TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 3:11-15

3:11 opou <3699> ouk <3756> eni <1762> (5748) ellhn <1672> kai <2532> ioudaiov <2453> peritomh <4061> kai <2532> akrobustia <203> barbarov <915> skuyhv <4658> doulov <1401> eleuyerov <1658> alla <235> panta <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956> cristov <5547>

3:12 endusasye <1746> (5669) oun <3767> wv <5613> eklektoi <1588> tou <3588> yeou <2316> agioi <40> kai <2532> hgaphmenoi <25> (5772) splagcna <4698> oiktirmou <3628> crhstothta <5544> tapeinofrosunhn <5012> prauthta <4240> makroyumian <3115>

3:13 anecomenoi <430> (5740) allhlwn <240> kai <2532> carizomenoi <5483> (5740) eautoiv <1438> ean <1437> tiv <5100> prov <4314> tina <5100> ech <2192> (5725) momfhn <3437> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> ecarisato <5483> (5662) umin <5213> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210>

3:14 epi <1909> pasin <3956> de <1161> toutoiv <5125> thn <3588> agaphn <26> o <3739> estin <1510> (5748) sundesmov <4886> thv <3588> teleiothtov <5047>

3:15 kai <2532> h <3588> eirhnh <1515> tou <3588> cristou <5547> brabeuetw <1018> (5720) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216> eiv <1519> hn <3739> kai <2532> eklhyhte <2564> (5681) en <1722> [eni] <1520> swmati <4983> kai <2532> eucaristoi <2170> ginesye <1096> (5737)TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA