2008)

Namun mereka berkata kepada-Nya, "Mengapa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi para murid-Mu makan dan minum?"

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb Luk 5:33

Mereka berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa. Murid-murid orang Farisi juga begitu, tetapi murid-murid-Mu selalu makan dan minum."

FAYH (1989) ©

SABDAweb Luk 5:33

Selain itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat juga menggerutu tentang murid-murid Yesus. Mereka berkata kepada-Nya, "Murid-murid Yohanes Pembaptis sering berpuasa dan berdoa, demikian pula murid-murid orang Farisi. Mengapa murid-murid-Mu selalu makan minum?"

ENDE (1969) ©

SABDAweb Luk 5:33

Kata mereka kepadaNja pula: Murid-murid Joanes sering kali berpuasa dan berdoa, dan demikian djuga murid-murid parisi, tetapi murid-muridMu makan dan minum sadja.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb Luk 5:33

Maka kata mereka itu padanya, "Murid-murid Yahya itu kerap kali berpuasa dan berbuat sembahyang; dan murid-murid orang Parisi pun begitu juga; tetapi murid-murid tuan makan minum."

Shellabear 2000 (2000)

Orang-orang berkata kepada Isa, “Para pengikut Nabi Yahya kerap berpuasa dan berdoa, demikian pula dengan para pengikut dari mazhab Farisi. Tetapi para pengikut-Mu makan dan minum!”

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb Luk 5:33

Dan dia-orang kata sama dia, "Yahya punya murid-murid krap kali puasa dan buat smbahyang; dan orang Farisi punya murid-murid pun bgitu; ttapi tuan punya ada makan minum."

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb Luk 5:33

Maka kata mareka-itoe kapadanja: Mengapa moerid-moerid Jahja berpoewasa kerap kali dan mengerdjakan sembahjang, demikian pon segala moerid orang Parisi, akan tetapi moerid-moeridmoe makan-minoem djoega?

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb Luk 5:33

{Mat 9:14} Maka dia-orang berkata sama Toehan: Mengapa moerid Johannes itoe sring-sring berpoewasa dan sembahjang, bagitoe djoega segala moerid orang parisi, tetapi moerid-moeridmoe makan minoem djoega.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb Luk 5:33

Maka berkatalah marika 'itu kapadanja: tagal 'apa murid 2 Jahhja berpowasa banjakh kali, dan meng`ardjakan sombahjang 2, sabagej lagi murid 2 'awrang Farisij, hanja murid 2 mu makan dan minom djuga?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb Luk 5:33

Orang-orang Farisi itu berkata
<3004>
pula kepada
<4314>
Yesus
<846>
: "Murid-murid
<3101>
Yohanes
<2491>
sering
<4437>
berpuasa
<3522>
dan
<2532>
sembahyang
<1162>
, demikian juga
<3668>
murid-murid orang Farisi
<5330>
, tetapi
<1161>
murid-murid-Mu
<4674>
makan
<2068>
dan
<2532>
minum
<4095>
."

[<1161> <4160> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Luk 5:33

Maka
<1161>
kata
<3004>
mereka itu kepada-Nya
<846>
, "Murid-murid
<3101>
Yahya
<2491>
kerap
<4437>
kali puasa
<3522>
dan
<2532>
berdoa
<1162>
, sedemikian
<3668>
itu juga
<2532>
orang Parisi
<5330>
; tetapi
<1161>
murid-murid-Mu
<4674>
sendiri makan
<2068>
minum
<4095>
sahaja."
GREEK
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
eipan
<3004> (5627)
V-2AAI-3P
prov
<4314>
PREP
auton
<846>
P-ASM
oi
<3588>
T-NPM
mayhtai
<3101>
N-NPM
iwannou
<2491>
N-GSM
nhsteuousin
<3522> (5719)
V-PAI-3P
pukna
<4437>
A-APN
kai
<2532>
CONJ
dehseiv
<1162>
N-APF
poiountai
<4160> (5731)
V-PMI-3P
omoiwv
<3668>
ADV
kai
<2532>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
twn
<3588>
T-GPM
farisaiwn
<5330>
N-GPM
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
soi
<4674>
S-2NPM
esyiousin
<2068> (5719)
V-PAI-3P
kai
<2532>
CONJ
pinousin
<4095> (5719)
V-PAI-3P
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Luk 5:33

1 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan 2  sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi 2  3  murid-murid-Mu makan dan 2  minum."

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA